ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tangcharoensatien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 วลัยพร พัชรนฤมล 13
4 Walaiporn Patcharanarumol 13
5 Supon Limwattananon 9
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
8 International Health Policy Program 9
9 Kanjana Tisayaticom 8
10 Siriwan Pitayarangsarit 8
11 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
12 กัญจนา ติษยาธิคม 7
13 ภูษิต ประคองสาย 7
14 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
15 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
16 จิตปราณี วาศวิท 6
17 Chulaporn Limwattananon 6
18 Chitpranee Vasavid 4
19 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
20 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
21 Somsak Chunharas 4
22 Health Systems Research Institute 4
23 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
24 Angkana Sommanustweechai 3
25 Hathaichanok Sumalee 3
26 Yot Teerawattananon 3
27 หทัยชนก สุมาลี 3
28 Suwit Wibulpolprasert 3
29 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
30 ถาวร กมลทิพย์ 3
31 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
32 Supasit Pannarunothai 3
33 Weerasak putthasri 3
34 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
35 สุรัชดา ชนโสภณ 2
36 ถนอม สุภาพร 2
37 Artitaya Tiampriwan 2
38 Suratchada Chanasopon 2
39 Thitikorn Topothai 2
40 กฤษดา แสวงดี 2
41 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
42 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
43 Praphaphan Iamanan 2
44 Kanitta Bundhamcharoen 2
45 Yot teerawatananon 2
46 Chuenruthai Kanchanachitra 2
47 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
48 Yaowaluk Wanwong 2
49 Suwanna Mugem 2
50 Suwat Kittidilokkul. 2
51 Somsak Chunharas. 2
52 Vijj Kasemsap 2
53 Sopon Iamsirithaworn 2
54 Thanom Supaporn 2
55 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
56 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
57 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
58 Samrit Srithamrongsawat 2
59 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
60 สมหญิง สายธนู 2
61 Somying Saithanu 2
62 Vijj Kasemsup 2
63 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
64 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
65 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
66 โดแนลสัน, เดล 2
67 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
68 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
69 Donaldson, Dayl 2
70 ปานเทพ รัตนากร 2
71 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
72 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
73 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
74 Wantanee Kalpravidh 2
75 Parntep Ratanakorn 2
76 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
77 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
78 ประภาพรรณ คำคม 2
79 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
80 Mills, Anne 1
81 Söderlund N 1
82 ชาฮีดา วิริยาทร 1
83 Bennett ,Sara 1
84 Jongkol Lertiendumrong 1
85 Wanna Hanshaoworakul 1
86 Russell S 1
87 Shaheda Viriyathorn 1
88 Sukhum Jiamton 1
89 Siriwanarangsun P 1
90 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
91 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
92 Kornkaew Chantapasa 1
93 Nucharapon Liangruenrom 1
94 Chompoonut Topothai 1
95 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
96 Surasak Chaiyasong 1
97 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
98 Amonrat Manawatthanawong 1
99 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
100 Jadej Thammatach-aree 1
101 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
102 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
103 กุมารี พัชนี 1
104 Waraporn Suwanwela 1
105 Suwat Kittidilokkul 1
106 Lampang Hospital 1
107 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
108 Phanpit Suwanakul 1
109 Health Systems Research Institute. 1
110 Kumaree Pachanee 1
111 Bandit Thinkhamrop 1
112 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
113 Jutatip Thungthong 1
114 Kunakorn Aewsuwan 1
115 Thananan Rattanachodpanich 1
116 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
117 Onanong Waleekhachonloet 1
118 Layton, Maneerat R. 1
119 Supatra Chadbunchachai 1
120 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
121 Panumas Phumas 1
122 Chawewan Yenjitr 1
123 Wongdoen Jindawatana 1
124 Odton P 1
125 Brown DW 1
126 Sirinya Phulkerd 1
127 Suthanan Kunlaka 1
128 Srijan Pupjain 1
129 Wiriya Phokhwang-Just 1
130 Suttini Wattanakul 1
131 Daravan Rongmuang 1
132 Suwat Chariyalertsak 1
133 Pattara Sanchaisuriya 1
134 Suphon Limwatananon 1
135 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
136 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
137 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
138 Nakorn Apakupakul 1
139 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
140 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
141 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
142 Wongsa Laohasiriwong 1
143 Rungnapa Chantra 1
144 Atiya Sarakshetrin 1
145 Angkana Sommanastaweechai 1
146 Pohnratchada Mattrasongkram 1
147 Apichart Thunyahan 1
148 รุ่งนภา จันทรา 1
149 Sunicha Chanvatik 1
150 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
151 Woranan Witthayapipopsakul 1
152 สุณิชา ชานวาทิก 1
153 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
154 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
155 Krisada Sawaengdee 1
156 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
157 สุทธานันท์ กัลกะ 1
158 เบญจพร รัชตารมย์ 1
159 Kamolnat Muangyim 1
160 ศุทธินี วัฒนกูล 1
161 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
162 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
163 ดาราวรรณ รองเมือง 1
164 Benjaporn Rajataram 1
165 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
166 Chutima Akaleephan 1
167 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
168 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
169 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
170 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
171 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
172 Phusit Prakongsait 1
173 Areewan Cheawchanwattana 1
174 Pornpit Silkavute 1
175 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
176 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
177 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
178 Krisada Swaengdee 1
179 Yaowalak Jittakoat 1
180 Rajin Arora 1
181 Anuwat Supachutikul 1
182 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
183 Petsunee Thungjaroenkul 1
184 Lalida Khetkudee 1
185 Tuangtip Theerawit 1
186 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
187 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
188 Jongkol Lerttiendumrong 1
189 National Health Foundation of Thailand 1
190 Supon Limwattanonon 1
191 Cattleeya Kongsupapsiri 1
192 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
193 Jongkol Letiendumrong 1
194 Piya Hanvoravongchai 1
195 Kanitta Budhamcharoen 1
196 Kanjana Tisayatikom 1
197 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
198 Tippawan Witworrasakul 1
199 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
200 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
201 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
202 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
203 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
204 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
205 Churnrurtai Kanchanachitra 1
206 อารี แวดวงธรรม 1
207 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
208 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
209 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
210 Siripen Supakankunti 1
211 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
212 No information provided 1
213 Supawanee Sumpaonon 1
214 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
215 Somkiat Sornpaisarn 1
216 ภานุมาศ ภูมาศ 1
217 Rangsan Sripirom 1
218 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
219 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
220 Sripen Tantivess 1
221 โรงพยาบาลลำปาง 1
222 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
223 Rungtiwa Hmuenpha 1
224 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
225 Naiyana Praditsitthikorn 1
226 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
227 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
228 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
229 Radom Chaugwon 1
230 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
231 Sumon Sakolchai 1
232 Waliporn Patcharanarumol 1
233 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
234 Chitpranee Wasawit 1
235 Onsri Hinthamai 1
236 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
237 Weerasak Puthasri 1
238 Rapeepong Suphanchaimat 1
239 International Health Policy Program Thailand 1
240 รายิน อโรร่า 1
241 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
242 Thananan Rattanachotphanit 1
243 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
244 สุมนต์ สกลไชย 1
245 Cichon, Michael 1
246 กรแก้ว จันทภาษา 1
247 Kanjana Tisayathikom 1
248 ประสิทธิ บุญเกิด 1
249 Chitpranee Vasvid 1
250 Prasit Boonkerd 1
251 Chulaphorn Limwatananon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข