ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Varunee Padmasankh
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pantharee Boonsatorn 2
2 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
3 Chonticha Srisawang 1
4 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
5 Jittima Chatchawansaisin 1
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
7 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
8 Phanphen Wattanaarsakit 1
9 วินัย งามแสง 1
10 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
11 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
12 สิทธิพร แอกทอง 1
13 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 Kasidit Nootong 1
18 นภสร โกวรรธนะกุล 1
19 Anawatch Mitpratan 1
20 Chayaporn Supachartwong 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 Chakkaphan Sutthirat 1
23 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
24 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
25 พรรณี กาญจนพลู 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 ประคอง ชอบเสียง 1
30 ชอุ่ม มลิลา 1
31 Yeshey Penjor 1
32 กำจัด มงคลกุล 1
33 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
34 สุมิตรา พูลทอง 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 ๋Janes, Gavin W. 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
39 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
40 Rajalida Lipikorn 1
41 เอกชัย อดุลยธรรม 1
42 Walaisiri Muangsiri 1
43 Thada Jirajaras 1
44 ประธาน ดาบเพชร 1
45 กมลชนก ยวดยง 1
46 อวย เกตุสิงห์ 1
47 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
48 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
49 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
52 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
53 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 Pornpimol Muanjai 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
58 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
59 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
60 สมชัย วัฒนการุณ 1
61 ศุกันยา ห้วยผัด 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
64 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
65 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
66 Acom Sornsute 1
67 กระมล ทองธรรมชาติ 1
68 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
69 Suchin Arunsawatwong 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
72 สุวดี ยาป่าคาย 1
73 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
74 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 Chariya Uiyyasathian 1
77 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
79 Somying Tumwasorn 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
81 อุทัย บุญประเสริฐ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 วิไล ชินธเนศ 1
86 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
87 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
88 Boonchai Sangpetngam 1
89 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
90 Chalermpol Leevailoj 1
91 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
92 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 คัคนางค์ มณีศรี 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 วัลลภ แย้มเหมือน 1
99 สำเริง แย้มโสภี 1
100 สมพร พรมดี 1
101 สิริพร สิวราวุฒิ 1
102 วาสนา เสียงดัง 1
103 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
104 สายฝน ควรผดุง 1
105 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
106 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
108 Piyathida Ngammana 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
115 Srilert Chotpantarat 1
116 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
117 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
118 บรรจง คณะวรรณ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
121 Garnpimol C. Ritthidej 1
122 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
123 Vimolmas Lipipun 1
124 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
125 Ampa Luiengpirom 1
126 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
127 ละอองทิพย์ เหมะ 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 Kitpramuk Tantayaporn 1
131 Sompol Sanguanrungsirikul 1
132 Naiyana Chaiyabutr 1
133 Supa Chantharasakul 1
134 Sumphan Wongseripipatana 1
135 กาญจนา แก้วเทพ 1
136 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
137 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
138 Vanida Chantarateptawan 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 ศิริชัย ศิริกายะ 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 Wilai Anomasiri 1
144 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
145 Kittisak Likhitwitayawuid 1
146 Panee Boonthavi 1
147 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 วัฒนชัย สมิทธากร 1
151 วิมล เหมะจันทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2550 1
ผลงานวิจัย