ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumphan Wongseripipatana
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dhavadee Ponglux 6
2 Kittisak Likhitwitayawuid 4
3 Rosama Pusoonthornthum 2
4 Acom Sornsute 2
5 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
6 Thada Jirajaras 1
7 ประธาน ดาบเพชร 1
8 Rajalida Lipikorn 1
9 Walaisiri Muangsiri 1
10 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
11 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
12 อวย เกตุสิงห์ 1
13 กมลชนก ยวดยง 1
14 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
15 Sanan Boonpitak 1
16 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
17 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
18 ไววิทย์ พุทธารี 1
19 Pornpimol Muanjai 1
20 Varunee Padmasankh 1
21 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
22 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
23 เอกชัย อดุลยธรรม 1
24 Suchin Arunsawatwong 1
25 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
26 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
27 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
28 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
29 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 Chariya Uiyyasathian 1
32 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
33 สมชัย วัฒนการุณ 1
34 Pantharee Boonsatorn 1
35 Thanathon Sesuk 1
36 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
37 สุวดี ยาป่าคาย 1
38 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
39 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
40 กระมล ทองธรรมชาติ 1
41 ศุกันยา ห้วยผัด 1
42 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
43 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
44 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
45 Surattana Seridhoranakul 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
47 คัคนางค์ มณีศรี 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
49 Payom Tantivatana 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
51 Kakanang Jaimun 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
54 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
55 Somying Tumwasorn 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
57 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
59 อุทัย บุญประเสริฐ 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
61 วิไล ชินธเนศ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
65 สมพร พรมดี 1
66 สุวิชา ทองสิมา 1
67 Chaweewan Klongsiriwet 1
68 สิริพร สิวราวุฒิ 1
69 สายฝน ควรผดุง 1
70 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
71 วาสนา เสียงดัง 1
72 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
73 วัลลภ แย้มเหมือน 1
74 Kusuma Pasugdee, 1975- 1
75 ธวัชชัย สันติสุข 1
76 Numfa Fungbun 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
78 Wimaluk Nopsiri 1
79 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
80 สำเริง แย้มโสภี 1
81 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
82 Lakhana Chaisri, 1972- 1
83 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
84 Anawatch Mitpratan 1
85 Garnpimol C. Ritthidej 1
86 Supa Chantharasakul 1
87 Vimolmas Lipipun 1
88 Panee Boonthavi 1
89 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
90 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
91 วัฒนชัย สมิทธากร 1
92 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
93 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
94 มยุรี ตันติสิระ 1
95 Sompol Sanguanrungsirikul 1
96 Ampa Luiengpirom 1
97 Kitpramuk Tantayaporn 1
98 บรรจง คณะวรรณ 1
99 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
100 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
101 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
102 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
103 Wilai Anomasiri 1
104 Jaitip Paiboon 1
105 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
106 Chalermpol Leevailoj 1
107 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
108 Boonchai Sangpetngam 1
109 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
111 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
112 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
113 Srilert Chotpantarat 1
114 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
115 กาญจนา แก้วเทพ 1
116 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
117 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
118 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
119 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
120 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
121 ศิริชัย ศิริกายะ 1
122 Vanida Chantarateptawan 1
123 Naiyana Chaiyabutr 1
124 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
125 นภสร โกวรรธนะกุล 1
126 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
127 วินัย งามแสง 1
128 Phanphen Wattanaarsakit 1
129 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
130 กำจัด มงคลกุล 1
131 Yeshey Penjor 1
132 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
133 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
134 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
135 Chayaporn Supachartwong 1
136 Kasidit Nootong 1
137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
138 สิทธิพร แอกทอง 1
139 Jittima Chatchawansaisin 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 Chonticha Srisawang 1
142 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
143 รุ่งราวี ทองกันยา 1
144 สุมิตรา พูลทอง 1
145 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
148 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
151 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
152 ละอองทิพย์ เหมะ 1
153 สุมา เมืองใย 1
154 Chakkaphan Sutthirat 1
155 ประคอง ชอบเสียง 1
156 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
157 ๋Janes, Gavin W. 1
158 ชอุ่ม มลิลา 1
159 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
160 พรรณี กาญจนพลู 1
161 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
162 Waraporn Siriterm 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2549 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2543 2
7 2533 1
8 2530 1
9 2524 1
10 2522 1