ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 พัชนี ธรรมวันนา 6
8 พัฒนาวิไล อินใหม 6
9 วรรณภา บำรุงเขต 6
10 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
13 อาณัติ วรรณศรี 5
14 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
15 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
16 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
17 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
18 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
19 Health Insurance System Research Office 4
20 National Health Security Office 4
21 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
22 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
23 อังสุมาลี ผลภาค 4
24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
25 Sutheerada Chimnoi 4
26 สงครามชัย ลีทองดี 4
27 Noppakun Thammatacharee 4
28 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
29 สิรินาฏ นิภาพร 4
30 Paibul Suriyawongpaisal 4
31 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
32 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
33 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
34 สำนักงานประกันสังคม 3
35 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
36 Arnat Wannasri 3
37 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
38 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
39 Wannapha Bamrungkhet 3
40 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
41 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
42 Chulaporn Limwattananon 3
43 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
44 ภาสกร สวนเรือง 3
45 รัชนี สรรเสริญ 3
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
47 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
48 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
49 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
50 วิชัย เอกพลากร 2
51 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
52 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
53 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 2
54 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
55 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
56 Siriwan Pitayarangsarit 2
57 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
58 วลัยพร พัชรนฤมล 2
59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
60 ครรชิต สุขนาค 2
61 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
62 Passakorn Suanrueang 2
63 Viroj Tangcharoensathien 2
64 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
65 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
66 ทัศนีย์ ญาณะ 2
67 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
68 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
69 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
70 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
71 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
72 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
73 มุกดา สำนวนกลาง 2
74 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
75 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
76 ภูษิต ประคองสาย 2
77 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
78 หทัยชนก สุมาลี 2
79 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
80 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
81 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
82 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
83 Swansea university 2
84 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
85 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
86 Supon Limwattananon 2
87 David Hughes 2
88 Wiratda Sutayakhom 1
89 Sukanya Khongsawat 1
90 Dirak Phatamasiriwat 1
91 วิรัชดา สุทธยาคม 1
92 Pintusorn Hempisut 1
93 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
94 Suphasit Panarunothai 1
95 พัฒนาวิไล อินไหม 1
96 เทียม อังสาชน 1
97 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
98 Phi Rodsawaeng 1
99 นวลอนันต์ ตันติเกต 1
100 Acharawan Topark-ngarm 1
101 จิตรปราณี วาศวิท 1
102 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
103 สถิรกร พงศ์พานิช 1
104 Sathirakorn Pongpanich 1
105 สุมนต์ สกลไชย 1
106 Sumon Sakolchai 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
108 พิชญ์ รอดแสวง 1
109 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
110 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
111 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
112 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
114 Kanitta Bundhamcharoen 1
115 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
116 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
117 ชาฮีดา วิริยาทร 1
118 Kwanjai Amnatsatsue 1
119 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
120 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
121 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
122 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
123 International Health Policy Program, Thailand 1
124 Siriphan Sasat 1
125 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
126 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
127 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
128 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 1
129 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) 1
130 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
131 ทวีศรี กรีทอง 1
132 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
133 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
134 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
135 จิตปราณี วาศวิท 1
136 Boonyawee Aueasiriwon 1
137 แพร จิตตินันทน์ 1
138 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
139 บวรศม ลีระพันธ์ 1
140 แพรว เอี่ยมน้อย 1
141 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
142 จเร วิชาไทย 1
143 Onanong Waleekhachonloet 1
144 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
145 Nawanan Theera-ampornpunt 1
146 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
147 Patchanee Thamwanna 1
148 Borwornsom Leerapan 1
149 Vijj Kasemsup 1
150 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
151 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
152 Sinchai Torwatanakitkul 1
153 สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล 1
154 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
155 กรมอนามัย 1
156 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
157 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
158 Wichai Aekplakorn 1
159 Aungsumalee Pholpark 1
160 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
161 Chatchai Im-Arom 1
162 Rassamee Tansirisithikul 1
163 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
164 เชิดชัย สุนทรภาส 1
165 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
166 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
167 ธนภร ชัยจิต 1
168 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
169 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
170 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
171 ประไพร อุตมา 1
172 พิมประภา กิจวิธี 1
173 ไม่มีข้อมูล 1
174 Kavin Klubkun 1
175 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
176 Thananan Rattanachotphanit 1
177 Vinai Leesmidt 1
178 Pornpit Silkavute 1
179 สุดา ขำนุรักษ์ 1
180 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
181 Suda Khumnurak 1
182 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
183 Kadethip Buakaew 1
184 กวิน กลับคุณ 1
185 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู