ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Srilert Chotpantarat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chakkaphan Sutthirat 3
2 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
3 ธวัชชัย สันติสุข 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
5 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
6 วัลลภ แย้มเหมือน 1
7 สมพร พรมดี 1
8 สุวิชา ทองสิมา 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 สำเริง แย้มโสภี 1
11 Jaturon Kornkul 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
13 วิไล ชินธเนศ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
15 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
17 สิริพร สิวราวุฒิ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
19 คัคนางค์ มณีศรี 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
21 Chakkaphan Sutthirat, 1
22 Thongthit Chayakula 1
23 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
24 Thanop Thitimakorn 1
25 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
26 Komsoon Somprasong 1
27 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
28 Pichet Chaiwiwatworakul 1
29 ไววิทย์ พุทธารี 1
30 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
31 Neti Kuaneiam 1
32 Rakkreat Wikiniyadhanee 1
33 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
34 อุทัย บุญประเสริฐ 1
35 วาสนา เสียงดัง 1
36 Say Kee Ong 1
37 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
38 Yaowaluck Charuseiam 1
39 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
40 สายฝน ควรผดุง 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
42 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
43 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
44 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
45 วัฒนชัย สมิทธากร 1
46 Jaitip Paiboon 1
47 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 Wilai Anomasiri 1
50 Kittisak Likhitwitayawuid 1
51 Panee Boonthavi 1
52 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
53 มยุรี ตันติสิระ 1
54 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
55 Vimolmas Lipipun 1
56 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
57 Sumphan Wongseripipatana 1
58 Supa Chantharasakul 1
59 Garnpimol C. Ritthidej 1
60 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
61 กาญจนา แก้วเทพ 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
63 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
65 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
67 Somying Tumwasorn 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
69 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
70 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
71 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
72 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
73 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
74 Vanida Chantarateptawan 1
75 ศิริชัย ศิริกายะ 1
76 Chalermpol Leevailoj 1
77 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
78 Boonchai Sangpetngam 1
79 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
80 Pornpimol Muanjai 1
81 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
82 สุมิตรา พูลทอง 1
83 Yeshey Penjor 1
84 กำจัด มงคลกุล 1
85 รุ่งราวี ทองกันยา 1
86 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
87 ประคอง ชอบเสียง 1
88 ชอุ่ม มลิลา 1
89 ๋Janes, Gavin W. 1
90 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
91 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
92 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
93 Chonticha Srisawang 1
94 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
95 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
96 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
97 นภสร โกวรรธนะกุล 1
98 Phanphen Wattanaarsakit 1
99 วินัย งามแสง 1
100 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
101 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 Kitpramuk Tantayaporn 1
104 Puttipongse Varavudhi 1
105 Sompol Sanguanrungsirikul 1
106 Ampa Luiengpirom 1
107 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
108 บรรจง คณะวรรณ 1
109 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
110 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
111 ละอองทิพย์ เหมะ 1
112 สุมา เมืองใย 1
113 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
114 พรรณี กาญจนพลู 1
115 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
116 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
117 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
118 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
119 วิมล เหมะจันทร 1
120 Jittima Chatchawansaisin 1
121 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
122 Suchin Arunsawatwong 1
123 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 สุวดี ยาป่าคาย 1
126 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
127 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
128 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
129 Thanathon Sesuk 1
130 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
131 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
132 Rajalida Lipikorn 1
133 เอกชัย อดุลยธรรม 1
134 Walaisiri Muangsiri 1
135 Thada Jirajaras 1
136 ประธาน ดาบเพชร 1
137 กมลชนก ยวดยง 1
138 อวย เกตุสิงห์ 1
139 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
140 กระมล ทองธรรมชาติ 1
141 ศุกันยา ห้วยผัด 1
142 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
143 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
144 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
145 Waraporn Siriterm 1
146 Kasidit Nootong 1
147 Chayaporn Supachartwong 1
148 สิทธิพร แอกทอง 1
149 Anawatch Mitpratan 1
150 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
151 Chariya Uiyyasathian 1
152 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
153 Pantharee Boonsatorn 1
154 สมชัย วัฒนการุณ 1
155 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
156 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
157 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
158 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
159 Acom Sornsute 1
160 Varunee Padmasankh 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 2