ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Srilert Chotpantarat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chakkaphan Sutthirat 3
2 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
3 Chariya Uiyyasathian 1
4 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
5 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
6 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
7 Kasidit Nootong 1
8 Waraporn Siriterm 1
9 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
10 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
11 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
12 ศุกันยา ห้วยผัด 1
13 กระมล ทองธรรมชาติ 1
14 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
15 สมชัย วัฒนการุณ 1
16 Pantharee Boonsatorn 1
17 Anawatch Mitpratan 1
18 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
19 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
20 Acom Sornsute 1
21 Chayaporn Supachartwong 1
22 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
23 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
24 นภสร โกวรรธนะกุล 1
25 กำจัด มงคลกุล 1
26 Yeshey Penjor 1
27 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
28 รุ่งราวี ทองกันยา 1
29 สุมิตรา พูลทอง 1
30 Phanphen Wattanaarsakit 1
31 วินัย งามแสง 1
32 Jittima Chatchawansaisin 1
33 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
34 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
35 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
36 Chonticha Srisawang 1
37 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
38 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
39 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
40 สิทธิพร แอกทอง 1
41 Thanathon Sesuk 1
42 Thanop Thitimakorn 1
43 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
44 Neti Kuaneiam 1
45 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
46 Thongthit Chayakula 1
47 ไววิทย์ พุทธารี 1
48 Komsoon Somprasong 1
49 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 Yaowaluck Charuseiam 1
52 Chakkaphan Sutthirat, 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 Rakkreat Wikiniyadhanee 1
57 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
58 Say Kee Ong 1
59 วาสนา เสียงดัง 1
60 Pichet Chaiwiwatworakul 1
61 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
62 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
63 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
64 กมลชนก ยวดยง 1
65 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
66 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
67 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
68 สุวดี ยาป่าคาย 1
69 Suchin Arunsawatwong 1
70 อวย เกตุสิงห์ 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
73 Varunee Padmasankh 1
74 Pornpimol Muanjai 1
75 Walaisiri Muangsiri 1
76 เอกชัย อดุลยธรรม 1
77 ประธาน ดาบเพชร 1
78 Thada Jirajaras 1
79 Rajalida Lipikorn 1
80 ๋Janes, Gavin W. 1
81 ประคอง ชอบเสียง 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
83 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
85 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
87 Somying Tumwasorn 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
89 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
90 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
91 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
94 Vanida Chantarateptawan 1
95 ศิริชัย ศิริกายะ 1
96 Chalermpol Leevailoj 1
97 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
98 Boonchai Sangpetngam 1
99 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
101 อุทัย บุญประเสริฐ 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 ธวัชชัย สันติสุข 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
105 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
106 สำเริง แย้มโสภี 1
107 สมพร พรมดี 1
108 สุวิชา ทองสิมา 1
109 วัลลภ แย้มเหมือน 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 วิไล ชินธเนศ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
115 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
117 Jaturon Kornkul 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
119 คัคนางค์ มณีศรี 1
120 กาญจนา แก้วเทพ 1
121 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
122 Puttipongse Varavudhi 1
123 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
124 ละอองทิพย์ เหมะ 1
125 Kitpramuk Tantayaporn 1
126 Naiyana Chaiyabutr 1
127 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
128 Ampa Luiengpirom 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
134 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
135 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
136 สุมา เมืองใย 1
137 วิมล เหมะจันทร 1
138 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
139 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
140 บรรจง คณะวรรณ 1
141 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
142 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
143 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
144 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
145 วัฒนชัย สมิทธากร 1
146 Jaitip Paiboon 1
147 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
148 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
149 Wilai Anomasiri 1
150 Kittisak Likhitwitayawuid 1
151 Panee Boonthavi 1
152 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
153 มยุรี ตันติสิระ 1
154 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
155 Vimolmas Lipipun 1
156 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
157 Sumphan Wongseripipatana 1
158 Supa Chantharasakul 1
159 Garnpimol C. Ritthidej 1
160 ชอุ่ม มลิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 2