ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Srilert Chotpantarat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chakkaphan Sutthirat 3
2 Chalermpol Leevailoj 1
3 ศิริชัย ศิริกายะ 1
4 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
5 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
6 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
7 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
8 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
9 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
10 Boonchai Sangpetngam 1
11 กาญจนา แก้วเทพ 1
12 Jaitip Paiboon 1
13 วัฒนชัย สมิทธากร 1
14 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
15 Wilai Anomasiri 1
16 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
18 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
19 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
20 Vanida Chantarateptawan 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
23 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 คัคนางค์ มณีศรี 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
29 Jaturon Kornkul 1
30 วิไล ชินธเนศ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
33 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
34 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
35 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
37 อุทัย บุญประเสริฐ 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
39 Somying Tumwasorn 1
40 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
41 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
42 สุมา เมืองใย 1
43 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
44 พรรณี กาญจนพลู 1
45 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
46 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
47 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
48 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
49 วิมล เหมะจันทร 1
50 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
51 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
52 สุมิตรา พูลทอง 1
53 Yeshey Penjor 1
54 กำจัด มงคลกุล 1
55 รุ่งราวี ทองกันยา 1
56 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
57 ประคอง ชอบเสียง 1
58 ชอุ่ม มลิลา 1
59 ๋Janes, Gavin W. 1
60 ละอองทิพย์ เหมะ 1
61 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
62 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
63 Vimolmas Lipipun 1
64 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
65 Garnpimol C. Ritthidej 1
66 Supa Chantharasakul 1
67 Kittisak Likhitwitayawuid 1
68 Panee Boonthavi 1
69 Sumphan Wongseripipatana 1
70 มยุรี ตันติสิระ 1
71 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
72 Naiyana Chaiyabutr 1
73 Kitpramuk Tantayaporn 1
74 Puttipongse Varavudhi 1
75 Sompol Sanguanrungsirikul 1
76 Ampa Luiengpirom 1
77 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
78 บรรจง คณะวรรณ 1
79 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
81 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
82 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
83 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
84 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
85 Acom Sornsute 1
86 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
87 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
88 Chariya Uiyyasathian 1
89 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
90 Pantharee Boonsatorn 1
91 สมชัย วัฒนการุณ 1
92 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
93 สุวดี ยาป่าคาย 1
94 Suchin Arunsawatwong 1
95 Thanathon Sesuk 1
96 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
97 ศุกันยา ห้วยผัด 1
98 กระมล ทองธรรมชาติ 1
99 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
100 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
101 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
102 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
103 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
104 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
105 วินัย งามแสง 1
106 Phanphen Wattanaarsakit 1
107 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
108 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
109 นภสร โกวรรธนะกุล 1
110 Chonticha Srisawang 1
111 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
112 Kasidit Nootong 1
113 Waraporn Siriterm 1
114 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
115 Anawatch Mitpratan 1
116 สิทธิพร แอกทอง 1
117 Jittima Chatchawansaisin 1
118 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
119 Chayaporn Supachartwong 1
120 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
121 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
122 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
123 Say Kee Ong 1
124 วาสนา เสียงดัง 1
125 Yaowaluck Charuseiam 1
126 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
127 Thanop Thitimakorn 1
128 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
129 Neti Kuaneiam 1
130 Rakkreat Wikiniyadhanee 1
131 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
132 วัลลภ แย้มเหมือน 1
133 สำเริง แย้มโสภี 1
134 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
135 สุวิชา ทองสิมา 1
136 สมพร พรมดี 1
137 Chakkaphan Sutthirat, 1
138 สายฝน ควรผดุง 1
139 สิริพร สิวราวุฒิ 1
140 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
141 Thongthit Chayakula 1
142 ประธาน ดาบเพชร 1
143 Thada Jirajaras 1
144 Rajalida Lipikorn 1
145 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
146 อวย เกตุสิงห์ 1
147 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
148 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
149 กมลชนก ยวดยง 1
150 เอกชัย อดุลยธรรม 1
151 Walaisiri Muangsiri 1
152 ไววิทย์ พุทธารี 1
153 Komsoon Somprasong 1
154 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
155 Pichet Chaiwiwatworakul 1
156 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
157 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
158 Varunee Padmasankh 1
159 Pornpimol Muanjai 1
160 ธวัชชัย สันติสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 2