ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tangchroensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 วลัยพร พัชรนฤมล 13
4 Walaiporn Patcharanarumol 13
5 International Health Policy Program 9
6 Supon Limwattananon 9
7 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
9 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
10 Kanjana Tisayaticom 8
11 Siriwan Pitayarangsarit 8
12 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
13 กัญจนา ติษยาธิคม 7
14 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
15 ภูษิต ประคองสาย 7
16 จิตปราณี วาศวิท 6
17 Chulaporn Limwattananon 6
18 Somsak Chunharas 4
19 Health Systems Research Institute 4
20 Chitpranee Vasavid 4
21 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
22 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
23 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
24 Suwit Wibulpolprasert 3
25 Yot Teerawattananon 3
26 ถาวร กมลทิพย์ 3
27 Hathaichanok Sumalee 3
28 Supasit Pannarunothai 3
29 Angkana Sommanustweechai 3
30 Weerasak putthasri 3
31 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
32 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
33 หทัยชนก สุมาลี 3
34 ถนอม สุภาพร 2
35 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
36 Vijj Kasemsap 2
37 Suratchada Chanasopon 2
38 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
39 Kanitta Bundhamcharoen 2
40 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
41 Praphaphan Iamanan 2
42 Yot teerawatananon 2
43 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
44 สุรัชดา ชนโสภณ 2
45 Suwat Kittidilokkul. 2
46 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
47 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
48 Vijj Kasemsup 2
49 Samrit Srithamrongsawat 2
50 Donaldson, Dayl 2
51 โดแนลสัน, เดล 2
52 Somsak Chunharas. 2
53 Thitikorn Topothai 2
54 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
55 Thanom Supaporn 2
56 Artitaya Tiampriwan 2
57 Somying Saithanu 2
58 สมหญิง สายธนู 2
59 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
60 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
61 ประภาพรรณ คำคม 2
62 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
63 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
64 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
65 Suwanna Mugem 2
66 Chuenruthai Kanchanachitra 2
67 Yaowaluk Wanwong 2
68 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
69 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
70 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
71 Sopon Iamsirithaworn 2
72 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
73 กฤษดา แสวงดี 2
74 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
75 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
76 Wantanee Kalpravidh 2
77 ปานเทพ รัตนากร 2
78 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
79 Parntep Ratanakorn 2
80 Rajin Arora 1
81 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
82 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
83 Anuwat Supachutikul 1
84 Krisada Swaengdee 1
85 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
86 Petsunee Thungjaroenkul 1
87 Rapeepong Suphanchaimat 1
88 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
89 Yaowalak Jittakoat 1
90 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
91 Chitpranee Wasawit 1
92 Tuangtip Theerawit 1
93 Onsri Hinthamai 1
94 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
95 Waliporn Patcharanarumol 1
96 รายิน อโรร่า 1
97 Chutima Akaleephan 1
98 Weerasak Puthasri 1
99 International Health Policy Program Thailand 1
100 Areewan Cheawchanwattana 1
101 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
102 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
104 Jongkol Lerttiendumrong 1
105 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
106 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
107 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
108 อารี แวดวงธรรม 1
109 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
110 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
111 Pornpit Silkavute 1
112 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
113 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
114 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
115 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
116 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
117 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
118 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
119 Phusit Prakongsait 1
120 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
121 Lalida Khetkudee 1
122 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
123 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
124 Rungtiwa Hmuenpha 1
125 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
126 Chulaphorn Limwatananon 1
127 โรงพยาบาลลำปาง 1
128 Naiyana Praditsitthikorn 1
129 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
130 Radom Chaugwon 1
131 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
132 Suphon Limwatananon 1
133 Phanpit Suwanakul 1
134 Churnrurtai Kanchanachitra 1
135 Piya Hanvoravongchai 1
136 Jongkol Letiendumrong 1
137 National Health Foundation of Thailand 1
138 Kanjana Tisayatikom 1
139 Kanitta Budhamcharoen 1
140 Health Systems Research Institute. 1
141 Lampang Hospital 1
142 Suwat Kittidilokkul 1
143 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
144 Sripen Tantivess 1
145 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
146 สุมนต์ สกลไชย 1
147 Cichon, Michael 1
148 Sumon Sakolchai 1
149 กรแก้ว จันทภาษา 1
150 Kanjana Tisayathikom 1
151 ประสิทธิ บุญเกิด 1
152 Chitpranee Vasvid 1
153 Prasit Boonkerd 1
154 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
155 ภานุมาศ ภูมาศ 1
156 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
157 No information provided 1
158 Supawanee Sumpaonon 1
159 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
160 Siripen Supakankunti 1
161 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
162 Rangsan Sripirom 1
163 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
164 Somkiat Sornpaisarn 1
165 Thananan Rattanachotphanit 1
166 Russell S 1
167 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
168 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
169 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
170 กุมารี พัชนี 1
171 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
172 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
173 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
174 Nakorn Apakupakul 1
175 Chawewan Yenjitr 1
176 Waraporn Suwanwela 1
177 Kumaree Pachanee 1
178 Onanong Waleekhachonloet 1
179 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
180 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
181 Jutatip Thungthong 1
182 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
183 Supatra Chadbunchachai 1
184 Jadej Thammatach-aree 1
185 Bandit Thinkhamrop 1
186 Layton, Maneerat R. 1
187 Wongsa Laohasiriwong 1
188 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
189 Atiya Sarakshetrin 1
190 Rungnapa Chantra 1
191 Wiriya Phokhwang-Just 1
192 Suttini Wattanakul 1
193 Kamolnat Muangyim 1
194 เบญจพร รัชตารมย์ 1
195 ศุทธินี วัฒนกูล 1
196 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
197 สุทธานันท์ กัลกะ 1
198 Daravan Rongmuang 1
199 Srijan Pupjain 1
200 Suwat Chariyalertsak 1
201 Pattara Sanchaisuriya 1
202 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
203 Sirinya Phulkerd 1
204 Brown DW 1
205 Suthanan Kunlaka 1
206 Wongdoen Jindawatana 1
207 Odton P 1
208 Kunakorn Aewsuwan 1
209 Thananan Rattanachodpanich 1
210 Sunicha Chanvatik 1
211 Angkana Sommanastaweechai 1
212 Pohnratchada Mattrasongkram 1
213 Apichart Thunyahan 1
214 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
215 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
216 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
217 Woranan Witthayapipopsakul 1
218 สุณิชา ชานวาทิก 1
219 รุ่งนภา จันทรา 1
220 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
221 Supon Limwattanonon 1
222 Cattleeya Kongsupapsiri 1
223 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
224 Tippawan Witworrasakul 1
225 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
226 Benjaporn Rajataram 1
227 Krisada Sawaengdee 1
228 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
229 ดาราวรรณ รองเมือง 1
230 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
231 Nucharapon Liangruenrom 1
232 Siriwanarangsun P 1
233 Mills, Anne 1
234 Bennett ,Sara 1
235 Söderlund N 1
236 Jongkol Lertiendumrong 1
237 Sukhum Jiamton 1
238 Panumas Phumas 1
239 Kornkaew Chantapasa 1
240 Wanna Hanshaoworakul 1
241 ชาฮีดา วิริยาทร 1
242 Shaheda Viriyathorn 1
243 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
244 Chompoonut Topothai 1
245 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
246 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
247 Amonrat Manawatthanawong 1
248 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
249 Surasak Chaiyasong 1
250 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
251 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข