ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Vimolmas Lipipun
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 9
2 Htoo Htet Myat 2
3 Phensri Thongnopnua 2
4 Anawatch Mitpratan 2
5 Thitima Pengsuparp 2
6 Rapepol Bavovada 2
7 Duangdeun Meksuriyen 2
8 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
9 ศิริชัย ศิริกายะ 1
10 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
11 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
12 Vanida Chantarateptawan 1
13 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
14 Boonchai Sangpetngam 1
15 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
16 Chalermpol Leevailoj 1
17 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
18 Srilert Chotpantarat 1
19 Wilai Anomasiri 1
20 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
21 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
22 Panee Boonthavi 1
23 Kittisak Likhitwitayawuid 1
24 วัฒนชัย สมิทธากร 1
25 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
26 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
27 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
28 Jaitip Paiboon 1
29 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
30 กาญจนา แก้วเทพ 1
31 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
32 Supranee Pradubpongsa 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
34 คัคนางค์ มณีศรี 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
38 Parichat Chomto 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
40 Krisana Sethpiyanon 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
42 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
45 Supa Chantharasakul 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
47 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
48 Somying Tumwasorn 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
50 วิไล ชินธเนศ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
52 อุทัย บุญประเสริฐ 1
53 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
54 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
55 สุวดี ยาป่าคาย 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 กมลชนก ยวดยง 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
61 Acom Sornsute 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
66 Thada Jirajaras 1
67 Siti Zahliyatul Munawiroh 1
68 Chirasak Kusonwiriyawong 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaeutical Sciences 1
70 Niphan Ngaecharoenkul 1
71 Pilaiporn Khunathum 1
72 Siriwan Rimpranee 1
73 เอกชัย อดุลยธรรม 1
74 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
75 Pornpimol Muanjai 1
76 Pintip Pongpech 1
77 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
78 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
79 บรรจง คณะวรรณ 1
80 Sompol Sanguanrungsirikul 1
81 Ampa Luiengpirom 1
82 Kitpramuk Tantayaporn 1
83 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
84 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
85 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
86 มยุรี ตันติสิระ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
88 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
89 Naiyana Chaiyabutr 1
90 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
91 Jittima Chatchawansaisin 1
92 Chayaporn Supachartwong 1
93 Waraporn Siriterm 1
94 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
95 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
96 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
97 Puttipongse Varavudhi 1
98 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
99 ละอองทิพย์ เหมะ 1
100 วิมล เหมะจันทร 1
101 Sumphan Wongseripipatana 1
102 Tapanee Hongratanaworakit 1
103 Chariya Uiyyasathian 1
104 Chompunuch Boonarkart 1
105 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
106 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
107 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
108 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
109 Chonticha Srisawang 1
110 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
111 สิทธิพร แอกทอง 1
112 Kasidit Nootong 1
113 Anan Watcharadamrongkun, 1973- 1
114 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
115 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
116 Suchin Arunsawatwong 1
117 Jirapan Moungjaroen 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 Supim Wongtongtair 1
120 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
121 Ubonthip Nimmanit 1
122 สมชัย วัฒนการุณ 1
123 กระมล ทองธรรมชาติ 1
124 Woranuch Sripongsarn 1
125 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
126 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
127 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
128 ชอุ่ม มลิลา 1
129 ประคอง ชอบเสียง 1
130 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
131 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
134 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 Chakkaphan Sutthirat 1
137 ๋Janes, Gavin W. 1
138 สุมิตรา พูลทอง 1
139 นภสร โกวรรธนะกุล 1
140 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
141 วินัย งามแสง 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
145 รุ่งราวี ทองกันยา 1
146 กำจัด มงคลกุล 1
147 Yeshey Penjor 1
