ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Varunee Padmasankh
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pantharee Boonsatorn 2
2 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
3 สุมา เมืองใย 1
4 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
5 พรรณี กาญจนพลู 1
6 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
7 วิมล เหมะจันทร 1
8 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
9 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
10 Chakkaphan Sutthirat 1
11 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
13 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 สุมิตรา พูลทอง 1
16 ๋Janes, Gavin W. 1
17 ชอุ่ม มลิลา 1
18 ละอองทิพย์ เหมะ 1
19 ประคอง ชอบเสียง 1
20 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
21 Puttipongse Varavudhi 1
22 Vimolmas Lipipun 1
23 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
24 มยุรี ตันติสิระ 1
25 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
26 Garnpimol C. Ritthidej 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 Supa Chantharasakul 1
29 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
30 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
31 Naiyana Chaiyabutr 1
32 Kitpramuk Tantayaporn 1
33 Yeshey Penjor 1
34 Sompol Sanguanrungsirikul 1
35 Ampa Luiengpirom 1
36 บรรจง คณะวรรณ 1
37 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
38 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 Acom Sornsute 1
41 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
42 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
43 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
44 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
45 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
46 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
47 Chariya Uiyyasathian 1
48 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
49 สมชัย วัฒนการุณ 1
50 Thanathon Sesuk 1
51 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 ศุกันยา ห้วยผัด 1
56 กระมล ทองธรรมชาติ 1
57 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
58 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
59 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
60 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
61 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
62 วินัย งามแสง 1
63 Phanphen Wattanaarsakit 1
64 Panee Boonthavi 1
65 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
66 นภสร โกวรรธนะกุล 1
67 Chonticha Srisawang 1
68 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
69 Anawatch Mitpratan 1
70 Kasidit Nootong 1
71 Waraporn Siriterm 1
72 สิทธิพร แอกทอง 1
73 Chayaporn Supachartwong 1
74 Jittima Chatchawansaisin 1
75 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
76 กำจัด มงคลกุล 1
77 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
78 สายฝน ควรผดุง 1
79 สิริพร สิวราวุฒิ 1
80 สมพร พรมดี 1
81 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
82 วาสนา เสียงดัง 1
83 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
84 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
85 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
86 สุวิชา ทองสิมา 1
87 วัลลภ แย้มเหมือน 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
91 ธวัชชัย สันติสุข 1
92 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
93 สำเริง แย้มโสภี 1
94 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
95 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
96 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
97 กมลชนก ยวดยง 1
98 อวย เกตุสิงห์ 1
99 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
100 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
101 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
102 Suchin Arunsawatwong 1
103 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
104 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 Thada Jirajaras 1
107 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
108 Pornpimol Muanjai 1
109 ไววิทย์ พุทธารี 1
110 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
111 Walaisiri Muangsiri 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 เอกชัย อดุลยธรรม 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 Piyathida Ngammana 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
117 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
118 Vanida Chantarateptawan 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 Srilert Chotpantarat 1
121 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
122 Chalermpol Leevailoj 1
123 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
124 กาญจนา แก้วเทพ 1
125 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
126 วัฒนชัย สมิทธากร 1
127 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
128 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
129 Jaitip Paiboon 1
130 Wilai Anomasiri 1
131 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
132 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
133 Boonchai Sangpetngam 1
134 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
136 วิไล ชินธเนศ 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
138 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
141 คัคนางค์ มณีศรี 1
142 อุทัย บุญประเสริฐ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
145 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
146 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
147 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
148 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
149 Somying Tumwasorn 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
151 Kittisak Likhitwitayawuid 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2550 1
ผลงานวิจัย