ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Thangcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 Walaiporn Patcharanarumol 13
4 วลัยพร พัชรนฤมล 13
5 International Health Policy Program 9
6 Supon Limwattananon 9
7 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
9 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
10 Kanjana Tisayaticom 8
11 Siriwan Pitayarangsarit 8
12 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
13 กัญจนา ติษยาธิคม 7
14 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
15 ภูษิต ประคองสาย 7
16 จิตปราณี วาศวิท 6
17 Chulaporn Limwattananon 6
18 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
19 Somsak Chunharas 4
20 Health Systems Research Institute 4
21 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
22 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
23 Chitpranee Vasavid 4
24 Suwit Wibulpolprasert 3
25 Yot Teerawattananon 3
26 ถาวร กมลทิพย์ 3
27 Hathaichanok Sumalee 3
28 Supasit Pannarunothai 3
29 Angkana Sommanustweechai 3
30 Weerasak putthasri 3
31 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
32 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
33 หทัยชนก สุมาลี 3
34 Thanom Supaporn 2
35 Somsak Chunharas. 2
36 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
37 Yot teerawatananon 2
38 Suwat Kittidilokkul. 2
39 ถนอม สุภาพร 2
40 สุรัชดา ชนโสภณ 2
41 Suratchada Chanasopon 2
42 โดแนลสัน, เดล 2
43 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
44 Vijj Kasemsap 2
45 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
46 Suwanna Mugem 2
47 Chuenruthai Kanchanachitra 2
48 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
49 Yaowaluk Wanwong 2
50 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
51 Samrit Srithamrongsawat 2
52 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
53 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
54 Vijj Kasemsup 2
55 Donaldson, Dayl 2
56 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
57 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
58 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
59 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
60 Wantanee Kalpravidh 2
61 ปานเทพ รัตนากร 2
62 ประภาพรรณ คำคม 2
63 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
64 Artitaya Tiampriwan 2
65 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
66 สมหญิง สายธนู 2
67 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
68 Parntep Ratanakorn 2
69 Somying Saithanu 2
70 Thitikorn Topothai 2
71 Praphaphan Iamanan 2
72 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
73 Kanitta Bundhamcharoen 2
74 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
75 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
76 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
77 Sopon Iamsirithaworn 2
78 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
79 กฤษดา แสวงดี 2
80 Brown DW 1
81 Suwat Chariyalertsak 1
82 Pattara Sanchaisuriya 1
83 Sirinya Phulkerd 1
84 Wongdoen Jindawatana 1
85 Daravan Rongmuang 1
86 Srijan Pupjain 1
87 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
88 Suthanan Kunlaka 1
89 Odton P 1
90 Chawewan Yenjitr 1
91 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
92 Suttini Wattanakul 1
93 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
94 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
95 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
96 Wongsa Laohasiriwong 1
97 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
98 Nakorn Apakupakul 1
99 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
100 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
101 Pohnratchada Mattrasongkram 1
102 Apichart Thunyahan 1
103 รุ่งนภา จันทรา 1
104 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
105 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
106 อารี แวดวงธรรม 1
107 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
108 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
109 Churnrurtai Kanchanachitra 1
110 Krisada Sawaengdee 1
111 ดาราวรรณ รองเมือง 1
112 เบญจพร รัชตารมย์ 1
113 Kamolnat Muangyim 1
114 Atiya Sarakshetrin 1
115 Rungnapa Chantra 1
116 สุทธานันท์ กัลกะ 1
117 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
118 Benjaporn Rajataram 1
119 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
120 ศุทธินี วัฒนกูล 1
121 Wiriya Phokhwang-Just 1
122 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
123 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
124 Amonrat Manawatthanawong 1
125 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
126 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
127 Surasak Chaiyasong 1
128 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
129 Söderlund N 1
130 ชาฮีดา วิริยาทร 1
131 Shaheda Viriyathorn 1
132 Chompoonut Topothai 1
133 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
134 Tippawan Witworrasakul 1
135 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
136 Sunicha Chanvatik 1
137 Angkana Sommanastaweechai 1
138 สุณิชา ชานวาทิก 1
139 Woranan Witthayapipopsakul 1
140 Nucharapon Liangruenrom 1
141 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
142 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
143 Bennett ,Sara 1
144 Mills, Anne 1
145 Supatra Chadbunchachai 1
146 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
147 Onanong Waleekhachonloet 1
148 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
149 Layton, Maneerat R. 1
150 Bandit Thinkhamrop 1
151 Waraporn Suwanwela 1
152 Kumaree Pachanee 1
153 Jadej Thammatach-aree 1
154 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
155 Jutatip Thungthong 1
156 Russell S 1
157 Sukhum Jiamton 1
158 Jongkol Lertiendumrong 1
159 Siriwanarangsun P 1
160 Wanna Hanshaoworakul 1
161 Kornkaew Chantapasa 1
162 Kunakorn Aewsuwan 1
163 Thananan Rattanachodpanich 1
164 Panumas Phumas 1
165 กุมารี พัชนี 1
166 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
167 Anuwat Supachutikul 1
168 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
169 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
170 Rapeepong Suphanchaimat 1
171 Rajin Arora 1
172 Yaowalak Jittakoat 1
173 Petsunee Thungjaroenkul 1
174 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
175 Krisada Swaengdee 1
176 International Health Policy Program Thailand 1
177 รายิน อโรร่า 1
178 Chitpranee Wasawit 1
179 Onsri Hinthamai 1
180 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
181 Thananan Rattanachotphanit 1
182 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
183 Waliporn Patcharanarumol 1
184 Chutima Akaleephan 1
185 Weerasak Puthasri 1
186 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
187 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
188 Tuangtip Theerawit 1
189 Jongkol Lerttiendumrong 1
190 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
191 Areewan Cheawchanwattana 1
192 Pornpit Silkavute 1
193 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
194 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
195 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
196 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
197 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
198 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
199 Phusit Prakongsait 1
200 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
201 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
202 Lalida Khetkudee 1
203 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
204 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
205 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
206 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
207 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
208 ประสิทธิ บุญเกิด 1
209 Chitpranee Vasvid 1
210 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
211 Chulaphorn Limwatananon 1
212 Suphon Limwatananon 1
213 Phanpit Suwanakul 1
214 Rungtiwa Hmuenpha 1
215 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
216 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
217 Naiyana Praditsitthikorn 1
218 โรงพยาบาลลำปาง 1
219 Health Systems Research Institute. 1
220 Lampang Hospital 1
221 Jongkol Letiendumrong 1
222 National Health Foundation of Thailand 1
223 Supon Limwattanonon 1
224 Cattleeya Kongsupapsiri 1
225 Piya Hanvoravongchai 1
226 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
227 Suwat Kittidilokkul 1
228 Kanitta Budhamcharoen 1
229 Kanjana Tisayatikom 1
230 Radom Chaugwon 1
231 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
232 Sumon Sakolchai 1
233 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
234 ภานุมาศ ภูมาศ 1
235 Rangsan Sripirom 1
236 Cichon, Michael 1
237 สุมนต์ สกลไชย 1
238 Prasit Boonkerd 1
239 Kanjana Tisayathikom 1
240 กรแก้ว จันทภาษา 1
241 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
242 Somkiat Sornpaisarn 1
243 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
244 Sripen Tantivess 1
245 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
246 Supawanee Sumpaonon 1
247 No information provided 1
248 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
249 Siripen Supakankunti 1
250 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
251 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข