ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumphan Wongseripipatana
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dhavadee Ponglux 6
2 Kittisak Likhitwitayawuid 4
3 Rosama Pusoonthornthum 2
4 Acom Sornsute 2
5 สุวดี ยาป่าคาย 1
6 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
7 Suchin Arunsawatwong 1
8 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
9 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
10 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
11 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
12 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
13 Thanathon Sesuk 1
14 กมลชนก ยวดยง 1
15 Thada Jirajaras 1
16 Walaisiri Muangsiri 1
17 เอกชัย อดุลยธรรม 1
18 Rajalida Lipikorn 1
19 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
20 อวย เกตุสิงห์ 1
21 ศุกันยา ห้วยผัด 1
22 ประธาน ดาบเพชร 1
23 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
24 สมชัย วัฒนการุณ 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 Waraporn Siriterm 1
27 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 Kasidit Nootong 1
30 Jittima Chatchawansaisin 1
31 สิทธิพร แอกทอง 1
32 Chayaporn Supachartwong 1
33 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
34 Chariya Uiyyasathian 1
35 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
36 Varunee Padmasankh 1
37 Pantharee Boonsatorn 1
38 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
43 กระมล ทองธรรมชาติ 1
44 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science 1
48 Numfa Fungbun 1
49 ธวัชชัย สันติสุข 1
50 Lakhana Chaisri, 1972- 1
51 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
52 Wimaluk Nopsiri 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
54 Kakanang Jaimun 1
55 คัคนางค์ มณีศรี 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
57 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
59 Surattana Seridhoranakul 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
61 Payom Tantivatana 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
63 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
64 สำเริง แย้มโสภี 1
65 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
66 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
69 Sanan Boonpitak 1
70 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
71 Pornpimol Muanjai 1
72 ไววิทย์ พุทธารี 1
73 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
74 วาสนา เสียงดัง 1
75 Chaweewan Klongsiriwet 1
76 วัลลภ แย้มเหมือน 1
77 Kusuma Pasugdee, 1975- 1
78 สุวิชา ทองสิมา 1
79 สมพร พรมดี 1
80 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
81 สายฝน ควรผดุง 1
82 สิริพร สิวราวุฒิ 1
83 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
84 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
85 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
86 Jaitip Paiboon 1
87 Wilai Anomasiri 1
88 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
89 กาญจนา แก้วเทพ 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
92 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
93 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
94 วัฒนชัย สมิทธากร 1
95 Vimolmas Lipipun 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 มยุรี ตันติสิระ 1
98 Supa Chantharasakul 1
99 Garnpimol C. Ritthidej 1
100 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
101 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
102 Panee Boonthavi 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
105 Somying Tumwasorn 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
107 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
111 วิไล ชินธเนศ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
114 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
115 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
116 Srilert Chotpantarat 1
117 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
118 Chalermpol Leevailoj 1
119 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
120 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
121 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
124 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
125 ๋Janes, Gavin W. 1
126 สุมิตรา พูลทอง 1
127 รุ่งราวี ทองกันยา 1
128 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
129 ประคอง ชอบเสียง 1
130 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
131 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
132 ชอุ่ม มลิลา 1
133 กำจัด มงคลกุล 1
134 Yeshey Penjor 1
135 วินัย งามแสง 1
136 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
137 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
138 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
139 นภสร โกวรรธนะกุล 1
140 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
141 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
142 Phanphen Wattanaarsakit 1
143 พรรณี กาญจนพลู 1
144 Chakkaphan Sutthirat 1
145 Kitpramuk Tantayaporn 1
146 Naiyana Chaiyabutr 1
147 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 Sompol Sanguanrungsirikul 1
150 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
151 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
152 บรรจง คณะวรรณ 1
153 Puttipongse Varavudhi 1
154 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
155 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
156 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
157 สุมา เมืองใย 1
158 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
159 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
160 ละอองทิพย์ เหมะ 1
161 วิมล เหมะจันทร 1
162 Chonticha Srisawang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2549 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2543 2
7 2533 1
8 2530 1
9 2524 1
10 2522 1