ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaiporn Patcharanarumol
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Walaiporn Patcharanarumon
- Walaiporn Phacharanarumol
- Waliporn Patcharanarumol
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยพร พัชรนฤมล 19
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 14
3 กัญจนา ติษยาธิคม 9
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
5 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
6 Chulaporn Limwattananon 4
7 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
8 จิตปราณี วาศวิท 4
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
10 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
11 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 4
12 Yaowaluk Wanwong 3
13 Angkana Sommanustweechai 3
14 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
15 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
16 Parntep Ratanakorn 2
17 ปานเทพ รัตนากร 2
18 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
19 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 2
20 Wantanee Kalpravidh 2
21 Thananan Rattanachodpanich 2
22 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
23 Sopon Iamsirithaworn 2
24 Woranan Witthayapipopsakul 2
25 Phusit Prakongsai 2
26 ภูษิต ประคองสาย 2
27 Darin Areechokechai 2
28 ทักษพล ธรรมรังสี 2
29 จิราพร ขีดดี 2
30 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 2
31 Chompoonut Thaichinda 2
32 Tithikorn Topothai 2
33 ชมพูนุท ไทยจินดา 2
34 กรแก้ว จันทภาษา 1
35 Hathairat Kosiyaporn 1
36 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
37 Rangsan Sripirom 1
38 Anond Kulthanmanusorn 1
39 สุมนต์ สกลไชย 1
40 Jaruayporn Srisasalux 1
41 รายิน อโรร่า 1
42 Rapeepong Suphanchaimat 1
43 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
44 ชาฮีดา วิริยาทร 1
45 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
46 Weerasak putthasri 1
47 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
48 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
49 Kunakorn Ieawsuwan 1
50 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
51 สุณิชา ชานวาทิก 1
52 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
53 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
54 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
55 Nucharapon Liangruenrom 1
56 Amonrat Manawatthanawong 1
57 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
58 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
59 Chompoonut Topothai 1
60 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
61 Shaheda Viriyathorn 1
62 Cattleeya Kongsupapsiri 1
63 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
64 Kamjorn Tatiyakavee 1
65 Weraphan Suphanchaimat 1
66 กุมารี พัชนี 1
67 Tippawan Witworrasakul 1
68 Waraporn Suwanwela 1
69 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
70 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
71 Sunicha Chanvatik 1
72 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
73 Pohnratchada Mattrasongkram 1
74 Apichart Thunyahan 1
75 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
76 Kumaree Pachanee 1
77 Churnrurtai Kanchanachitra 1
78 Atitaya Thiemphaiwan 1
79 Wiroj Tangcharoesathien 1
80 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
81 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
82 Rajin Arora 1
83 Chipanee Wasawit 1
84 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
85 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
86 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
87 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
88 Chitpranee Vasvid 1
89 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
90 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 7
3 2557 2
4 2540 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
4 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2557
9 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
10 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
ปี พ.ศ. 2540
11 A study of unit cost of out-patient and in-patient service of Khon Kaen Hospital in the fiscal year 1996