ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tungcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 วลัยพร พัชรนฤมล 13
4 Walaiporn Patcharanarumol 13
5 Supon Limwattananon 9
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
8 International Health Policy Program 9
9 Kanjana Tisayaticom 8
10 Siriwan Pitayarangsarit 8
11 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
12 กัญจนา ติษยาธิคม 7
13 ภูษิต ประคองสาย 7
14 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
15 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
16 จิตปราณี วาศวิท 6
17 Chulaporn Limwattananon 6
18 Chitpranee Vasavid 4
19 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
20 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
21 Somsak Chunharas 4
22 Health Systems Research Institute 4
23 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
24 Angkana Sommanustweechai 3
25 Hathaichanok Sumalee 3
26 Yot Teerawattananon 3
27 หทัยชนก สุมาลี 3
28 Suwit Wibulpolprasert 3
29 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
30 ถาวร กมลทิพย์ 3
31 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
32 Supasit Pannarunothai 3
33 Weerasak putthasri 3
34 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
35 Praphaphan Iamanan 2
36 Artitaya Tiampriwan 2
37 Thitikorn Topothai 2
38 Kanitta Bundhamcharoen 2
39 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
40 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
41 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
42 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
43 กฤษดา แสวงดี 2
44 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
45 ถนอม สุภาพร 2
46 Yot teerawatananon 2
47 Thanom Supaporn 2
48 Somsak Chunharas. 2
49 Suwat Kittidilokkul. 2
50 Vijj Kasemsap 2
51 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
52 Suratchada Chanasopon 2
53 Parntep Ratanakorn 2
54 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
55 สุรัชดา ชนโสภณ 2
56 Sopon Iamsirithaworn 2
57 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
58 Donaldson, Dayl 2
59 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
60 Vijj Kasemsup 2
61 Samrit Srithamrongsawat 2
62 โดแนลสัน, เดล 2
63 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
64 ปานเทพ รัตนากร 2
65 Chuenruthai Kanchanachitra 2
66 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
67 Suwanna Mugem 2
68 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
69 Yaowaluk Wanwong 2
70 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
71 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
72 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
73 Wantanee Kalpravidh 2
74 ประภาพรรณ คำคม 2
75 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
76 Somying Saithanu 2
77 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
78 สมหญิง สายธนู 2
79 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
80 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
81 Tuangtip Theerawit 1
82 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
83 Lalida Khetkudee 1
84 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
85 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
86 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
87 Petsunee Thungjaroenkul 1
88 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
89 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
90 Anuwat Supachutikul 1
91 Rapeepong Suphanchaimat 1
92 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
93 International Health Policy Program Thailand 1
94 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
95 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
96 Krisada Swaengdee 1
97 Yaowalak Jittakoat 1
98 Rajin Arora 1
99 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
100 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
101 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
102 Tippawan Witworrasakul 1
103 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
104 Churnrurtai Kanchanachitra 1
105 Cattleeya Kongsupapsiri 1
106 Supon Limwattanonon 1
107 รายิน อโรร่า 1
108 Jongkol Letiendumrong 1
109 National Health Foundation of Thailand 1
110 อารี แวดวงธรรม 1
111 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
112 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
113 Areewan Cheawchanwattana 1
114 Pornpit Silkavute 1
115 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
116 Jongkol Lerttiendumrong 1
117 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
118 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
119 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
120 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
121 Phusit Prakongsait 1
122 Chulaphorn Limwatananon 1
123 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
124 Sripen Tantivess 1
125 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
126 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
127 Supawanee Sumpaonon 1
128 No information provided 1
129 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
130 Siripen Supakankunti 1
131 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
132 Radom Chaugwon 1
133 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
134 Piya Hanvoravongchai 1
135 Suphon Limwatananon 1
136 Phanpit Suwanakul 1
137 Health Systems Research Institute. 1
138 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
139 Rungtiwa Hmuenpha 1
140 Naiyana Praditsitthikorn 1
141 โรงพยาบาลลำปาง 1
142 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
143 Somkiat Sornpaisarn 1
144 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
145 Onsri Hinthamai 1
146 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
147 Thananan Rattanachotphanit 1
148 ประสิทธิ บุญเกิด 1
149 Chitpranee Wasawit 1
150 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
151 Weerasak Puthasri 1
152 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
153 Waliporn Patcharanarumol 1
154 Chitpranee Vasvid 1
155 Prasit Boonkerd 1
156 Sumon Sakolchai 1
157 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
158 ภานุมาศ ภูมาศ 1
159 Rangsan Sripirom 1
160 Cichon, Michael 1
161 สุมนต์ สกลไชย 1
162 Kanjana Tisayathikom 1
163 กรแก้ว จันทภาษา 1
164 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
165 Chutima Akaleephan 1
166 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
167 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
168 Surasak Chaiyasong 1
169 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
170 Amonrat Manawatthanawong 1
171 Shaheda Viriyathorn 1
172 ชาฮีดา วิริยาทร 1
173 Mills, Anne 1
174 Bennett ,Sara 1
175 Söderlund N 1
176 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
177 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
178 Woranan Witthayapipopsakul 1
179 สุณิชา ชานวาทิก 1
180 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
181 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
182 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
183 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
184 Chompoonut Topothai 1
185 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
186 Nucharapon Liangruenrom 1
187 Siriwanarangsun P 1
188 Jongkol Lertiendumrong 1
189 Layton, Maneerat R. 1
190 Supatra Chadbunchachai 1
191 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
192 Onanong Waleekhachonloet 1
193 Bandit Thinkhamrop 1
194 Jadej Thammatach-aree 1
195 กุมารี พัชนี 1
196 Waraporn Suwanwela 1
197 Kumaree Pachanee 1
198 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
199 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
200 Wanna Hanshaoworakul 1
201 Russell S 1
202 Sukhum Jiamton 1
203 Kornkaew Chantapasa 1
204 Panumas Phumas 1
205 Jutatip Thungthong 1
206 Kunakorn Aewsuwan 1
207 Thananan Rattanachodpanich 1
208 Sunicha Chanvatik 1
209 Angkana Sommanastaweechai 1
210 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
211 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
212 Wongsa Laohasiriwong 1
213 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
214 Pattara Sanchaisuriya 1
215 Suwat Chariyalertsak 1
216 Odton P 1
217 Brown DW 1
218 Sirinya Phulkerd 1
219 Nakorn Apakupakul 1
220 Chawewan Yenjitr 1
221 Lampang Hospital 1
222 Suwat Kittidilokkul 1
223 Kanitta Budhamcharoen 1
224 Kanjana Tisayatikom 1
225 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
226 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
227 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
228 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
229 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
230 Wongdoen Jindawatana 1
231 Suthanan Kunlaka 1
232 ดาราวรรณ รองเมือง 1
233 Benjaporn Rajataram 1
234 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
235 ศุทธินี วัฒนกูล 1
236 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
237 Krisada Sawaengdee 1
238 Pohnratchada Mattrasongkram 1
239 Apichart Thunyahan 1
240 รุ่งนภา จันทรา 1
241 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
242 สุทธานันท์ กัลกะ 1
243 Suttini Wattanakul 1
244 Daravan Rongmuang 1
245 Srijan Pupjain 1
246 Wiriya Phokhwang-Just 1
247 Rungnapa Chantra 1
248 เบญจพร รัชตารมย์ 1
249 Kamolnat Muangyim 1
250 Atiya Sarakshetrin 1
251 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข