ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Varunee Padmasankh
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pantharee Boonsatorn 2
2 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
3 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
4 Jittima Chatchawansaisin 1
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 วินัย งามแสง 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 Phanphen Wattanaarsakit 1
19 Kasidit Nootong 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
23 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
24 ประคอง ชอบเสียง 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 พรรณี กาญจนพลู 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 ชอุ่ม มลิลา 1
30 ๋Janes, Gavin W. 1
31 กำจัด มงคลกุล 1
32 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
33 Chariya Uiyyasathian 1
34 Yeshey Penjor 1
35 สุมิตรา พูลทอง 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 รุ่งราวี ทองกันยา 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 เอกชัย อดุลยธรรม 1
41 Walaisiri Muangsiri 1
42 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
43 Rajalida Lipikorn 1
44 Thada Jirajaras 1
45 อวย เกตุสิงห์ 1
46 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
47 ประธาน ดาบเพชร 1
48 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
49 Pornpimol Muanjai 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
52 วาสนา เสียงดัง 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
55 ไววิทย์ พุทธารี 1
56 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
57 กมลชนก ยวดยง 1
58 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
59 สมชัย วัฒนการุณ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 กระมล ทองธรรมชาติ 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
65 Acom Sornsute 1
66 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
69 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
70 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
71 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
72 Suchin Arunsawatwong 1
73 สุวดี ยาป่าคาย 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 วิมล เหมะจันทร 1
78 Somying Tumwasorn 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
80 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
88 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
93 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
94 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
95 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
97 วัลลภ แย้มเหมือน 1
98 สำเริง แย้มโสภี 1
99 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
100 สุวิชา ทองสิมา 1
101 สมพร พรมดี 1
102 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 Piyathida Ngammana 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
114 Srilert Chotpantarat 1
115 ศิริชัย ศิริกายะ 1
116 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
117 บรรจง คณะวรรณ 1
118 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
119 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
120 มยุรี ตันติสิระ 1
121 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
122 Vimolmas Lipipun 1
123 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
124 Ampa Luiengpirom 1
125 Sompol Sanguanrungsirikul 1
126 ละอองทิพย์ เหมะ 1
127 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
128 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
129 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
130 Puttipongse Varavudhi 1
131 Naiyana Chaiyabutr 1
132 Kitpramuk Tantayaporn 1
133 Garnpimol C. Ritthidej 1
134 Supa Chantharasakul 1
135 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
136 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
137 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
138 กาญจนา แก้วเทพ 1
139 Vanida Chantarateptawan 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
142 Wilai Anomasiri 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 Kittisak Likhitwitayawuid 1
145 Panee Boonthavi 1
146 Sumphan Wongseripipatana 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
151 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2550 1
ผลงานวิจัย