ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Surapich Loykulanat
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Surapich Loykulnant
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 24
2 Chaveewan Kongkaew 10
3 ฉวีวรรณ คงแก้ว 10
4 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 8
5 Oraphin Chaikumpollert 8
6 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 4
7 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 4
8 Panu Danwanichakul 4
9 Tawan Sooknoi 4
10 ตะวัน สุขน้อย 4
11 Piyawit Koombhongse 3
12 อรวรรณ สุธรรมน้อย 3
13 Orrawan Suthamnoi 3
14 Pawadee Methacanon 2
15 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
16 ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 2
17 ภาณุ ด่านวานิชกุล 2
18 ดวงพร ศิริกิตติกุล 2
19 Nantina Moonprasith 2
20 นันทินา มูลประสิทธิ์ 2
21 Doungporn Sirikittikul 2
22 Wiyong Kangwansupamonkon 2
23 Pakorn Opaprakasit 2
24 Waravut Pattaropong 2
25 Pramuan Tangboriboonrat 2
26 Saovaree Tanpantree 2
27 Oychai Tongcher 2
28 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 2
29 อ้อยใจ ทองเฌอ 2
30 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 1
31 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 1
32 พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ 1
33 C. Saisangthum 1
34 ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 1
35 ชัยวุฒิ สายแสงธรรม 1
36 ดวงกมล ณ ระนอง 1
37 Promsak Sa-Nguanthammarong 1
38 P. Varanuspakul 1
39 กฤษฎา สุชีวะ 1
40 Krisda Suchiva 1
41 สุจิตรา อภิสิทธิเนตร 1
42 จุไรรัตน์ นิตยพัฒน์ 1
43 Jurairat Nitayapat 1
44 รมิดา วีรธีรโชติ 1
45 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 1
46 Ramida Werathirachot 1
47 Wannee Chinsirikul 1
48 วรรณี ฉินศิริกุล 1
49 ปวีณา อุปนันต์ 1
50 Paweena Uppanan 1
51 วาณี ชนเห็นชอบ 1
52 Vanee Chonhenchob 1
53 สุธิมา ผดุงกัน 1
54 Suthima Padunggun 1
55 Jitladda Sakdapipanich 1
56 ชัยพร พรหมชัยธวัช 1
57 Warintorn Booncharoen 1
58 Suchitra Apisittinet 1
59 Chonlada Rutvirulh 1
60 Piyawit Koombhongs 1
61 Chonlada Ritvirulh 1
62 Chaiyaporn Pomchaitaward 1
63 Arisa Fuongfuchat 1
64 วรินทร บุญเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 3
3 2551 5
4 2550 6
5 2549 4
6 2548 1
7 2547 3
8 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Nanocapsules embedded in natural rubber latex gloves
2 Nanocapsules Embedded in Natural Rubber Latex Gloves
ปี พ.ศ. 2552
3 Developing of a continuous process for recovery of creaming agent used in the production of concentrated latex from skim latex
4 คุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการครีมหางน้ำยางธรรมชาติโดยใช้ไฮดรอกซีเมทิลเซลลูโลส
5 Creaming of Skim Natural Rubber Latex with Chitosan Derivatives
ปี พ.ศ. 2551
6 สารรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย
7 Use of Hydroxypropylmethylcellulose as Thermo-responsive Flocculant
8 Effect of Surfactant on Gelation of Hydroxypropylmethyl Cellulose in Skim Natural Rubber Latex Serum
9 Water Soluble Chitosan as an Environment-Friendly Coagulant in Removal of Rubber Particles from Skim Rubber Latex
10 Electrospinning of Chito-Oligosaccharide/Poly(vinyl alcohol) Dissolved in Water
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยางข้น
12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปอนุพันธ์ของไคโตซานโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิง
13 การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร
14 Electrospun Nanofibers of Quaternary Ammonium Salt of Chitosan
15 Electrospinning of Chito-oligosaccharide Nanofibers from Aqueous Solution
16 Structure and Gas Selectivity of PE/Zeolite Composite Film
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
18 การพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ
19 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น
20 การศึกษาการดูดซับก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหายใจของผักผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยวของวัสดุที่มีรูพรุน
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาสารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก
ปี พ.ศ. 2547
22 การครีมหางน้ำยางธรรมชาติโดยใช้ N,O-Carboxymethy1 Chitosan
23 ความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ของไคโตซานโอลิโกเมอร์และอนุพันธ์
24 An Investigation of the Effect of Zeolite Structure on Adsorption of Gases in Postharvest Environment
ปี พ.ศ. 2546
25 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไคโตซานเพื่อเป็นสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