ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tangchroensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 32
2 Phusit Prakongsai 9
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
4 Walaiporn Patcharanarumol 6
5 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 6
6 ภูษิต ประคองสาย 6
7 International Health Policy Program 6
8 วลัยพร พัชรนฤมล 6
9 จิตปราณี วาศวิท 5
10 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 5
11 Siriwan Pitayarangsarit 4
12 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
13 Somsak Chunharas 3
14 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
15 Health Systems Research Institute 3
16 กัญจนา ติษยาธิคม 3
17 Supon Limwattananon 3
18 Chitpranee Vasavid 3
19 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
20 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
21 หทัยชนก สุมาลี 2
22 Angkana Sommanustweechai 2
23 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
24 Hathaichanok Sumalee 2
25 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
26 อังคณา สมนัสทวีชัย 2
27 Yot Teerawattananon 2
28 Kanjana Tisayaticom 2
29 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
30 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
31 Supasit Pannarunothai 2
32 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
33 ถาวร กมลทิพย์ 2
34 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
35 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
36 Chulaporn Limwattananon 1
37 Jongkol Lerttiendumrong 1
38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
39 Areewan Cheawchanwattana 1
40 ประภาพรรณ คำคม 1
41 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
42 Wantanee Kalpravidh 1
43 Phusit Prakongsait 1
44 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
45 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
46 Pornpit Silkavute 1
47 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 1
48 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
49 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
50 Churnrurtai Kanchanachitra 1
51 อารี แวดวงธรรม 1
52 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
53 Tippawan Witworrasakul 1
54 ปานเทพ รัตนากร 1
55 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
56 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
57 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
58 Somying Saithanu 1
59 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
60 Weerasak putthasri 1
61 สมหญิง สายธนู 1
62 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
63 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 1
64 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
65 Anuwat Supachutikul 1
66 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
67 Rajin Arora 1
68 Yaowalak Jittakoat 1
69 Cattleeya Kongsupapsiri 1
70 Krisada Swaengdee 1
71 Suwit Wibulpolprasert 1
72 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
73 International Health Policy Program Thailand 1
74 รายิน อโรร่า 1
75 Thitikorn Topothai 1
76 Rapeepong Suphanchaimat 1
77 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
78 Petsunee Thungjaroenkul 1
79 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
80 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
81 Sopon Iamsirithaworn 1
82 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
83 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
84 Parntep Ratanakorn 1
85 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 1
86 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
87 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
88 Lalida Khetkudee 1
89 Tuangtip Theerawit 1
90 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
91 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
92 กฤษดา แสวงดี 1
93 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
94 Suwat Kittidilokkul. 1
95 Yot teerawatananon 1
96 Thanom Supaporn 1
97 Vijj Kasemsap 1
98 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
99 ถนอม สุภาพร 1
100 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
101 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
102 Somkiat Sornpaisarn 1
103 No information provided 1
104 Supawanee Sumpaonon 1
105 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
106 Siripen Supakankunti 1
107 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
108 Cichon, Michael 1
109 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
110 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
111 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
112 Waliporn Patcharanarumol 1
113 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
114 Chutima Akaleephan 1
115 Weerasak Puthasri 1
116 Chitpranee Wasawit 1
117 Praphaphan Iamanan 1
118 Chitpranee Vasvid 1
119 Kanjana Tisayathikom 1
120 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
121 Artitaya Tiampriwan 1
122 Onsri Hinthamai 1
123 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
124 Sripen Tantivess 1
125 Donaldson, Dayl 1
126 Kanjana Tisayatikom 1
127 Kanitta Budhamcharoen 1
128 โดแนลสัน, เดล 1
129 Suwat Kittidilokkul 1
130 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
131 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
132 Piya Hanvoravongchai 1
133 Samrit Srithamrongsawat 1
134 Supon Limwattanonon 1
135 Vijj Kasemsup 1
136 National Health Foundation of Thailand 1
137 Jongkol Letiendumrong 1
138 Lampang Hospital 1
139 Health Systems Research Institute. 1
140 Naiyana Praditsitthikorn 1
141 โรงพยาบาลลำปาง 1
142 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
143 Radom Chaugwon 1
144 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
145 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
146 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
147 Rungtiwa Hmuenpha 1
148 Suphon Limwatananon 1
149 Phanpit Suwanakul 1
150 Somsak Chunharas. 1
151 Chulaphorn Limwatananon 1
152 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
153 ประพันธ์ สหพัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2551 7
6 2550 1
7 2548 6
8 2547 1
9 2546 2
10 2544 3
11 2543 1
12 2542 4
13 2541 3
14 2540 5
15 2539 2
16 2538 2
17 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Assessment of Smoking Cessation Services in Public Health Ministry-Affiliated Hospitals
2 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
3 Health Problems and Health Care Behaviors Among Registered Nurses in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
4 Evolution of Collaborations under the ”One Health” Concept in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
5 Universal Health Coverage: we believe and we commit
ปี พ.ศ. 2554
6 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ : ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
7 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2551
8 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
9 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551
10 The Impact of a Policy on Universal Coverage on Equity in Health Care Finance in Thailand
11 Budget Impact Analysis of Including Renal Replacement Therapy in the Benefit Package of Universal Coverage in Thailand
12 Factors influencing inequitable access to radiation therapy of cancer patients in Thailand
13 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
14 Research for development of an optimal policy strategy for prevention and control of cervical cancer in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
15 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
ปี พ.ศ. 2548
16 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
17 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
18 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
19 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
20 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
21 ความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่างๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี
ปี พ.ศ. 2547
22 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537-2544
ปี พ.ศ. 2546
23 Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001
24 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2544
25 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
26 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
27 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
28 Implications of Private Practice in Public Hospitals on the Cesarean Rate in Thailand
ปี พ.ศ. 2542
29 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7(พ.ศ.2525-2539)
30 Health financing in Thailand : summary review and proposed reforms
31 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
32 การสำรวจการเจ็บป่วยและการใช้บริการทางการแพทย์ของข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2538Scheme
ปี พ.ศ. 2541
33 ระเบียบพัสดุฯและปัจจัยการตัดสินใจซื้อยาในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลระดับ จังหวัด ปี 2539
34 แบบแผนการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ปี 2533-2539
35 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนสถานีอนามัย
ปี พ.ศ. 2540
36 การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2535
37 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษา พ.ศ.2538
38 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการทางเลือกเชิงนโยบาย
39 Manpower Mix in private Hospitals in Thailand: A Census report.
40 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2539
41 สำมะโนการโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องสำอางในวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ พ.ศ. 2536
42 ทุกข์ สมุทัย ในระบบสาธารณสุข และหลักประกันสุขภาพคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
43 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
44 Health system in transition
ปี พ.ศ. 2536
45 การใช้เครื่องสลายนิ่วในประเทศไทย ประสิทธิภาพและความเสมอภาค