ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Ajcharaporn Sawatpanich 2
6 Duangporn Thong-Ngam 2
7 Waraporn Siriterm 2
8 Graham, David Y. 2
9 อวย เกตุสิงห์ 1
10 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
11 Chatporn Kittitrakul 1
12 ประธาน ดาบเพชร 1
13 Ukkaporn Sirichai 1
14 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
15 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
16 Roongruedee Chaiteerakij 1
17 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
18 Suchin Arunsawatwong 1
19 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
20 Varunee Padmasankh 1
21 Somwai Leetranont 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 Anchalee La-ard 1
24 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
25 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
26 Wu, Jeng Yih 1
27 Udom Kachintorn 1
28 Walaisiri Muangsiri 1
29 Nathavut Sirimontaporn 1
30 Rajalida Lipikorn 1
31 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
32 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
33 Chonticha Srisawang 1
34 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
35 Jittima Chatchawansaisin 1
36 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
37 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
40 วินัย งามแสง 1
41 สิทธิพร แอกทอง 1
42 Chayaporn Supachartwong 1
43 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
44 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
45 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
46 สมชัย วัฒนการุณ 1
47 Chariya Uiyyasathian 1
48 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
49 Kasidit Nootong 1
50 Anawatch Mitpratan 1
51 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
52 กระมล ทองธรรมชาติ 1
53 Kamon Kawkitinarong 1
54 Chompoonut Sunanliganon 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
56 Suthep Thaniyavarn 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
59 Yupawadee Chaodong 1
60 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
61 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
62 Saowanee Kwanlertjit 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 Kanchalee Lertpocasombat 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
67 วิไล ชินธเนศ 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
69 อุทัย บุญประเสริฐ 1
70 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
72 Somjai Reinprayoon 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
76 Versalovic, James 1
77 วาสนา เสียงดัง 1
78 Wimonrat Panpetch 1
79 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
80 Daungporn Thongngam 1
81 Chutima Jittaprasatsin 1
82 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
83 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
84 Siriwan Yaemnimnual 1
85 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
86 Phanphen Wattanaarsakit 1
87 สายฝน ควรผดุง 1
88 Nifaridah Waba 1
89 Sanjira Juntarapornchai 1
90 วัลลภ แย้มเหมือน 1
91 Janjira Thongtem 1
92 สำเริง แย้มโสภี 1
93 สุวิชา ทองสิมา 1
94 Siroj Jitsurong 1
95 สิริพร สิวราวุฒิ 1
96 Chintana Chirathaworn 1
97 สมพร พรมดี 1
98 Chudaachhara Unhasuta 1
99 รุ่งราวี ทองกันยา 1
100 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
101 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
102 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
103 Boonchai Sangpetngam 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
105 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
106 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
108 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
110 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
111 Chalermpol Leevailoj 1
112 Vanida Chantarateptawan 1
113 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
114 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
115 Wilai Anomasiri 1
116 กาญจนา แก้วเทพ 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 ศิริชัย ศิริกายะ 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
122 Phawinee Subsomwong 1
123 ศุกันยา ห้วยผัด 1
124 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
125 Thanathon Sesuk 1
126 สุวดี ยาป่าคาย 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 Acom Sornsute 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 Sumanee Sirilertpanrana 1
137 Thien Thiraworawong 1
138 Prasertsri Tunglertsumphan 1
139 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
140 เอกชัย อดุลยธรรม 1
141 กมลชนก ยวดยง 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 Thada Jirajaras 1
144 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
145 วัฒนชัย สมิทธากร 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
148 สุมา เมืองใย 1
149 Chakkaphan Sutthirat 1
150 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
151 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
152 Puttipongse Varavudhi 1
153 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
154 ละอองทิพย์ เหมะ 1
155 วิมล เหมะจันทร 1
156 พรรณี กาญจนพลู 1
157 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
158 สุมิตรา พูลทอง 1
159 กำจัด มงคลกุล 1
160 Yeshey Penjor 1
161 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
162 ๋Janes, Gavin W. 1
163 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
164 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
165 ชอุ่ม มลิลา 1
166 ประคอง ชอบเสียง 1
167 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
168 Naiyana Chaiyabutr 1
169 Sumphan Wongseripipatana 1
170 Panee Boonthavi 1
171 Garnpimol C. Ritthidej 1
172 Supa Chantharasakul 1
173 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
174 Kittisak Likhitwitayawuid 1
175 Jaitip Paiboon 1
176 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
177 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
178 Vimolmas Lipipun 1
179 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
180 บรรจง คณะวรรณ 1
181 Sompol Sanguanrungsirikul 1
182 Ampa Luiengpirom 1
183 Kitpramuk Tantayaporn 1
184 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
185 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
186 มยุรี ตันติสิระ 1
187 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
188 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
189 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei