ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sripen Tantivess
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 28
2 Yot Teerawattananon 26
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 23
4 Pritaporn Kingkaew 16
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 15
6 ทรงยศ พิลาสันต์ 12
7 Sitaporn Youngkong 12
8 ศิตาพร ยังคง 12
9 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
10 ธีระ ศิริสมุด 9
11 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 9
12 Tanunya Koopitakkajorn 9
13 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
14 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
15 Songyot Pilasant 9
16 Teera Sirisamutr 9
17 Patsri Srisuwan 9
18 สุรชัย โกติรัมย์ 8
19 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
20 Kaewkul Tantipisitkul 8
21 Surachai Kotirum 8
22 วันทนีย์ กุลเพ็ง 6
23 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
24 Wantanee Kulpeng 6
25 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
26 Lily Ingsrisawang 3
27 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
28 Det Kedcham 3
29 Suthasinee Kumluang 3
30 เดช เกตุฉ่ำ 3
31 Pitsaphun Werayingyong 3
32 อินทิรา ยมาภัย 3
33 สุธาสินี คำหลวง 3
34 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 3
35 Songyot Pilasan 3
36 ชุติมา คำดี 3
37 Chutima Kumdee 3
38 Supatcharin Suwannakerd 2
39 Napatcha Wongchaya 2
40 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
41 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
42 Anchalee Jitraknatee 2
43 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
44 Suwimol Chakajnarodom 2
45 Sukunya Jierapong 2
46 Naiyana Praditsitthikorn 2
47 Jomkwan Yothasamut 2
48 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
49 Thanaporn Bussabawalai 2
50 No information provided 2
51 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
52 Nusaraporn Kessomboon 2
53 Chotiros Laongbua 2
54 อดุลย์ โมฮารา 1
55 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
56 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
57 Ladda Damrikarnlerd 1
58 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
59 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
60 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
61 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
62 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
63 Suwannee Laoopugsin 1
64 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
65 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
66 Adun Mohara 1
67 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
68 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
69 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
70 Ministry of Public Health. International Health Policy Program, Bureau of Policy and Strategy 1
71 International Health Policy Program, Thailand 1
72 โชติรส ละอองบัว 1
73 Kasetsart University. Faculty of Science 1
74 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
75 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
76 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
77 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
78 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
79 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
80 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
81 สาริณี แก้วสว่าง 1
82 Radom Chaugwon 1
83 Charung Muangchana 1
84 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
85 Narin Hiransuthikul 1
86 Montarat Thavorncharoensap 1
87 Siriporn Pooripussarakul 1
88 Kakanang Chaisiri 1
89 Health intervention and technology assessment program 1
90 Ministry of Public Health. Bureau of Policy and Strategy 1
91 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
92 จรุง เมืองชนะ 1
93 ศิริพร ภูริภัสสรกุล 1
94 Usa Chaikledkaew 1
95 Piya Hanvoravongchai 1
96 ดนัย ชินคำ 1
97 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
98 Danai Chinnacom 1
99 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
100 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
101 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
102 International Health Policy Program Thailand 1
103 Chewanan Leartpiriyasuwat 1
104 Tungsiripat R 1
105 Health invention and technology assessment program 1
106 Chutima Suraratdecha 1
107 Nitichen Kittiratchakool 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 1
5 2550 1
6 2546 1
7 2544 1
8 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
2 การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling
ปี พ.ศ. 2559
3 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
4 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
5 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
7 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
8 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
10 บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2546
11 Consumer protection in the health sector in Thailand
ปี พ.ศ. 2544
12 การศึกษาผลกระทบของการผูกขาดทางการตลาดของยาใหม่ภายใต้โครงการติดตามความปลอดภัย