ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tassaneewan Chom-In
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Tadchanon Chuman
- Taweesin Chaichana
- Chan, Tze Nee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Suchin Arunsawatwong 2
2 กมลชนก ยวดยง 1
3 ประธาน ดาบเพชร 1
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
5 อวย เกตุสิงห์ 1
6 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
7 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
8 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
9 Rajalida Lipikorn 1
10 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
11 Walaisiri Muangsiri 1
12 Pornpimol Muanjai 1
13 ไววิทย์ พุทธารี 1
14 ทวีศิลป์ ชัยชนะ 1
15 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
16 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
17 สุวดี ยาป่าคาย 1
18 เอกชัย อดุลยธรรม 1
19 Varunee Padmasankh 1
20 Thada Jirajaras 1
21 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
22 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
23 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
24 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
25 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
26 Chariya Uiyyasathian 1
27 Waraporn Siriterm 1
28 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
29 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
30 Acom Sornsute 1
31 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
32 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
33 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
34 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
35 ศุกันยา ห้วยผัด 1
36 กระมล ทองธรรมชาติ 1
37 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
38 สมชัย วัฒนการุณ 1
39 Pantharee Boonsatorn 1
40 Thanathon Sesuk 1
41 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
42 คัคนางค์ มณีศรี 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
44 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
46 Soottiwan Noksa-nga 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
48 ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 วิไล ชินธเนศ 1
52 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
54 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
56 Somying Tumwasorn 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
58 อุทัย บุญประเสริฐ 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
60 สุทธิวรรณ นกสง่า 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
62 สายฝน ควรผดุง 1
63 สิริพร สิวราวุฒิ 1
64 สมพร พรมดี 1
65 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
66 วาสนา เสียงดัง 1
67 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
68 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
69 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
70 สุวิชา ทองสิมา 1
71 วัลลภ แย้มเหมือน 1
72 เสกสรร พาป้อง 1
73 ธวัชชัย สันติสุข 1
74 Pomthong Malakul 1
75 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
76 Seksan Papong 1
77 สำเริง แย้มโสภี 1
78 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
79 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
80 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 Sumphan Wongseripipatana 1
83 Panee Boonthavi 1
84 Garnpimol C. Ritthidej 1
85 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
86 Kittisak Likhitwitayawuid 1
87 Jaitip Paiboon 1
88 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
89 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
90 Supa Chantharasakul 1
91 Vimolmas Lipipun 1
92 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
93 บรรจง คณะวรรณ 1
94 Sompol Sanguanrungsirikul 1
95 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
96 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
97 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
98 มยุรี ตันติสิระ 1
99 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
100 วัฒนชัย สมิทธากร 1
101 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
102 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
103 Boonchai Sangpetngam 1
104 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
105 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
106 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
108 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
110 Chalermpol Leevailoj 1
111 ศิริชัย ศิริกายะ 1
112 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
113 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
114 Wilai Anomasiri 1
115 Vanida Chantarateptawan 1
116 กาญจนา แก้วเทพ 1
117 Srilert Chotpantarat 1
118 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 Kitpramuk Tantayaporn 1
122 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
123 Phanphen Wattanaarsakit 1
124 นภสร โกวรรธนะกุล 1
125 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
126 Yeshey Penjor 1
127 สุมิตรา พูลทอง 1
128 รุ่งราวี ทองกันยา 1
129 กำจัด มงคลกุล 1
130 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
131 วินัย งามแสง 1
132 Jittima Chatchawansaisin 1
133 สิทธิพร แอกทอง 1
134 Chayaporn Supachartwong 1
135 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
136 Chonticha Srisawang 1
137 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
138 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
139 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
140 ๋Janes, Gavin W. 1
141 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
142 วิมล เหมะจันทร 1
143 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
144 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
145 ละอองทิพย์ เหมะ 1
146 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
147 Naiyana Chaiyabutr 1
148 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
149 Puttipongse Varavudhi 1
150 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
153 ชอุ่ม มลิลา 1
154 ประคอง ชอบเสียง 1
155 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
156 พรรณี กาญจนพลู 1
157 สุมา เมืองใย 1
158 Chakkaphan Sutthirat 1
159 Kasidit Nootong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2541 1