ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supattra Srivanichakorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- Supatra Srivanichakorn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 22
2 ณัฐพร สุขพอดี 3
3 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 2
4 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
5 Kriengsak Thamma-Aphiphol 2
6 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 2
7 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
8 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
9 กุศล สุนทรธาดา 1
10 วราพร ศรีสุพรรณ 1
11 เสาวภา พรสิริพงษ์ 1
12 Kawinarat Suthisukon 1
13 พัตธนี วินิจจะกูล 1
14 Jutatip Sillabutra 1
15 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
16 Somchai Viripiromgool 1
17 Virapun Wirojratana 1
18 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
19 ทัศนีย์ ญาณะ 1
20 พฤกษา บุกบุญ 1
21 Waraporn Srisupan 1
22 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
23 Pattanee Winichagoon 1
24 Saowapa Pornsiripongse 1
25 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 1
26 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
27 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
28 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
29 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
30 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
31 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
32 Krit Pongpirul 1
33 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
34 อัญชลี คติอนุรักษ์ 1
35 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
36 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
37 ประภาพรรณ คำคม 1
38 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
39 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
40 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
41 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
42 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2543 1
7 2542 3
8 2541 10
9 2539 1
10 2538 1
11 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
ปี พ.ศ. 2557
4 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
5 The Potential of Local Organization on disabled elderly care management in community
ปี พ.ศ. 2551
6 การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ
ปี พ.ศ. 2550
7 Evaluation of Health Care System for Diabetic Patients of Contracting Units for Primary Care (CUP Network under the Universal Care Coverage System
8 Situation of Information System for Monitoring of Primary Care Units (PCU)
9 Over-crowding Problems in Hospitals
ปี พ.ศ. 2543
10 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
11 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
12 การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท
13 [Context Review of General Practice Development Project in Thailand]
ปี พ.ศ. 2541
14 สรุปเนื้อหาสำคัญโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม1
15 [Training and Development of General Practice]
16 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย : รูปแบบรายงาน, ความคืบหน้า, จุดดี, จุดอ่อน, ความเห็นของผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับความเห็นของนักวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย
17 Ayudthaya Metropolitan peoples' health utilization behaviour, experiences, health care expenditures, and their attitudes towards service delivery of medical center
18 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
19 [Review of Research Outputs Relevant to Primary Care Management in Thailand]
20 [Training Package for Family Medicine]
21 [Lessons of Primary Care Development in Rural Areas : Research Project]
22 [Comparison of Concepts, Types and Processes of General Practice Development in Various Areas]
23 [Report on Process of General Practice Development Project in Thailand]
ปี พ.ศ. 2539
24 ระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย : สถานการณ์และข้อเสนอต่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538
25 ประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
26 การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา