ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

TOMMASO SAVINI
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Savini, Tommaso
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 3
5 2550 2
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาสังคมของสัตว์กลุ่มไก่ฟ้า ณ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง: นิเวศวิทยา พฤติกรรมการสืบพันธุ์การเลือกใช้ถิ่นที่อยู่อาศัย และการซ้อนทับกันของความ ต้องการทางนิเวศวิทยาในสัตว์กลุ่มไก่ฟ้าแต่ละชนิด (ระยะที่ 1)
2 โครงการจัดตั้งแปลงศึกษาวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรนกป่าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (ระยะที่ 2)
3 การประเมินค่าและการตรวจติดตามความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเพื่อเตรียมการสำหรับสภาวะโลกร้อน
ปี พ.ศ. 2553
4 การกินอาหารของไก่ฟ้า นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์และการแก่งแย่งการใช้ทรัพยากรระหว่างไก่ฟ้าต่างชนิด ณ แปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระยะยาวมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ :
ปี พ.ศ. 2552
5 การกินอาหารของไก่ฟ้า นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์และการแก่งแย่งการใช้ทรัพยากรระหว่างไก่ฟ้าต่างชนิด ณ แปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระยะยาวมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : เพื่อศึกษานัยของการผสมพันธุ์ในไก่ฟ้าต่างสายพันธุ์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2551
6 การกินอาหารของไก่ฟ้า นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์และการแก่งแย่งการใช้ทรัพยากรระหว่างไก่ฟ้าต่างชนิด ณ แปลงศึกษาหลากหลายทางชีวภาพระยะยาว มอสิงโตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : เพื่อศึกษานัยของการผสมพันธุ์ในไก่ฟ้าระหว่างต่างสายพันธุ์ [49]
7 การเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการสำรวจและประเมินประชากรนกป่า : กรณีศึกษาพื้นที่แปลงศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว มอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
8 การกินอาหารของไก่ฟ้า นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์และการแก่งแย่งการใช้ทรัพยากรระหว่างไก่ฟ้าต่างชนิด ณ แปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระยะยาว มอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : เพื่อศึกษานัยของการผสมพันธุ์ในไก่ฟ้าระหว่างต่างสายพันธุ์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2550
9 การกินอาหารของไก่ฟ้า นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์และการแก่งแย่งการใช้ทรัพยากรระหว่างไก่ฟ้าต่างชนิด ณ แปลงศึกษาหลากหลายทางชีวภาพระยะยาว มอสิงโตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : เพื่อศึกษานัยของการผสมพันธุ์ในไก่ฟ้าระหว่างต่างสายพันธุ์
10 การประเมินปริมาณอาหารบนพื้นดินสำหรับนกในกลุ่มไก่ฟ้า (Galliformes) และนกที่หากินบนพื้นดิน (ระยะที่ 2)