ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumphan Wongseripipatana
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dhavadee Ponglux 6
2 Kittisak Likhitwitayawuid 4
3 Rosama Pusoonthornthum 2
4 Acom Sornsute 2
5 คัคนางค์ มณีศรี 1
6 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
11 Payom Tantivatana 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
13 Surattana Seridhoranakul 1
14 อุทัย บุญประเสริฐ 1
15 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
17 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
19 Somying Tumwasorn 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
21 Kakanang Jaimun 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
23 วิไล ชินธเนศ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 Chaweewan Klongsiriwet 1
26 วัลลภ แย้มเหมือน 1
27 Kusuma Pasugdee, 1975- 1
28 สุวิชา ทองสิมา 1
29 สมพร พรมดี 1
30 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
31 สายฝน ควรผดุง 1
32 สิริพร สิวราวุฒิ 1
33 สำเริง แย้มโสภี 1
34 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
36 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science 1
38 Numfa Fungbun 1
39 ธวัชชัย สันติสุข 1
40 Lakhana Chaisri, 1972- 1
41 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
42 Wimaluk Nopsiri 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 Boonchai Sangpetngam 1
45 มยุรี ตันติสิระ 1
46 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
47 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
48 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
49 Vimolmas Lipipun 1
50 Panee Boonthavi 1
51 Garnpimol C. Ritthidej 1
52 Supa Chantharasakul 1
53 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
54 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
55 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
56 Puttipongse Varavudhi 1
57 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
58 Naiyana Chaiyabutr 1
59 Kitpramuk Tantayaporn 1
60 บรรจง คณะวรรณ 1
61 Sompol Sanguanrungsirikul 1
62 Ampa Luiengpirom 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
66 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
67 ศิริชัย ศิริกายะ 1
68 Srilert Chotpantarat 1
69 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
70 วาสนา เสียงดัง 1
71 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
72 Chalermpol Leevailoj 1
73 Vanida Chantarateptawan 1
74 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
75 Wilai Anomasiri 1
76 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
77 วัฒนชัย สมิทธากร 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
80 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
81 กาญจนา แก้วเทพ 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
84 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 วินัย งามแสง 1
89 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
90 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
91 Phanphen Wattanaarsakit 1
92 นภสร โกวรรธนะกุล 1
93 Chonticha Srisawang 1
94 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
95 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
96 Waraporn Siriterm 1
97 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
98 Anawatch Mitpratan 1
99 Kasidit Nootong 1
100 Jittima Chatchawansaisin 1
101 สิทธิพร แอกทอง 1
102 Chayaporn Supachartwong 1
103 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
104 Yeshey Penjor 1
105 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
106 สุมา เมืองใย 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
109 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
110 ละอองทิพย์ เหมะ 1
111 วิมล เหมะจันทร 1
112 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
113 พรรณี กาญจนพลู 1
114 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
115 สุมิตรา พูลทอง 1
116 รุ่งราวี ทองกันยา 1
117 กำจัด มงคลกุล 1
118 ๋Janes, Gavin W. 1
119 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 ชอุ่ม มลิลา 1
122 ประคอง ชอบเสียง 1
123 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
124 Chariya Uiyyasathian 1
125 Rajalida Lipikorn 1
126 Thada Jirajaras 1
127 Walaisiri Muangsiri 1
128 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
129 ประธาน ดาบเพชร 1
130 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
131 อวย เกตุสิงห์ 1
132 กมลชนก ยวดยง 1
133 เอกชัย อดุลยธรรม 1
134 Varunee Padmasankh 1
135 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
136 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
137 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
138 Sanan Boonpitak 1
139 ไววิทย์ พุทธารี 1
140 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
141 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
142 Pornpimol Muanjai 1
143 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
144 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
145 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
146 สมชัย วัฒนการุณ 1
147 Pantharee Boonsatorn 1
148 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
151 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
152 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
153 กระมล ทองธรรมชาติ 1
154 ศุกันยา ห้วยผัด 1
155 Suchin Arunsawatwong 1
156 สุวดี ยาป่าคาย 1
157 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
158 Thanathon Sesuk 1
159 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
160 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
161 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
162 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2549 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2543 2
7 2533 1
8 2530 1
9 2524 1
10 2522 1