ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thada Jirajaras
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วาสนา เสียงดัง 1
2 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
3 สายฝน ควรผดุง 1
4 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
5 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
6 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
7 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
8 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
9 สิริพร สิวราวุฒิ 1
10 สมพร พรมดี 1
11 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
12 ธวัชชัย สันติสุข 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
14 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
15 สำเริง แย้มโสภี 1
16 สุวิชา ทองสิมา 1
17 วัลลภ แย้มเหมือน 1
18 ไววิทย์ พุทธารี 1
19 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
20 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
21 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
22 อวย เกตุสิงห์ 1
23 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
24 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
25 Thanathon Sesuk 1
26 Suchin Arunsawatwong 1
27 สุวดี ยาป่าคาย 1
28 กมลชนก ยวดยง 1
29 ประธาน ดาบเพชร 1
30 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
31 Varunee Padmasankh 1
32 Pornpimol Muanjai 1
33 Walaisiri Muangsiri 1
34 เอกชัย อดุลยธรรม 1
35 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
36 Rajalida Lipikorn 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
39 Srilert Chotpantarat 1
40 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
42 ศิริชัย ศิริกายะ 1
43 Chalermpol Leevailoj 1
44 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
45 Boonchai Sangpetngam 1
46 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
47 กาญจนา แก้วเทพ 1
48 Vanida Chantarateptawan 1
49 วัฒนชัย สมิทธากร 1
50 Jaitip Paiboon 1
51 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 Wilai Anomasiri 1
54 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
55 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
56 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
57 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
62 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
64 คัคนางค์ มณีศรี 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
67 Somying Tumwasorn 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
69 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
71 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
74 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
75 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
76 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
77 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
78 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
79 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
80 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
81 วิมล เหมะจันทร 1
82 Puttipongse Varavudhi 1
83 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
84 ละอองทิพย์ เหมะ 1
85 สุมา เมืองใย 1
86 Chakkaphan Sutthirat 1
87 ประคอง ชอบเสียง 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 ๋Janes, Gavin W. 1
90 ชอุ่ม มลิลา 1
91 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
92 พรรณี กาญจนพลู 1
93 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
94 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
95 Naiyana Chaiyabutr 1
96 Supa Chantharasakul 1
97 Vimolmas Lipipun 1
98 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
99 Garnpimol C. Ritthidej 1
100 Panee Boonthavi 1
101 Kittisak Likhitwitayawuid 1
102 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
103 Sumphan Wongseripipatana 1
104 มยุรี ตันติสิระ 1
105 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
106 Sompol Sanguanrungsirikul 1
107 Ampa Luiengpirom 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 บรรจง คณะวรรณ 1
110 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
111 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
112 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
113 สุมิตรา พูลทอง 1
114 รุ่งราวี ทองกันยา 1
115 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
116 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
117 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
118 Chariya Uiyyasathian 1
119 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
120 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
121 Waraporn Siriterm 1
122 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
123 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
124 Acom Sornsute 1
125 กระมล ทองธรรมชาติ 1
126 ศุกันยา ห้วยผัด 1
127 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
128 Pantharee Boonsatorn 1
129 สมชัย วัฒนการุณ 1
130 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
131 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
132 Anawatch Mitpratan 1
133 Kasidit Nootong 1
134 Phanphen Wattanaarsakit 1
135 นภสร โกวรรธนะกุล 1
136 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
137 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 กำจัด มงคลกุล 1
140 Yeshey Penjor 1
141 วินัย งามแสง 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 Jittima Chatchawansaisin 1
144 สิทธิพร แอกทอง 1
145 Chayaporn Supachartwong 1
146 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
147 Chonticha Srisawang 1
148 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
149 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems