ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thanathon Sesuk
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริชัย ศิริกายะ 1
2 Srilert Chotpantarat 1
3 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
4 Chalermpol Leevailoj 1
5 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
6 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
7 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
8 Boonchai Sangpetngam 1
9 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
10 กาญจนา แก้วเทพ 1
11 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
12 วัฒนชัย สมิทธากร 1
13 Jaitip Paiboon 1
14 Wilai Anomasiri 1
15 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
16 Vanida Chantarateptawan 1
17 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
18 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
21 วิไล ชินธเนศ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
23 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
27 คัคนางค์ มณีศรี 1
28 อุทัย บุญประเสริฐ 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
30 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
32 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
34 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
35 Somying Tumwasorn 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
37 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
38 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
39 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
40 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
41 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 วิมล เหมะจันทร 1
44 Puttipongse Varavudhi 1
45 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
46 ละอองทิพย์ เหมะ 1
47 สุมา เมืองใย 1
48 Chakkaphan Sutthirat 1
49 ประคอง ชอบเสียง 1
50 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
51 ๋Janes, Gavin W. 1
52 ชอุ่ม มลิลา 1
53 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
54 พรรณี กาญจนพลู 1
55 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
56 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
57 Naiyana Chaiyabutr 1
58 Supa Chantharasakul 1
59 Vimolmas Lipipun 1
60 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
61 Garnpimol C. Ritthidej 1
62 Panee Boonthavi 1
63 Kittisak Likhitwitayawuid 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 Sumphan Wongseripipatana 1
66 มยุรี ตันติสิระ 1
67 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
68 Sompol Sanguanrungsirikul 1
69 Ampa Luiengpirom 1
70 Kitpramuk Tantayaporn 1
71 บรรจง คณะวรรณ 1
72 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
73 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
74 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
77 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
78 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 Chariya Uiyyasathian 1
81 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
82 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
85 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
86 Acom Sornsute 1
87 กระมล ทองธรรมชาติ 1
88 ศุกันยา ห้วยผัด 1
89 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
90 Pantharee Boonsatorn 1
91 สมชัย วัฒนการุณ 1
92 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
93 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
94 Anawatch Mitpratan 1
95 Kasidit Nootong 1
96 Phanphen Wattanaarsakit 1
97 นภสร โกวรรธนะกุล 1
98 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
99 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 รุ่งราวี ทองกันยา 1
102 กำจัด มงคลกุล 1
103 Yeshey Penjor 1
104 วินัย งามแสง 1
105 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
106 Jittima Chatchawansaisin 1
107 สิทธิพร แอกทอง 1
108 Chayaporn Supachartwong 1
109 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
110 Chonticha Srisawang 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
113 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
114 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
115 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
116 วาสนา เสียงดัง 1
117 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
118 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
119 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
120 ไววิทย์ พุทธารี 1
121 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
122 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
123 สายฝน ควรผดุง 1
124 สิริพร สิวราวุฒิ 1
125 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
126 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
127 ธวัชชัย สันติสุข 1
128 สำเริง แย้มโสภี 1
129 วัลลภ แย้มเหมือน 1
130 สมพร พรมดี 1
131 สุวิชา ทองสิมา 1
132 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
133 Pornpimol Muanjai 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
136 กมลชนก ยวดยง 1
137 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
138 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
139 สุวดี ยาป่าคาย 1
140 Suchin Arunsawatwong 1
141 อวย เกตุสิงห์ 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 Walaisiri Muangsiri 1
144 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
145 Varunee Padmasankh 1
146 เอกชัย อดุลยธรรม 1
147 Rajalida Lipikorn 1
148 ประธาน ดาบเพชร 1
149 Thada Jirajaras 1
150 สุมิตรา พูลทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems