ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tungcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 วลัยพร พัชรนฤมล 13
4 Walaiporn Patcharanarumol 13
5 Supon Limwattananon 9
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
8 International Health Policy Program 9
9 Kanjana Tisayaticom 8
10 Siriwan Pitayarangsarit 8
11 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
12 กัญจนา ติษยาธิคม 7
13 ภูษิต ประคองสาย 7
14 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
15 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
16 จิตปราณี วาศวิท 6
17 Chulaporn Limwattananon 6
18 Chitpranee Vasavid 4
19 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
20 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
21 Somsak Chunharas 4
22 Health Systems Research Institute 4
23 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
24 Angkana Sommanustweechai 3
25 Hathaichanok Sumalee 3
26 Yot Teerawattananon 3
27 หทัยชนก สุมาลี 3
28 Suwit Wibulpolprasert 3
29 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
30 ถาวร กมลทิพย์ 3
31 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
32 Supasit Pannarunothai 3
33 Weerasak putthasri 3
34 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
35 Praphaphan Iamanan 2
36 Artitaya Tiampriwan 2
37 Thitikorn Topothai 2
38 Kanitta Bundhamcharoen 2
39 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
40 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
41 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
42 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
43 กฤษดา แสวงดี 2
44 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
45 ถนอม สุภาพร 2
46 Yot teerawatananon 2
47 Thanom Supaporn 2
48 Somsak Chunharas. 2
49 Suwat Kittidilokkul. 2
50 Vijj Kasemsap 2
51 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
52 Suratchada Chanasopon 2
53 Parntep Ratanakorn 2
54 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
55 สุรัชดา ชนโสภณ 2
56 Sopon Iamsirithaworn 2
57 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
58 Donaldson, Dayl 2
59 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
60 Vijj Kasemsup 2
61 Samrit Srithamrongsawat 2
62 โดแนลสัน, เดล 2
63 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
64 ปานเทพ รัตนากร 2
65 Suwanna Mugem 2
66 Chuenruthai Kanchanachitra 2
67 Yaowaluk Wanwong 2
68 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
69 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
70 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
71 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
72 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
73 Wantanee Kalpravidh 2
74 ประภาพรรณ คำคม 2
75 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
76 Somying Saithanu 2
77 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
78 สมหญิง สายธนู 2
79 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
80 Tuangtip Theerawit 1
81 Petsunee Thungjaroenkul 1
82 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
83 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
84 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
85 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
86 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
87 Krisada Swaengdee 1
88 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
89 Lalida Khetkudee 1
90 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
91 รายิน อโรร่า 1
92 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
93 Chutima Akaleephan 1
94 International Health Policy Program Thailand 1
95 Rapeepong Suphanchaimat 1
96 Rajin Arora 1
97 Anuwat Supachutikul 1
98 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
99 Yaowalak Jittakoat 1
100 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
101 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
102 Churnrurtai Kanchanachitra 1
103 อารี แวดวงธรรม 1
104 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
105 Tippawan Witworrasakul 1
106 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
107 Weerasak Puthasri 1
108 Supon Limwattanonon 1
109 Cattleeya Kongsupapsiri 1
110 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
111 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
112 Pornpit Silkavute 1
113 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
114 Phusit Prakongsait 1
115 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
116 Areewan Cheawchanwattana 1
117 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
118 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
119 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
120 Jongkol Lerttiendumrong 1
121 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
122 Phanpit Suwanakul 1
123 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
124 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
125 Radom Chaugwon 1
126 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
127 Sripen Tantivess 1
128 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
129 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
130 No information provided 1
131 Supawanee Sumpaonon 1
132 Naiyana Praditsitthikorn 1
133 โรงพยาบาลลำปาง 1
134 National Health Foundation of Thailand 1
135 Health Systems Research Institute. 1
136 Lampang Hospital 1
137 Suwat Kittidilokkul 1
138 Suphon Limwatananon 1
139 Chulaphorn Limwatananon 1
140 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
141 Rungtiwa Hmuenpha 1
142 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
143 Siripen Supakankunti 1
144 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
145 Thananan Rattanachotphanit 1
146 ประสิทธิ บุญเกิด 1
147 Chitpranee Vasvid 1
148 Prasit Boonkerd 1
149 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
150 Onsri Hinthamai 1
151 Waliporn Patcharanarumol 1
152 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
153 Chitpranee Wasawit 1
154 Kanjana Tisayathikom 1
155 กรแก้ว จันทภาษา 1
156 ภานุมาศ ภูมาศ 1
157 Rangsan Sripirom 1
158 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
159 Somkiat Sornpaisarn 1
160 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
161 Sumon Sakolchai 1
162 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
163 สุมนต์ สกลไชย 1
164 Cichon, Michael 1
165 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
166 ชาฮีดา วิริยาทร 1
167 Bandit Thinkhamrop 1
168 Layton, Maneerat R. 1
169 Supatra Chadbunchachai 1
170 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
171 Jadej Thammatach-aree 1
172 Kumaree Pachanee 1
173 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
174 กุมารี พัชนี 1
175 Waraporn Suwanwela 1
176 Onanong Waleekhachonloet 1
177 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
178 Kornkaew Chantapasa 1
179 Wanna Hanshaoworakul 1
180 Russell S 1
181 Sukhum Jiamton 1
182 Panumas Phumas 1
183 Thananan Rattanachodpanich 1
184 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
185 Jutatip Thungthong 1
186 Kunakorn Aewsuwan 1
187 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
188 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
189 Wongdoen Jindawatana 1
190 Odton P 1
191 Brown DW 1
192 Sirinya Phulkerd 1
193 Suthanan Kunlaka 1
194 Srijan Pupjain 1
195 Wiriya Phokhwang-Just 1
196 Suttini Wattanakul 1
197 Daravan Rongmuang 1
198 Suwat Chariyalertsak 1
199 Pattara Sanchaisuriya 1
200 Chawewan Yenjitr 1
201 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
202 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
203 Nakorn Apakupakul 1
204 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
205 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
206 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
207 Wongsa Laohasiriwong 1
208 Jongkol Lertiendumrong 1
209 Siriwanarangsun P 1
210 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
211 ดาราวรรณ รองเมือง 1
212 Benjaporn Rajataram 1
213 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
214 Krisada Sawaengdee 1
215 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
216 Pohnratchada Mattrasongkram 1
217 Apichart Thunyahan 1
218 รุ่งนภา จันทรา 1
219 ศุทธินี วัฒนกูล 1
220 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
221 Kanitta Budhamcharoen 1
222 Kanjana Tisayatikom 1
223 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
224 Piya Hanvoravongchai 1
225 Rungnapa Chantra 1
226 Atiya Sarakshetrin 1
227 สุทธานันท์ กัลกะ 1
228 เบญจพร รัชตารมย์ 1
229 Kamolnat Muangyim 1
230 Angkana Sommanastaweechai 1
231 Sunicha Chanvatik 1
232 Surasak Chaiyasong 1
233 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
234 Amonrat Manawatthanawong 1
235 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
236 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
237 Shaheda Viriyathorn 1
238 Mills, Anne 1
239 Bennett ,Sara 1
240 Söderlund N 1
241 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
242 Chompoonut Topothai 1
243 สุณิชา ชานวาทิก 1
244 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
245 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
246 Woranan Witthayapipopsakul 1
247 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
248 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
249 Nucharapon Liangruenrom 1
250 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
251 Jongkol Letiendumrong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข