ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Waraporn Siriterm 2
6 Ajcharaporn Sawatpanich 2
7 Graham, David Y. 2
8 Duangporn Thong-Ngam 2
9 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
10 มยุรี ตันติสิระ 1
11 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
12 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
13 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
14 Panee Boonthavi 1
15 Sumphan Wongseripipatana 1
16 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
17 Garnpimol C. Ritthidej 1
18 Supa Chantharasakul 1
19 Vimolmas Lipipun 1
20 Naiyana Chaiyabutr 1
21 Puttipongse Varavudhi 1
22 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
23 ละอองทิพย์ เหมะ 1
24 วิมล เหมะจันทร 1
25 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
26 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
27 Sompol Sanguanrungsirikul 1
28 Ampa Luiengpirom 1
29 Kitpramuk Tantayaporn 1
30 บรรจง คณะวรรณ 1
31 วัฒนชัย สมิทธากร 1
32 Chalermpol Leevailoj 1
33 ศิริชัย ศิริกายะ 1
34 Srilert Chotpantarat 1
35 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
36 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
37 Boonchai Sangpetngam 1
38 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
39 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
40 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
42 กาญจนา แก้วเทพ 1
43 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
44 Jaitip Paiboon 1
45 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
48 Wilai Anomasiri 1
49 Vanida Chantarateptawan 1
50 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
51 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
52 Kittisak Likhitwitayawuid 1
53 Chakkaphan Sutthirat 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
58 ศุกันยา ห้วยผัด 1
59 Pantharee Boonsatorn 1
60 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
61 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
62 Acom Sornsute 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 Sumanee Sirilertpanrana 1
67 Thien Thiraworawong 1
68 Prasertsri Tunglertsumphan 1
69 Phawinee Subsomwong 1
70 Pornpimol Muanjai 1
71 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 Thada Jirajaras 1
74 เอกชัย อดุลยธรรม 1
75 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
76 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
77 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
78 ชอุ่ม มลิลา 1
79 ประคอง ชอบเสียง 1
80 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
81 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
82 พรรณี กาญจนพลู 1
83 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
84 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
85 สุมา เมืองใย 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
87 ๋Janes, Gavin W. 1
88 สุมิตรา พูลทอง 1
89 Phanphen Wattanaarsakit 1
90 นภสร โกวรรธนะกุล 1
91 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
92 วินัย งามแสง 1
93 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
94 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
95 รุ่งราวี ทองกันยา 1
96 กำจัด มงคลกุล 1
97 Yeshey Penjor 1
98 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
99 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
100 Rajalida Lipikorn 1
101 Udom Kachintorn 1
102 Walaisiri Muangsiri 1
103 Nathavut Sirimontaporn 1
104 Roongruedee Chaiteerakij 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 Ukkaporn Sirichai 1
107 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
108 อวย เกตุสิงห์ 1
109 Chatporn Kittitrakul 1
110 Varunee Padmasankh 1
111 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
112 Chudaachhara Unhasuta 1
113 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
114 Siriwan Yaemnimnual 1
115 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
116 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 Somwai Leetranont 1
119 ไววิทย์ พุทธารี 1
120 Anchalee La-ard 1
121 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
122 Suchin Arunsawatwong 1
123 Chayaporn Supachartwong 1
124 Kasidit Nootong 1
125 Anawatch Mitpratan 1
126 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
127 สิทธิพร แอกทอง 1
128 Jittima Chatchawansaisin 1
129 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
130 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
131 Chonticha Srisawang 1
132 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
133 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
134 Chariya Uiyyasathian 1
135 Wu, Jeng Yih 1
136 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
137 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
138 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
139 กระมล ทองธรรมชาติ 1
140 สมชัย วัฒนการุณ 1
141 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
142 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
143 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
144 Kamon Kawkitinarong 1
145 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
146 Kanchalee Lertpocasombat 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
148 Somjai Reinprayoon 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
151 Suthep Thaniyavarn 1
152 Yupawadee Chaodong 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
154 Chompoonut Sunanliganon 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
156 คัคนางค์ มณีศรี 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
160 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
162 อุทัย บุญประเสริฐ 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
164 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
166 วิไล ชินธเนศ 1
167 ธวัชชัย สันติสุข 1
168 Saowanee Kwanlertjit 1
169 สายฝน ควรผดุง 1
170 Nifaridah Waba 1
171 สิริพร สิวราวุฒิ 1
172 Chintana Chirathaworn 1
173 Daungporn Thongngam 1
174 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
175 Chutima Jittaprasatsin 1
176 วาสนา เสียงดัง 1
177 Wimonrat Panpetch 1
178 สมพร พรมดี 1
179 Siroj Jitsurong 1
180 Versalovic, James 1
181 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
182 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
183 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
184 สำเริง แย้มโสภี 1
185 Janjira Thongtem 1
186 สุวิชา ทองสิมา 1
187 Sanjira Juntarapornchai 1
188 วัลลภ แย้มเหมือน 1
189 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei