ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumphan Wongseripipatana
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dhavadee Ponglux 6
2 Kittisak Likhitwitayawuid 4
3 Rosama Pusoonthornthum 2
4 Acom Sornsute 2
5 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
6 สิริพร สิวราวุฒิ 1
7 วาสนา เสียงดัง 1
8 สายฝน ควรผดุง 1
9 สมพร พรมดี 1
10 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
11 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
12 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
13 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
14 วัลลภ แย้มเหมือน 1
15 Lakhana Chaisri, 1972- 1
16 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
17 Wimaluk Nopsiri 1
18 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
19 สำเริง แย้มโสภี 1
20 Chaweewan Klongsiriwet 1
21 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
22 Kusuma Pasugdee, 1975- 1
23 สุวิชา ทองสิมา 1
24 Pornpimol Muanjai 1
25 อวย เกตุสิงห์ 1
26 กมลชนก ยวดยง 1
27 ประธาน ดาบเพชร 1
28 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
29 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
30 สุวดี ยาป่าคาย 1
31 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
32 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
33 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
34 Rajalida Lipikorn 1
35 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
36 ธวัชชัย สันติสุข 1
37 ไววิทย์ พุทธารี 1
38 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
39 Varunee Padmasankh 1
40 Thada Jirajaras 1
41 Walaisiri Muangsiri 1
42 เอกชัย อดุลยธรรม 1
43 Sanan Boonpitak 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
45 Boonchai Sangpetngam 1
46 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
47 Chalermpol Leevailoj 1
48 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
49 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
50 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
52 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
53 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
54 Srilert Chotpantarat 1
55 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
56 กาญจนา แก้วเทพ 1
57 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
58 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
59 Vanida Chantarateptawan 1
60 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
61 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
62 ศิริชัย ศิริกายะ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
64 Somying Tumwasorn 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
66 Payom Tantivatana 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
68 Kakanang Jaimun 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
70 Suchin Arunsawatwong 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science 1
73 Surattana Seridhoranakul 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
76 อุทัย บุญประเสริฐ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
78 วิไล ชินธเนศ 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
80 คัคนางค์ มณีศรี 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 Numfa Fungbun 1
84 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
85 ละอองทิพย์ เหมะ 1
86 วิมล เหมะจันทร 1
87 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
88 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
89 Puttipongse Varavudhi 1
90 Kitpramuk Tantayaporn 1
91 Naiyana Chaiyabutr 1
92 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
93 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
94 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
95 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
96 ชอุ่ม มลิลา 1
97 ประคอง ชอบเสียง 1
98 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
99 พรรณี กาญจนพลู 1
100 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
101 สุมา เมืองใย 1
102 Chakkaphan Sutthirat 1
103 Ampa Luiengpirom 1
104 Sompol Sanguanrungsirikul 1
105 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
106 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
107 Panee Boonthavi 1
108 วัฒนชัย สมิทธากร 1
109 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
110 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
111 Jaitip Paiboon 1
112 Wilai Anomasiri 1
113 Garnpimol C. Ritthidej 1
114 Supa Chantharasakul 1
115 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
116 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
117 บรรจง คณะวรรณ 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
122 มยุรี ตันติสิระ 1
123 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
124 ๋Janes, Gavin W. 1
125 Chariya Uiyyasathian 1
126 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
127 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
128 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
129 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
130 Anawatch Mitpratan 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
134 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
135 ศุกันยา ห้วยผัด 1
136 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
137 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
138 กระมล ทองธรรมชาติ 1
139 Pantharee Boonsatorn 1
140 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
141 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
142 สมชัย วัฒนการุณ 1
143 Kasidit Nootong 1
144 Chayaporn Supachartwong 1
145 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
146 Phanphen Wattanaarsakit 1
147 นภสร โกวรรธนะกุล 1
148 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
149 Yeshey Penjor 1
150 สุมิตรา พูลทอง 1
151 รุ่งราวี ทองกันยา 1
152 กำจัด มงคลกุล 1
153 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
154 วินัย งามแสง 1
155 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
156 Jittima Chatchawansaisin 1
157 สิทธิพร แอกทอง 1
158 Chonticha Srisawang 1
159 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
160 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
161 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
162 Thanathon Sesuk 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2549 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2543 2
7 2533 1
8 2530 1
9 2524 1
10 2522 1