ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suchin Arunsawatwong
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Van Sy Mai 1
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
3 Bundhit Eua-arporn 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
5 Van Quang Nguyen 1
6 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
7 ธวัชชัย สันติสุข 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
10 Kittichai Tia 1
11 วิไล ชินธเนศ 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
13 อุทัย บุญประเสริฐ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
15 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
17 คัคนางค์ มณีศรี 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
19 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
20 สำเริง แย้มโสภี 1
21 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
22 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
23 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
24 Hoang Hai Nguyen 1
25 ไววิทย์ พุทธารี 1
26 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
27 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
28 Pornpimol Muanjai 1
29 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
30 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
31 สมพร พรมดี 1
32 สุวิชา ทองสิมา 1
33 วัลลภ แย้มเหมือน 1
34 สิริพร สิวราวุฒิ 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 วาสนา เสียงดัง 1
37 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
39 Somying Tumwasorn 1
40 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
41 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 วัฒนชัย สมิทธากร 1
44 Jaitip Paiboon 1
45 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
46 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
47 Wilai Anomasiri 1
48 Kittisak Likhitwitayawuid 1
49 Panee Boonthavi 1
50 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
51 มยุรี ตันติสิระ 1
52 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
53 Vimolmas Lipipun 1
54 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
55 Sumphan Wongseripipatana 1
56 Supa Chantharasakul 1
57 Garnpimol C. Ritthidej 1
58 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
59 กาญจนา แก้วเทพ 1
60 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
61 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
62 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
64 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
66 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
68 Boonchai Sangpetngam 1
69 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
70 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
71 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
72 Vanida Chantarateptawan 1
73 ศิริชัย ศิริกายะ 1
74 Srilert Chotpantarat 1
75 Chalermpol Leevailoj 1
76 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
77 Varunee Padmasankh 1
78 เอกชัย อดุลยธรรม 1
79 รุ่งราวี ทองกันยา 1
80 สุมิตรา พูลทอง 1
81 Yeshey Penjor 1
82 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
83 ๋Janes, Gavin W. 1
84 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
85 ประคอง ชอบเสียง 1
86 ชอุ่ม มลิลา 1
87 กำจัด มงคลกุล 1
88 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
89 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
90 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
91 Chonticha Srisawang 1
92 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
93 วินัย งามแสง 1
94 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
95 นภสร โกวรรธนะกุล 1
96 Phanphen Wattanaarsakit 1
97 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
98 Chakkaphan Sutthirat 1
99 Kitpramuk Tantayaporn 1
100 Puttipongse Varavudhi 1
101 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 Sompol Sanguanrungsirikul 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
106 Ampa Luiengpirom 1
107 ละอองทิพย์ เหมะ 1
108 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
109 สุมา เมืองใย 1
110 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
111 พรรณี กาญจนพลู 1
112 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
113 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
114 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
115 วิมล เหมะจันทร 1
116 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
117 Jittima Chatchawansaisin 1
118 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
119 สุวดี ยาป่าคาย 1
120 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
123 ศุกันยา ห้วยผัด 1
124 กระมล ทองธรรมชาติ 1
125 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
126 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
127 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
128 Rajalida Lipikorn 1
129 Thada Jirajaras 1
130 Walaisiri Muangsiri 1
131 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
132 ประธาน ดาบเพชร 1
133 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
134 อวย เกตุสิงห์ 1
135 กมลชนก ยวดยง 1
136 สมชัย วัฒนการุณ 1
137 Pantharee Boonsatorn 1
138 Waraporn Siriterm 1
139 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
140 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
141 Kasidit Nootong 1
142 Anawatch Mitpratan 1
143 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
144 Chayaporn Supachartwong 1
145 สิทธิพร แอกทอง 1
146 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
147 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
148 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
149 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
150 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
151 Acom Sornsute 1
152 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
153 Chariya Uiyyasathian 1
154 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
155 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 2
3 2551 2