ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tungcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 Walaiporn Patcharanarumol 13
4 วลัยพร พัชรนฤมล 13
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
7 International Health Policy Program 9
8 Supon Limwattananon 9
9 Siriwan Pitayarangsarit 8
10 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
11 Kanjana Tisayaticom 8
12 ภูษิต ประคองสาย 7
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
14 กัญจนา ติษยาธิคม 7
15 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
16 Chulaporn Limwattananon 6
17 จิตปราณี วาศวิท 6
18 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
19 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
20 Somsak Chunharas 4
21 Chitpranee Vasavid 4
22 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
23 Health Systems Research Institute 4
24 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
25 หทัยชนก สุมาลี 3
26 Hathaichanok Sumalee 3
27 Weerasak putthasri 3
28 Angkana Sommanustweechai 3
29 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
30 Yot Teerawattananon 3
31 Supasit Pannarunothai 3
32 Suwit Wibulpolprasert 3
33 ถาวร กมลทิพย์ 3
34 Somying Saithanu 2
35 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
36 ประภาพรรณ คำคม 2
37 สมหญิง สายธนู 2
38 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
39 Vijj Kasemsup 2
40 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
41 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
42 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
43 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
44 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
45 Wantanee Kalpravidh 2
46 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
47 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
48 Sopon Iamsirithaworn 2
49 กฤษดา แสวงดี 2
50 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
51 Parntep Ratanakorn 2
52 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
53 Donaldson, Dayl 2
54 ปานเทพ รัตนากร 2
55 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
56 Samrit Srithamrongsawat 2
57 Praphaphan Iamanan 2
58 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
59 Kanitta Bundhamcharoen 2
60 Artitaya Tiampriwan 2
61 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
62 Thitikorn Topothai 2
63 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
64 โดแนลสัน, เดล 2
65 Suwanna Mugem 2
66 Chuenruthai Kanchanachitra 2
67 Yaowaluk Wanwong 2
68 สุรัชดา ชนโสภณ 2
69 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
70 Thanom Supaporn 2
71 Suwat Kittidilokkul. 2
72 Suratchada Chanasopon 2
73 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
74 Yot teerawatananon 2
75 Somsak Chunharas. 2
76 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
77 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
78 ถนอม สุภาพร 2
79 Vijj Kasemsap 2
80 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
81 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
82 Siripen Supakankunti 1
83 Somkiat Sornpaisarn 1
84 ภานุมาศ ภูมาศ 1
85 Cichon, Michael 1
86 Sumon Sakolchai 1
87 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
88 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
89 Rangsan Sripirom 1
90 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
91 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
92 สุมนต์ สกลไชย 1
93 Naiyana Praditsitthikorn 1
94 Radom Chaugwon 1
95 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
96 Supawanee Sumpaonon 1
97 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
98 Sripen Tantivess 1
99 No information provided 1
100 Waliporn Patcharanarumol 1
101 International Health Policy Program Thailand 1
102 รายิน อโรร่า 1
103 Chutima Akaleephan 1
104 Weerasak Puthasri 1
105 Rapeepong Suphanchaimat 1
106 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
107 โรงพยาบาลลำปาง 1
108 Anuwat Supachutikul 1
109 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
110 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
111 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
112 Chitpranee Vasvid 1
113 Prasit Boonkerd 1
114 Kanjana Tisayathikom 1
115 กรแก้ว จันทภาษา 1
116 ประสิทธิ บุญเกิด 1
117 Thananan Rattanachotphanit 1
118 Chitpranee Wasawit 1
119 Onsri Hinthamai 1
120 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
121 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
122 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
123 Jongkol Lerttiendumrong 1
124 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
125 Areewan Cheawchanwattana 1
126 Pornpit Silkavute 1
127 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
128 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
129 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
130 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
131 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
132 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
133 Phusit Prakongsait 1
134 Rajin Arora 1
135 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
136 Lalida Khetkudee 1
137 Tuangtip Theerawit 1
138 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
139 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
140 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
141 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
142 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
143 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
144 อารี แวดวงธรรม 1
145 Health Systems Research Institute. 1
146 Lampang Hospital 1
147 Suwat Kittidilokkul 1
148 Kanitta Budhamcharoen 1
149 Phanpit Suwanakul 1
150 Suphon Limwatananon 1
151 Rungtiwa Hmuenpha 1
152 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
153 Chulaphorn Limwatananon 1
154 Kanjana Tisayatikom 1
155 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
156 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
157 Tippawan Witworrasakul 1
158 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
159 Churnrurtai Kanchanachitra 1
160 Cattleeya Kongsupapsiri 1
161 Supon Limwattanonon 1
162 Piya Hanvoravongchai 1
163 Jongkol Letiendumrong 1
164 National Health Foundation of Thailand 1
165 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
166 Thananan Rattanachodpanich 1
167 Nakorn Apakupakul 1
168 Chawewan Yenjitr 1
169 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
170 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
171 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
172 Wongsa Laohasiriwong 1
173 Pattara Sanchaisuriya 1
174 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
175 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
176 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
177 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
178 Bandit Thinkhamrop 1
179 Layton, Maneerat R. 1
180 Supatra Chadbunchachai 1
181 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
182 Jadej Thammatach-aree 1
183 Kumaree Pachanee 1
184 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
185 กุมารี พัชนี 1
186 Waraporn Suwanwela 1
187 Suwat Chariyalertsak 1
188 Sirinya Phulkerd 1
189 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
190 สุทธานันท์ กัลกะ 1
191 เบญจพร รัชตารมย์ 1
192 Kamolnat Muangyim 1
193 ศุทธินี วัฒนกูล 1
194 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
195 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
196 ดาราวรรณ รองเมือง 1
197 Benjaporn Rajataram 1
198 Atiya Sarakshetrin 1
199 Rungnapa Chantra 1
200 Wongdoen Jindawatana 1
201 Odton P 1
202 Brown DW 1
203 Suthanan Kunlaka 1
204 Srijan Pupjain 1
205 Wiriya Phokhwang-Just 1
206 Suttini Wattanakul 1
207 Daravan Rongmuang 1
208 Onanong Waleekhachonloet 1
209 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
210 Woranan Witthayapipopsakul 1
211 สุณิชา ชานวาทิก 1
212 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
213 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
214 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
215 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
216 Chompoonut Topothai 1
217 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
218 Nucharapon Liangruenrom 1
219 Sunicha Chanvatik 1
220 Angkana Sommanastaweechai 1
221 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
222 Petsunee Thungjaroenkul 1
223 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
224 Krisada Swaengdee 1
225 Krisada Sawaengdee 1
226 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
227 Pohnratchada Mattrasongkram 1
228 Apichart Thunyahan 1
229 รุ่งนภา จันทรา 1
230 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
231 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
232 Wanna Hanshaoworakul 1
233 Russell S 1
234 Sukhum Jiamton 1
235 Jongkol Lertiendumrong 1
236 Kornkaew Chantapasa 1
237 Panumas Phumas 1
238 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
239 Jutatip Thungthong 1
240 Kunakorn Aewsuwan 1
241 Siriwanarangsun P 1
242 Mills, Anne 1
243 Surasak Chaiyasong 1
244 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
245 Amonrat Manawatthanawong 1
246 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
247 Shaheda Viriyathorn 1
248 Bennett ,Sara 1
249 Söderlund N 1
250 ชาฮีดา วิริยาทร 1
251 Yaowalak Jittakoat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข