ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tangcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 Walaiporn Patcharanarumol 13
4 วลัยพร พัชรนฤมล 13
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
7 International Health Policy Program 9
8 Supon Limwattananon 9
9 Siriwan Pitayarangsarit 8
10 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
11 Kanjana Tisayaticom 8
12 ภูษิต ประคองสาย 7
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
14 กัญจนา ติษยาธิคม 7
15 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
16 Chulaporn Limwattananon 6
17 จิตปราณี วาศวิท 6
18 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
19 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
20 Somsak Chunharas 4
21 Chitpranee Vasavid 4
22 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
23 Health Systems Research Institute 4
24 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
25 หทัยชนก สุมาลี 3
26 Hathaichanok Sumalee 3
27 Weerasak putthasri 3
28 Angkana Sommanustweechai 3
29 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
30 Yot Teerawattananon 3
31 Supasit Pannarunothai 3
32 Suwit Wibulpolprasert 3
33 ถาวร กมลทิพย์ 3
34 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
35 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
36 Wantanee Kalpravidh 2
37 ประภาพรรณ คำคม 2
38 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
39 สมหญิง สายธนู 2
40 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
41 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
42 ปานเทพ รัตนากร 2
43 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
44 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
45 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
46 Chuenruthai Kanchanachitra 2
47 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
48 Yaowaluk Wanwong 2
49 Suwanna Mugem 2
50 กฤษดา แสวงดี 2
51 Sopon Iamsirithaworn 2
52 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
53 Samrit Srithamrongsawat 2
54 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
55 Parntep Ratanakorn 2
56 Somying Saithanu 2
57 สุรัชดา ชนโสภณ 2
58 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
59 Suratchada Chanasopon 2
60 ถนอม สุภาพร 2
61 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
62 Artitaya Tiampriwan 2
63 Kanitta Bundhamcharoen 2
64 Vijj Kasemsup 2
65 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
66 Thitikorn Topothai 2
67 Praphaphan Iamanan 2
68 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
69 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
70 โดแนลสัน, เดล 2
71 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
72 Vijj Kasemsap 2
73 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
74 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
75 Donaldson, Dayl 2
76 Thanom Supaporn 2
77 Somsak Chunharas. 2
78 Yot teerawatananon 2
79 Suwat Kittidilokkul. 2
80 สุณิชา ชานวาทิก 1
81 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
82 Sunicha Chanvatik 1
83 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
84 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
85 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
86 Nucharapon Liangruenrom 1
87 Angkana Sommanastaweechai 1
88 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
89 Woranan Witthayapipopsakul 1
90 Krisada Sawaengdee 1
91 Benjaporn Rajataram 1
92 Chompoonut Topothai 1
93 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
94 ดาราวรรณ รองเมือง 1
95 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
96 Apichart Thunyahan 1
97 รุ่งนภา จันทรา 1
98 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
99 Pohnratchada Mattrasongkram 1
100 Siriwanarangsun P 1
101 Kornkaew Chantapasa 1
102 Wanna Hanshaoworakul 1
103 Russell S 1
104 Sukhum Jiamton 1
105 Lalida Khetkudee 1
106 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
107 ศุทธินี วัฒนกูล 1
108 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
109 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
110 Jongkol Lertiendumrong 1
111 Mills, Anne 1
112 Surasak Chaiyasong 1
113 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
114 Amonrat Manawatthanawong 1
115 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
116 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
117 Shaheda Viriyathorn 1
118 Bennett ,Sara 1
119 Söderlund N 1
120 ชาฮีดา วิริยาทร 1
121 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
122 Jutatip Thungthong 1
123 กุมารี พัชนี 1
124 Waraporn Suwanwela 1
125 Kumaree Pachanee 1
126 Jadej Thammatach-aree 1
127 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
128 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
129 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
130 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
131 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
132 Bandit Thinkhamrop 1
133 Layton, Maneerat R. 1
134 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
135 Kunakorn Aewsuwan 1
136 Thananan Rattanachodpanich 1
137 Panumas Phumas 1
138 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
139 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
140 Supatra Chadbunchachai 1
141 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
142 Onanong Waleekhachonloet 1
143 Chawewan Yenjitr 1
144 Nakorn Apakupakul 1
145 Wiriya Phokhwang-Just 1
146 Suttini Wattanakul 1
147 Daravan Rongmuang 1
148 Srijan Pupjain 1
149 Rungnapa Chantra 1
150 Atiya Sarakshetrin 1
151 สุทธานันท์ กัลกะ 1
152 เบญจพร รัชตารมย์ 1
153 Kamolnat Muangyim 1
154 Suthanan Kunlaka 1
155 Wongdoen Jindawatana 1
156 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
157 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
158 Wongsa Laohasiriwong 1
159 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
160 Pattara Sanchaisuriya 1
161 Suwat Chariyalertsak 1
162 Odton P 1
163 Brown DW 1
164 Sirinya Phulkerd 1
165 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
166 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
167 กรแก้ว จันทภาษา 1
168 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
169 สุมนต์ สกลไชย 1
170 Cichon, Michael 1
171 Kanjana Tisayathikom 1
172 Prasit Boonkerd 1
173 Thananan Rattanachotphanit 1
174 ประสิทธิ บุญเกิด 1
175 Chitpranee Vasvid 1
176 Sumon Sakolchai 1
177 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
178 Siripen Supakankunti 1
179 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
180 No information provided 1
181 Supawanee Sumpaonon 1
182 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
183 Somkiat Sornpaisarn 1
184 ภานุมาศ ภูมาศ 1
185 Rangsan Sripirom 1
186 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
187 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
188 Onsri Hinthamai 1
189 Yaowalak Jittakoat 1
190 Rajin Arora 1
191 Anuwat Supachutikul 1
192 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
193 Krisada Swaengdee 1
194 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
195 Tuangtip Theerawit 1
196 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
197 Petsunee Thungjaroenkul 1
198 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
199 Rapeepong Suphanchaimat 1
200 Waliporn Patcharanarumol 1
201 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
202 Chitpranee Wasawit 1
203 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
204 Weerasak Puthasri 1
205 International Health Policy Program Thailand 1
206 รายิน อโรร่า 1
207 Chutima Akaleephan 1
208 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
209 Sripen Tantivess 1
210 อารี แวดวงธรรม 1
211 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
212 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
213 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
214 Churnrurtai Kanchanachitra 1
215 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
216 Cattleeya Kongsupapsiri 1
217 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
218 Tippawan Witworrasakul 1
219 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
220 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
221 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
222 Phusit Prakongsait 1
223 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
224 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
225 Pornpit Silkavute 1
226 Areewan Cheawchanwattana 1
227 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
228 Jongkol Lerttiendumrong 1
229 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
230 Supon Limwattanonon 1
231 National Health Foundation of Thailand 1
232 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
233 Rungtiwa Hmuenpha 1
234 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
235 Chulaphorn Limwatananon 1
236 โรงพยาบาลลำปาง 1
237 Naiyana Praditsitthikorn 1
238 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
239 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
240 Radom Chaugwon 1
241 Suphon Limwatananon 1
242 Phanpit Suwanakul 1
243 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
244 Piya Hanvoravongchai 1
245 Jongkol Letiendumrong 1
246 Kanjana Tisayatikom 1
247 Kanitta Budhamcharoen 1
248 Health Systems Research Institute. 1
249 Lampang Hospital 1
250 Suwat Kittidilokkul 1
251 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข