ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
2 วุฒิสาร ตันไชย 9
3 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
4 อภิวรรณ ซักเซ็ค 9
5 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
6 เอกวีร์ มีสุข 9
7 อรทัย ก๊กผล 9
8 จันทนา จันทโร 4
9 พงษ์ธร จรัญญากรณ์ 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
11 มนทิรา จันเทรมะ 2
12 วรงค์ ปวราจารย์ 2
13 ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ 2
14 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 2
15 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
16 Wahajuddin 1
17 Taneja, Isha 1
18 Akhtar, M S 1
19 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
20 Malhotra, Soniya 1
21 Gupta, P K 1
22 Singh, Sarika 1
23 Khandelwal, Kiran 1
24 Saxena, S. S. 1
25 Chaturvedi, Priyanka 1
26 Dwivedi, A K 1
27 Khatik, Renuka 1
28 Dwivedi, Pankaj 1
29 Raju, K S R 1
30 Sengupta, Pinaki 1
31 Barrier, Laurie 1
32 Panagopoulos, Christos 1
33 Jacques, E. 1
34 Daëron, M. 1
35 Jomaa, R. 1
36 King, G. C. P. 1
37 Dwivedi, Hemlata 1
38 Petrovic, A. P. 1
39 Spalek, L. 1
40 Shimuta, M. 1
41 Ito, T. 1
42 Kato, Y. 1
43 Batista, Cristian D. 1
44 Katsufuji, T. 1
45 Tiwari, Sameer 1
46 วรรณรัตน์ วิวัฒนะ, 2521- 1
47 China Scholarship Council 1
48 Chung, Pei-Jung 1
49 ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522- 1
50 เรวัต สุวรรณไพรัตน์, 2521- 1
51 Laurenson, David 1
52 ณัฐวุฒิ เมืองศิริ, 2522- 1
53 Grant, Peter M 1
54 Vutyavanich,T. 1
55 ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี 1
56 สาริณี อุ่ยตระกูล 1
57 Srisurapanont,M. 1
58 สุวิชญาน์ อินนัดดา 1
59 University of Edinburgh 1
60 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 1
61 Singh, P K 1
62 Singh, D K 1
63 Mishra, P R 1
64 Paliwal, S K 1
65 Tripathi, Priyanka 1
66 Tripathi, Renu 1
67 Sursock, A. 1
68 Kumari, Ruma 1
69 อริยะ เมธเศรษฐ์ 1
70 Thompson, John S 1
71 Srivastava, K K 1
72 พฤทธิ์ ประเสริฐธรรม, 2522- 1
73 Tripathi, D K 1
74 Shukla, Prashant 1
75 Pierre Boulanger 1
76 Meevasana,W. 1
77 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
78 Jaiban,P. 1
79 ศรชัย บัวแก้ว 1
80 คมสันติ์ ดาโรจน์ 1
81 Namsar,O. 1
82 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1
83 งบประมาณแผ่นดิน 1
84 Tharinya Supasa 1
85 สุกรีนา หะยีดือราแม 1
86 จิราพร อัตตะสาระ 1
87 นพดล ศรีพุทธา 1
88 สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 1
89 Watcharapasorn,A. 1
90 วิชชากร เฮงศรีธวัช 1
91 Thongleurm,C. 1
92 ปริญญา ตันสกุล 1
93 แสงเพชร โล่ห์อร่ามทวีทอง 1
94 Won-In,K. 1
95 Somboonporn,W. 1
96 ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ 1
97 Intarasiri,S. 1
98 ศุภมาส ศิริกุล 1
99 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 1
100 Dararutana,P. 1
101 Kamwanna,T. 1
102 พีรยุทธ แสงศิลป์ 1
103 Tippawan,U. 1
104 Shih Mo Lin 1
105 นิติ วันทอง 1
106 Zhao, Yanli 1
107 Philippe Minard 1
108 Marie Valerio-Lepiniec 1
109 ประกรณ์ เมฆจำเริญ 1
110 นพดล ปิ่นสุภา 1
111 Agathe Urvoas 1
112 Liu, Yu 1
113 Chen, Yong 1
114 Briais, A. 1
115 Tapponnier, Paul 1
116 Carton, H. 1
117 Yang, Ying Wei 1
118 Ranjna Jindal 1
119 Wilhelm Furnon 1
120 พัชรมาศ นุ่มดี 1
121 บุญญารัตน์ แสงปิยะ 1
122 Chatchai Tayapiwatana 1
123 Jiunn Chi Wu 1
124 ชุติมา เกียรติเสวี 1
125 Wongkot Wongsapai 1
126 เบญจวรรณ นิรมิตวสุ 1
127 Sawitree Nangola 1
128 มานพ รุจิภากร 1
129 Koollawat Chupradit 1
130 Sudarat Hadpech 1
131 Kanda Fanhchaksai 1
132 วินัย นาทะศรี 1
133 Elias, A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 5
4 2557 3
5 2556 1
6 2555 1
7 2554 2
8 2553 3
9 2552 5
10 2551 4
11 2550 1
12 2548 3
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 2
17 2543 4
18 2541 5
19 2540 2
20 2538 2
21 2537 1
22 2536 1
23 2535 2
24 2532 4
25 2525 1
26 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Household energy consumption behaviour for different demographic regions in Thailand from 2000 to 2010
2 Alpha-helicoidal HEAT-like Repeat Proteins (αRep) Selected as Interactors of HIV-1 Nucleocapsid Negatively Interfere with Viral Genome Packaging and Virus Maturation
ปี พ.ศ. 2559
3 Study of dissolved oxygen dynamics in the Cha-Am municipality wastewater treatment ponds system using mathematical modelling and GIS
ปี พ.ศ. 2558
4 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
5 Arteether nanoemulsion for enhanced efficacy against Plasmodium yoelii nigeriensis malaria: An approach by enhanced bioavailability
6 Simultaneous tuning of the dielectric property and photo-induced conductivity in ferroelectric Ba0.7Ca0.3TiO3 via la doping
