ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Srilert Chotpantarat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chakkaphan Sutthirat 3
2 Walaisiri Muangsiri 1
3 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
4 Varunee Padmasankh 1
5 เอกชัย อดุลยธรรม 1
6 Thada Jirajaras 1
7 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
8 ประธาน ดาบเพชร 1
9 Pornpimol Muanjai 1
10 Rajalida Lipikorn 1
11 Pichet Chaiwiwatworakul 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 Thanop Thitimakorn 1
14 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
15 Thongthit Chayakula 1
16 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
17 อวย เกตุสิงห์ 1
18 ไววิทย์ พุทธารี 1
19 Komsoon Somprasong 1
20 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
21 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
22 สมชัย วัฒนการุณ 1
23 ศุกันยา ห้วยผัด 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 Pantharee Boonsatorn 1
26 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
27 Acom Sornsute 1
28 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
29 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
30 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
31 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
32 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
33 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
34 Neti Kuaneiam 1
35 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
36 Suchin Arunsawatwong 1
37 Thanathon Sesuk 1
38 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
39 สุวดี ยาป่าคาย 1
40 กมลชนก ยวดยง 1
41 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
42 วิไล ชินธเนศ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
44 อุทัย บุญประเสริฐ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
48 คัคนางค์ มณีศรี 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 Somying Tumwasorn 1
52 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
54 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
56 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
60 Jaturon Kornkul 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
62 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
63 Chakkaphan Sutthirat, 1
64 สายฝน ควรผดุง 1
65 Rakkreat Wikiniyadhanee 1
66 วาสนา เสียงดัง 1
67 Yaowaluck Charuseiam 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 Say Kee Ong 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 สมพร พรมดี 1
72 ธวัชชัย สันติสุข 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
75 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
76 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
77 สุวิชา ทองสิมา 1
78 วัลลภ แย้มเหมือน 1
79 สำเริง แย้มโสภี 1
80 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
81 Chariya Uiyyasathian 1
82 Vimolmas Lipipun 1
83 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
86 Garnpimol C. Ritthidej 1
87 Panee Boonthavi 1
88 Sumphan Wongseripipatana 1
89 Supa Chantharasakul 1
90 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
91 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
92 Kitpramuk Tantayaporn 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
95 Naiyana Chaiyabutr 1
96 Sompol Sanguanrungsirikul 1
97 บรรจง คณะวรรณ 1
98 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
99 Ampa Luiengpirom 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
102 ศิริชัย ศิริกายะ 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
104 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
105 Chalermpol Leevailoj 1
106 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
107 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
108 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
109 Boonchai Sangpetngam 1
110 Vanida Chantarateptawan 1
111 กาญจนา แก้วเทพ 1
112 วัฒนชัย สมิทธากร 1
113 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
114 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
115 Jaitip Paiboon 1
116 Wilai Anomasiri 1
117 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
118 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
119 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
120 ละอองทิพย์ เหมะ 1
121 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
122 Chonticha Srisawang 1
123 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
124 Jittima Chatchawansaisin 1
125 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
126 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
127 Phanphen Wattanaarsakit 1
128 วินัย งามแสง 1
129 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
130 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
131 Chayaporn Supachartwong 1
132 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
133 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
136 Waraporn Siriterm 1
137 สิทธิพร แอกทอง 1
138 Anawatch Mitpratan 1
139 Kasidit Nootong 1
140 นภสร โกวรรธนะกุล 1
141 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
142 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
143 พรรณี กาญจนพลู 1
144 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
145 สุมา เมืองใย 1
146 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
147 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
148 วิมล เหมะจันทร 1
149 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
150 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
151 ประคอง ชอบเสียง 1
152 Yeshey Penjor 1
153 กำจัด มงคลกุล 1
154 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
155 สุมิตรา พูลทอง 1
156 รุ่งราวี ทองกันยา 1
157 ชอุ่ม มลิลา 1
158 ๋Janes, Gavin W. 1
159 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
160 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 2