ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supasit Pannarunothai
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 18
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 15
3 แหล่งทุนภายนอก 14
4 Naresuan University. Faculty of Medicine 7
5 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 5
6 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 5
7 นิลวรรณ อยู่ภักดี 5
8 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
9 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 4
10 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 4
11 ครรชิต สุขนาค 4
12 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 4
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 4
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร 3
16 Naresuan University 3
17 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
18 ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ 3
19 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 3
20 ชนินทร์ อัมพรสถิร 3
21 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
22 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 3
23 อมร เปรมกมล 3
24 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
25 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
26 โดแนลสัน, เดล 2
27 Donaldson, Dayl 2
28 Viroj Tangcharoensathien 2
29 กมล รอดคล้าย 2
30 อัญชนา ณ ระนอง 2
31 รุจา ภู่ไพบูลย์ 2
32 สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 2
33 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 2
34 Viroj Na Ranong 2
35 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 2
36 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
37 กุศล สุนทรธาดา 2
38 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
39 นิภา ศรีอนันต์ 2
40 สมชาย สุขะกูล 2
41 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
42 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
43 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
44 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
45 กฤษฎา บุญศิริยะ 2
46 Supachai Kunaratanapruk 2
47 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
48 Vinai Leesmidt 2
49 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
50 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
51 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
52 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
53 Buphawan Phuaphanprasert 2
54 อรทัย เขียวเจริญ 2
55 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
56 Swansea university 1
57 บุญเติม ตันสุรัตน์ 1
58 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
59 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
60 Naresuan University, Faculty of Pharmaceutical Science 1
61 David Hughes 1
62 Ampawan Srivilai 1
63 มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์ 1
64 กัลยา เลาหสงคราม 1
65 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
66 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 1
67 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 1
68 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 1
69 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
70 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
71 Ammar Siamwalla 1
72 วรัญญา โพธินฤมิตร 1
73 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
74 มานิต คงแป้น 1
75 งามจิตต์ จันทรสาธิต 1
76 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
77 สุชาติ สรณสถาพร 1
78 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
79 คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1
80 ดาว มงคลสมัย 1
81 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
82 อัมมาร สยามวาลา 1
83 หทัยชนก สุมาลี 1
84 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
85 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
86 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 1
87 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
88 Rehnberg, Clas 1
89 Pinij Faramnuayphol 1
90 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) 1
91 ชัยยง ขามรัตน์ 1
92 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
93 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
94 คัทรียา รัตนวิมล 1
95 ช่อเพชร พานระลึก 1
96 เนตรนลิน จักรแก้ว 1
97 ภูษิต ประคองสาย 1
98 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
99 กีรติ สัทธานันท์ 1
100 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
101 ลิขิต อินทราลักษณ์ 1
102 แกมทอง อินทรัตน์ 1
103 Sukanya Khongsawat 1
104 Dirak Phatamasiriwat 1
105 วิรัชดา สุทธยาคม 1
106 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
107 พิชญ์ รอดแสวง 1
108 ลินดา เหล่ารัตนใส 1
109 Sumrit Sritamrongsawat 1
110 งบประมาณแผ่นดิน 1
111 จรัล ใจแพทย์ 1
112 Phi Rodsawaeng 1
113 Wiratda Sutayakhom 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
115 Samrit Srithamrongsawats 1
116 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
117 ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
118 Jadej Thamathatcharee 1
119 วันัย ลิสมิทธิ์ 1
120 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
121 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
122 Chanvit Tharathep 1
123 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 1
124 Pataphong Ketsomboon 1
125 ดิเรก ปัทมสิริรัฒน์ 1
126 Chulaporn Limwatananon 1
127 Suraphon Limwatananon 1
128 Direk Patmasiriwat 1
129 Weerasak Jongsuwiwanwong 1
130 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
131 Nilawan Upakdee 1
132 Naresuan University. Fuculty of Medicine 1
133 สุภัค ปิติภากร 1
134 เรณู ศรีสมิต 1
135 บุญรัตน์ วราชิต 1
136 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
137 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 1
138 สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย 1
139 กมล วีระประดิษฐ์ 1
140 Pattapong Kessomboon 1
141 Nilawan Yuphakdee 1
142 Kanet Sumputtanon 1
143 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
144 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
145 วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์ 1
146 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
147 Sukalaya Kongsawatt 1
148 Sirirat Sonchi 1
149 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
150 Khanokporn Suranatkul 1
151 ศิรัตน์ สนชัย 1
152 กนกพร สุรณัฐกุล 1
153 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
154 วลัยพร พัชรนฤมล 1
155 Thailand Develoment Research Institute 1
156 Rehnberg, Class 1
157 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
158 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
159 เรนเบอร์ก, คลาส 1
160 สงครามชัย ลีทองดี 1
161 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
162 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
163 ดวงสมร บุญผดุง 1
164 พารุณี ยิ้มสบาย 1
165 ศศิธร ธนะภพ 1
166 Chulaporn Limwattananon 1
167 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
168 Kitti Sanitwankul 1
169 นฤมล ศิลารักษ์ 1
170 ประดิษฐ์ วงศ์คณารัตนกูล 1
171 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
172 Nathon Chaiyakunaprik 1
173 ไม่มีข้อมูล 1
174 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
175 Sasithon Tanapop 1
176 วรรณี พิริยะจิตรา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 2
6 2553 4
7 2552 5
8 2551 14
9 2550 2
10 2549 7
11 2548 4
12 2547 4
13 2546 6
14 2545 6
15 2544 8
16 2543 3
17 2542 2
18 2541 6
19 2539 3
20 2538 1
