ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tangcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 วลัยพร พัชรนฤมล 13
4 Walaiporn Patcharanarumol 13
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
7 International Health Policy Program 9
8 Supon Limwattananon 9
9 Kanjana Tisayaticom 8
10 Siriwan Pitayarangsarit 8
11 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
12 กัญจนา ติษยาธิคม 7
13 ภูษิต ประคองสาย 7
14 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
15 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
16 จิตปราณี วาศวิท 6
17 Chulaporn Limwattananon 6
18 Chitpranee Vasavid 4
19 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
20 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
21 Somsak Chunharas 4
22 Health Systems Research Institute 4
23 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
24 หทัยชนก สุมาลี 3
25 Angkana Sommanustweechai 3
26 Suwit Wibulpolprasert 3
27 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
28 Hathaichanok Sumalee 3
29 Weerasak putthasri 3
30 Supasit Pannarunothai 3
31 ถาวร กมลทิพย์ 3
32 Yot Teerawattananon 3
33 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
34 Sopon Iamsirithaworn 2
35 กฤษดา แสวงดี 2
36 Thitikorn Topothai 2
37 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
38 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
39 ปานเทพ รัตนากร 2
40 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
41 Wantanee Kalpravidh 2
42 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
43 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
44 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
45 Artitaya Tiampriwan 2
46 Chuenruthai Kanchanachitra 2
47 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
48 Yaowaluk Wanwong 2
49 Suwanna Mugem 2
50 Suratchada Chanasopon 2
51 สุรัชดา ชนโสภณ 2
52 Kanitta Bundhamcharoen 2
53 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
54 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
55 Praphaphan Iamanan 2
56 Parntep Ratanakorn 2
57 Suwat Kittidilokkul. 2
58 Somsak Chunharas. 2
59 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
60 โดแนลสัน, เดล 2
61 Donaldson, Dayl 2
62 Thanom Supaporn 2
63 Yot teerawatananon 2
64 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
65 ถนอม สุภาพร 2
66 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
67 Vijj Kasemsap 2
68 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
69 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
70 Somying Saithanu 2
71 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
72 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
73 ประภาพรรณ คำคม 2
74 สมหญิง สายธนู 2
75 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
76 Samrit Srithamrongsawat 2
77 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
78 Vijj Kasemsup 2
79 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
80 Sunicha Chanvatik 1
81 Pohnratchada Mattrasongkram 1
82 Apichart Thunyahan 1
83 Angkana Sommanastaweechai 1
84 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
85 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
86 Woranan Witthayapipopsakul 1
87 รุ่งนภา จันทรา 1
88 สุณิชา ชานวาทิก 1
89 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
90 Benjaporn Rajataram 1
91 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
92 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
93 สุทธานันท์ กัลกะ 1
94 ศุทธินี วัฒนกูล 1
95 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
96 Krisada Sawaengdee 1
97 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
98 ดาราวรรณ รองเมือง 1
99 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
100 Söderlund N 1
101 Sukhum Jiamton 1
102 Jongkol Lertiendumrong 1
103 Siriwanarangsun P 1
104 Mills, Anne 1
105 ภานุมาศ ภูมาศ 1
106 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
107 เบญจพร รัชตารมย์ 1
108 Cichon, Michael 1
109 Sumon Sakolchai 1
110 Bennett ,Sara 1
111 ชาฮีดา วิริยาทร 1
112 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
113 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
114 Chompoonut Topothai 1
115 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
116 Amonrat Manawatthanawong 1
117 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
118 Shaheda Viriyathorn 1
119 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
120 Surasak Chaiyasong 1
121 Nucharapon Liangruenrom 1
122 Panumas Phumas 1
123 Jadej Thammatach-aree 1
124 Bandit Thinkhamrop 1
125 Layton, Maneerat R. 1
126 Supatra Chadbunchachai 1
127 Kumaree Pachanee 1
128 Waraporn Suwanwela 1
129 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
130 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
131 กุมารี พัชนี 1
132 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
133 Onanong Waleekhachonloet 1
134 สุมนต์ สกลไชย 1
135 Kornkaew Chantapasa 1
136 Wanna Hanshaoworakul 1
137 Russell S 1
138 Thananan Rattanachodpanich 1
139 Kunakorn Aewsuwan 1
140 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
141 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
142 Jutatip Thungthong 1
143 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
144 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
145 Srijan Pupjain 1
146 Suthanan Kunlaka 1
147 Wongdoen Jindawatana 1
148 Odton P 1
149 Daravan Rongmuang 1
150 Suttini Wattanakul 1
151 Atiya Sarakshetrin 1
152 Rungnapa Chantra 1
153 Wiriya Phokhwang-Just 1
154 Brown DW 1
155 Sirinya Phulkerd 1
156 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
157 Nakorn Apakupakul 1
158 Chawewan Yenjitr 1
159 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
160 Wongsa Laohasiriwong 1
161 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
162 Suwat Chariyalertsak 1
163 Pattara Sanchaisuriya 1
164 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
165 Kamolnat Muangyim 1
166 Areewan Cheawchanwattana 1
167 Kanjana Tisayatikom 1
168 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
169 Piya Hanvoravongchai 1
170 Jongkol Letiendumrong 1
171 Kanitta Budhamcharoen 1
172 Suwat Kittidilokkul 1
173 Phanpit Suwanakul 1
174 Health Systems Research Institute. 1
175 Lampang Hospital 1
176 National Health Foundation of Thailand 1
177 Supon Limwattanonon 1
178 อารี แวดวงธรรม 1
179 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
180 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
181 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
182 Churnrurtai Kanchanachitra 1
183 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
184 Cattleeya Kongsupapsiri 1
185 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
186 Tippawan Witworrasakul 1
187 Suphon Limwatananon 1
188 Chulaphorn Limwatananon 1
189 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
190 No information provided 1
191 Supawanee Sumpaonon 1
192 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
193 Siripen Supakankunti 1
194 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
195 Rangsan Sripirom 1
196 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
197 Somkiat Sornpaisarn 1
198 Sripen Tantivess 1
199 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
200 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
201 Rungtiwa Hmuenpha 1
202 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
203 โรงพยาบาลลำปาง 1
204 Naiyana Praditsitthikorn 1
205 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
206 Radom Chaugwon 1
207 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
208 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
209 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
210 รายิน อโรร่า 1
211 Chutima Akaleephan 1
212 Weerasak Puthasri 1
213 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
214 International Health Policy Program Thailand 1
215 Rapeepong Suphanchaimat 1
216 Anuwat Supachutikul 1
217 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
218 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
219 Waliporn Patcharanarumol 1
220 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
221 Chitpranee Vasvid 1
222 Prasit Boonkerd 1
223 Kanjana Tisayathikom 1
224 กรแก้ว จันทภาษา 1
225 ประสิทธิ บุญเกิด 1
226 Thananan Rattanachotphanit 1
227 Chitpranee Wasawit 1
228 Onsri Hinthamai 1
229 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
230 Rajin Arora 1
231 Yaowalak Jittakoat 1
232 Phusit Prakongsait 1
233 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
234 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
235 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
236 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
237 Pornpit Silkavute 1
238 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
239 Jongkol Lerttiendumrong 1
240 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
241 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
242 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
243 Petsunee Thungjaroenkul 1
244 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
245 Krisada Swaengdee 1
246 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
247 Tuangtip Theerawit 1
248 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
249 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
250 Lalida Khetkudee 1
251 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข