ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Thangcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 วลัยพร พัชรนฤมล 13
4 Walaiporn Patcharanarumol 13
5 International Health Policy Program 9
6 Supon Limwattananon 9
7 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
9 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
10 Kanjana Tisayaticom 8
11 Siriwan Pitayarangsarit 8
12 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
13 กัญจนา ติษยาธิคม 7
14 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
15 ภูษิต ประคองสาย 7
16 จิตปราณี วาศวิท 6
17 Chulaporn Limwattananon 6
18 Somsak Chunharas 4
19 Health Systems Research Institute 4
20 Chitpranee Vasavid 4
21 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
22 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
23 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
24 Suwit Wibulpolprasert 3
25 Yot Teerawattananon 3
26 ถาวร กมลทิพย์ 3
27 Hathaichanok Sumalee 3
28 Supasit Pannarunothai 3
29 Angkana Sommanustweechai 3
30 Weerasak putthasri 3
31 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
32 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
33 หทัยชนก สุมาลี 3
34 Suratchada Chanasopon 2
35 ถนอม สุภาพร 2
36 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
37 สุรัชดา ชนโสภณ 2
38 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
39 Praphaphan Iamanan 2
40 Thitikorn Topothai 2
41 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
42 Vijj Kasemsap 2
43 Artitaya Tiampriwan 2
44 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
45 Somsak Chunharas. 2
46 Donaldson, Dayl 2
47 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
48 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
49 Vijj Kasemsup 2
50 โดแนลสัน, เดล 2
51 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
52 Thanom Supaporn 2
53 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
54 Suwat Kittidilokkul. 2
55 Yot teerawatananon 2
56 Kanitta Bundhamcharoen 2
57 สมหญิง สายธนู 2
58 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
59 Somying Saithanu 2
60 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
61 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
62 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
63 Samrit Srithamrongsawat 2
64 กฤษดา แสวงดี 2
65 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
66 Yaowaluk Wanwong 2
67 Chuenruthai Kanchanachitra 2
68 ประภาพรรณ คำคม 2
69 Suwanna Mugem 2
70 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
71 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
72 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
73 Sopon Iamsirithaworn 2
74 Parntep Ratanakorn 2
75 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
76 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
77 Wantanee Kalpravidh 2
78 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
79 ปานเทพ รัตนากร 2
80 Rajin Arora 1
81 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
82 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
83 Anuwat Supachutikul 1
84 Krisada Swaengdee 1
85 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
86 Petsunee Thungjaroenkul 1
87 Rapeepong Suphanchaimat 1
88 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
89 Yaowalak Jittakoat 1
90 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
91 Chitpranee Wasawit 1
92 Tuangtip Theerawit 1
93 Onsri Hinthamai 1
94 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
95 Waliporn Patcharanarumol 1
96 รายิน อโรร่า 1
97 Chutima Akaleephan 1
98 Weerasak Puthasri 1
99 International Health Policy Program Thailand 1
100 Areewan Cheawchanwattana 1
101 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
102 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
104 Jongkol Lerttiendumrong 1
105 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
106 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
107 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
108 อารี แวดวงธรรม 1
109 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
110 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
111 Pornpit Silkavute 1
112 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
113 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
114 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
115 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
116 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
117 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
118 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
119 Phusit Prakongsait 1
120 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
121 Lalida Khetkudee 1
122 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
123 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
124 Rungtiwa Hmuenpha 1
125 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
126 Chulaphorn Limwatananon 1
127 โรงพยาบาลลำปาง 1
128 Naiyana Praditsitthikorn 1
129 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
130 Radom Chaugwon 1
131 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
132 Suphon Limwatananon 1
133 Phanpit Suwanakul 1
134 Churnrurtai Kanchanachitra 1
135 Piya Hanvoravongchai 1
136 Jongkol Letiendumrong 1
137 National Health Foundation of Thailand 1
138 Kanjana Tisayatikom 1
139 Kanitta Budhamcharoen 1
140 Health Systems Research Institute. 1
141 Lampang Hospital 1
142 Suwat Kittidilokkul 1
143 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
144 Sripen Tantivess 1
145 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
146 สุมนต์ สกลไชย 1
147 Cichon, Michael 1
148 Sumon Sakolchai 1
149 กรแก้ว จันทภาษา 1
150 Kanjana Tisayathikom 1
151 ประสิทธิ บุญเกิด 1
152 Chitpranee Vasvid 1
153 Prasit Boonkerd 1
154 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
155 ภานุมาศ ภูมาศ 1
156 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
157 No information provided 1
158 Supawanee Sumpaonon 1
159 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
160 Siripen Supakankunti 1
161 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
162 Rangsan Sripirom 1
163 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
164 Somkiat Sornpaisarn 1
165 Thananan Rattanachotphanit 1
166 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
167 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
168 ศุทธินี วัฒนกูล 1
169 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
170 สุทธานันท์ กัลกะ 1
171 Benjaporn Rajataram 1
172 ดาราวรรณ รองเมือง 1
173 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
174 Krisada Sawaengdee 1
175 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
176 เบญจพร รัชตารมย์ 1
177 Kamolnat Muangyim 1
178 Srijan Pupjain 1
179 Suthanan Kunlaka 1
180 Wongdoen Jindawatana 1
181 Odton P 1
182 Daravan Rongmuang 1
183 Suttini Wattanakul 1
184 Atiya Sarakshetrin 1
185 Rungnapa Chantra 1
186 Wiriya Phokhwang-Just 1
187 รุ่งนภา จันทรา 1
188 Apichart Thunyahan 1
189 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
190 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
191 Chompoonut Topothai 1
192 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
193 Amonrat Manawatthanawong 1
194 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
195 Shaheda Viriyathorn 1
196 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
197 Surasak Chaiyasong 1
198 Nucharapon Liangruenrom 1
199 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
200 Sunicha Chanvatik 1
201 Angkana Sommanastaweechai 1
202 Pohnratchada Mattrasongkram 1
203 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
204 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
205 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
206 Woranan Witthayapipopsakul 1
207 สุณิชา ชานวาทิก 1
208 Brown DW 1
209 Sirinya Phulkerd 1
210 Panumas Phumas 1
211 Kornkaew Chantapasa 1
212 Wanna Hanshaoworakul 1
213 Russell S 1
214 Thananan Rattanachodpanich 1
215 Kunakorn Aewsuwan 1
216 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
217 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
218 Jutatip Thungthong 1
219 Sukhum Jiamton 1
220 Jongkol Lertiendumrong 1
221 Supon Limwattanonon 1
222 Cattleeya Kongsupapsiri 1
223 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
224 Tippawan Witworrasakul 1
225 ชาฮีดา วิริยาทร 1
226 Söderlund N 1
227 Siriwanarangsun P 1
228 Mills, Anne 1
229 Bennett ,Sara 1
230 Onanong Waleekhachonloet 1
231 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
232 Nakorn Apakupakul 1
233 Chawewan Yenjitr 1
234 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
235 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
236 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
237 Wongsa Laohasiriwong 1
238 Suwat Chariyalertsak 1
239 Pattara Sanchaisuriya 1
240 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
241 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
242 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
243 Bandit Thinkhamrop 1
244 Layton, Maneerat R. 1
245 Supatra Chadbunchachai 1
246 Jadej Thammatach-aree 1
247 Kumaree Pachanee 1
248 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
249 กุมารี พัชนี 1
250 Waraporn Suwanwela 1
251 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข