ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Vanida Chantarateptawan
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Laddawan Boonyaratanakornkit 2
2 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
3 ประธาน ดาบเพชร 1
4 Thada Jirajaras 1
5 อวย เกตุสิงห์ 1
6 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
7 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
8 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
9 Rajalida Lipikorn 1
10 กมลชนก ยวดยง 1
11 เอกชัย อดุลยธรรม 1
12 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
13 ไววิทย์ พุทธารี 1
14 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
15 Pornpimol Muanjai 1
16 Varunee Padmasankh 1
17 Walaisiri Muangsiri 1
18 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
19 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
20 สุวดี ยาป่าคาย 1
21 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
22 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
23 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
24 Acom Sornsute 1
25 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
26 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
27 Chariya Uiyyasathian 1
28 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
29 Pantharee Boonsatorn 1
30 สมชัย วัฒนการุณ 1
31 Thanathon Sesuk 1
32 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
33 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
34 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
35 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
36 ศุกันยา ห้วยผัด 1
37 กระมล ทองธรรมชาติ 1
38 Suchin Arunsawatwong 1
39 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
41 Somying Tumwasorn 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
43 อุทัย บุญประเสริฐ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
45 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
47 วิไล ชินธเนศ 1
48 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
50 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
51 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
52 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
54 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
55 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
58 คัคนางค์ มณีศรี 1
59 สิริพร สิวราวุฒิ 1
60 สมพร พรมดี 1
61 สุวิชา ทองสิมา 1
62 สายฝน ควรผดุง 1
63 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
64 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
65 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
66 วาสนา เสียงดัง 1
67 วัลลภ แย้มเหมือน 1
68 สำเริง แย้มโสภี 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
73 ธวัชชัย สันติสุข 1
74 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
75 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
76 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
77 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
78 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
79 มยุรี ตันติสิระ 1
80 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
81 Vimolmas Lipipun 1
82 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
83 Sumphan Wongseripipatana 1
84 Supa Chantharasakul 1
85 Garnpimol C. Ritthidej 1
86 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
87 บรรจง คณะวรรณ 1
88 Kitpramuk Tantayaporn 1
89 Puttipongse Varavudhi 1
90 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
91 Naiyana Chaiyabutr 1
92 Sompol Sanguanrungsirikul 1
93 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
94 Ampa Luiengpirom 1
95 Panee Boonthavi 1
96 Kittisak Likhitwitayawuid 1
97 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
98 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
99 กาญจนา แก้วเทพ 1
100 Srilert Chotpantarat 1
101 ศิริชัย ศิริกายะ 1
102 Boonchai Sangpetngam 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 Chalermpol Leevailoj 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
107 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
108 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
109 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
110 วัฒนชัย สมิทธากร 1
111 Jaitip Paiboon 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 Wilai Anomasiri 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
116 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
117 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
118 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
119 วินัย งามแสง 1
120 Phanphen Wattanaarsakit 1
121 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
122 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
123 นภสร โกวรรธนะกุล 1
124 Chonticha Srisawang 1
125 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
126 Anawatch Mitpratan 1
127 Kasidit Nootong 1
128 Waraporn Siriterm 1
129 สิทธิพร แอกทอง 1
130 Chayaporn Supachartwong 1
131 Jittima Chatchawansaisin 1
132 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
133 กำจัด มงคลกุล 1
134 Yeshey Penjor 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
137 พรรณี กาญจนพลู 1
138 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
139 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
140 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
141 วิมล เหมะจันทร 1
142 Chakkaphan Sutthirat 1
143 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
144 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
145 รุ่งราวี ทองกันยา 1
146 สุมิตรา พูลทอง 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 ชอุ่ม มลิลา 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 ประคอง ชอบเสียง 1
151 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 2
ผลงานวิจัย