ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Srilert Chotpantarat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chakkaphan Sutthirat 3
2 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
3 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
4 Chariya Uiyyasathian 1
5 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
6 Waraporn Siriterm 1
7 Anawatch Mitpratan 1
8 Kasidit Nootong 1
9 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
10 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
11 Acom Sornsute 1
12 สมชัย วัฒนการุณ 1
13 ศุกันยา ห้วยผัด 1
14 กระมล ทองธรรมชาติ 1
15 Pantharee Boonsatorn 1
16 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
17 สิทธิพร แอกทอง 1
18 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
19 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
20 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
21 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
22 กำจัด มงคลกุล 1
23 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
24 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
25 Yeshey Penjor 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
29 รุ่งราวี ทองกันยา 1
30 นภสร โกวรรธนะกุล 1
31 Phanphen Wattanaarsakit 1
32 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
33 Jittima Chatchawansaisin 1
34 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
35 Chonticha Srisawang 1
36 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
37 วินัย งามแสง 1
38 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
39 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
40 Chayaporn Supachartwong 1
41 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
42 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
43 Thanop Thitimakorn 1
44 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
45 Thongthit Chayakula 1
46 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
47 Pichet Chaiwiwatworakul 1
48 ไววิทย์ พุทธารี 1
49 Komsoon Somprasong 1
50 Neti Kuaneiam 1
51 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
52 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
53 Chakkaphan Sutthirat, 1
54 สายฝน ควรผดุง 1
55 Rakkreat Wikiniyadhanee 1
56 วาสนา เสียงดัง 1
57 Yaowaluck Charuseiam 1
58 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
59 Say Kee Ong 1
60 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
63 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
64 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
65 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
66 Suchin Arunsawatwong 1
67 Thanathon Sesuk 1
68 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
69 สุวดี ยาป่าคาย 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 อวย เกตุสิงห์ 1
72 Walaisiri Muangsiri 1
73 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
74 Varunee Padmasankh 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 Rajalida Lipikorn 1
77 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
78 ประธาน ดาบเพชร 1
79 Thada Jirajaras 1
80 ชอุ่ม มลิลา 1
81 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
84 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
88 Somying Tumwasorn 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
91 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
92 ศิริชัย ศิริกายะ 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
95 Chalermpol Leevailoj 1
96 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
99 Boonchai Sangpetngam 1
100 อุทัย บุญประเสริฐ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 ธวัชชัย สันติสุข 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 สิริพร สิวราวุฒิ 1
108 สมพร พรมดี 1
109 สุวิชา ทองสิมา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 วิไล ชินธเนศ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
116 คัคนางค์ มณีศรี 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 Jaturon Kornkul 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
120 Vanida Chantarateptawan 1
121 กาญจนา แก้วเทพ 1
122 Kitpramuk Tantayaporn 1
123 Puttipongse Varavudhi 1
124 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
125 Naiyana Chaiyabutr 1
126 Sompol Sanguanrungsirikul 1
127 บรรจง คณะวรรณ 1
128 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
129 Ampa Luiengpirom 1
130 ละอองทิพย์ เหมะ 1
131 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
132 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
133 พรรณี กาญจนพลู 1
134 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
137 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
138 วิมล เหมะจันทร 1
139 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
140 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
141 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
142 วัฒนชัย สมิทธากร 1
143 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
144 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
145 Jaitip Paiboon 1
146 Wilai Anomasiri 1
147 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
148 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
149 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
151 Kittisak Likhitwitayawuid 1
152 Vimolmas Lipipun 1
153 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
154 มยุรี ตันติสิระ 1
155 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
156 Garnpimol C. Ritthidej 1
157 Panee Boonthavi 1
158 Sumphan Wongseripipatana 1
159 Supa Chantharasakul 1
160 ประคอง ชอบเสียง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 2