ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tancharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 32
2 Phusit Prakongsai 9
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
4 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 6
5 วลัยพร พัชรนฤมล 6
6 ภูษิต ประคองสาย 6
7 International Health Policy Program 6
8 Walaiporn Patcharanarumol 6
9 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 5
10 จิตปราณี วาศวิท 5
11 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
12 Siriwan Pitayarangsarit 4
13 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
14 Health Systems Research Institute 3
15 กัญจนา ติษยาธิคม 3
16 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
17 ถาวร กมลทิพย์ 2
18 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
19 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
20 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
21 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
22 Yot Teerawattananon 2
23 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
24 อังคณา สมนัสทวีชัย 2
25 Angkana Sommanustweechai 2
26 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
27 Hathaichanok Sumalee 2
28 หทัยชนก สุมาลี 2
29 Supawanee Sumpaonon 1
30 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
31 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
32 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
33 โรงพยาบาลลำปาง 1
34 Lampang Hospital 1
35 Rungtiwa Hmuenpha 1
36 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
37 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
38 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
39 ถนอม สุภาพร 1
40 Chitpranee Wasawit 1
41 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
42 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
43 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
44 Onsri Hinthamai 1
45 Artitaya Tiampriwan 1
46 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
47 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
48 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
49 Chitpranee Vasvid 1
50 Thanom Supaporn 1
51 Weerasak putthasri 1
52 Somying Saithanu 1
53 Somsak Chunharas. 1
54 Chutima Akaleephan 1
55 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
56 Suwat Kittidilokkul. 1
57 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 1
58 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
59 Kanjana Tisayatikom 1
60 ประภาพรรณ คำคม 1
61 Kanitta Budhamcharoen 1
62 สมหญิง สายธนู 1
63 Naiyana Praditsitthikorn 1
64 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
65 Somkiat Sornpaisarn 1
66 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
67 Donaldson, Dayl 1
68 No information provided 1
69 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
70 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
71 Radom Chaugwon 1
72 Sripen Tantivess 1
73 อารี แวดวงธรรม 1
74 โดแนลสัน, เดล 1
75 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
76 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
77 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
78 Churnrurtai Kanchanachitra 1
79 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 1
80 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
81 Sopon Iamsirithaworn 1
82 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
83 กฤษดา แสวงดี 1
84 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
85 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
86 Tippawan Witworrasakul 1
87 Parntep Ratanakorn 1
88 National Health Foundation of Thailand 1
89 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 1
90 Piya Hanvoravongchai 1
91 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
92 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
93 Vijj Kasemsup 1
94 Cattleeya Kongsupapsiri 1
95 ปานเทพ รัตนากร 1
96 Wantanee Kalpravidh 1
97 Rajin Arora 1
98 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
99 Lalida Khetkudee 1
100 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
101 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
102 Phusit Prakongsait 1
103 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
104 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
105 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
106 Suwit Wibulpolprasert 1
107 Anuwat Supachutikul 1
108 Yaowalak Jittakoat 1
109 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
110 Praphaphan Iamanan 1
111 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
112 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
113 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
114 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
115 Rapeepong Suphanchaimat 1
116 Chulaporn Limwattananon 1
117 Pornpit Silkavute 1
118 Areewan Cheawchanwattana 1
119 รายิน อโรร่า 1
120 International Health Policy Program Thailand 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2551 7
6 2550 1
7 2548 6
8 2547 1
9 2546 2
10 2544 3
11 2543 1
12 2542 4
13 2541 3
14 2540 5
15 2539 2
16 2538 2
17 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Assessment of Smoking Cessation Services in Public Health Ministry-Affiliated Hospitals
2 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
3 Health Problems and Health Care Behaviors Among Registered Nurses in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
4 Evolution of Collaborations under the ”One Health” Concept in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
5 Universal Health Coverage: we believe and we commit
ปี พ.ศ. 2554
6 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ : ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
7 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2551
8 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
9 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551
10 The Impact of a Policy on Universal Coverage on Equity in Health Care Finance in Thailand
11 Budget Impact Analysis of Including Renal Replacement Therapy in the Benefit Package of Universal Coverage in Thailand
12 Factors influencing inequitable access to radiation therapy of cancer patients in Thailand
13 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
14 Research for development of an optimal policy strategy for prevention and control of cervical cancer in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
15 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
ปี พ.ศ. 2548
16 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
17 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
18 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
19 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
20 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
21 ความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่างๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี
ปี พ.ศ. 2547
22 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537-2544
ปี พ.ศ. 2546
23 Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001
24 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2544
25 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
26 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
27 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
28 Implications of Private Practice in Public Hospitals on the Cesarean Rate in Thailand
ปี พ.ศ. 2542
29 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7(พ.ศ.2525-2539)
30 Health financing in Thailand : summary review and proposed reforms
31 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
32 การสำรวจการเจ็บป่วยและการใช้บริการทางการแพทย์ของข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2538Scheme
ปี พ.ศ. 2541
33 ระเบียบพัสดุฯและปัจจัยการตัดสินใจซื้อยาในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลระดับ จังหวัด ปี 2539
34 แบบแผนการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ปี 2533-2539
35 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนสถานีอนามัย
ปี พ.ศ. 2540
36 การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2535
37 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษา พ.ศ.2538
38 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการทางเลือกเชิงนโยบาย
39 Manpower Mix in private Hospitals in Thailand: A Census report.
40 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2539
41 สำมะโนการโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องสำอางในวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ พ.ศ. 2536
42 ทุกข์ สมุทัย ในระบบสาธารณสุข และหลักประกันสุขภาพคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
43 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
44 Health system in transition
ปี พ.ศ. 2536
45 การใช้เครื่องสลายนิ่วในประเทศไทย ประสิทธิภาพและความเสมอภาค