ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thaweesak Koanantakool
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 24
2 Chadamas Thuvasethakul 7
3 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 7
4 กาญจนา วานิชกร 4
5 สิรินทร ไชยศักดา 4
6 Sirintorn Chaisakda 4
7 Kanchana Wanichkorn 3
8 กษิติธร ภูภราดัย 3
9 Kasititorn Pooparadai 3
10 Monthika Boriboon 2
11 ถวิดา มิตรพันธ์ 2
12 Manoo Ordeedolchest 2
13 มณฑิกา บริบูรณ์ 2
14 Tavida Mitrpant 2
15 กัลยา อุดมวิทิต 2
16 Wandee Krichanan 2
17 Kalaya Udomvitid 2
18 วันดี กริชอนันต์ 2
19 อนุกูล น้อยไม้ 1
20 วัชรากร หนูทอง 1
21 วีระชัย จันทร์สุด 1
22 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 1
23 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
24 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 1
25 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
26 Pairash Thajchayapong 1
27 จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ 1
28 ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ 1
29 เฉลิม คงชอบ 1
30 วันทนีย์ พันธชาติ 1
31 Wantanee Phantachat 1
32 ชำนาญ ปัญญาใส 1
33 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
34 เจนวิทย์ ศรีหารักษา 1
35 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
36 Kitipong Promwong 1
37 ปรีชา การสุทธิ์ 1
38 มรกต ตันติเจริญ 1
39 Sirintornthep Towprayoon 1
40 Morakot Tanticharoen 1
41 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
42 Wiputh Pooljaroen 1
43 วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ 1
44 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
45 Itti Rittaporn 1
46 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
47 ปรินันท์ วรรณสว่าง 1
48 Amnat Chidthaisong 1
49 วิพุธ พูลเจริญ 1
50 Nares Damrongchai 1
51 นเรศ ดำรงชัย 1
52 ศุภรา พันธุ์ติยะ 1
53 Vanida Lavantucksin 1
54 Virach Sornlertlamvanich 1
55 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
56 ตฤณ ตัณฑเศรษฐี 1
57 วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 1
58 ธีระ ปิยคุณากร 1
59 บุญเลิศ วุฒิกรคณารักษ์ 1
60 ปริญญา โรจน์อารยานนท์ 1
61 Morragot Kulatumyotin 1
62 Trin Tantsetthi 1
63 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
64 Chai Wutiwiwatchai 1
65 สายสมร นาคลดา 1
66 Theppitak Karoonboonyanan 1
67 เทพพิทักษ์ การุณบุญญานันท์ 1
68 เมธา โรจนวาสี 1
69 มรกต กุลธรรมโยธิน 1
70 อนุตร ตันตราภรณ์ 1
71 สมนึก คีรีโต 1
72 ปริญญา ชฎิลาลัย 1
73 Parinya Chatilalai 1
74 Jittiporn Chantarojsiri 1
75 มนู อรดีดลเชษฐ์ 1
76 ดิเรก เจริญผล 1
77 จำรัส สว่างสมุทร 1
78 ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ 1
79 Youngyudh Thithapand 1
80 Thippaya Tanghongs 1
81 อดิเทพ ไชยรุ่งเรือง 1
82 Somnuk Keretho 1
83 สุรางคณา วายุภาพ 1
84 Surangkana Wayuparb 1
85 Jumrud Sawangsamud 1
86 Pruchya Piumsomboon 1
87 ทิพยา ตังหงส์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2548 2
5 2547 3
6 2546 6
7 2545 2
8 2544 2
9 2543 1
10 2537 1
11 2534 1
12 2533 1
13 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 Computers and the Thai Language
ปี พ.ศ. 2551
2 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
3 Thailand ICT Developement
ปี พ.ศ. 2549
4 รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
ปี พ.ศ. 2548
5 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
6 Monitoring and Evaluating Infostates in Asia : Thailand
ปี พ.ศ. 2547
7 เด็กและวัยรุ่นไทยบนอินเทอร์เน็ต มุมมองแห่งการสร้างสรรค์ และมุมมองแห่งภัยอันตราย
8 ICTs for poverty Reduction in Thailand
9 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2546
10 ก้้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการของภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
11 Safety Net ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย
12 วิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2549
13 Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan (2002-2006)
14 ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
15 แนวคิดเกี่ยวกับการขยายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสู่ชนบทไทย
ปี พ.ศ. 2545
16 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)
17 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
ปี พ.ศ. 2544
18 แบบตัวพิมพ์ไทย
19 ข้อแนะนำในการสร้างแบบตัวพิมพ์ไทย
ปี พ.ศ. 2543
20 Struggling Towards a Knowledge-based Society
ปี พ.ศ. 2537
21 ThaiSarn : the Internet of Thailand
ปี พ.ศ. 2534
22 โปรแกรมแก้ไขข้อความภาษาไทยพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยในการตัดคำ
ปี พ.ศ. 2533
23 ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
24 การพัฒนาข้อกำหนดร่วมเพื่อการเขียนโปรแกรมซึ่งแสดงผลเป็นภาษาไทย