ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thanathon Sesuk
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chonticha Srisawang 1
2 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
3 Jittima Chatchawansaisin 1
4 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
6 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
7 วินัย งามแสง 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 สิทธิพร แอกทอง 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
12 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
13 Chariya Uiyyasathian 1
14 Waraporn Siriterm 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 Kasidit Nootong 1
17 Anawatch Mitpratan 1
18 นภสร โกวรรธนะกุล 1
19 Phanphen Wattanaarsakit 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
22 ชอุ่ม มลิลา 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
30 Yeshey Penjor 1
31 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
32 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
33 กำจัด มงคลกุล 1
34 รุ่งราวี ทองกันยา 1
35 ๋Janes, Gavin W. 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
38 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 Walaisiri Muangsiri 1
41 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
42 Rajalida Lipikorn 1
43 Thada Jirajaras 1
44 อวย เกตุสิงห์ 1
45 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
46 ประธาน ดาบเพชร 1
47 Varunee Padmasankh 1
48 Pornpimol Muanjai 1
49 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
55 ไววิทย์ พุทธารี 1
56 กมลชนก ยวดยง 1
57 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
58 สมชัย วัฒนการุณ 1
59 Pantharee Boonsatorn 1
60 กระมล ทองธรรมชาติ 1
61 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
64 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
65 Acom Sornsute 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
70 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 สุวดี ยาป่าคาย 1
73 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
74 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
75 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
76 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
77 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
79 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
81 Somying Tumwasorn 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
87 Boonchai Sangpetngam 1
88 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
91 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
94 วิไล ชินธเนศ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 วัลลภ แย้มเหมือน 1
97 สำเริง แย้มโสภี 1
98 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
99 สุวิชา ทองสิมา 1
100 สมพร พรมดี 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
105 ธวัชชัย สันติสุข 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
108 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
113 ศิริชัย ศิริกายะ 1
114 Srilert Chotpantarat 1
115 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
116 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
117 บรรจง คณะวรรณ 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
122 มยุรี ตันติสิระ 1
123 Sompol Sanguanrungsirikul 1
124 Ampa Luiengpirom 1
125 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
126 ละอองทิพย์ เหมะ 1
127 วิมล เหมะจันทร 1
128 Puttipongse Varavudhi 1
129 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
130 Kitpramuk Tantayaporn 1
131 Naiyana Chaiyabutr 1
132 Supa Chantharasakul 1
133 Garnpimol C. Ritthidej 1
134 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
135 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
136 Wilai Anomasiri 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 กาญจนา แก้วเทพ 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 วัฒนชัย สมิทธากร 1
143 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
144 Sumphan Wongseripipatana 1
145 Panee Boonthavi 1
146 Kittisak Likhitwitayawuid 1
147 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
148 Jaitip Paiboon 1
149 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
150 วาสนา เสียงดัง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems