ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suphasit Panarunothai
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 20
2 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 18
3 แหล่งทุนภายนอก 14
4 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 8
5 Naresuan University. Faculty of Medicine 7
6 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 7
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 6
9 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 6
10 ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ 5
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
12 Naresuan University 5
13 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร 5
15 ครรชิต สุขนาค 5
16 นิลวรรณ อยู่ภักดี 5
17 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 5
18 อมร เปรมกมล 4
19 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 4
20 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 4
21 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
22 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
24 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 4
25 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
26 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 4
27 โดแนลสัน, เดล 4
28 Donaldson, Dayl 4
29 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
30 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
31 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 3
32 อรทัย เขียวเจริญ 3
33 ชนินทร์ อัมพรสถิร 3
34 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
35 Viroj Tangcharoensathien 3
36 Supachai Kunaratanapruk 3
37 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 3
38 Vinai Leesmidt 3
39 ภูษิต ประคองสาย 2
40 วรรณี พิริยะจิตรา 2
41 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
42 วรัญญา โพธินฤมิตร 2
43 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
44 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
45 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
46 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
47 วลัยพร พัชรนฤมล 2
48 Sirirat Sonchi 2
49 สงครามชัย ลีทองดี 2
50 เรนเบอร์ก, คลาส 2
51 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
52 Rehnberg, Class 2
53 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
54 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2
55 บุญเติม ตันสุรัตน์ 2
56 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 2
57 กฤษฎา บุญศิริยะ 2
58 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 2
59 Swansea university 2
60 David Hughes 2
61 Khanokporn Suranatkul 2
62 หทัยชนก สุมาลี 2
63 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
64 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
65 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
66 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
67 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
68 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
69 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
70 ชัยยง ขามรัตน์ 2
71 Viroj Na Ranong 2
72 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2
73 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 2
74 นิภา ศรีอนันต์ 2
75 อัญชนา ณ ระนอง 2
76 กุศล สุนทรธาดา 2
77 ศิรัตน์ สนชัย 2
78 รุจา ภู่ไพบูลย์ 2
79 สมชาย สุขะกูล 2
80 กมล รอดคล้าย 2
81 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
82 สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 2
83 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
84 Weerasak Jongsuwiwanwong 2
85 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
86 กนกพร สุรณัฐกุล 2
87 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
88 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
89 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
90 Buphawan Phuaphanprasert 2
91 Pataphong Ketsomboon 2
92 Chanvit Tharathep 2
93 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
94 วันัย ลิสมิทธิ์ 2
95 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2
96 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
97 ประดิษฐ์ วงศ์คณารัตนกูล 1
98 Sasithon Tanapop 1
99 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
100 ไม่มีข้อมูล 1
101 Nathon Chaiyakunaprik 1
102 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
103 นฤมล ศิลารักษ์ 1
104 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
105 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
106 Sukalaya Kongsawatt 1
107 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
108 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
109 Chulaporn Limwatananon 1
110 Thailand Develoment Research Institute 1
111 Kitti Sanitwankul 1
112 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
113 ดวงสมร บุญผดุง 1
114 ศศิธร ธนะภพ 1
115 Chulaporn Limwattananon 1
116 พารุณี ยิ้มสบาย 1
117 กีรติ สัทธานันท์ 1
118 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
119 ดิเรก ปัทมสิริรัฒน์ 1
120 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
121 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
122 เนตรนลิน จักรแก้ว 1
123 Jadej Thammatacharee 1
124 คณิศ แสงสุพรรณ 1
125 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
126 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
127 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 ดาว มงคลสมัย 1
130 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
131 อัมมาร สยามวาลา 1
132 สุชาติ สรณสถาพร 1
133 คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1
134 กัลยา เลาหสงคราม 1
135 ช่อเพชร พานระลึก 1
136 คัทรียา รัตนวิมล 1
137 Ampawan Srivilai 1
138 Ammar Siamwalla 1
139 กมล วีระประดิษฐ์ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
141 Sumrit Sritamrongsawat 1
142 ลินดา เหล่ารัตนใส 1
143 Sukanya Khongsawat 1
144 Wiratda Sutayakhom 1
145 Phi Rodsawaeng 1
146 ลิขิต อินทราลักษณ์ 1
147 จรัล ใจแพทย์ 1
148 งบประมาณแผ่นดิน 1
149 แกมทอง อินทรัตน์ 1
150 Dirak Phatamasiriwat 1
151 Naresuan University, Faculty of Pharmaceutical Science 1
152 มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์ 1
153 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
154 มานิต คงแป้น 1
155 Samrit Srithamrongsawats 1
156 วิรัชดา สุทธยาคม 1
157 พิชญ์ รอดแสวง 1
158 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
159 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
160 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) 1
161 Nilawan Upakdee 1
162 Naresuan University. Fuculty of Medicine 1
163 Kanet Sumputtanon 1
164 Nilawan Yuphakdee 1
165 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
166 ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
167 Direk Patmasiriwat 1
168 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
169 Jadej Thamathatcharee 1
170 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
171 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
172 สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย 1
173 Rehnberg, Clas 1
174 Pinij Faramnuayphol 1
175 บุญรัตน์ วราชิต 1
176 สุภัค ปิติภากร 1
177 วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์ 1
178 Pattapong Kessomboon 1
179 เรณู ศรีสมิต 1
180 Suraphon Limwatananon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 1
3 2560 2
4 2559 3
5 2557 1
6 2556 3
7 2555 4
8 2554 2
9 2553 3
10 2552 4
11 2551 9
12 2550 2
13 2549 4
14 2548 2
15 2547 1
16 2546 3
17 2544 2
18 2543 1
19 2542 1
20 2541 4
21 2539 2
22 2538 1
23 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โอกาสของการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพในอาเซียน
2 อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร
ปี พ.ศ. 2561
3 คำถามวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2560
4 ยาปฏิชีวนะ: จากดินสู่ดิน
5 บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร
ปี พ.ศ. 2559
6 ปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
7 ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ
8 ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
11 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่กับกระทรวงสาธารณสุข (เร่งรัด 5 ปี)
12 Clinical minimal standard data set for primary health care in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
13 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
14 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
15 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
16 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหน่วยวิจัยด้านคลินิก
ปี พ.ศ. 2554
17 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
18 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
ปี พ.ศ. 2553
19 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
20 การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
21 การศึกษาการเรียนการสอนแบบ PBL ในระดับชั้นปรีคลินิกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
22 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
23 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
24 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
25 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
26 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
27 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
28 ชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
29 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
30 ที่ปรึกษาโครงการกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
31 การประเมินต้นทุนและอัตราการคืนในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วยบริการ ปี 2548
32 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิผลการให้บริการผู้ป่วยยากจนในสถานพยาบาลภาครัฐ
33 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
34 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
35 การจัดกลุ่มโรคร่วมและทางเลือกในการจ่ายเงินสำหรับการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันของประเทศไทย
36 ภาวะโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2549
37 ศึกษากลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2546-2547
38 การซื้อขายบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคาแพงและต้องการการดูแลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
39 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
40 พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
ปี พ.ศ. 2548
41 โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1
42 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
43 วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2546
44 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
45 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
46 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
47 สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การคลัง และการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
48 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
49 การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2542
50 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
51 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40
52 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ
53 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย
54 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล การพัฒนาและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2539
55 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
56 ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
ปี พ.ศ. 2538
57 ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข