ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tungcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 วลัยพร พัชรนฤมล 13
4 Walaiporn Patcharanarumol 13
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
7 International Health Policy Program 9
8 Supon Limwattananon 9
9 Kanjana Tisayaticom 8
10 Siriwan Pitayarangsarit 8
11 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
12 กัญจนา ติษยาธิคม 7
13 ภูษิต ประคองสาย 7
14 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
15 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
16 จิตปราณี วาศวิท 6
17 Chulaporn Limwattananon 6
18 Chitpranee Vasavid 4
19 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
20 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
21 Somsak Chunharas 4
22 Health Systems Research Institute 4
23 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
24 Angkana Sommanustweechai 3
25 Hathaichanok Sumalee 3
26 Yot Teerawattananon 3
27 หทัยชนก สุมาลี 3
28 Suwit Wibulpolprasert 3
29 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
30 ถาวร กมลทิพย์ 3
31 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
32 Supasit Pannarunothai 3
33 Weerasak putthasri 3
34 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
35 Thitikorn Topothai 2
36 Praphaphan Iamanan 2
37 กฤษดา แสวงดี 2
38 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
39 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
40 ปานเทพ รัตนากร 2
41 Parntep Ratanakorn 2
42 Kanitta Bundhamcharoen 2
43 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
44 Sopon Iamsirithaworn 2
45 สุรัชดา ชนโสภณ 2
46 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
47 Vijj Kasemsap 2
48 Yot teerawatananon 2
49 Thanom Supaporn 2
50 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
51 ถนอม สุภาพร 2
52 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
53 Wantanee Kalpravidh 2
54 Suratchada Chanasopon 2
55 Artitaya Tiampriwan 2
56 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
57 โดแนลสัน, เดล 2
58 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
59 Donaldson, Dayl 2
60 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
61 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
62 Suwat Kittidilokkul. 2
63 Somsak Chunharas. 2
64 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
65 Suwanna Mugem 2
66 Chuenruthai Kanchanachitra 2
67 Yaowaluk Wanwong 2
68 Vijj Kasemsup 2
69 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
70 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
71 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
72 Samrit Srithamrongsawat 2
73 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
74 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
75 ประภาพรรณ คำคม 2
76 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
77 สมหญิง สายธนู 2
78 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
79 Somying Saithanu 2
80 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
81 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
82 Jongkol Lerttiendumrong 1
83 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
84 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
85 Churnrurtai Kanchanachitra 1
86 อารี แวดวงธรรม 1
87 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
88 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
89 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
90 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
91 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
92 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
93 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
94 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
95 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
96 Pornpit Silkavute 1
97 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
98 Phusit Prakongsait 1
99 Areewan Cheawchanwattana 1
100 Lampang Hospital 1
101 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
102 Chulaphorn Limwatananon 1
103 Suphon Limwatananon 1
104 Phanpit Suwanakul 1
105 Rungtiwa Hmuenpha 1
106 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
107 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
108 Naiyana Praditsitthikorn 1
109 โรงพยาบาลลำปาง 1
110 Health Systems Research Institute. 1
111 Suwat Kittidilokkul 1
112 National Health Foundation of Thailand 1
113 Supon Limwattanonon 1
114 Cattleeya Kongsupapsiri 1
115 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
116 Jongkol Letiendumrong 1
117 Piya Hanvoravongchai 1
118 Kanitta Budhamcharoen 1
119 Kanjana Tisayatikom 1
120 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
121 Tippawan Witworrasakul 1
122 Siripen Supakankunti 1
123 กรแก้ว จันทภาษา 1
124 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
125 สุมนต์ สกลไชย 1
126 Cichon, Michael 1
127 Kanjana Tisayathikom 1
128 Prasit Boonkerd 1
129 Thananan Rattanachotphanit 1
130 ประสิทธิ บุญเกิด 1
131 Chitpranee Vasvid 1
132 Sumon Sakolchai 1
133 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
134 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
135 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
136 No information provided 1
137 Supawanee Sumpaonon 1
138 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
139 Somkiat Sornpaisarn 1
140 ภานุมาศ ภูมาศ 1
141 Rangsan Sripirom 1
142 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
143 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
144 Onsri Hinthamai 1
145 Krisada Swaengdee 1
146 Yaowalak Jittakoat 1
147 Rajin Arora 1
148 Anuwat Supachutikul 1
149 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
150 Petsunee Thungjaroenkul 1
151 Lalida Khetkudee 1
152 Tuangtip Theerawit 1
153 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
154 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
155 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
156 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
157 Waliporn Patcharanarumol 1
158 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
159 Chitpranee Wasawit 1
160 Weerasak Puthasri 1
161 Chutima Akaleephan 1
162 Rapeepong Suphanchaimat 1
163 International Health Policy Program Thailand 1
164 รายิน อโรร่า 1
165 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
166 Nakorn Apakupakul 1
167 สุทธานันท์ กัลกะ 1
168 เบญจพร รัชตารมย์ 1
169 Kamolnat Muangyim 1
170 Atiya Sarakshetrin 1
171 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
172 ศุทธินี วัฒนกูล 1
173 ดาราวรรณ รองเมือง 1
174 Benjaporn Rajataram 1
175 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
176 Rungnapa Chantra 1
177 Wiriya Phokhwang-Just 1
178 Odton P 1
179 Brown DW 1
180 Sirinya Phulkerd 1
181 Suwat Chariyalertsak 1
182 Wongdoen Jindawatana 1
183 Suthanan Kunlaka 1
184 Suttini Wattanakul 1
185 Daravan Rongmuang 1
186 Srijan Pupjain 1
187 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
188 Krisada Sawaengdee 1
189 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
190 Nucharapon Liangruenrom 1
191 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
192 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
193 Chompoonut Topothai 1
194 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
195 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
196 Amonrat Manawatthanawong 1
197 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
198 Woranan Witthayapipopsakul 1
199 สุณิชา ชานวาทิก 1
200 Apichart Thunyahan 1
201 รุ่งนภา จันทรา 1
202 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
203 Pohnratchada Mattrasongkram 1
204 Angkana Sommanastaweechai 1
205 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
206 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
207 Sunicha Chanvatik 1
208 Pattara Sanchaisuriya 1
209 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
210 Russell S 1
211 Sukhum Jiamton 1
212 Jongkol Lertiendumrong 1
213 Siriwanarangsun P 1
214 Wanna Hanshaoworakul 1
215 Kornkaew Chantapasa 1
216 Kunakorn Aewsuwan 1
217 Thananan Rattanachodpanich 1
218 Panumas Phumas 1
219 Mills, Anne 1
220 Bennett ,Sara 1
221 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
222 Sripen Tantivess 1
223 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
224 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
225 Surasak Chaiyasong 1
226 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
227 Söderlund N 1
228 ชาฮีดา วิริยาทร 1
229 Shaheda Viriyathorn 1
230 Jutatip Thungthong 1
231 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
232 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
233 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
234 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
235 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
236 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
237 Chawewan Yenjitr 1
238 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
239 Wongsa Laohasiriwong 1
240 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
241 กุมารี พัชนี 1
242 Waraporn Suwanwela 1
243 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
244 Onanong Waleekhachonloet 1
245 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
246 Supatra Chadbunchachai 1
247 Layton, Maneerat R. 1
248 Kumaree Pachanee 1
249 Jadej Thammatach-aree 1
250 Bandit Thinkhamrop 1
251 Radom Chaugwon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข