ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tangcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 32
2 Phusit Prakongsai 9
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
4 Walaiporn Patcharanarumol 6
5 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 6
6 ภูษิต ประคองสาย 6
7 International Health Policy Program 6
8 วลัยพร พัชรนฤมล 6
9 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 5
10 จิตปราณี วาศวิท 5
11 Siriwan Pitayarangsarit 4
12 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
13 Somsak Chunharas 3
14 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
15 Health Systems Research Institute 3
16 กัญจนา ติษยาธิคม 3
17 Supon Limwattananon 3
18 Chitpranee Vasavid 3
19 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
20 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
21 หทัยชนก สุมาลี 2
22 Angkana Sommanustweechai 2
23 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
24 Hathaichanok Sumalee 2
25 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
26 อังคณา สมนัสทวีชัย 2
27 Yot Teerawattananon 2
28 Kanjana Tisayaticom 2
29 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
30 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
31 Supasit Pannarunothai 2
32 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
33 ถาวร กมลทิพย์ 2
34 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
35 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
36 Tippawan Witworrasakul 1
37 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
38 Cattleeya Kongsupapsiri 1
39 Churnrurtai Kanchanachitra 1
40 ประพันธ์ สหพัฒนา 1
41 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
42 Weerasak putthasri 1
43 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
44 สมหญิง สายธนู 1
45 Supon Limwattanonon 1
46 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
47 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
48 อารี แวดวงธรรม 1
49 Jongkol Letiendumrong 1
50 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
51 โดแนลสัน, เดล 1
52 Suwat Kittidilokkul 1
53 Lampang Hospital 1
54 Somying Saithanu 1
55 Health Systems Research Institute. 1
56 Kanitta Budhamcharoen 1
57 Donaldson, Dayl 1
58 National Health Foundation of Thailand 1
59 Vijj Kasemsup 1
60 Piya Hanvoravongchai 1
61 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
62 Kanjana Tisayatikom 1
63 Samrit Srithamrongsawat 1
64 ปานเทพ รัตนากร 1
65 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
66 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
67 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 1
68 Parntep Ratanakorn 1
69 Phanpit Suwanakul 1
70 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
71 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
72 Sopon Iamsirithaworn 1
73 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
74 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
75 กฤษดา แสวงดี 1
76 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
77 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
78 Phusit Prakongsait 1
79 Wantanee Kalpravidh 1
80 Jongkol Lerttiendumrong 1
81 Chulaporn Limwattananon 1
82 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
83 ประภาพรรณ คำคม 1
84 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 1
85 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
86 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
87 Areewan Cheawchanwattana 1
88 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
89 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
90 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 1
91 Pornpit Silkavute 1
92 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
93 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
94 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
95 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
96 Waliporn Patcharanarumol 1
97 Weerasak Puthasri 1
98 Chutima Akaleephan 1
99 International Health Policy Program Thailand 1
100 รายิน อโรร่า 1
101 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
102 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
103 Artitaya Tiampriwan 1
104 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
105 Onsri Hinthamai 1
106 Praphaphan Iamanan 1
107 Chitpranee Wasawit 1
108 Thitikorn Topothai 1
109 Rapeepong Suphanchaimat 1
110 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
111 Krisada Swaengdee 1
112 Petsunee Thungjaroenkul 1
113 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
114 Lalida Khetkudee 1
115 Tuangtip Theerawit 1
116 Yaowalak Jittakoat 1
117 Rajin Arora 1
118 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
119 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
120 Suwit Wibulpolprasert 1
121 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
122 Anuwat Supachutikul 1
123 Chitpranee Vasvid 1
124 Kanjana Tisayathikom 1
125 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
126 Naiyana Praditsitthikorn 1
127 Radom Chaugwon 1
128 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
129 Sripen Tantivess 1
130 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
131 โรงพยาบาลลำปาง 1
132 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
133 Somsak Chunharas. 1
134 Suphon Limwatananon 1
135 Chulaphorn Limwatananon 1
136 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
137 Rungtiwa Hmuenpha 1
138 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
139 Supawanee Sumpaonon 1
140 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
141 Vijj Kasemsap 1
142 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
143 ถนอม สุภาพร 1
144 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
145 Cichon, Michael 1
146 Yot teerawatananon 1
147 Thanom Supaporn 1
148 Siripen Supakankunti 1
149 No information provided 1
150 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
151 Somkiat Sornpaisarn 1
152 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
153 Suwat Kittidilokkul. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2551 7
6 2550 1
7 2548 6
8 2547 1
9 2546 2
10 2544 3
11 2543 1
12 2542 4
13 2541 3
14 2540 5
15 2539 2
16 2538 2
17 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Assessment of Smoking Cessation Services in Public Health Ministry-Affiliated Hospitals
2 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
3 Health Problems and Health Care Behaviors Among Registered Nurses in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
4 Evolution of Collaborations under the ”One Health” Concept in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
5 Universal Health Coverage: we believe and we commit
ปี พ.ศ. 2554
6 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ : ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
7 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2551
8 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
9 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551
10 The Impact of a Policy on Universal Coverage on Equity in Health Care Finance in Thailand
11 Budget Impact Analysis of Including Renal Replacement Therapy in the Benefit Package of Universal Coverage in Thailand
12 Factors influencing inequitable access to radiation therapy of cancer patients in Thailand
13 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
14 Research for development of an optimal policy strategy for prevention and control of cervical cancer in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
15 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
ปี พ.ศ. 2548
16 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
17 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
18 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
19 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
20 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
21 ความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่างๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี
ปี พ.ศ. 2547
22 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537-2544
ปี พ.ศ. 2546
23 Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001
24 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2544
25 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
26 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
27 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
28 Implications of Private Practice in Public Hospitals on the Cesarean Rate in Thailand
ปี พ.ศ. 2542
29 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7(พ.ศ.2525-2539)
30 Health financing in Thailand : summary review and proposed reforms
31 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
32 การสำรวจการเจ็บป่วยและการใช้บริการทางการแพทย์ของข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2538Scheme
ปี พ.ศ. 2541
33 ระเบียบพัสดุฯและปัจจัยการตัดสินใจซื้อยาในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลระดับ จังหวัด ปี 2539
34 แบบแผนการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ปี 2533-2539
35 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนสถานีอนามัย
ปี พ.ศ. 2540
36 การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2535
37 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษา พ.ศ.2538
38 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการทางเลือกเชิงนโยบาย
39 Manpower Mix in private Hospitals in Thailand: A Census report.
40 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2539
41 สำมะโนการโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องสำอางในวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ พ.ศ. 2536
42 ทุกข์ สมุทัย ในระบบสาธารณสุข และหลักประกันสุขภาพคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
43 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
44 Health system in transition
ปี พ.ศ. 2536
45 การใช้เครื่องสลายนิ่วในประเทศไทย ประสิทธิภาพและความเสมอภาค