ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suchin Arunsawatwong
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
2 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
3 ธวัชชัย สันติสุข 1
4 สำเริง แย้มโสภี 1
5 วัลลภ แย้มเหมือน 1
6 สิริพร สิวราวุฒิ 1
7 สมพร พรมดี 1
8 สุวิชา ทองสิมา 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
10 Van Quang Nguyen 1
11 Kittichai Tia 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
13 คัคนางค์ มณีศรี 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
15 Bundhit Eua-arporn 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
17 Van Sy Mai 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
19 สายฝน ควรผดุง 1
20 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
23 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
24 เอกชัย อดุลยธรรม 1
25 Walaisiri Muangsiri 1
26 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
27 Rajalida Lipikorn 1
28 Thada Jirajaras 1
29 Pornpimol Muanjai 1
30 ไววิทย์ พุทธารี 1
31 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
32 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
33 วาสนา เสียงดัง 1
34 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
35 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
36 Hoang Hai Nguyen 1
37 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
39 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
40 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
41 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
42 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
43 กาญจนา แก้วเทพ 1
44 Vanida Chantarateptawan 1
45 ศิริชัย ศิริกายะ 1
46 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
47 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
48 Wilai Anomasiri 1
49 Jaitip Paiboon 1
50 Panee Boonthavi 1
51 Sumphan Wongseripipatana 1
52 Supa Chantharasakul 1
53 Kittisak Likhitwitayawuid 1
54 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
55 วัฒนชัย สมิทธากร 1
56 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
57 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
58 Srilert Chotpantarat 1
59 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
60 Somying Tumwasorn 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
62 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
64 อุทัย บุญประเสริฐ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
66 วิไล ชินธเนศ 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
69 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
70 Boonchai Sangpetngam 1
71 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
72 Chalermpol Leevailoj 1
73 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
74 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
76 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
77 ประธาน ดาบเพชร 1
78 กมลชนก ยวดยง 1
79 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
80 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
81 ประคอง ชอบเสียง 1
82 Chakkaphan Sutthirat 1
83 พรรณี กาญจนพลู 1
84 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
85 สุมา เมืองใย 1
86 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
87 ชอุ่ม มลิลา 1
88 ๋Janes, Gavin W. 1
89 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
90 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
91 นภสร โกวรรธนะกุล 1
92 กำจัด มงคลกุล 1
93 Yeshey Penjor 1
94 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
95 รุ่งราวี ทองกันยา 1
96 สุมิตรา พูลทอง 1
97 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
98 วิมล เหมะจันทร 1
99 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
100 บรรจง คณะวรรณ 1
101 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
102 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
103 มยุรี ตันติสิระ 1
104 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
105 Vimolmas Lipipun 1
106 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
107 Ampa Luiengpirom 1
108 Sompol Sanguanrungsirikul 1
109 ละอองทิพย์ เหมะ 1
110 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
111 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
112 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
113 Puttipongse Varavudhi 1
114 Naiyana Chaiyabutr 1
115 Kitpramuk Tantayaporn 1
116 Phanphen Wattanaarsakit 1
117 วินัย งามแสง 1
118 สมชัย วัฒนการุณ 1
119 ศุกันยา ห้วยผัด 1
120 กระมล ทองธรรมชาติ 1
121 Pantharee Boonsatorn 1
122 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
123 Acom Sornsute 1
124 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
125 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
126 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
127 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
128 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
129 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
130 อวย เกตุสิงห์ 1
131 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
132 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
133 Thanathon Sesuk 1
134 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
135 สุวดี ยาป่าคาย 1
136 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
137 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
138 Jittima Chatchawansaisin 1
139 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
140 Chayaporn Supachartwong 1
141 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
142 Chonticha Srisawang 1
143 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
144 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
145 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
146 สิทธิพร แอกทอง 1
147 Anawatch Mitpratan 1
148 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
149 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
150 Chariya Uiyyasathian 1
151 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
152 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
153 Kasidit Nootong 1
154 Waraporn Siriterm 1
155 Garnpimol C. Ritthidej 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 2
3 2551 2