ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tangchroensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 วลัยพร พัชรนฤมล 13
4 Walaiporn Patcharanarumol 13
5 International Health Policy Program 9
6 Supon Limwattananon 9
7 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
9 Kanjana Tisayaticom 8
10 Siriwan Pitayarangsarit 8
11 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
12 กัญจนา ติษยาธิคม 7
13 ภูษิต ประคองสาย 7
14 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
15 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
16 จิตปราณี วาศวิท 6
17 Chulaporn Limwattananon 6
18 Health Systems Research Institute 4
19 Chitpranee Vasavid 4
20 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
21 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
22 Somsak Chunharas 4
23 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
24 Hathaichanok Sumalee 3
25 Suwit Wibulpolprasert 3
26 Supasit Pannarunothai 3
27 Angkana Sommanustweechai 3
28 Yot Teerawattananon 3
29 หทัยชนก สุมาลี 3
30 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
31 Weerasak putthasri 3
32 ถาวร กมลทิพย์ 3
33 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
34 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
35 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
36 Yot teerawatananon 2
37 ถนอม สุภาพร 2
38 Vijj Kasemsap 2
39 Artitaya Tiampriwan 2
40 Praphaphan Iamanan 2
41 Kanitta Bundhamcharoen 2
42 Thanom Supaporn 2
43 สุรัชดา ชนโสภณ 2
44 Suratchada Chanasopon 2
45 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
46 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
47 Yaowaluk Wanwong 2
48 Suwanna Mugem 2
49 Chuenruthai Kanchanachitra 2
50 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
51 Donaldson, Dayl 2
52 Suwat Kittidilokkul. 2
53 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
54 โดแนลสัน, เดล 2
55 Somsak Chunharas. 2
56 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
57 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
58 Somying Saithanu 2
59 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
60 ประภาพรรณ คำคม 2
61 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
62 สมหญิง สายธนู 2
63 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
64 Thitikorn Topothai 2
65 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
66 Vijj Kasemsup 2
67 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
68 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
69 Samrit Srithamrongsawat 2
70 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
71 กฤษดา แสวงดี 2
72 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
73 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
74 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
75 Sopon Iamsirithaworn 2
76 ปานเทพ รัตนากร 2
77 Parntep Ratanakorn 2
78 Wantanee Kalpravidh 2
79 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
80 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
81 Benjaporn Rajataram 1
82 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
83 ดาราวรรณ รองเมือง 1
84 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
85 Pohnratchada Mattrasongkram 1
86 Apichart Thunyahan 1
87 ศุทธินี วัฒนกูล 1
88 รุ่งนภา จันทรา 1
89 Krisada Sawaengdee 1
90 Atiya Sarakshetrin 1
91 Suttini Wattanakul 1
92 Angkana Sommanastaweechai 1
93 Daravan Rongmuang 1
94 Wiriya Phokhwang-Just 1
95 Rungnapa Chantra 1
96 สุทธานันท์ กัลกะ 1
97 เบญจพร รัชตารมย์ 1
98 Kamolnat Muangyim 1
99 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
100 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
101 Shaheda Viriyathorn 1
102 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
103 Surasak Chaiyasong 1
104 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
105 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
106 Kanjana Tisayatikom 1
107 Srijan Pupjain 1
108 Suwat Kittidilokkul 1
109 Kanitta Budhamcharoen 1
110 Amonrat Manawatthanawong 1
111 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
112 Woranan Witthayapipopsakul 1
113 สุณิชา ชานวาทิก 1
114 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
115 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
116 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
117 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
118 Chompoonut Topothai 1
119 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
120 Nucharapon Liangruenrom 1
121 Sunicha Chanvatik 1
122 Mills, Anne 1
123 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
124 Jutatip Thungthong 1
125 Kunakorn Aewsuwan 1
126 Thananan Rattanachodpanich 1
127 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
128 Onanong Waleekhachonloet 1
129 Layton, Maneerat R. 1
130 Supatra Chadbunchachai 1
131 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
132 Panumas Phumas 1
133 Kornkaew Chantapasa 1
134 Lampang Hospital 1
135 Bennett ,Sara 1
136 Söderlund N 1
137 ชาฮีดา วิริยาทร 1
138 Siriwanarangsun P 1
139 Jongkol Lertiendumrong 1
140 Wanna Hanshaoworakul 1
141 Russell S 1
142 Sukhum Jiamton 1
143 Bandit Thinkhamrop 1
144 Jadej Thammatach-aree 1
145 Pattara Sanchaisuriya 1
146 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
147 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
148 Wongsa Laohasiriwong 1
149 Suwat Chariyalertsak 1
150 Sirinya Phulkerd 1
151 Wongdoen Jindawatana 1
152 Odton P 1
153 Brown DW 1
154 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
155 Nakorn Apakupakul 1
156 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
157 กุมารี พัชนี 1
158 Waraporn Suwanwela 1
159 Kumaree Pachanee 1
160 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
161 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
162 Chawewan Yenjitr 1
163 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
164 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
165 Suthanan Kunlaka 1
166 Waliporn Patcharanarumol 1
167 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
168 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
169 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
170 Lalida Khetkudee 1
171 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
172 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
173 Phusit Prakongsait 1
174 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
175 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
176 Tuangtip Theerawit 1
177 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
178 Anuwat Supachutikul 1
179 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
180 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
181 Rapeepong Suphanchaimat 1
182 Rajin Arora 1
183 Yaowalak Jittakoat 1
184 Petsunee Thungjaroenkul 1
185 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
186 Krisada Swaengdee 1
187 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
188 Pornpit Silkavute 1
189 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
190 Tippawan Witworrasakul 1
191 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
192 Churnrurtai Kanchanachitra 1
193 Cattleeya Kongsupapsiri 1
194 Supon Limwattanonon 1
195 Piya Hanvoravongchai 1
196 Jongkol Letiendumrong 1
197 National Health Foundation of Thailand 1
198 อารี แวดวงธรรม 1
199 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
200 Jongkol Lerttiendumrong 1
201 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
202 Areewan Cheawchanwattana 1
203 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
204 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
205 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
206 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
207 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
208 International Health Policy Program Thailand 1
209 รายิน อโรร่า 1
210 Supawanee Sumpaonon 1
211 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
212 Sripen Tantivess 1
213 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
214 No information provided 1
215 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
216 Somkiat Sornpaisarn 1
217 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
218 Siripen Supakankunti 1
219 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
220 Radom Chaugwon 1
221 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
222 Chulaphorn Limwatananon 1
223 Suphon Limwatananon 1
224 Phanpit Suwanakul 1
225 Rungtiwa Hmuenpha 1
226 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
227 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
228 Naiyana Praditsitthikorn 1
229 โรงพยาบาลลำปาง 1
230 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
231 Rangsan Sripirom 1
232 Onsri Hinthamai 1
233 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
234 Thananan Rattanachotphanit 1
235 ประสิทธิ บุญเกิด 1
236 Chitpranee Wasawit 1
237 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
238 Chutima Akaleephan 1
239 Weerasak Puthasri 1
240 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
241 Chitpranee Vasvid 1
242 Prasit Boonkerd 1
243 Sumon Sakolchai 1
244 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
245 ภานุมาศ ภูมาศ 1
246 Cichon, Michael 1
247 สุมนต์ สกลไชย 1
248 Kanjana Tisayathikom 1
249 กรแก้ว จันทภาษา 1
250 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
251 Health Systems Research Institute. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข