ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Varunee Padmasankh
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
2 Pantharee Boonsatorn 2
3 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
4 อุทัย บุญประเสริฐ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
6 วิไล ชินธเนศ 1
7 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
8 คัคนางค์ มณีศรี 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
10 Somying Tumwasorn 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
12 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
13 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
14 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
15 Boonchai Sangpetngam 1
16 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
22 สิริพร สิวราวุฒิ 1
23 สมพร พรมดี 1
24 สุวิชา ทองสิมา 1
25 สายฝน ควรผดุง 1
26 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
27 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
28 วาสนา เสียงดัง 1
29 วัลลภ แย้มเหมือน 1
30 สำเริง แย้มโสภี 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
33 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
35 ธวัชชัย สันติสุข 1
36 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
37 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
38 Piyathida Ngammana 1
39 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
40 มยุรี ตันติสิระ 1
41 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
42 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
43 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
44 Vimolmas Lipipun 1
45 Supa Chantharasakul 1
46 Garnpimol C. Ritthidej 1
47 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
48 บรรจง คณะวรรณ 1
49 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
50 Puttipongse Varavudhi 1
51 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
52 ละอองทิพย์ เหมะ 1
53 Kitpramuk Tantayaporn 1
54 Naiyana Chaiyabutr 1
55 Ampa Luiengpirom 1
56 Sompol Sanguanrungsirikul 1
57 Sumphan Wongseripipatana 1
58 Panee Boonthavi 1
59 Vanida Chantarateptawan 1
60 กาญจนา แก้วเทพ 1
61 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
62 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
63 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
64 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
65 Srilert Chotpantarat 1
66 ศิริชัย ศิริกายะ 1
67 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
68 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
69 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
70 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
71 Kittisak Likhitwitayawuid 1
72 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
73 วัฒนชัย สมิทธากร 1
74 Wilai Anomasiri 1
75 Jaitip Paiboon 1
76 Chalermpol Leevailoj 1
77 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
78 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
79 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
80 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
81 วินัย งามแสง 1
82 Phanphen Wattanaarsakit 1
83 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
84 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
85 นภสร โกวรรธนะกุล 1
86 Chonticha Srisawang 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 Anawatch Mitpratan 1
89 Kasidit Nootong 1
90 Waraporn Siriterm 1
91 สิทธิพร แอกทอง 1
92 Chayaporn Supachartwong 1
93 Jittima Chatchawansaisin 1
94 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
95 กำจัด มงคลกุล 1
96 Yeshey Penjor 1
97 สุมา เมืองใย 1
98 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
99 พรรณี กาญจนพลู 1
100 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
101 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
102 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
103 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
104 วิมล เหมะจันทร 1
105 Chakkaphan Sutthirat 1
106 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
107 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
108 รุ่งราวี ทองกันยา 1
109 สุมิตรา พูลทอง 1
110 ๋Janes, Gavin W. 1
111 ชอุ่ม มลิลา 1
112 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
113 ประคอง ชอบเสียง 1
114 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
115 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
116 อวย เกตุสิงห์ 1
117 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
118 ประธาน ดาบเพชร 1
119 กมลชนก ยวดยง 1
120 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
121 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
122 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
123 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
124 Thada Jirajaras 1
125 Rajalida Lipikorn 1
126 Pornpimol Muanjai 1
127 ไววิทย์ พุทธารี 1
128 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
129 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
130 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
131 เอกชัย อดุลยธรรม 1
132 Walaisiri Muangsiri 1
133 Suchin Arunsawatwong 1
134 สุวดี ยาป่าคาย 1
135 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
136 Acom Sornsute 1
137 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
138 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
139 Chariya Uiyyasathian 1
140 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
141 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
142 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
143 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
144 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
145 Thanathon Sesuk 1
146 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
147 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
148 กระมล ทองธรรมชาติ 1
149 สมชัย วัฒนการุณ 1
150 ศุกันยา ห้วยผัด 1
151 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2550 1
ผลงานวิจัย