ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tangcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 วลัยพร พัชรนฤมล 13
4 Walaiporn Patcharanarumol 13
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
7 International Health Policy Program 9
8 Supon Limwattananon 9
9 Kanjana Tisayaticom 8
10 Siriwan Pitayarangsarit 8
11 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
12 กัญจนา ติษยาธิคม 7
13 ภูษิต ประคองสาย 7
14 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
15 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
16 จิตปราณี วาศวิท 6
17 Chulaporn Limwattananon 6
18 Chitpranee Vasavid 4
19 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
20 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
21 Somsak Chunharas 4
22 Health Systems Research Institute 4
23 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
24 หทัยชนก สุมาลี 3
25 Angkana Sommanustweechai 3
26 Suwit Wibulpolprasert 3
27 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
28 Hathaichanok Sumalee 3
29 Weerasak putthasri 3
30 Supasit Pannarunothai 3
31 ถาวร กมลทิพย์ 3
32 Yot Teerawattananon 3
33 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
34 Sopon Iamsirithaworn 2
35 กฤษดา แสวงดี 2
36 Thitikorn Topothai 2
37 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
38 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
39 ปานเทพ รัตนากร 2
40 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
41 Wantanee Kalpravidh 2
42 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
43 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
44 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
45 Artitaya Tiampriwan 2
46 Chuenruthai Kanchanachitra 2
47 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
48 Yaowaluk Wanwong 2
49 Suwanna Mugem 2
50 Suratchada Chanasopon 2
51 สุรัชดา ชนโสภณ 2
52 Kanitta Bundhamcharoen 2
53 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
54 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
55 Praphaphan Iamanan 2
56 Parntep Ratanakorn 2
57 Suwat Kittidilokkul. 2
58 Somsak Chunharas. 2
59 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
60 โดแนลสัน, เดล 2
61 Donaldson, Dayl 2
62 Thanom Supaporn 2
63 Yot teerawatananon 2
64 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
65 ถนอม สุภาพร 2
66 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
67 Vijj Kasemsap 2
68 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
69 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
70 Somying Saithanu 2
71 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
72 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
73 ประภาพรรณ คำคม 2
74 สมหญิง สายธนู 2
75 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
76 Samrit Srithamrongsawat 2
77 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
78 Vijj Kasemsup 2
79 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
80 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
81 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
82 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
83 Nucharapon Liangruenrom 1
84 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
85 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
86 Amonrat Manawatthanawong 1
87 Woranan Witthayapipopsakul 1
88 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
89 Chompoonut Topothai 1
90 Angkana Sommanastaweechai 1
91 รุ่งนภา จันทรา 1
92 Surasak Chaiyasong 1
93 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
94 Apichart Thunyahan 1
95 Pohnratchada Mattrasongkram 1
96 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
97 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
98 Sunicha Chanvatik 1
99 สุณิชา ชานวาทิก 1
100 Kornkaew Chantapasa 1
101 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
102 Jutatip Thungthong 1
103 Kunakorn Aewsuwan 1
104 Thananan Rattanachodpanich 1
105 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
106 Sumon Sakolchai 1
107 Krisada Sawaengdee 1
108 สุมนต์ สกลไชย 1
109 Cichon, Michael 1
110 Panumas Phumas 1
111 Wanna Hanshaoworakul 1
112 Bennett ,Sara 1
113 Söderlund N 1
114 ชาฮีดา วิริยาทร 1
115 Shaheda Viriyathorn 1
116 Mills, Anne 1
117 Siriwanarangsun P 1
118 Russell S 1
119 Sukhum Jiamton 1
120 Jongkol Lertiendumrong 1
121 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
122 Supatra Chadbunchachai 1
123 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
124 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
125 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
126 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
127 Chawewan Yenjitr 1
128 Nakorn Apakupakul 1
129 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
130 Wongsa Laohasiriwong 1
131 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
132 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
133 กุมารี พัชนี 1
134 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
135 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
136 Onanong Waleekhachonloet 1
137 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
138 Layton, Maneerat R. 1
139 Bandit Thinkhamrop 1
140 Waraporn Suwanwela 1
141 Kumaree Pachanee 1
142 Jadej Thammatach-aree 1
143 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
144 Pattara Sanchaisuriya 1
145 สุทธานันท์ กัลกะ 1
146 เบญจพร รัชตารมย์ 1
147 Kamolnat Muangyim 1
148 Atiya Sarakshetrin 1
149 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
150 ศุทธินี วัฒนกูล 1
151 ดาราวรรณ รองเมือง 1
152 Benjaporn Rajataram 1
153 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
154 Rungnapa Chantra 1
155 Wiriya Phokhwang-Just 1
156 Odton P 1
157 Brown DW 1
158 Sirinya Phulkerd 1
159 Suwat Chariyalertsak 1
160 Wongdoen Jindawatana 1
161 Suthanan Kunlaka 1
162 Suttini Wattanakul 1
163 Daravan Rongmuang 1
164 Srijan Pupjain 1
165 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
166 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
167 Kanitta Budhamcharoen 1
168 Kanjana Tisayatikom 1
169 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
170 Piya Hanvoravongchai 1
171 Suwat Kittidilokkul 1
172 Lampang Hospital 1
173 Suphon Limwatananon 1
174 Phanpit Suwanakul 1
175 Health Systems Research Institute. 1
176 Jongkol Letiendumrong 1
177 National Health Foundation of Thailand 1
178 Churnrurtai Kanchanachitra 1
179 อารี แวดวงธรรม 1
180 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
181 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
182 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
183 Tippawan Witworrasakul 1
184 Supon Limwattanonon 1
185 Cattleeya Kongsupapsiri 1
186 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
187 Chulaphorn Limwatananon 1
188 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
189 Siripen Supakankunti 1
190 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
191 No information provided 1
192 Supawanee Sumpaonon 1
193 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
194 Somkiat Sornpaisarn 1
195 ภานุมาศ ภูมาศ 1
196 Rangsan Sripirom 1
197 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
198 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
199 Sripen Tantivess 1
200 โรงพยาบาลลำปาง 1
201 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
202 Rungtiwa Hmuenpha 1
203 Naiyana Praditsitthikorn 1
204 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
205 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
206 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
207 Radom Chaugwon 1
208 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
209 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
210 International Health Policy Program Thailand 1
211 รายิน อโรร่า 1
212 Chutima Akaleephan 1
213 Weerasak Puthasri 1
214 Rapeepong Suphanchaimat 1
215 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
216 Rajin Arora 1
217 Anuwat Supachutikul 1
218 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
219 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
220 Waliporn Patcharanarumol 1
221 ประสิทธิ บุญเกิด 1
222 Chitpranee Vasvid 1
223 Prasit Boonkerd 1
224 Kanjana Tisayathikom 1
225 Thananan Rattanachotphanit 1
226 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
227 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
228 Chitpranee Wasawit 1
229 Onsri Hinthamai 1
230 Yaowalak Jittakoat 1
231 Krisada Swaengdee 1
232 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
233 Phusit Prakongsait 1
234 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
235 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
236 Pornpit Silkavute 1
237 Areewan Cheawchanwattana 1
238 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
239 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
240 Jongkol Lerttiendumrong 1
241 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
242 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
243 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
244 Petsunee Thungjaroenkul 1
245 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
246 Tuangtip Theerawit 1
247 Lalida Khetkudee 1
248 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
249 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
250 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
251 กรแก้ว จันทภาษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข