ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suchin Arunsawatwong
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yeshey Penjor 1
2 กำจัด มงคลกุล 1
3 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
4 สุมิตรา พูลทอง 1
5 รุ่งราวี ทองกันยา 1
6 ชอุ่ม มลิลา 1
7 ๋Janes, Gavin W. 1
8 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
9 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
10 นภสร โกวรรธนะกุล 1
11 Chonticha Srisawang 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 Jittima Chatchawansaisin 1
14 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
15 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
16 Phanphen Wattanaarsakit 1
17 วินัย งามแสง 1
18 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
19 ประคอง ชอบเสียง 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
22 ละอองทิพย์ เหมะ 1
23 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
24 Puttipongse Varavudhi 1
25 Kitpramuk Tantayaporn 1
26 Ampa Luiengpirom 1
27 Sompol Sanguanrungsirikul 1
28 Naiyana Chaiyabutr 1
29 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
30 วิมล เหมะจันทร 1
31 พรรณี กาญจนพลู 1
32 Chakkaphan Sutthirat 1
33 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
34 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
35 สุมา เมืองใย 1
36 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
37 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 Chayaporn Supachartwong 1
40 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
41 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
42 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
43 สุวดี ยาป่าคาย 1
44 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
45 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
46 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
47 Thanathon Sesuk 1
48 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
49 อวย เกตุสิงห์ 1
50 Walaisiri Muangsiri 1
51 เอกชัย อดุลยธรรม 1
52 Varunee Padmasankh 1
53 Thada Jirajaras 1
54 Rajalida Lipikorn 1
55 กมลชนก ยวดยง 1
56 ประธาน ดาบเพชร 1
57 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
58 กระมล ทองธรรมชาติ 1
59 ศุกันยา ห้วยผัด 1
60 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
61 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
62 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
63 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
64 Waraporn Siriterm 1
65 สิทธิพร แอกทอง 1
66 Anawatch Mitpratan 1
67 Kasidit Nootong 1
68 Chariya Uiyyasathian 1
69 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 Pantharee Boonsatorn 1
72 สมชัย วัฒนการุณ 1
73 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
74 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
75 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
76 Acom Sornsute 1
77 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
78 บรรจง คณะวรรณ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
80 Bundhit Eua-arporn 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
82 Van Sy Mai 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
84 ธวัชชัย สันติสุข 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
86 Van Quang Nguyen 1
87 Kittichai Tia 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
90 อุทัย บุญประเสริฐ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
92 วิไล ชินธเนศ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
94 คัคนางค์ มณีศรี 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
97 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
98 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
99 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
100 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
101 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
102 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
103 Hoang Hai Nguyen 1
104 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
105 Pornpimol Muanjai 1
106 ไววิทย์ พุทธารี 1
107 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
108 วาสนา เสียงดัง 1
109 สุวิชา ทองสิมา 1
110 วัลลภ แย้มเหมือน 1
111 สำเริง แย้มโสภี 1
112 สมพร พรมดี 1
113 สิริพร สิวราวุฒิ 1
114 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
115 สายฝน ควรผดุง 1
116 Somying Tumwasorn 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
118 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
119 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
120 Kittisak Likhitwitayawuid 1
121 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
122 วัฒนชัย สมิทธากร 1
123 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
124 Wilai Anomasiri 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 Panee Boonthavi 1
127 Sumphan Wongseripipatana 1
128 มยุรี ตันติสิระ 1
129 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
130 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
131 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
132 Vimolmas Lipipun 1
133 Supa Chantharasakul 1
134 Garnpimol C. Ritthidej 1
135 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
136 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
137 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
138 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
139 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
140 Boonchai Sangpetngam 1
141 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
143 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
145 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
146 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
147 Chalermpol Leevailoj 1
148 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
149 Vanida Chantarateptawan 1
150 กาญจนา แก้วเทพ 1
151 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
152 ศิริชัย ศิริกายะ 1
153 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
154 Srilert Chotpantarat 1
155 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 2
3 2551 2