ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ting, Seng Yeat
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมศักดิ์ เทียมเก่า
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 4
6 2554 15
7 2553 2
8 2552 1
9 2549 2
10 2546 1
11 2542 1
12 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
2 Effect Of Galactose And Fructose On The Expression Of Isocitrate Lyase (ICL1) Enzyme In Candida Albicans
ปี พ.ศ. 2558
3 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
4 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาวิจัยทางคลินิกหลายศูนย์ ควบคุมยาหลอก ปิดบัง ข้อมูลทั้ง 2 ด้าน แบบสุ่มระยะที่ 3 ของยารับประทานคลาดริบีนในผู้เ้ขาร่วมโครงการวิจัยที่มีเหตุการณ์ทางคลินิกครั้งแรกที่มีความเสี่ยงสูงในการกลายไปเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
6 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
7 การศึกษาวิจัยทางคลินิกหลายศูนย์ ควบคุมยาหลอก ปิดบัง ข้อมูลทั้ง 2 ด้าน แบบสุ่มระยะที่ 3 ของยารับประทานคลาดริบีนในผู้เ้ขาร่วมโครงการวิจัยที่มีเหตุการณ์ทางคลินิกครั้งแรกที่มีความเสี่ยงสูงในการกลายไปเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
8 I San Stroke Fast Track
9 Brain-Mind-Behaviour related health problems in the north-eastern part of Thailand
10 การศึกษาความแตกต่างระหว่างสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ บริการโรคหลอดเลือดสมองและผลลัพธ์ : การศึกษาเชิงปริมาณ
11 สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
12 การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม เป็นกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งเพื่อประเมินอัตราการคงการใช้ยา ประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนได้ต่อยาของยาคาริสบาเมท (Carisbamate) ยาโทพิราเมท(Topiramate) และยาลีวีไทราซีแทม(Levetiracetam) โดยเป็นการรั
13 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
14 การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม เป็นกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งเพื่อประเมินอัตราการคงการใช้ยา ประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนได้ต่อยาของยาคาริสบาเมท (Carisbamate) ยาโทพิราเมท(Topiramate) และยาลีวีไทราซีแทม(Levetiracetam) โดยเป็น
ปี พ.ศ. 2555
15 ความชุกของภาวะโฮโมซีสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
16 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
17 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
18 ความชุกของภาวะโฮโมซีสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2554
19 โรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
20 ผลการรักษาด้วยา Neuronox ในผู้ป่วย Hemifacial spasm
21 โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือนของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหยอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด(พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับ
22 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรมมของยีนในกลุ่ม HLA กับการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากยารักษาโรคลมชักและยาลดระดับกรดยูริก
23 ประสิทธิภาพของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดอาการปวดศีรษะในโรคไมเกรน
24 แบบทดสอบสมองรูดัสในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
25 การวิจัยแบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดชื่อยาทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก กลุ่มคู่ขนานดำเนินการวิจัยในหลายสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิผลความปลอดภัยและความทนต่อยาของคาร์ริสบาเมต (Carisbamate) เพื่อใช้เป็นยารักษาเสริมสำหรับอาสาสมัครที่มีอาการชักที่มีจุดกำเนิดเฉพา
26 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
27 การวิจัยแบบสุ่มไปข้างหน้า โดยมียาไม่ออกฤทธิ์เป็นกลุ่มควบคุม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลานสายตาในอาสาสมัครโรคลมชักชนิดเฉพาะที่ซึ่งได้รับยาพรีกาบาลินเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
28 การวิจัยแบบสุ่มไปข้างหน้า โดยมียาไม่ออกฤทธิ์เป็นกลุ่มควบคุม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลานสายตาในอาสาสมัครโรคลมชักชนิดเฉพาะที่ซึ่งได้รับยาพรีกาบาลินเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
29 ผลการรักษาด้วยา Neuronox ในผู้ป่วย Hemifacial spasm
30 โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือนของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหยอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด(พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู้เข
31 โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือน ของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา อีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด (พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู
32 การวิจัยแบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดชื่อยาทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก กลุ่มคู่ขนานดำเนินการวิจัยในหลายสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิผลความปลอดภัยและความทนต่อยาของคาร์ริสบาเมต (Carisbamate) เพื่อใช้เป็นยารักษาเสริมสำหรับอาสาสมัครที่มีอาการชักที่มีจุดกำเนิดเฉพาะที่
33 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
ปี พ.ศ. 2553
34 การศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด(พีแรมพาเนล)เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับรักษาผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาการชักเฉพาะส่วนชนิดที่ไม่สามาร
35 การศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด(พีแรมพาเนล)เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับรักษาผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาการชักเฉพาะส่วนชนิดที่ไม่สามารถควบค
ปี พ.ศ. 2552
36 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยีน HLA และความเสี่ยงในการแพ้ยาแบบที่มีอาการทางผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
37 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน II
38 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2546
39 ความชุกของภาวะโฮโมซีสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2542
40 การตรวจหาระดับซีรัม C Reactive Protein ในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นๆ