ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Vanida Chantarateptawan
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Laddawan Boonyaratanakornkit 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
3 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
4 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
5 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
6 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
7 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
9 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
11 Boonchai Sangpetngam 1
12 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 กาญจนา แก้วเทพ 1
15 Srilert Chotpantarat 1
16 ศิริชัย ศิริกายะ 1
17 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
18 Chalermpol Leevailoj 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
24 ธวัชชัย สันติสุข 1
25 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
26 วัลลภ แย้มเหมือน 1
27 สำเริง แย้มโสภี 1
28 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
30 คัคนางค์ มณีศรี 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
32 อุทัย บุญประเสริฐ 1
33 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
34 วิไล ชินธเนศ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
37 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
38 Somying Tumwasorn 1
39 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
40 Puttipongse Varavudhi 1
41 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
42 ละอองทิพย์ เหมะ 1
43 Kitpramuk Tantayaporn 1
44 Naiyana Chaiyabutr 1
45 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
46 Ampa Luiengpirom 1
47 Sompol Sanguanrungsirikul 1
48 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
49 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
50 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
51 พรรณี กาญจนพลู 1
52 Chakkaphan Sutthirat 1
53 สุมา เมืองใย 1
54 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
55 วิมล เหมะจันทร 1
56 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
57 บรรจง คณะวรรณ 1
58 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
59 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
60 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
61 Kittisak Likhitwitayawuid 1
62 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
63 วัฒนชัย สมิทธากร 1
64 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
65 Wilai Anomasiri 1
66 Jaitip Paiboon 1
67 Panee Boonthavi 1
68 Sumphan Wongseripipatana 1
69 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
70 มยุรี ตันติสิระ 1
71 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
72 Vimolmas Lipipun 1
73 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
74 Supa Chantharasakul 1
75 Garnpimol C. Ritthidej 1
76 สุวิชา ทองสิมา 1
77 สมพร พรมดี 1
78 Anawatch Mitpratan 1
79 Kasidit Nootong 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 สิทธิพร แอกทอง 1
82 Chayaporn Supachartwong 1
83 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
84 Jittima Chatchawansaisin 1
85 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
86 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
87 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
88 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
89 Acom Sornsute 1
90 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
91 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
92 Chariya Uiyyasathian 1
93 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
94 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
95 Chonticha Srisawang 1
96 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
97 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
98 รุ่งราวี ทองกันยา 1
99 สุมิตรา พูลทอง 1
100 ๋Janes, Gavin W. 1
101 ชอุ่ม มลิลา 1
102 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
103 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
104 ประคอง ชอบเสียง 1
105 Yeshey Penjor 1
106 กำจัด มงคลกุล 1
107 วินัย งามแสง 1
108 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
109 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
110 Phanphen Wattanaarsakit 1
111 นภสร โกวรรธนะกุล 1
112 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
113 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
114 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
115 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
116 Varunee Padmasankh 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
119 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
120 Walaisiri Muangsiri 1
121 Thada Jirajaras 1
122 Rajalida Lipikorn 1
123 เอกชัย อดุลยธรรม 1
124 ไววิทย์ พุทธารี 1
125 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
126 วาสนา เสียงดัง 1
127 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
128 สายฝน ควรผดุง 1
129 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 ประธาน ดาบเพชร 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
136 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
137 Thanathon Sesuk 1
138 กระมล ทองธรรมชาติ 1
139 ศุกันยา ห้วยผัด 1
140 Pantharee Boonsatorn 1
141 สมชัย วัฒนการุณ 1
142 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
143 สุวดี ยาป่าคาย 1
144 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
145 กมลชนก ยวดยง 1
146 อวย เกตุสิงห์ 1
147 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
148 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
149 Suchin Arunsawatwong 1
150 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
151 สิริพร สิวราวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 2
ผลงานวิจัย