ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suchin Arunsawatwong
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
2 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
3 อวย เกตุสิงห์ 1
4 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
5 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
6 Thanathon Sesuk 1
7 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
8 สุวดี ยาป่าคาย 1
9 กมลชนก ยวดยง 1
10 ประธาน ดาบเพชร 1
11 Varunee Padmasankh 1
12 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
13 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
14 เอกชัย อดุลยธรรม 1
15 Walaisiri Muangsiri 1
16 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
17 Rajalida Lipikorn 1
18 Thada Jirajaras 1
19 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
20 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
21 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
22 Chariya Uiyyasathian 1
23 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
24 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
25 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
26 Kasidit Nootong 1
27 Waraporn Siriterm 1
28 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
29 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
30 Acom Sornsute 1
31 สมชัย วัฒนการุณ 1
32 ศุกันยา ห้วยผัด 1
33 กระมล ทองธรรมชาติ 1
34 Pantharee Boonsatorn 1
35 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
36 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
37 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
38 Pornpimol Muanjai 1
39 ไววิทย์ พุทธารี 1
40 Kittichai Tia 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
42 คัคนางค์ มณีศรี 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
44 Bundhit Eua-arporn 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
46 Van Sy Mai 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
50 Somying Tumwasorn 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
52 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
54 อุทัย บุญประเสริฐ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
56 วิไล ชินธเนศ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
58 Van Quang Nguyen 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
60 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
61 วาสนา เสียงดัง 1
62 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
63 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
64 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
65 Hoang Hai Nguyen 1
66 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
67 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
68 สายฝน ควรผดุง 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
71 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
72 ธวัชชัย สันติสุข 1
73 สำเริง แย้มโสภี 1
74 วัลลภ แย้มเหมือน 1
75 สมพร พรมดี 1
76 สุวิชา ทองสิมา 1
77 Anawatch Mitpratan 1
78 สิทธิพร แอกทอง 1
79 Kittisak Likhitwitayawuid 1
80 Panee Boonthavi 1
81 Sumphan Wongseripipatana 1
82 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
83 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
84 Jaitip Paiboon 1
85 วัฒนชัย สมิทธากร 1
86 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
87 Supa Chantharasakul 1
88 Garnpimol C. Ritthidej 1
89 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
90 บรรจง คณะวรรณ 1
91 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
92 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
93 มยุรี ตันติสิระ 1
94 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
95 Vimolmas Lipipun 1
96 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
97 Wilai Anomasiri 1
98 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
99 Boonchai Sangpetngam 1
100 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
103 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
104 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
106 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
107 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
108 Srilert Chotpantarat 1
109 กาญจนา แก้วเทพ 1
110 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
111 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
112 Vanida Chantarateptawan 1
113 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
114 ศิริชัย ศิริกายะ 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 Ampa Luiengpirom 1
117 Sompol Sanguanrungsirikul 1
118 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
119 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
120 นภสร โกวรรธนะกุล 1
121 กำจัด มงคลกุล 1
122 Yeshey Penjor 1
123 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
124 รุ่งราวี ทองกันยา 1
125 สุมิตรา พูลทอง 1
126 Phanphen Wattanaarsakit 1
127 วินัย งามแสง 1
128 Jittima Chatchawansaisin 1
129 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
130 Chayaporn Supachartwong 1
131 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
132 Chonticha Srisawang 1
133 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
134 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
135 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 ชอุ่ม มลิลา 1
138 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
139 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
140 วิมล เหมะจันทร 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 Kitpramuk Tantayaporn 1
145 Puttipongse Varavudhi 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 ประคอง ชอบเสียง 1
151 Chakkaphan Sutthirat 1
152 พรรณี กาญจนพลู 1
153 สุมา เมืองใย 1
154 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
155 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 2
3 2551 2