ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumphan Wongseripipatana
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dhavadee Ponglux 6
2 Kittisak Likhitwitayawuid 4
3 Acom Sornsute 2
4 Rosama Pusoonthornthum 2
5 วินัย งามแสง 1
6 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
7 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
11 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
12 Phanphen Wattanaarsakit 1
13 นภสร โกวรรธนะกุล 1
14 Jittima Chatchawansaisin 1
15 Anawatch Mitpratan 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 Kasidit Nootong 1
19 Chayaporn Supachartwong 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 Yeshey Penjor 1
22 สิทธิพร แอกทอง 1
23 Chonticha Srisawang 1
24 สุมิตรา พูลทอง 1
25 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
29 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
30 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
31 ละอองทิพย์ เหมะ 1
32 วิมล เหมะจันทร 1
33 Chakkaphan Sutthirat 1
34 พรรณี กาญจนพลู 1
35 ๋Janes, Gavin W. 1
36 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
37 รุ่งราวี ทองกันยา 1
38 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
39 ประคอง ชอบเสียง 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
42 ชอุ่ม มลิลา 1
43 กำจัด มงคลกุล 1
44 Chariya Uiyyasathian 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 Thada Jirajaras 1
47 Walaisiri Muangsiri 1
48 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
51 อวย เกตุสิงห์ 1
52 กมลชนก ยวดยง 1
53 เอกชัย อดุลยธรรม 1
54 Varunee Padmasankh 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
57 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
58 Sanan Boonpitak 1
59 ไววิทย์ พุทธารี 1
60 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
61 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
62 Pornpimol Muanjai 1
63 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
64 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
69 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
70 Puttipongse Varavudhi 1
71 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
72 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
73 Pantharee Boonsatorn 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 Suchin Arunsawatwong 1
76 สุวดี ยาป่าคาย 1
77 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
80 ศุกันยา ห้วยผัด 1
81 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
82 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
83 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
86 Surattana Seridhoranakul 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
88 Payom Tantivatana 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
92 Kakanang Jaimun 1
93 คัคนางค์ มณีศรี 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
98 อุทัย บุญประเสริฐ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
100 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
101 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
102 วิไล ชินธเนศ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 สมพร พรมดี 1
107 สุวิชา ทองสิมา 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
110 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
111 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
112 วาสนา เสียงดัง 1
113 Chaweewan Klongsiriwet 1
114 วัลลภ แย้มเหมือน 1
115 Wimaluk Nopsiri 1
116 ธวัชชัย สันติสุข 1
117 Numfa Fungbun 1
118 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
119 Lakhana Chaisri, 1972- 1
120 Kusuma Pasugdee, 1975- 1
121 สำเริง แย้มโสภี 1
122 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
123 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
125 Garnpimol C. Ritthidej 1
126 Supa Chantharasakul 1
127 Vimolmas Lipipun 1
128 Panee Boonthavi 1
129 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
130 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
131 วัฒนชัย สมิทธากร 1
132 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
133 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
134 มยุรี ตันติสิระ 1
135 Sompol Sanguanrungsirikul 1
136 Ampa Luiengpirom 1
137 Naiyana Chaiyabutr 1
138 บรรจง คณะวรรณ 1
139 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
140 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
141 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
142 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
143 Wilai Anomasiri 1
144 Jaitip Paiboon 1
145 Chalermpol Leevailoj 1
146 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
147 Srilert Chotpantarat 1
148 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
149 Boonchai Sangpetngam 1
150 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
151 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
152 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
153 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
154 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
155 กาญจนา แก้วเทพ 1
156 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
157 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
158 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
159 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
160 ศิริชัย ศิริกายะ 1
161 Vanida Chantarateptawan 1
162 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2549 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2543 2
7 2533 1
8 2530 1
9 2524 1
10 2522 1