ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Srilert Chotpantarat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chakkaphan Sutthirat 3
2 Chayaporn Supachartwong 1
3 สิทธิพร แอกทอง 1
4 Anawatch Mitpratan 1
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
6 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
7 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
8 Chonticha Srisawang 1
9 Kasidit Nootong 1
10 Jittima Chatchawansaisin 1
11 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
12 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
13 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
14 Acom Sornsute 1
15 Chariya Uiyyasathian 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
18 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 Waraporn Siriterm 1
21 วินัย งามแสง 1
22 ประคอง ชอบเสียง 1
23 ชอุ่ม มลิลา 1
24 ๋Janes, Gavin W. 1
25 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
26 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 พรรณี กาญจนพลู 1
30 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
31 รุ่งราวี ทองกันยา 1
32 นภสร โกวรรธนะกุล 1
33 Phanphen Wattanaarsakit 1
34 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
35 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
36 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
37 สุมิตรา พูลทอง 1
38 Yeshey Penjor 1
39 กำจัด มงคลกุล 1
40 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
41 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 Pichet Chaiwiwatworakul 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 เอกชัย อดุลยธรรม 1
49 Walaisiri Muangsiri 1
50 ไววิทย์ พุทธารี 1
51 Komsoon Somprasong 1
52 Neti Kuaneiam 1
53 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
54 Yaowaluck Charuseiam 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 Thanop Thitimakorn 1
57 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
58 Thongthit Chayakula 1
59 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
60 Thada Jirajaras 1
61 ประธาน ดาบเพชร 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 กระมล ทองธรรมชาติ 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
68 Pantharee Boonsatorn 1
69 สมชัย วัฒนการุณ 1
70 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 กมลชนก ยวดยง 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
75 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
76 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
77 Suchin Arunsawatwong 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
80 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
81 วิมล เหมะจันทร 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
85 วิไล ชินธเนศ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
87 คัคนางค์ มณีศรี 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
89 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
90 Somying Tumwasorn 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
94 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
95 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
97 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
99 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
101 Jaturon Kornkul 1
102 Chakkaphan Sutthirat, 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
106 Rakkreat Wikiniyadhanee 1
107 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
108 Say Kee Ong 1
109 วาสนา เสียงดัง 1
110 สมพร พรมดี 1
111 สุวิชา ทองสิมา 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
115 ธวัชชัย สันติสุข 1
116 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
117 วัลลภ แย้มเหมือน 1
118 สำเริง แย้มโสภี 1
119 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
120 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
121 Boonchai Sangpetngam 1
122 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 Garnpimol C. Ritthidej 1
128 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
129 Vimolmas Lipipun 1
130 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
131 Ampa Luiengpirom 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
134 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
135 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
136 Puttipongse Varavudhi 1
137 Sompol Sanguanrungsirikul 1
138 Naiyana Chaiyabutr 1
139 Kitpramuk Tantayaporn 1
140 Supa Chantharasakul 1
141 Sumphan Wongseripipatana 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 กาญจนา แก้วเทพ 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
146 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
148 Chalermpol Leevailoj 1
149 ศิริชัย ศิริกายะ 1
150 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
151 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 Kittisak Likhitwitayawuid 1
154 Panee Boonthavi 1
155 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
157 Wilai Anomasiri 1
158 Jaitip Paiboon 1
159 วัฒนชัย สมิทธากร 1
160 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 2