ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Varunee Padmasankh
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
2 Pantharee Boonsatorn 2
3 Piyathida Ngammana 1
4 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
5 คัคนางค์ มณีศรี 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
8 ธวัชชัย สันติสุข 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
14 Somying Tumwasorn 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
16 อุทัย บุญประเสริฐ 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
18 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
21 สำเริง แย้มโสภี 1
22 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
23 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
24 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
25 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
26 ไววิทย์ พุทธารี 1
27 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
28 Pornpimol Muanjai 1
29 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 สุวิชา ทองสิมา 1
32 วัลลภ แย้มเหมือน 1
33 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
34 สมพร พรมดี 1
35 สิริพร สิวราวุฒิ 1
36 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
37 สายฝน ควรผดุง 1
38 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
40 Panee Boonthavi 1
41 Sumphan Wongseripipatana 1
42 Supa Chantharasakul 1
43 Kittisak Likhitwitayawuid 1
44 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
45 วัฒนชัย สมิทธากร 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
48 Garnpimol C. Ritthidej 1
49 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
50 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
51 บรรจง คณะวรรณ 1
52 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
53 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
54 มยุรี ตันติสิระ 1
55 Vimolmas Lipipun 1
56 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
57 Jaitip Paiboon 1
58 Wilai Anomasiri 1
59 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
60 Chalermpol Leevailoj 1
61 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
62 Boonchai Sangpetngam 1
63 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
64 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
65 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
66 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
67 Srilert Chotpantarat 1
68 ศิริชัย ศิริกายะ 1
69 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
72 กาญจนา แก้วเทพ 1
73 Vanida Chantarateptawan 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 เอกชัย อดุลยธรรม 1
78 Yeshey Penjor 1
79 กำจัด มงคลกุล 1
80 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
81 สุมิตรา พูลทอง 1
82 รุ่งราวี ทองกันยา 1
83 ชอุ่ม มลิลา 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
91 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
92 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
93 Phanphen Wattanaarsakit 1
94 วินัย งามแสง 1
95 ประคอง ชอบเสียง 1
96 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
97 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
98 ละอองทิพย์ เหมะ 1
99 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
100 Puttipongse Varavudhi 1
101 Kitpramuk Tantayaporn 1
102 Ampa Luiengpirom 1
103 Sompol Sanguanrungsirikul 1
104 Naiyana Chaiyabutr 1
105 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
106 วิมล เหมะจันทร 1
107 พรรณี กาญจนพลู 1
108 Chakkaphan Sutthirat 1
109 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
110 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
111 สุมา เมืองใย 1
112 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
113 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
114 Jittima Chatchawansaisin 1
115 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
116 สุวดี ยาป่าคาย 1
117 Suchin Arunsawatwong 1
118 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
119 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
120 Thanathon Sesuk 1
121 กระมล ทองธรรมชาติ 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
126 ประธาน ดาบเพชร 1
127 Thada Jirajaras 1
128 Rajalida Lipikorn 1
129 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
130 อวย เกตุสิงห์ 1
131 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
132 กมลชนก ยวดยง 1
133 ศุกันยา ห้วยผัด 1
134 สมชัย วัฒนการุณ 1
135 Waraporn Siriterm 1
136 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
137 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
138 Kasidit Nootong 1
139 Anawatch Mitpratan 1
140 Chayaporn Supachartwong 1
141 สิทธิพร แอกทอง 1
142 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
143 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
144 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
145 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 Acom Sornsute 1
148 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
149 Chariya Uiyyasathian 1
150 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
151 Walaisiri Muangsiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2550 1
ผลงานวิจัย