21 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ขนาดและผลกระทบ
ปี พ.ศ. 2557
2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3 Patterns of Outpatient Services and Charge for Patients Enrolled in the Universal Health Coverage Scheme
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
5 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่กับกระทรวงสาธารณสุข (เร่งรัด 5 ปี)
6 Clinical minimal standard data set for primary health care in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
7 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
8 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
9 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
10 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหน่วยวิจัยด้านคลินิก
ปี พ.ศ. 2554
11 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
12 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
ปี พ.ศ. 2553
13 การวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการทางการแพทย์เพื่อการจ่ายชดเชย
14 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
15 การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
16 การศึกษาการเรียนการสอนแบบ PBL ในระดับชั้นปรีคลินิกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
17 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
18 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
19 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
20 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
21 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
22 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
23 การปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสหราชอาณาจักร สวีเดน และเนเธอร์แลนด์
24 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
25 การลงทุนในเด็ก
26 ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพ โรงพยาบาลพุทธชินราช
27 ระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการของออสเตรเลียให้บทเรียนอะไรแก่ไทยบ้าง
28 ระบบการคลังกับการกระจายอำนาจทางสาธารณสุข
29 ชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
30 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
31 ที่ปรึกษาโครงการกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
32 การประเมินต้นทุนและอัตราการคืนในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วยบริการ ปี 2548
33 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิผลการให้บริการผู้ป่วยยากจนในสถานพยาบาลภาครัฐ
34 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
35 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
36 การจัดกลุ่มโรคร่วมและทางเลือกในการจ่ายเงินสำหรับการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันของประเทศไทย
37 ภาวะโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2549
38 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ
39 การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
40 กลไกการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และด้านการเงินและบัญชี เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระดับจังหวัด และประเมินระบบสุขภาพของจังหวัด
41 ศึกษากลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2546-2547
42 การซื้อขายบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคาแพงและต้องการการดูแลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
43 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
44 พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
ปี พ.ศ. 2548
45 โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1
46 ระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอก : ความเป็นไปได้จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย
47 ระบบโครงสร้างและกลไกในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการเงิน
48 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
49 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
50 ความเป็นธรรมทางสุขภาพระดับครัวเรือน : การสำรวจครัวเรือนรอบที่ 2 และการตรวจร่างกายครั้งที่ 1
51 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : เงินทองเป็นของนอกกาย…จริงหรือ? โดย นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
52 วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2546
53 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
54 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
55 ผลกระทบของนโยบาย 30 บาท ต่อระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช : ภาพรวมระดับประเทศและกรณีศึกษาสถานพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชในภาคเหนือของประเทศไทย
56 ต้นทุนรายโรคผู้ป่วยจิตเวชตามกลุ่มโรคร่วมของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง
57 การอุดหนุนและเฉลี่ยความเสี่ยงระหว่างสถานบริการในการเข้าสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะนำร่อง
58 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
ปี พ.ศ. 2545
59 การติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีที่หนึ่ง(2544-45)
60 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล
61 การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมทางสุขภาพโดยอาศัยกลไกประชาคม
62 การวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ และสถานการณ์ทางการเงินของสถานพยาบาลภายใต้ โครงการหลักประกันสุขภาพ ช่วงเดือนตุลาคม 2544-มีนาคม 2545
63 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน
64 ปรัชญา "30 บาทรักษาทุกโรค" กับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ใกล้กันมากขึ้น หรือ ! ยิ่งห่างกันคนละทาง
ปี พ.ศ. 2544
65 ข้อเสนอหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
66 การบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาลรัฐ : การกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณคลินิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
67 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ความเป็นไปได้ของการบรรลุความครอบคลุมถ้วนหน้า
68 การพัฒนากลไกการจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพในระบบสาธารณสุขด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
69 ดัชนีเศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อวัดความเป็นธรรมทางการคลังและการใช้บริการสาธารณสุขระหว่างปี 2529-2541
70 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
71 การพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมในประเทศไทย
72 สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การคลัง และการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2543
73 ชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมเพื่อประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย
74 ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
75 การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2542
76 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
77 Health financing in Thailand : summary review and proposed reforms
ปี พ.ศ. 2541
78 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี2539-40
79 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย
80 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ
81 Diagnosis related groups for the low income,development and application
82 Equity in the delivery of health care in Thailand
83 ต้นทุนและประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปรียบเทียบศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2539
84 ผลกระทบของการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร การแพทย์ในระบบจ่ายตามปริมาณงาน และไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
85 ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
86 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2538
87 ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข