ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tangcharoensatien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 32
2 Phusit Prakongsai 9
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
4 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 6
5 International Health Policy Program 6
6 Walaiporn Patcharanarumol 6
7 วลัยพร พัชรนฤมล 6
8 ภูษิต ประคองสาย 6
9 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 5
10 จิตปราณี วาศวิท 5
11 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
12 Siriwan Pitayarangsarit 4
13 Health Systems Research Institute 3
14 Somsak Chunharas 3
15 Supon Limwattananon 3
16 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
17 Chitpranee Vasavid 3
18 กัญจนา ติษยาธิคม 3
19 Yot Teerawattananon 2
20 Kanjana Tisayaticom 2
21 Supasit Pannarunothai 2
22 ถาวร กมลทิพย์ 2
23 Hathaichanok Sumalee 2
24 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
25 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
26 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
27 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
28 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
29 Angkana Sommanustweechai 2
30 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
31 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
32 อังคณา สมนัสทวีชัย 2
33 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
34 หทัยชนก สุมาลี 2
35 Supawanee Sumpaonon 1
36 No information provided 1
37 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
38 Siripen Supakankunti 1
39 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
40 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
41 Radom Chaugwon 1
42 Naiyana Praditsitthikorn 1
43 โรงพยาบาลลำปาง 1
44 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
45 Somkiat Sornpaisarn 1
46 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
47 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
48 Sripen Tantivess 1
49 Vijj Kasemsap 1
50 Chitpranee Vasvid 1
51 Kanjana Tisayathikom 1
52 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
53 Artitaya Tiampriwan 1
54 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
55 Onsri Hinthamai 1
56 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
57 Cichon, Michael 1
58 Yot teerawatananon 1
59 Thanom Supaporn 1
60 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
61 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
62 ถนอม สุภาพร 1
63 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
64 Piya Hanvoravongchai 1
65 Samrit Srithamrongsawat 1
66 Supon Limwattanonon 1
67 Vijj Kasemsup 1
68 National Health Foundation of Thailand 1
69 Praphaphan Iamanan 1
70 Jongkol Letiendumrong 1
71 ประพันธ์ สหพัฒนา 1
72 Cattleeya Kongsupapsiri 1
73 Churnrurtai Kanchanachitra 1
74 อารี แวดวงธรรม 1
75 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
76 Tippawan Witworrasakul 1
77 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
78 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
79 Kanjana Tisayatikom 1
80 Suwat Kittidilokkul. 1
81 Phanpit Suwanakul 1
82 Suphon Limwatananon 1
83 Somsak Chunharas. 1
84 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
85 Chulaphorn Limwatananon 1
86 Health Systems Research Institute. 1
87 Lampang Hospital 1
88 Kanitta Budhamcharoen 1
89 Donaldson, Dayl 1
90 โดแนลสัน, เดล 1
91 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
92 Suwat Kittidilokkul 1
93 Rungtiwa Hmuenpha 1
94 Yaowalak Jittakoat 1
95 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
96 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
97 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 1
98 Pornpit Silkavute 1
99 Areewan Cheawchanwattana 1
100 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
101 Wantanee Kalpravidh 1
102 Phusit Prakongsait 1
103 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 1
104 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
105 Parntep Ratanakorn 1
106 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
107 ปานเทพ รัตนากร 1
108 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
109 Chulaporn Limwattananon 1
110 Weerasak putthasri 1
111 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
112 สมหญิง สายธนู 1
113 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
114 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
115 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
116 Somying Saithanu 1
117 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
118 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
119 Jongkol Lerttiendumrong 1
120 ประภาพรรณ คำคม 1
121 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
122 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 1
123 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
124 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
125 Thitikorn Topothai 1
126 International Health Policy Program Thailand 1
127 Rapeepong Suphanchaimat 1
128 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
129 Suwit Wibulpolprasert 1
130 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
131 รายิน อโรร่า 1
132 Chutima Akaleephan 1
133 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
134 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
135 Waliporn Patcharanarumol 1
136 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
137 Weerasak Puthasri 1
138 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
139 Anuwat Supachutikul 1
140 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
141 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
142 กฤษดา แสวงดี 1
143 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
144 Sopon Iamsirithaworn 1
145 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
146 Lalida Khetkudee 1
147 Tuangtip Theerawit 1
148 Krisada Swaengdee 1
149 Rajin Arora 1
150 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
151 Petsunee Thungjaroenkul 1
152 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
153 Chitpranee Wasawit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2551 7
6 2550 1
7 2548 6
8 2547 1
9 2546 2
10 2544 3
11 2543 1
12 2542 4
13 2541 3
14 2540 5
15 2539 2
16 2538 2
17 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Assessment of Smoking Cessation Services in Public Health Ministry-Affiliated Hospitals
2 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
3 Health Problems and Health Care Behaviors Among Registered Nurses in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
4 Evolution of Collaborations under the ”One Health” Concept in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
5 Universal Health Coverage: we believe and we commit
ปี พ.ศ. 2554
6 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ : ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
7 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2551
8 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
9 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551
10 The Impact of a Policy on Universal Coverage on Equity in Health Care Finance in Thailand
11 Budget Impact Analysis of Including Renal Replacement Therapy in the Benefit Package of Universal Coverage in Thailand
12 Factors influencing inequitable access to radiation therapy of cancer patients in Thailand
13 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
14 Research for development of an optimal policy strategy for prevention and control of cervical cancer in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
15 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
ปี พ.ศ. 2548
16 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
17 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
18 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
19 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
20 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
21 ความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่างๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี
ปี พ.ศ. 2547
22 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537-2544
ปี พ.ศ. 2546
23 Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001
24 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2544
25 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
26 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
27 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
28 Implications of Private Practice in Public Hospitals on the Cesarean Rate in Thailand
ปี พ.ศ. 2542
29 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7(พ.ศ.2525-2539)
30 Health financing in Thailand : summary review and proposed reforms
31 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
32 การสำรวจการเจ็บป่วยและการใช้บริการทางการแพทย์ของข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2538Scheme
ปี พ.ศ. 2541
33 ระเบียบพัสดุฯและปัจจัยการตัดสินใจซื้อยาในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลระดับ จังหวัด ปี 2539
34 แบบแผนการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ปี 2533-2539
35 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนสถานีอนามัย
ปี พ.ศ. 2540
36 การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2535
37 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษา พ.ศ.2538
38 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการทางเลือกเชิงนโยบาย
39 Manpower Mix in private Hospitals in Thailand: A Census report.
40 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2539
41 สำมะโนการโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องสำอางในวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ พ.ศ. 2536
42 ทุกข์ สมุทัย ในระบบสาธารณสุข และหลักประกันสุขภาพคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
43 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
44 Health system in transition
ปี พ.ศ. 2536
45 การใช้เครื่องสลายนิ่วในประเทศไทย ประสิทธิภาพและความเสมอภาค