148 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
149 Callery, Patrick S. 1
150 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
151 สิริพร สิวราวุฒิ 1
152 Mali Wirotesangthong 1
153 สมพร พรมดี 1
154 Sakulrat Rattanakiat 1
155 Paisan Piboonrattanakul 1
156 สายฝน ควรผดุง 1
157 วาสนา เสียงดัง 1
158 Paween Kunsorn 1
159 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
160 Pagorn Taweechotipatr 1
161 สุวิชา ทองสิมา 1
162 Nijsiri Ruangrungsi 1
163 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
164 ธวัชชัย สันติสุข 1
165 Pattaraporn Sasivimolphan 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
167 Utsana Puapermpoonsiri 1
168 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
169 วัลลภ แย้มเหมือน 1
170 Tsutomu Ishikawa 1
171 สำเริง แย้มโสภี 1
172 Ampai Phrutivorapongkul 1
173 Kanchana Rungsihirunrat 1
174 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
175 Walaisiri Muangsiri 1
176 Chalermsin Permtermsin 1
177 Varunee Padmasankh 1
178 Sunanta Pongsamart 1
179 Sasiwimon Theangtae 1
180 Rajalida Lipikorn 1
181 อวย เกตุสิงห์ 1
182 Rutt Suttisri 1
183 ประธาน ดาบเพชร 1
184 Uthai Sotanaphun 1
185 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
186 Nantawan Nantawanit 1
187 Witchuda Vejjajiva 1
188 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
189 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
190 Waliluk Matapatara 1
191 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
192 Ekarin Saifah 1
193 ไววิทย์ พุทธารี 1
194 Apisda Rasmi 1
195 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
196 Saraporn Harikarnpakdee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2550 3
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 2
10 2545 4
11 2544 3
12 2543 1
13 2541 1
14 2539 2
15 2538 2
16 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 DESIGNING SPRAY DRIED NANOEMULSION AS VACCINE ADJUVANT
2 DEVELOPMENT OF SPRAY DRIED CHITOSAN-BASED NANOAGGREGATES CONTAINING LIPID NANOPARTICLES FOR ORAL DELIVERY TO BRAIN TARGETING USING BROMOCRIPTINE AND ASIATIC ACID AS DRUG MODELS
3 DESIGNING SPRAY DRIED NANOEMULSION AS VACCINE ADJUVANT
ปี พ.ศ. 2555
4 Chitosan nanoparticles with aluminium hydroxide gel as nasal delivery system for influenza vaccine
ปี พ.ศ. 2554
5 The identities and anti herpes simplex virus activity of Clinacanthus Nutans and Clinacanthus Siamensis
6 Development of asiatic acid solid lipid nanoparticles for nasal delivery
ปี พ.ศ. 2553
7 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
8 Simultaneous detection of amphetamine, methamphetamine and ephedrine by heterology competitive enzyme-linked immunosorbent assay
9 Antiviral activity against herpes simplex virus of lipoic acid
10 Formulation, characterization and in vitro uptake into ecv-304 cell of solid lipid nanoparticles containing centella asistica extracts
ปี พ.ศ. 2549
11 Cellular effects of barakol-induced apoptosis in P19 cells
12 Protective effects of [alpha]-Lipoic acid and its Polyrotaxanes complexes against cisplatin induced DNA damage and its Apoptotic mechanism inducing in human lung epitherial cancer cells
13 Effect of processing variables on adsorption of DTP-JE antigens on adjuvant
14 Chitosan Microparticals for protein and antigen delivery: Perparation, Interactions with antigen presenting cells and vivo immune response
ปี พ.ศ. 2548
15 Effect of formulation variables on adsorption of DTP-JE antigens on adjuvants
ปี พ.ศ. 2547
16 Antiherpes simplex virus activities of extracts from Glycosmis Pentaphylla (RETZ.)DC., Ipomoea Maxima (LINN.F.) Don, and Willughbeia Edulis ROXB
ปี พ.ศ. 2546
17 Immunostimulation of some Thai medicinal plant extracts
18 Development of Spray Dried Mucoadhesive Microspheres as Intranasal Drug Delivery System
ปี พ.ศ. 2545
19 Effects of barakol on P19 embryonal carcinoma cells
20 Anti-herpes simplex virus type 2 activity of some Thai medicinal plant extracts
21 Bioactive flavonoids from Pachyrrhizus erosus seeds and Millettia leucantha var. leucantha stem bark
22 Formulation effects on delivery of propylthiouracil liposomes to U-937 macrophage cells
ปี พ.ศ. 2544
23 Immune response of rabbits against liposome conjugate of outer membrane protein from Pasteurella multocida serotype 8:A
24 Antimicrobial property of polysaccharide gel from durian fruit-hulls
25 Microencapsulation of Japanese encephalitis antigen in biodegradable polymers for vaccine delivery
ปี พ.ศ. 2543
26 Immune response of rabbits against liposome conjugate of Pasteurella multocida potassium thiocyanate extract
ปี พ.ศ. 2541
27 Antiviral activity against herpes simplex virus type 2 of extracts from Cerbera odollam Gaertn., Clausena excavata Burm.F., Coleus amboinicus Lour., Phyla nodiflora (L.) Greene. and Thevetia peruviana Schum
ปี พ.ศ. 2539
28 Bioactive compounds from Glyptopetalum sclerocarpum stem bark
29 Bioactive constituents of strychnos nitida g. don stem
ปี พ.ศ. 2538
30 Preparation of horseradish peroxidase labeled theophylline available for enzyme immunoassay of theophylline
31 Stability of tetanus toxoid microcapsules
ปี พ.ศ. 2537
32 Plasmid profiles as an epidemiological marker of MRSA in patients and medical personnel