ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suchin Arunsawatwong
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kittisak Likhitwitayawuid 1
2 Panee Boonthavi 1
3 Sumphan Wongseripipatana 1
4 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
5 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
6 Jaitip Paiboon 1
7 วัฒนชัย สมิทธากร 1
8 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
9 Supa Chantharasakul 1
10 Garnpimol C. Ritthidej 1
11 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
12 บรรจง คณะวรรณ 1
13 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
14 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
15 มยุรี ตันติสิระ 1
16 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
17 Vimolmas Lipipun 1
18 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
19 Wilai Anomasiri 1
20 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
21 Boonchai Sangpetngam 1
22 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
23 Chalermpol Leevailoj 1
24 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
25 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
26 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
28 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
29 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
30 Srilert Chotpantarat 1
31 กาญจนา แก้วเทพ 1
32 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
33 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
34 Vanida Chantarateptawan 1
35 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
36 ศิริชัย ศิริกายะ 1
37 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
38 Ampa Luiengpirom 1
39 Sompol Sanguanrungsirikul 1
40 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
41 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
42 นภสร โกวรรธนะกุล 1
43 กำจัด มงคลกุล 1
44 Yeshey Penjor 1
45 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
46 รุ่งราวี ทองกันยา 1
47 สุมิตรา พูลทอง 1
48 Phanphen Wattanaarsakit 1
49 วินัย งามแสง 1
50 Jittima Chatchawansaisin 1
51 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
52 Chayaporn Supachartwong 1
53 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
54 Chonticha Srisawang 1
55 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
56 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
57 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
58 ๋Janes, Gavin W. 1
59 ชอุ่ม มลิลา 1
60 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
61 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
62 วิมล เหมะจันทร 1
63 ละอองทิพย์ เหมะ 1
64 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
65 Naiyana Chaiyabutr 1
66 Kitpramuk Tantayaporn 1
67 Puttipongse Varavudhi 1
68 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
69 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
70 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
71 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
72 ประคอง ชอบเสียง 1
73 Chakkaphan Sutthirat 1
74 พรรณี กาญจนพลู 1
75 สุมา เมืองใย 1
76 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
78 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
79 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
80 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
81 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
82 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
83 สุวดี ยาป่าคาย 1
84 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
85 Thanathon Sesuk 1
86 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
87 อวย เกตุสิงห์ 1
88 กมลชนก ยวดยง 1
89 เอกชัย อดุลยธรรม 1
90 Varunee Padmasankh 1
91 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
92 Walaisiri Muangsiri 1
93 Thada Jirajaras 1
94 ประธาน ดาบเพชร 1
95 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
96 Rajalida Lipikorn 1
97 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
98 กระมล ทองธรรมชาติ 1
99 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
100 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
101 Chariya Uiyyasathian 1
102 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
103 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
104 Anawatch Mitpratan 1
105 Kasidit Nootong 1
106 Waraporn Siriterm 1
107 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
108 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
109 Pantharee Boonsatorn 1
110 สมชัย วัฒนการุณ 1
111 ศุกันยา ห้วยผัด 1
112 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
113 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
114 Acom Sornsute 1
115 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
116 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
119 Kittichai Tia 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
121 Bundhit Eua-arporn 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
123 Van Quang Nguyen 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
125 Van Sy Mai 1
126 คัคนางค์ มณีศรี 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
129 Somying Tumwasorn 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
131 อุทัย บุญประเสริฐ 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
133 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
135 วิไล ชินธเนศ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
137 ธวัชชัย สันติสุข 1
138 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
139 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
140 วาสนา เสียงดัง 1
141 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
142 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
143 ไววิทย์ พุทธารี 1
144 Hoang Hai Nguyen 1
145 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
146 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
147 สายฝน ควรผดุง 1
148 สำเริง แย้มโสภี 1
149 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
150 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
151 วัลลภ แย้มเหมือน 1
152 สุวิชา ทองสิมา 1
153 สิริพร สิวราวุฒิ 1
154 สมพร พรมดี 1
155 สิทธิพร แอกทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 2
3 2551 2