ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suchin Arunsawatwong
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
3 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
4 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
5 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
7 Somying Tumwasorn 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
9 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
10 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
11 ศิริชัย ศิริกายะ 1
12 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
13 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
14 Srilert Chotpantarat 1
15 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
16 Boonchai Sangpetngam 1
17 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
18 Chalermpol Leevailoj 1
19 อุทัย บุญประเสริฐ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
22 Van Sy Mai 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
24 Van Quang Nguyen 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
28 ธวัชชัย สันติสุข 1
29 Bundhit Eua-arporn 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
31 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
33 วิไล ชินธเนศ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
35 คัคนางค์ มณีศรี 1
36 Kittichai Tia 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
38 Vanida Chantarateptawan 1
39 กาญจนา แก้วเทพ 1
40 Naiyana Chaiyabutr 1
41 Kitpramuk Tantayaporn 1
42 Puttipongse Varavudhi 1
43 Sompol Sanguanrungsirikul 1
44 Ampa Luiengpirom 1
45 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
46 บรรจง คณะวรรณ 1
47 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
48 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
49 ละอองทิพย์ เหมะ 1
50 สุมา เมืองใย 1
51 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
52 พรรณี กาญจนพลู 1
53 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
54 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
55 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
56 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
57 วิมล เหมะจันทร 1
58 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
59 มยุรี ตันติสิระ 1
60 วัฒนชัย สมิทธากร 1
61 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
62 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
63 Jaitip Paiboon 1
64 Wilai Anomasiri 1
65 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
66 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
67 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
68 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
69 Kittisak Likhitwitayawuid 1
70 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
71 Vimolmas Lipipun 1
72 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
73 Garnpimol C. Ritthidej 1
74 Supa Chantharasakul 1
75 Panee Boonthavi 1
76 Sumphan Wongseripipatana 1
77 สำเริง แย้มโสภี 1
78 วัลลภ แย้มเหมือน 1
79 Anawatch Mitpratan 1
80 Kasidit Nootong 1
81 Waraporn Siriterm 1
82 สิทธิพร แอกทอง 1
83 Chayaporn Supachartwong 1
84 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
85 Jittima Chatchawansaisin 1
86 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
87 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
88 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
89 Acom Sornsute 1
90 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
91 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
92 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
93 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
94 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
95 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
96 Chariya Uiyyasathian 1
97 Chonticha Srisawang 1
98 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
99 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
100 รุ่งราวี ทองกันยา 1
101 สุมิตรา พูลทอง 1
102 ๋Janes, Gavin W. 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
105 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 Yeshey Penjor 1
108 กำจัด มงคลกุล 1
109 วินัย งามแสง 1
110 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 Phanphen Wattanaarsakit 1
113 นภสร โกวรรธนะกุล 1
114 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
115 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
116 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
117 Pantharee Boonsatorn 1
118 ไววิทย์ พุทธารี 1
119 Hoang Hai Nguyen 1
120 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
123 เอกชัย อดุลยธรรม 1
124 Varunee Padmasankh 1
125 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
126 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
127 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
128 สิริพร สิวราวุฒิ 1
129 สมพร พรมดี 1
130 สุวิชา ทองสิมา 1
131 สายฝน ควรผดุง 1
132 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
133 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
134 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
135 วาสนา เสียงดัง 1
136 Walaisiri Muangsiri 1
137 Thada Jirajaras 1
138 Thanathon Sesuk 1
139 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
140 สุวดี ยาป่าคาย 1
141 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
142 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
143 สมชัย วัฒนการุณ 1
144 ศุกันยา ห้วยผัด 1
145 กระมล ทองธรรมชาติ 1
146 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
147 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
148 ประธาน ดาบเพชร 1
149 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
150 Rajalida Lipikorn 1
151 กมลชนก ยวดยง 1
152 อวย เกตุสิงห์ 1
153 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
154 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
155 Chakkaphan Sutthirat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 2
3 2551 2