ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thanawadee Leejarkpai
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนาวดี ลี้จากภัย 24
2 นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ 6
3 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 6
4 Kongkiat Kongsuwan 6
5 Nukul Euaphantasate 6
6 โยษิตา ฤดีกิจ 5
7 Yosita Rudeekit 4
8 มนชัย ทาจันทร์ 4
9 Monchai Tajan 4
10 จิตติ์พร เครือเนตร 3
11 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
12 Jittiporn Kruenate 3
13 Thumrongrut Mungcharoen 2
14 อทิตย์สา เพ็ชรสุข 2
15 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 2
16 อัญชลี สุวรรณมณี 2
17 Atitsa Petchsuk 2
18 พศวรรธน์ ชัยวุฒินันท์ 2
19 Unchalee Suwanmanee 2
20 Phasawat Chaiwutthinan 2
21 สุวิทย์ เอื้อโสภณ 2
22 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 2
23 Piyawit Koombhongse 2
24 Chaiyaporn Pomchaitaward 2
25 Suvit Ausopron 2
26 ชัยพร พรหมชัยธวัช 2
27 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
28 Pawadee Methacanon 2
29 Sutipa Tanapongpipat 1
30 จรวยพร นุ่มน้อย 1
31 วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 1
32 Jaruayporn Numnoi 1
33 สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 1
34 สรัญญา เหมจินดา 1
35 Robert A. Shanks 1
36 Kitti Ongwongsakul 1
37 Verawat Champreda 1
38 sarunya hemjinda 1
39 สุธาวัลย์ บูชาทิพย์ 1
40 Suthawan Buchatip 1
41 จิตวดี พิทักษ์โรจนกุล 1
42 Rungnapa Tongpool 1
43 ปิยวรรณ ปนิทานเต 1
44 รุ้งนภา ทองพูล 1
45 Vanee Chonhenchob 1
46 Peerachai Ruangwilairat 1
47 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
48 Piyawan Panitanta 1
49 Sei-ishi Aiba 1
50 Isao Noda 1
51 Supawan Tantayanon 1
52 Anantasin Techagumpuch 1
53 Chitwadee Phithakrotchanakoon 1
54 ศรัณย์ โปษยะจินดา 1
55 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
56 Voraphat Luckanatinvong 1
57 Vittaya Punsuvon 1
58 รัตนา ฉันทเตยานนท์ 1
59 วิวัฒน์ กนิษฐานนท์ 1
60 สุนทรี ศิรรัตน์ประภา 1
61 Suntaree Siraratprapa 1
62 วาณี ชนเห็นชอบ 1
63 กฤตภาส คงรัตน์ 1
64 Grittabhad Kongrath 1
65 Sakchai Wittaya-areekul 1
66 Saran Poshyachinda 1
67 Ratana Chanthateyanonth 1
68 Narong Pitaksapsin 1
69 Ekkarut Viyanit 1
70 วัฒนา ปิ่นเสม 1
71 Watana Pinsem 1
72 Chatrchai Chandenduang 1
73 ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล 1
74 Vivat Kanitthanon 1
75 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
76 ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 1
77 ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 1
78 Sirisart Ouajai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 5
4 2551 6
5 2550 1
6 2549 3
7 2548 2
8 2547 1
9 2539 1
10 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditions.
ปี พ.ศ. 2553
2 Morphology and structure of modified oil palm empty fruit bunch cellulose fibre
3 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานพลาสติกย่อยสลายได้ในประเทศไทย
4 การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอสิด-มาเลอิกแอนไฮดรายด์โคพอลิเมอร์เพื่อเป็น compatibilizer ในการผสมแป้ง
5 Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrence (PS) Trays
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช
7 การพัฒนาโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสำปะหลัง
8 การพัฒนาระบบสำหรับเมืองรีไซเคิลต้นแบบ
9 การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด
10 Microbial degradation and physico-chemical alteration of polyhydroxyalkanoates by a thermophilic Streptomyces sp.
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาความสามารถในการลดการส่องผ่าน ของรังสียูวีและอินฟราเรดแบบใกล้ของแผ่นฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับ Pilot Scale: (Phase II)
12 การพัฒนาแผ่นฟิล์มคัดเลือกช่วงแสงที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ขณะเติบโต
13 การผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
14 การสังเคราะห์โพลิแลคไทด์โคโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ
15 Determining Biodegradability of Polylactic Acid under Different Environments
16 Thermal and mechanical properties of wood-plastic composites from iron wood flours and recycled polypropylene foam
ปี พ.ศ. 2550
17 การศึกษาการย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและแผ่นฟิล์มโพลิเอทธิลีนผสมแป้งโดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2549
18 บรรจุภัณฑ์กินได้
19 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสำปะหลัง
20 เทคโนโลยีการรีไซเคิลเพท
ปี พ.ศ. 2548
21 การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ
22 สถานภาพของการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
23 การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน
ปี พ.ศ. 2539
24 การศึกษาปฏิกิริยาการเพิ่มไฮโดรเจนแก่โพลิเมอร์ชนิดโพลิไดอีน 1) ปฏิกิริยาการเพิ่มไฮโดรเจนแก่โพลิบิวตะไดอีน
ปี พ.ศ. 2536
25 Synthesis of electrical conducting polymer by solution polymerization