ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Ajcharaporn Sawatpanich 2
6 Duangporn Thong-Ngam 2
7 Waraporn Siriterm 2
8 Graham, David Y. 2
9 Phanphen Wattanaarsakit 1
10 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
11 นภสร โกวรรธนะกุล 1
12 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
13 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
14 สุมิตรา พูลทอง 1
15 ๋Janes, Gavin W. 1
16 วินัย งามแสง 1
17 รุ่งราวี ทองกันยา 1
18 กำจัด มงคลกุล 1
19 Yeshey Penjor 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 สิทธิพร แอกทอง 1
22 Chayaporn Supachartwong 1
23 Kasidit Nootong 1
24 Anawatch Mitpratan 1
25 Jittima Chatchawansaisin 1
26 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
27 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
28 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
29 Chonticha Srisawang 1
30 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
31 พรรณี กาญจนพลู 1
32 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
33 Puttipongse Varavudhi 1
34 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
35 ละอองทิพย์ เหมะ 1
36 Naiyana Chaiyabutr 1
37 Kitpramuk Tantayaporn 1
38 บรรจง คณะวรรณ 1
39 Sompol Sanguanrungsirikul 1
40 Ampa Luiengpirom 1
41 วิมล เหมะจันทร 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
44 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
45 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
46 ชอุ่ม มลิลา 1
47 Chakkaphan Sutthirat 1
48 สุมา เมืองใย 1
49 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
50 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
51 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
52 ประคอง ชอบเสียง 1
53 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
54 Chudaachhara Unhasuta 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 Siriwan Yaemnimnual 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
60 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
61 Somwai Leetranont 1
62 ไววิทย์ พุทธารี 1
63 Anchalee La-ard 1
64 Kamon Kawkitinarong 1
65 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
66 สายฝน ควรผดุง 1
67 Nifaridah Waba 1
68 สิริพร สิวราวุฒิ 1
69 Chintana Chirathaworn 1
70 Daungporn Thongngam 1
71 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
72 Chutima Jittaprasatsin 1
73 วาสนา เสียงดัง 1
74 Wimonrat Panpetch 1
75 Varunee Padmasankh 1
76 Nathavut Sirimontaporn 1
77 Wu, Jeng Yih 1
78 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
79 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
80 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
81 กระมล ทองธรรมชาติ 1
82 สมชัย วัฒนการุณ 1
83 Chariya Uiyyasathian 1
84 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
85 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
86 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
87 Suchin Arunsawatwong 1
88 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
89 Roongruedee Chaiteerakij 1
90 Rajalida Lipikorn 1
91 Udom Kachintorn 1
92 Walaisiri Muangsiri 1
93 ประธาน ดาบเพชร 1
94 Chatporn Kittitrakul 1
95 Ukkaporn Sirichai 1
96 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
97 อวย เกตุสิงห์ 1
98 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
99 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
100 Versalovic, James 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 Janjira Thongtem 1
106 Siroj Jitsurong 1
107 สุวิชา ทองสิมา 1
108 Sanjira Juntarapornchai 1
109 วัลลภ แย้มเหมือน 1
110 Saowanee Kwanlertjit 1
111 ธวัชชัย สันติสุข 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
113 Kanchalee Lertpocasombat 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 Somjai Reinprayoon 1
116 Suthep Thaniyavarn 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
118 Yupawadee Chaodong 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
120 Chompoonut Sunanliganon 1
121 สมพร พรมดี 1
122 Phawinee Subsomwong 1
123 ศุกันยา ห้วยผัด 1
124 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
125 Thanathon Sesuk 1
126 สุวดี ยาป่าคาย 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 Acom Sornsute 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 Sumanee Sirilertpanrana 1
137 Thien Thiraworawong 1
138 Prasertsri Tunglertsumphan 1
139 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
140 เอกชัย อดุลยธรรม 1
141 กมลชนก ยวดยง 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 Thada Jirajaras 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
145 คัคนางค์ มณีศรี 1
146 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
147 วัฒนชัย สมิทธากร 1
148 Jaitip Paiboon 1
149 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
150 Wilai Anomasiri 1
151 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
152 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
153 กาญจนา แก้วเทพ 1
154 Vanida Chantarateptawan 1
155 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
157 Kittisak Likhitwitayawuid 1
158 Vimolmas Lipipun 1
159 มยุรี ตันติสิระ 1
160 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
161 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
162 Supa Chantharasakul 1
163 Garnpimol C. Ritthidej 1
164 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
165 Sumphan Wongseripipatana 1
166 Panee Boonthavi 1
167 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
168 Srilert Chotpantarat 1
169 อุทัย บุญประเสริฐ 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
171 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
173 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
174 วิไล ชินธเนศ 1
175 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
176 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
178 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
179 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
180 Boonchai Sangpetngam 1
181 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
182 Chalermpol Leevailoj 1
183 ศิริชัย ศิริกายะ 1
184 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
185 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
186 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
187 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
188 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
189 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei