ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Thangcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 32
2 Phusit Prakongsai 9
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
4 Walaiporn Patcharanarumol 6
5 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 6
6 ภูษิต ประคองสาย 6
7 International Health Policy Program 6
8 วลัยพร พัชรนฤมล 6
9 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 5
10 จิตปราณี วาศวิท 5
11 Siriwan Pitayarangsarit 4
12 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
13 Somsak Chunharas 3
14 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
15 Health Systems Research Institute 3
16 กัญจนา ติษยาธิคม 3
17 Supon Limwattananon 3
18 Chitpranee Vasavid 3
19 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
20 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
21 หทัยชนก สุมาลี 2
22 Angkana Sommanustweechai 2
23 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
24 Hathaichanok Sumalee 2
25 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
26 อังคณา สมนัสทวีชัย 2
27 Yot Teerawattananon 2
28 Kanjana Tisayaticom 2
29 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
30 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
31 Supasit Pannarunothai 2
32 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
33 ถาวร กมลทิพย์ 2
34 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
35 สมหญิง สายธนู 1
36 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
37 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
38 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
39 Weerasak putthasri 1
40 อารี แวดวงธรรม 1
41 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 1
42 ประภาพรรณ คำคม 1
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
44 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
45 Churnrurtai Kanchanachitra 1
46 Somying Saithanu 1
47 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
48 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
49 Cattleeya Kongsupapsiri 1
50 Piya Hanvoravongchai 1
51 Jongkol Letiendumrong 1
52 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
53 Kanjana Tisayatikom 1
54 Jongkol Lerttiendumrong 1
55 Donaldson, Dayl 1
56 National Health Foundation of Thailand 1
57 Vijj Kasemsup 1
58 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
59 Tippawan Witworrasakul 1
60 ประพันธ์ สหพัฒนา 1
61 Supon Limwattanonon 1
62 Samrit Srithamrongsawat 1
63 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
64 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
65 กฤษดา แสวงดี 1
66 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
67 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
68 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
69 Kanitta Budhamcharoen 1
70 Sopon Iamsirithaworn 1
71 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
72 Lalida Khetkudee 1
73 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
74 Krisada Swaengdee 1
75 Petsunee Thungjaroenkul 1
76 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
77 Tuangtip Theerawit 1
78 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
79 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
80 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 1
81 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
82 Pornpit Silkavute 1
83 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
84 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
85 Areewan Cheawchanwattana 1
86 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
87 Wantanee Kalpravidh 1
88 Parntep Ratanakorn 1
89 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 1
90 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
91 ปานเทพ รัตนากร 1
92 Phusit Prakongsait 1
93 Chulaporn Limwattananon 1
94 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
95 Onsri Hinthamai 1
96 Artitaya Tiampriwan 1
97 Praphaphan Iamanan 1
98 Chitpranee Wasawit 1
99 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
100 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
101 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
102 Chitpranee Vasvid 1
103 ถนอม สุภาพร 1
104 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
105 Cichon, Michael 1
106 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
107 Kanjana Tisayathikom 1
108 Waliporn Patcharanarumol 1
109 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
110 Suwit Wibulpolprasert 1
111 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
112 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
113 Anuwat Supachutikul 1
114 Yaowalak Jittakoat 1
115 Rajin Arora 1
116 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
117 Rapeepong Suphanchaimat 1
118 Chutima Akaleephan 1
119 Weerasak Puthasri 1
120 รายิน อโรร่า 1
121 International Health Policy Program Thailand 1
122 Thitikorn Topothai 1
123 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
124 Vijj Kasemsap 1
125 Chulaphorn Limwatananon 1
126 Somsak Chunharas. 1
127 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
128 Rungtiwa Hmuenpha 1
129 โรงพยาบาลลำปาง 1
130 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
131 Suphon Limwatananon 1
132 Suwat Kittidilokkul. 1
133 Suwat Kittidilokkul 1
134 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
135 Lampang Hospital 1
136 Health Systems Research Institute. 1
137 Phanpit Suwanakul 1
138 Naiyana Praditsitthikorn 1
139 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
140 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
141 Siripen Supakankunti 1
142 Somkiat Sornpaisarn 1
143 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
144 Yot teerawatananon 1
145 Thanom Supaporn 1
146 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
147 No information provided 1
148 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
149 Radom Chaugwon 1
150 Sripen Tantivess 1
151 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
152 Supawanee Sumpaonon 1
153 โดแนลสัน, เดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2551 7
6 2550 1
7 2548 6
8 2547 1
9 2546 2
10 2544 3
11 2543 1
12 2542 4
13 2541 3
14 2540 5
15 2539 2
16 2538 2
17 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Assessment of Smoking Cessation Services in Public Health Ministry-Affiliated Hospitals
2 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
3 Health Problems and Health Care Behaviors Among Registered Nurses in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
4 Evolution of Collaborations under the ”One Health” Concept in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
5 Universal Health Coverage: we believe and we commit
ปี พ.ศ. 2554
6 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ : ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
7 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2551
8 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
9 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551
10 The Impact of a Policy on Universal Coverage on Equity in Health Care Finance in Thailand
11 Budget Impact Analysis of Including Renal Replacement Therapy in the Benefit Package of Universal Coverage in Thailand
12 Factors influencing inequitable access to radiation therapy of cancer patients in Thailand
13 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
14 Research for development of an optimal policy strategy for prevention and control of cervical cancer in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
15 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
ปี พ.ศ. 2548
16 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
17 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
18 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
19 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
20 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
21 ความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่างๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี
ปี พ.ศ. 2547
22 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537-2544
ปี พ.ศ. 2546
23 Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001
24 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2544
25 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
26 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
27 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
28 Implications of Private Practice in Public Hospitals on the Cesarean Rate in Thailand
ปี พ.ศ. 2542
29 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7(พ.ศ.2525-2539)
30 Health financing in Thailand : summary review and proposed reforms
31 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
32 การสำรวจการเจ็บป่วยและการใช้บริการทางการแพทย์ของข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2538Scheme
ปี พ.ศ. 2541
33 ระเบียบพัสดุฯและปัจจัยการตัดสินใจซื้อยาในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลระดับ จังหวัด ปี 2539
34 แบบแผนการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ปี 2533-2539
35 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนสถานีอนามัย
ปี พ.ศ. 2540
36 การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2535
37 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษา พ.ศ.2538
38 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการทางเลือกเชิงนโยบาย
39 Manpower Mix in private Hospitals in Thailand: A Census report.
40 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2539
41 สำมะโนการโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องสำอางในวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ พ.ศ. 2536
42 ทุกข์ สมุทัย ในระบบสาธารณสุข และหลักประกันสุขภาพคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
43 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
44 Health system in transition
ปี พ.ศ. 2536
45 การใช้เครื่องสลายนิ่วในประเทศไทย ประสิทธิภาพและความเสมอภาค