ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suchin Arunsawatwong
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jittima Chatchawansaisin 1
2 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
3 Chayaporn Supachartwong 1
4 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
5 Chonticha Srisawang 1
6 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 สิทธิพร แอกทอง 1
10 Anawatch Mitpratan 1
11 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
12 Chariya Uiyyasathian 1
13 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
14 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
15 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
16 Kasidit Nootong 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
19 วินัย งามแสง 1
20 Phanphen Wattanaarsakit 1
21 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
22 ประคอง ชอบเสียง 1
23 ชอุ่ม มลิลา 1
24 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
28 พรรณี กาญจนพลู 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
31 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
32 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
33 นภสร โกวรรธนะกุล 1
34 กำจัด มงคลกุล 1
35 Yeshey Penjor 1
36 รุ่งราวี ทองกันยา 1
37 สุมิตรา พูลทอง 1
38 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
39 Acom Sornsute 1
40 Varunee Padmasankh 1
41 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
42 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 Thada Jirajaras 1
48 Pornpimol Muanjai 1
49 ไววิทย์ พุทธารี 1
50 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
51 วาสนา เสียงดัง 1
52 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
53 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
54 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
55 Hoang Hai Nguyen 1
56 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 ประธาน ดาบเพชร 1
59 กมลชนก ยวดยง 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 กระมล ทองธรรมชาติ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 สมชัย วัฒนการุณ 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
68 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
69 Thanathon Sesuk 1
70 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
71 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
72 อวย เกตุสิงห์ 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
76 สุวดี ยาป่าคาย 1
77 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
78 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
80 Somying Tumwasorn 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
86 วิไล ชินธเนศ 1
87 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
89 Boonchai Sangpetngam 1
90 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
91 Chalermpol Leevailoj 1
92 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
93 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
94 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
96 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
98 คัคนางค์ มณีศรี 1
99 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
100 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 สำเริง แย้มโสภี 1
103 วัลลภ แย้มเหมือน 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 สมพร พรมดี 1
106 สุวิชา ทองสิมา 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
108 Van Quang Nguyen 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 Kittichai Tia 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 Bundhit Eua-arporn 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
115 Van Sy Mai 1
116 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
117 Srilert Chotpantarat 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 บรรจง คณะวรรณ 1
120 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 มยุรี ตันติสิระ 1
123 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
124 Vimolmas Lipipun 1
125 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
126 Ampa Luiengpirom 1
127 Sompol Sanguanrungsirikul 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
130 วิมล เหมะจันทร 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
133 Naiyana Chaiyabutr 1
134 Kitpramuk Tantayaporn 1
135 Puttipongse Varavudhi 1
136 Garnpimol C. Ritthidej 1
137 Supa Chantharasakul 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
141 กาญจนา แก้วเทพ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 ศิริชัย ศิริกายะ 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
146 Wilai Anomasiri 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 Kittisak Likhitwitayawuid 1
149 Panee Boonthavi 1
150 Sumphan Wongseripipatana 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
153 วัฒนชัย สมิทธากร 1
154 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
155 สายฝน ควรผดุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 2
3 2551 2