ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Srung Smanmoo
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 3
4 2551 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Selective FL Quenching or Enhancing of Diimine Ligands by Guanine
ปี พ.ศ. 2555
2 Immobilization of fluorescein isothiocyanate on magnetic polymeric nanoparticle using chitosan as spacer
3 Immobilization of fluorescein isothiocyanate on magnetic polymeric nanoparticle using chitosan as spacer
4 Selective sensing of l-arginine employing luminol dextran conjugate
ปี พ.ศ. 2553
5 Composite particles of disinfectant nanocapsules-skim rubber latex
6 Composite Particles of Disinfectant Nanocapsules-skim rubber latex
7 Polymeric Disinfectant Nanocapsules: Effect of Molecular Weight of Poly(methyl acrylate)
ปี พ.ศ. 2551
8 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพาน เชียงใหม่- แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษา บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Social impacts from Chiang Mai-Mae Hong Son ropeway project : a case study of Pangmoo Village, Pangmoo subdistrict, M
ปี พ.ศ. 2547
9 ปฏิกิริยาอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันพืชที่เร่งปฏิกิริยาด้วย Lypozyme TL IM ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแพ็กเบด
ปี พ.ศ. 2545
10 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร / สุรางค์ ซิ้มอิ่ม
ปี พ.ศ. 2541
11 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรางค์ ชัยหมื่น