7 ประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์: กรณีศึกษา
8 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
9 Characterization of hyaluronic acid specific hyaluronate lyase (HylP) from Streptococcus pyogenes
10 Phosphorylation of Pyruvate Kinase A by Protein Kinase J leads to the altered growth and differential rate of intracellular survival of mycobacteria
11 Relaxation for perimenopausal and postmenopausal symptoms
ปี พ.ศ. 2556
12 Electric field modulation of the tetragonal domain orientation revealed in the magnetic ground state of quantum paraelectric EuTiO3
ปี พ.ศ. 2555
13 PIXE study on Thai amulet: Phra Somdej Wat Rakhang
ปี พ.ศ. 2554
14 การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน
15 Performance analysis and algorithm design for distributed transmit beamforming
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม
17 การพัฒนาระบบตรวจติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม
18 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
20 การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์
21 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง
22 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
23 Seismic evidence for Neogene and active shortening offshore of Lebanon (Shalimar cruise)
ปี พ.ศ. 2551
24 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกันที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะในระบบไฟฟ้ากำลัง
25 การวิเคราะห์ทางเลือกในการกรองกระแสฮาร์มอนิก
26 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
27 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกัน ที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะ ในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2550
28 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง
ปี พ.ศ. 2548
29 การออกแบบชุดตัวเก็บประจุในระบบไฟฟ้าแรงสูง
30 การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
31 The construction of a supramolecular polymeric rotaxane from bipyridine-ruthenium and cyclodextrin
ปี พ.ศ. 2547
32 การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง
33 การคำนวณค่าความสว่างไฟถนนบริเวณทางแยกหลายระดับ
ปี พ.ศ. 2546
34 ระบบการนำเสนอข้อมูลทางแสงของโคมไฟถนน
35 การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนถนนภายในอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2545
36 การวิเคราะห์การไหลของฮาร์มอนิกในโรงงานอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องของแบบจำลองฮาร์มอนิก
ปี พ.ศ. 2544
37 การประมาณค่าตัวแปรสเตทฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
38 การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน
ปี พ.ศ. 2543
39 การประเมินคุณภาพไฟถนน
40 การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร
41 การประมาณค่ากระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไม่เป็นเชิงเส้นในผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัย
42 การวิเคราะห์โหลดโพลว์และการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในนระบบ 3 เฟสภายใต้สภาวะไม่สมดุล
ปี พ.ศ. 2541
43 การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
44 การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย
45 ผลกระทบของกระแสฮาร์มอนิกที่มีต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงกำลัง
46 การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย
47 The Attitude of Farmen at Surrounding Villages of Huai Hong Khrai Royal Development Study Center towards Conservation and Development of Natural Resources
ปี พ.ศ. 2540
48 การพัฒนาระบบจำลองการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
49 การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมแต่ละประเภทแต่ละขนาด
ปี พ.ศ. 2538
50 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการจำลองความส่องสว่างภายในอาคาร
51 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
52 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2536
53 การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมแต่ละประเภทแต่ละขนาด
ปี พ.ศ. 2535
54 A Comparison of Cooperation and Competition Groups Learning Style on Physics Achievement of Mathayomsuksa 5 Students Using Computer Assisted Instruction
55 ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
56 การออกแบบไฟถนนด้วยวิธี ซีไออี โดยใช้คอมพิวเตอร์
57 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและวิเคราะห์การส่องสว่างภายในอาคาร
58 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
59 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2525
60 สัมประสิทธิการใช้แสงของโคมไฟที่ใช้ภายในอาคาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
61 Image encryption scheme based on chaotic maps