ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Srilert Chotpantarat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chakkaphan Sutthirat 3
2 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
3 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
4 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
8 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
9 Boonchai Sangpetngam 1
10 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
11 Chalermpol Leevailoj 1
12 กาญจนา แก้วเทพ 1
13 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
14 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
15 Vanida Chantarateptawan 1
16 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
17 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
18 ศิริชัย ศิริกายะ 1
19 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
20 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
21 Somying Tumwasorn 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
24 Jaturon Kornkul 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
26 ธวัชชัย สันติสุข 1
27 สำเริง แย้มโสภี 1
28 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
29 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
31 คัคนางค์ มณีศรี 1
32 อุทัย บุญประเสริฐ 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
34 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
36 วิไล ชินธเนศ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
38 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
41 Wilai Anomasiri 1
42 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
43 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
44 วิมล เหมะจันทร 1
45 ละอองทิพย์ เหมะ 1
46 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
47 Naiyana Chaiyabutr 1
48 Kitpramuk Tantayaporn 1
49 Puttipongse Varavudhi 1
50 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
51 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
52 ประคอง ชอบเสียง 1
53 ชอุ่ม มลิลา 1
54 ๋Janes, Gavin W. 1
55 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
56 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
57 สุมา เมืองใย 1
58 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
59 พรรณี กาญจนพลู 1
60 Sompol Sanguanrungsirikul 1
61 Ampa Luiengpirom 1
62 Kittisak Likhitwitayawuid 1
63 Panee Boonthavi 1
64 Sumphan Wongseripipatana 1
65 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
66 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
67 Jaitip Paiboon 1
68 วัฒนชัย สมิทธากร 1
69 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
70 Supa Chantharasakul 1
71 Garnpimol C. Ritthidej 1
72 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
73 บรรจง คณะวรรณ 1
74 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
75 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
76 มยุรี ตันติสิระ 1
77 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
78 Vimolmas Lipipun 1
79 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
80 วัลลภ แย้มเหมือน 1
81 สมพร พรมดี 1
82 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
83 Chariya Uiyyasathian 1
84 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
85 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
86 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
87 Kasidit Nootong 1
88 Waraporn Siriterm 1
89 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
90 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
91 Acom Sornsute 1
92 ศุกันยา ห้วยผัด 1
93 กระมล ทองธรรมชาติ 1
94 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
95 สมชัย วัฒนการุณ 1
96 Pantharee Boonsatorn 1
97 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
98 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
99 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
100 Anawatch Mitpratan 1
101 สิทธิพร แอกทอง 1
102 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
103 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
104 นภสร โกวรรธนะกุล 1
105 กำจัด มงคลกุล 1
106 Yeshey Penjor 1
107 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
108 รุ่งราวี ทองกันยา 1
109 สุมิตรา พูลทอง 1
110 Phanphen Wattanaarsakit 1
111 วินัย งามแสง 1
112 Jittima Chatchawansaisin 1
113 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
114 Chayaporn Supachartwong 1
115 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
116 Chonticha Srisawang 1
117 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
118 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
119 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
120 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 Thanop Thitimakorn 1
123 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
124 Neti Kuaneiam 1
125 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
126 Thongthit Chayakula 1
127 ไววิทย์ พุทธารี 1
128 Komsoon Somprasong 1
129 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 Yaowaluck Charuseiam 1
132 Chakkaphan Sutthirat, 1
133 สายฝน ควรผดุง 1
134 สิริพร สิวราวุฒิ 1
135 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
136 Rakkreat Wikiniyadhanee 1
137 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
138 Say Kee Ong 1
139 วาสนา เสียงดัง 1
140 Pichet Chaiwiwatworakul 1
141 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
142 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
143 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
144 กมลชนก ยวดยง 1
145 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
146 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
147 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
148 สุวดี ยาป่าคาย 1
149 Suchin Arunsawatwong 1
150 อวย เกตุสิงห์ 1
151 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
152 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
153 Varunee Padmasankh 1
154 Pornpimol Muanjai 1
155 Walaisiri Muangsiri 1
156 เอกชัย อดุลยธรรม 1
157 ประธาน ดาบเพชร 1
158 Thada Jirajaras 1
159 Rajalida Lipikorn 1
160 สุวิชา ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 2