ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supa Chantharasakul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
2 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
3 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
4 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
6 อุทัย บุญประเสริฐ 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
8 Somying Tumwasorn 1
9 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
11 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
12 Chalermpol Leevailoj 1
13 ศิริชัย ศิริกายะ 1
14 Boonchai Sangpetngam 1
15 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
16 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
17 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 สำเริง แย้มโสภี 1
21 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
22 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
23 วัลลภ แย้มเหมือน 1
24 สุวิชา ทองสิมา 1
25 สายฝน ควรผดุง 1
26 สิริพร สิวราวุฒิ 1
27 สมพร พรมดี 1
28 ธวัชชัย สันติสุข 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
31 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 คัคนางค์ มณีศรี 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
37 Srilert Chotpantarat 1
38 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
39 Ampa Luiengpirom 1
40 Sompol Sanguanrungsirikul 1
41 Naiyana Chaiyabutr 1
42 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
43 บรรจง คณะวรรณ 1
44 มยุรี ตันติสิระ 1
45 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
46 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
47 Kitpramuk Tantayaporn 1
48 Puttipongse Varavudhi 1
49 วิมล เหมะจันทร 1
50 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
51 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
52 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
53 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
54 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
55 ละอองทิพย์ เหมะ 1
56 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
57 Vimolmas Lipipun 1
58 Wilai Anomasiri 1
59 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
60 วัฒนชัย สมิทธากร 1
61 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
62 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
63 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
64 กาญจนา แก้วเทพ 1
65 Vanida Chantarateptawan 1
66 Jaitip Paiboon 1
67 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
68 Panee Boonthavi 1
69 Garnpimol C. Ritthidej 1
70 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
71 Sumphan Wongseripipatana 1
72 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
73 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
74 Kittisak Likhitwitayawuid 1
75 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
76 วาสนา เสียงดัง 1
77 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
78 Chayaporn Supachartwong 1
79 สิทธิพร แอกทอง 1
80 Jittima Chatchawansaisin 1
81 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
82 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
83 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
84 Chonticha Srisawang 1
85 Anawatch Mitpratan 1
86 Kasidit Nootong 1
87 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
88 Chariya Uiyyasathian 1
89 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
90 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
91 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
92 Waraporn Siriterm 1
93 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
94 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
95 วินัย งามแสง 1
96 ประคอง ชอบเสียง 1
97 ชอุ่ม มลิลา 1
98 ๋Janes, Gavin W. 1
99 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
100 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
101 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
102 พรรณี กาญจนพลู 1
103 Chakkaphan Sutthirat 1
104 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
105 รุ่งราวี ทองกันยา 1
106 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
107 นภสร โกวรรธนะกุล 1
108 Phanphen Wattanaarsakit 1
109 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
110 กำจัด มงคลกุล 1
111 สุมิตรา พูลทอง 1
112 Yeshey Penjor 1
113 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
114 Acom Sornsute 1
115 เอกชัย อดุลยธรรม 1
116 Walaisiri Muangsiri 1
117 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
118 Rajalida Lipikorn 1
119 Thada Jirajaras 1
120 อวย เกตุสิงห์ 1
121 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
122 ประธาน ดาบเพชร 1
123 Varunee Padmasankh 1
124 Pornpimol Muanjai 1
125 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
126 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
127 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
128 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
129 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
130 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
131 ไววิทย์ พุทธารี 1
132 กมลชนก ยวดยง 1
133 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
134 สมชัย วัฒนการุณ 1
135 ศุกันยา ห้วยผัด 1
136 กระมล ทองธรรมชาติ 1
137 Pantharee Boonsatorn 1
138 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
139 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
140 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
141 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
142 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
143 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
144 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
145 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
146 Suchin Arunsawatwong 1
147 สุวดี ยาป่าคาย 1
148 Thanathon Sesuk 1
149 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
150 สุมา เมืองใย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2510 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2510
2 The syntheses and reactions of 3-amino-4,4-dimethylsteroids