ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tancharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 วลัยพร พัชรนฤมล 13
4 Walaiporn Patcharanarumol 13
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
6 International Health Policy Program 9
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
8 Siriwan Pitayarangsarit 8
9 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
10 กัญจนา ติษยาธิคม 7
11 ภูษิต ประคองสาย 7
12 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
14 จิตปราณี วาศวิท 6
15 Chulaporn Limwattananon 6
16 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
17 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
18 Health Systems Research Institute 4
19 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
20 หทัยชนก สุมาลี 3
21 Hathaichanok Sumalee 3
22 Suwit Wibulpolprasert 3
23 Angkana Sommanustweechai 3
24 Weerasak putthasri 3
25 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
26 ถาวร กมลทิพย์ 3
27 Yot Teerawattananon 3
28 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
29 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
30 Chuenruthai Kanchanachitra 2
31 สุรัชดา ชนโสภณ 2
32 Praphaphan Iamanan 2
33 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
34 Sopon Iamsirithaworn 2
35 กฤษดา แสวงดี 2
36 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
37 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
38 ถนอม สุภาพร 2
39 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
40 โดแนลสัน, เดล 2
41 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
42 Thanom Supaporn 2
43 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
44 Artitaya Tiampriwan 2
45 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
46 Yaowaluk Wanwong 2
47 Donaldson, Dayl 2
48 Somying Saithanu 2
49 Suwat Kittidilokkul. 2
50 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
51 Somsak Chunharas. 2
52 สมหญิง สายธนู 2
53 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
54 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
55 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
56 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
57 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
58 Wantanee Kalpravidh 2
59 ประภาพรรณ คำคม 2
60 Parntep Ratanakorn 2
61 Vijj Kasemsup 2
62 ปานเทพ รัตนากร 2
63 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
64 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
65 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
66 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
67 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
68 Supawanee Sumpaonon 1
69 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
70 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
71 Apichart Thunyahan 1
72 รุ่งนภา จันทรา 1
73 โรงพยาบาลลำปาง 1
74 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
75 Pohnratchada Mattrasongkram 1
76 Rungtiwa Hmuenpha 1
77 ดาราวรรณ รองเมือง 1
78 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
79 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
80 Krisada Sawaengdee 1
81 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
82 Chitpranee Vasvid 1
83 Nucharapon Liangruenrom 1
84 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
85 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
86 Chompoonut Topothai 1
87 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
88 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
89 Lampang Hospital 1
90 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
91 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
92 Sunicha Chanvatik 1
93 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
94 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
95 Woranan Witthayapipopsakul 1
96 สุณิชา ชานวาทิก 1
97 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
98 Brown DW 1
99 Kumaree Pachanee 1
100 Bandit Thinkhamrop 1
101 Waraporn Suwanwela 1
102 กุมารี พัชนี 1
103 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
104 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
105 Layton, Maneerat R. 1
106 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
107 Kunakorn Aewsuwan 1
108 Onsri Hinthamai 1
109 Jutatip Thungthong 1
110 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
111 Onanong Waleekhachonloet 1
112 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
113 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
114 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
115 Suthanan Kunlaka 1
116 Wongdoen Jindawatana 1
117 Srijan Pupjain 1
118 Daravan Rongmuang 1
119 สุทธานันท์ กัลกะ 1
120 เบญจพร รัชตารมย์ 1
121 Odton P 1
122 Sirinya Phulkerd 1
123 Nakorn Apakupakul 1
124 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
125 Wongsa Laohasiriwong 1
126 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
127 Suwat Chariyalertsak 1
128 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
129 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
130 รายิน อโรร่า 1
131 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
132 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
133 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
134 Churnrurtai Kanchanachitra 1
135 Tippawan Witworrasakul 1
136 National Health Foundation of Thailand 1
137 Cattleeya Kongsupapsiri 1
138 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
139 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
140 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
141 Rapeepong Suphanchaimat 1
142 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
143 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
144 Rajin Arora 1
145 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
146 Piya Hanvoravongchai 1
147 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
148 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
149 No information provided 1
150 Somkiat Sornpaisarn 1
151 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
152 Rungnapa Chantra 1
153 Wiriya Phokhwang-Just 1
154 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
155 อารี แวดวงธรรม 1
156 Kanitta Budhamcharoen 1
157 Kanjana Tisayatikom 1
158 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
159 Naiyana Praditsitthikorn 1
160 Sripen Tantivess 1
161 Radom Chaugwon 1
162 Areewan Cheawchanwattana 1
163 Pornpit Silkavute 1
164 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
165 Söderlund N 1
166 Mills, Anne 1
167 Siriwanarangsun P 1
168 Yaowalak Jittakoat 1
169 Anuwat Supachutikul 1
170 ชาฮีดา วิริยาทร 1
171 International Health Policy Program Thailand 1
172 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
173 Chitpranee Wasawit 1
174 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
175 Shaheda Viriyathorn 1
176 Chutima Akaleephan 1
177 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
178 Russell S 1
179 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
180 ประสิทธิ บุญเกิด 1
181 กรแก้ว จันทภาษา 1
182 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
183 Phusit Prakongsait 1
184 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
185 Thananan Rattanachotphanit 1
186 สุมนต์ สกลไชย 1
187 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
188 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
189 Wanna Hanshaoworakul 1
190 Thananan Rattanachodpanich 1
191 Lalida Khetkudee 1
192 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
193 Rangsan Sripirom 1
194 Amonrat Manawatthanawong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข