ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 พัชนี ธรรมวันนา 6
8 พัฒนาวิไล อินใหม 6
9 วรรณภา บำรุงเขต 6
10 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
13 อาณัติ วรรณศรี 5
14 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
15 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
16 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
17 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
18 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
20 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
21 สงครามชัย ลีทองดี 4
22 Health Insurance System Research Office 4
23 Paibul Suriyawongpaisal 4
24 อังสุมาลี ผลภาค 4
25 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
27 สิรินาฏ นิภาพร 4
28 Noppakun Thammatacharee 4
29 Sutheerada Chimnoi 4
30 National Health Security Office 4
31 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
32 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
33 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
34 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
35 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
36 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
37 สำนักงานประกันสังคม 3
38 Chulaporn Limwattananon 3
39 Arnat Wannasri 3
40 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
41 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
42 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
43 รัชนี สรรเสริญ 3
44 Wannapha Bamrungkhet 3
45 ภาสกร สวนเรือง 3
46 Passakorn Suanrueang 2
47 Siriwan Pitayarangsarit 2
48 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
49 Viroj Tangcharoensathien 2
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
51 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
52 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
53 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
54 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
55 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
56 วลัยพร พัชรนฤมล 2
57 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
58 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
60 ภูษิต ประคองสาย 2
61 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
62 ครรชิต สุขนาค 2
63 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
64 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
65 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
66 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
67 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
68 David Hughes 2
69 Supon Limwattananon 2
70 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
71 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
72 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
73 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 2
74 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
75 หทัยชนก สุมาลี 2
76 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
77 Swansea university 2
78 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
79 วิชัย เอกพลากร 2
80 ทัศนีย์ ญาณะ 2
81 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
82 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
83 มุกดา สำนวนกลาง 2
84 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
85 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
86 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
87 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
88 พัฒนาวิไล อินไหม 1
89 เทียม อังสาชน 1
90 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
91 Phi Rodsawaeng 1
92 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 1
93 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) 1
94 Wiratda Sutayakhom 1
95 Boonyawee Aueasiriwon 1
96 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
97 Pintusorn Hempisut 1
98 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
99 Sumon Sakolchai 1
100 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
101 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
102 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
103 สุมนต์ สกลไชย 1
104 จิตรปราณี วาศวิท 1
105 พิชญ์ รอดแสวง 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
107 Dirak Phatamasiriwat 1
108 วิรัชดา สุทธยาคม 1
109 Suphasit Panarunothai 1
110 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
111 Sukanya Khongsawat 1
112 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
113 International Health Policy Program, Thailand 1
114 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
115 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
116 Kwanjai Amnatsatsue 1
117 Kanitta Bundhamcharoen 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
119 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
120 Acharawan Topark-ngarm 1
121 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
122 Sinchai Torwatanakitkul 1
123 สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
125 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
126 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
127 จิตปราณี วาศวิท 1
128 ทวีศรี กรีทอง 1
129 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
130 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
131 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
132 ชาฮีดา วิริยาทร 1
133 Siriphan Sasat 1
134 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
135 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
136 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
137 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
138 Kadethip Buakaew 1
139 Suda Khumnurak 1
140 กวิน กลับคุณ 1
141 สุดา ขำนุรักษ์ 1
142 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
143 Kavin Klubkun 1
144 กรมอนามัย 1
145 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
146 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
147 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
148 แพร จิตตินันทน์ 1
149 Vinai Leesmidt 1
150 Rassamee Tansirisithikul 1
151 Vijj Kasemsup 1
152 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
153 Wichai Aekplakorn 1
154 Aungsumalee Pholpark 1
155 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
156 บวรศม ลีระพันธ์ 1
157 Chatchai Im-Arom 1
158 Nawanan Theera-ampornpunt 1
159 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
160 Borwornsom Leerapan 1
161 จเร วิชาไทย 1
162 แพรว เอี่ยมน้อย 1
163 ประไพร อุตมา 1
164 พิมประภา กิจวิธี 1
165 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
166 ธนภร ชัยจิต 1
167 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
168 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
169 สถิรกร พงศ์พานิช 1
170 Sathirakorn Pongpanich 1
171 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
172 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
173 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
174 เชิดชัย สุนทรภาส 1
175 Pornpit Silkavute 1
176 Patchanee Thamwanna 1
177 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
178 Onanong Waleekhachonloet 1
179 Thananan Rattanachotphanit 1
180 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
181 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
182 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
183 ไม่มีข้อมูล 1
184 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
185 นวลอนันต์ ตันติเกต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู