ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suchin Arunsawatwong
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุกันยา ห้วยผัด 1
2 กระมล ทองธรรมชาติ 1
3 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
4 สมชัย วัฒนการุณ 1
5 Pantharee Boonsatorn 1
6 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
7 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
8 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
9 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
10 Thanathon Sesuk 1
11 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
12 อวย เกตุสิงห์ 1
13 กมลชนก ยวดยง 1
14 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
15 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
16 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
17 สุวดี ยาป่าคาย 1
18 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
19 Acom Sornsute 1
20 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
21 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
22 Chayaporn Supachartwong 1
23 สิทธิพร แอกทอง 1
24 Jittima Chatchawansaisin 1
25 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
26 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
27 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
28 Chonticha Srisawang 1
29 Anawatch Mitpratan 1
30 Kasidit Nootong 1
31 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
32 Chariya Uiyyasathian 1
33 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
34 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
35 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
36 Waraporn Siriterm 1
37 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
38 ประธาน ดาบเพชร 1
39 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
40 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
41 ธวัชชัย สันติสุข 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
43 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
44 สำเริง แย้มโสภี 1
45 สมพร พรมดี 1
46 สุวิชา ทองสิมา 1
47 วัลลภ แย้มเหมือน 1
48 Van Quang Nguyen 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
51 คัคนางค์ มณีศรี 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
53 Kittichai Tia 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
55 Van Sy Mai 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
57 Bundhit Eua-arporn 1
58 สิริพร สิวราวุฒิ 1
59 สายฝน ควรผดุง 1
60 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
61 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
62 Pornpimol Muanjai 1
63 Varunee Padmasankh 1
64 เอกชัย อดุลยธรรม 1
65 Rajalida Lipikorn 1
66 Thada Jirajaras 1
67 Walaisiri Muangsiri 1
68 ไววิทย์ พุทธารี 1
69 Hoang Hai Nguyen 1
70 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
71 วาสนา เสียงดัง 1
72 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
73 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
74 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
75 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
76 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
77 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
78 วินัย งามแสง 1
79 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
80 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
81 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
82 กาญจนา แก้วเทพ 1
83 Vanida Chantarateptawan 1
84 ศิริชัย ศิริกายะ 1
85 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
86 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
87 Wilai Anomasiri 1
88 Jaitip Paiboon 1
89 Panee Boonthavi 1
90 Sumphan Wongseripipatana 1
91 Supa Chantharasakul 1
92 Kittisak Likhitwitayawuid 1
93 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
94 วัฒนชัย สมิทธากร 1
95 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
96 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
97 Srilert Chotpantarat 1
98 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
99 Somying Tumwasorn 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
101 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
103 อุทัย บุญประเสริฐ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
105 วิไล ชินธเนศ 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
108 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
109 Boonchai Sangpetngam 1
110 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
111 Chalermpol Leevailoj 1
112 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
113 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
115 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
116 Garnpimol C. Ritthidej 1
117 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
118 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
119 ประคอง ชอบเสียง 1
120 ชอุ่ม มลิลา 1
121 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
122 Chakkaphan Sutthirat 1
123 สุมา เมืองใย 1
124 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
125 พรรณี กาญจนพลู 1
126 ๋Janes, Gavin W. 1
127 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
128 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
129 นภสร โกวรรธนะกุล 1
130 Phanphen Wattanaarsakit 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 กำจัด มงคลกุล 1
133 รุ่งราวี ทองกันยา 1
134 สุมิตรา พูลทอง 1
135 Yeshey Penjor 1
136 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
137 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
138 บรรจง คณะวรรณ 1
139 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
140 Ampa Luiengpirom 1
141 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
142 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
143 Vimolmas Lipipun 1
144 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
145 มยุรี ตันติสิระ 1
146 Sompol Sanguanrungsirikul 1
147 Naiyana Chaiyabutr 1
148 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
149 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
150 วิมล เหมะจันทร 1
151 ละอองทิพย์ เหมะ 1
152 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
153 Kitpramuk Tantayaporn 1
154 Puttipongse Varavudhi 1
155 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 2
3 2551 2