ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supasit Panarunothai
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 20
2 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 18
3 แหล่งทุนภายนอก 14
4 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 8
5 Naresuan University. Faculty of Medicine 7
6 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 7
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 6
9 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 6
10 ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ 5
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
12 Naresuan University 5
13 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร 5
15 ครรชิต สุขนาค 5
16 นิลวรรณ อยู่ภักดี 5
17 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 5
18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
19 อมร เปรมกมล 4
20 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 4
21 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
22 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 4
23 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 4
24 Donaldson, Dayl 4
25 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 4
26 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
27 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
28 โดแนลสัน, เดล 4
29 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
30 Vinai Leesmidt 3
31 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
32 Supachai Kunaratanapruk 3
33 อรทัย เขียวเจริญ 3
34 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 3
35 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
36 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 3
37 ชนินทร์ อัมพรสถิร 3
38 Viroj Tangcharoensathien 3
39 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2
40 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 2
41 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
42 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
43 Chanvit Tharathep 2
44 Viroj Na Ranong 2
45 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
46 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
47 อัญชนา ณ ระนอง 2
48 สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 2
49 นิภา ศรีอนันต์ 2
50 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
51 วันัย ลิสมิทธิ์ 2
52 ชัยยง ขามรัตน์ 2
53 Pataphong Ketsomboon 2
54 ศิรัตน์ สนชัย 2
55 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
56 Khanokporn Suranatkul 2
57 Sirirat Sonchi 2
58 วลัยพร พัชรนฤมล 2
59 กนกพร สุรณัฐกุล 2
60 Buphawan Phuaphanprasert 2
61 กมล รอดคล้าย 2
62 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
63 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
64 Weerasak Jongsuwiwanwong 2
65 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
66 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2
67 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
68 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
69 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
70 วรัญญา โพธินฤมิตร 2
71 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
72 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
73 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
74 ภูษิต ประคองสาย 2
75 วรรณี พิริยะจิตรา 2
76 สงครามชัย ลีทองดี 2
77 สมชาย สุขะกูล 2
78 เรนเบอร์ก, คลาส 2
79 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
80 Rehnberg, Class 2
81 หทัยชนก สุมาลี 2
82 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
83 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 2
84 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2
85 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 2
86 กุศล สุนทรธาดา 2
87 รุจา ภู่ไพบูลย์ 2
88 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
89 บุญเติม ตันสุรัตน์ 2
90 กฤษฎา บุญศิริยะ 2
91 Swansea university 2
92 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
93 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
94 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
95 David Hughes 2
96 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
97 Sukalaya Kongsawatt 1
98 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
99 Kitti Sanitwankul 1
100 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
101 ศศิธร ธนะภพ 1
102 พารุณี ยิ้มสบาย 1
103 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
104 ดวงสมร บุญผดุง 1
105 Chulaporn Limwattananon 1
106 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
107 ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
108 Nilawan Upakdee 1
109 Naresuan University. Fuculty of Medicine 1
110 นฤมล ศิลารักษ์ 1
111 Jadej Thamathatcharee 1
112 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
113 ดิเรก ปัทมสิริรัฒน์ 1
114 Suraphon Limwatananon 1
115 Direk Patmasiriwat 1
116 Chulaporn Limwatananon 1
117 กีรติ สัทธานันท์ 1
118 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
119 Kanet Sumputtanon 1
120 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
121 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
122 เนตรนลิน จักรแก้ว 1
123 Jadej Thammatacharee 1
124 คณิศ แสงสุพรรณ 1
125 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
126 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
127 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
130 ไม่มีข้อมูล 1
131 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
132 Sasithon Tanapop 1
133 Nathon Chaiyakunaprik 1
134 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
135 ช่อเพชร พานระลึก 1
136 คัทรียา รัตนวิมล 1
137 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
138 ประดิษฐ์ วงศ์คณารัตนกูล 1
139 ลิขิต อินทราลักษณ์ 1
140 Samrit Srithamrongsawats 1
141 มานิต คงแป้น 1
142 Naresuan University, Faculty of Pharmaceutical Science 1
143 มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์ 1
144 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
145 พิชญ์ รอดแสวง 1
146 แกมทอง อินทรัตน์ 1
147 Dirak Phatamasiriwat 1
148 วิรัชดา สุทธยาคม 1
149 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
150 Ampawan Srivilai 1
151 สุชาติ สรณสถาพร 1
152 Ammar Siamwalla 1
153 Thailand Develoment Research Institute 1
154 อัมมาร สยามวาลา 1
155 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
156 กัลยา เลาหสงคราม 1
157 คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1
158 ดาว มงคลสมัย 1
159 Sukanya Khongsawat 1
160 ลินดา เหล่ารัตนใส 1
161 เรณู ศรีสมิต 1
162 สุภัค ปิติภากร 1
163 บุญรัตน์ วราชิต 1
164 สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย 1
165 กมล วีระประดิษฐ์ 1
166 Pattapong Kessomboon 1
167 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
168 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
169 วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์ 1
170 Rehnberg, Clas 1
171 Pinij Faramnuayphol 1
172 Wiratda Sutayakhom 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
174 Sumrit Sritamrongsawat 1
175 Phi Rodsawaeng 1
176 งบประมาณแผ่นดิน 1
177 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) 1
178 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
179 จรัล ใจแพทย์ 1
180 Nilawan Yuphakdee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 1
3 2560 2
4 2559 3
5 2557 1
6 2556 3
7 2555 4
8 2554 2
9 2553 3
10 2552 4
11 2551 9
12 2550 2
13 2549 4
14 2548 2
15 2547 1
16 2546 3
17 2544 2
18 2543 1
19 2542 1
20 2541 4
21 2539 2
22 2538 1
23 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โอกาสของการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพในอาเซียน
2 อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร
ปี พ.ศ. 2561
3 คำถามวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2560
4 ยาปฏิชีวนะ: จากดินสู่ดิน
5 บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร
ปี พ.ศ. 2559
6 ปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
7 ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ
8 ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
11 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่กับกระทรวงสาธารณสุข (เร่งรัด 5 ปี)
12 Clinical minimal standard data set for primary health care in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
13 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
14 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
15 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
16 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหน่วยวิจัยด้านคลินิก
ปี พ.ศ. 2554
17 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
18 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
ปี พ.ศ. 2553
19 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
20 การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
21 การศึกษาการเรียนการสอนแบบ PBL ในระดับชั้นปรีคลินิกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
22 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
23 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
24 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
25 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
26 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
27 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
28 ชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
29 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
30 ที่ปรึกษาโครงการกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
31 การประเมินต้นทุนและอัตราการคืนในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วยบริการ ปี 2548
32 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิผลการให้บริการผู้ป่วยยากจนในสถานพยาบาลภาครัฐ
33 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
34 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
35 การจัดกลุ่มโรคร่วมและทางเลือกในการจ่ายเงินสำหรับการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันของประเทศไทย
36 ภาวะโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2549
37 ศึกษากลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2546-2547
38 การซื้อขายบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคาแพงและต้องการการดูแลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
39 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
40 พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
ปี พ.ศ. 2548
41 โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1
42 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
43 วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2546
44 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
45 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
46 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
47 สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การคลัง และการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
48 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
49 การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2542
50 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
51 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40
52 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ
53 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย
54 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล การพัฒนาและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2539
55 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
56 ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
ปี พ.ศ. 2538
57 ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข