ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Waraporn Siriterm 2
6 Ajcharaporn Sawatpanich 2
7 Graham, David Y. 2
8 Duangporn Thong-Ngam 2
9 Kitpramuk Tantayaporn 1
10 Ampa Luiengpirom 1
11 Naiyana Chaiyabutr 1
12 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
13 Sompol Sanguanrungsirikul 1
14 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
15 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
16 Puttipongse Varavudhi 1
17 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
18 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
19 บรรจง คณะวรรณ 1
20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
21 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
22 สุมา เมืองใย 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
26 มยุรี ตันติสิระ 1
27 ละอองทิพย์ เหมะ 1
28 วิมล เหมะจันทร 1
29 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
30 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
31 Panee Boonthavi 1
32 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
33 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
34 Wilai Anomasiri 1
35 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
36 Vanida Chantarateptawan 1
37 กาญจนา แก้วเทพ 1
38 Srilert Chotpantarat 1
39 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
40 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
41 วัฒนชัย สมิทธากร 1
42 Jaitip Paiboon 1
43 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
44 Garnpimol C. Ritthidej 1
45 Supa Chantharasakul 1
46 Vimolmas Lipipun 1
47 Sumphan Wongseripipatana 1
48 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
49 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
50 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
51 Kittisak Likhitwitayawuid 1
52 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
53 ๋Janes, Gavin W. 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
58 ศุกันยา ห้วยผัด 1
59 Pantharee Boonsatorn 1
60 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
61 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
62 Acom Sornsute 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 Sumanee Sirilertpanrana 1
67 Thien Thiraworawong 1
68 Prasertsri Tunglertsumphan 1
69 Phawinee Subsomwong 1
70 Pornpimol Muanjai 1
71 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 Thada Jirajaras 1
74 เอกชัย อดุลยธรรม 1
75 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
76 Chayaporn Supachartwong 1
77 กำจัด มงคลกุล 1
78 Yeshey Penjor 1
79 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
80 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
81 รุ่งราวี ทองกันยา 1
82 สุมิตรา พูลทอง 1
83 ชอุ่ม มลิลา 1
84 ประคอง ชอบเสียง 1
85 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
86 ศิริชัย ศิริกายะ 1
87 Phanphen Wattanaarsakit 1
88 นภสร โกวรรธนะกุล 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
91 Jittima Chatchawansaisin 1
92 สิทธิพร แอกทอง 1
93 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
94 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
95 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
96 วินัย งามแสง 1
97 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
98 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
99 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
100 ไววิทย์ พุทธารี 1
101 Anchalee La-ard 1
102 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
103 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
104 Somwai Leetranont 1
105 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
106 Udom Kachintorn 1
107 Walaisiri Muangsiri 1
108 Nathavut Sirimontaporn 1
109 Varunee Padmasankh 1
110 Chudaachhara Unhasuta 1
111 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
112 วาสนา เสียงดัง 1
113 Wimonrat Panpetch 1
114 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
115 Daungporn Thongngam 1
116 Chutima Jittaprasatsin 1
117 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
118 Siriwan Yaemnimnual 1
119 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
120 Kamon Kawkitinarong 1
121 Rajalida Lipikorn 1
122 Roongruedee Chaiteerakij 1
123 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
124 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
125 สมชัย วัฒนการุณ 1
126 กระมล ทองธรรมชาติ 1
127 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
128 Chariya Uiyyasathian 1
129 Kasidit Nootong 1
130 Anawatch Mitpratan 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
133 Wu, Jeng Yih 1
134 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
135 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
136 อวย เกตุสิงห์ 1
137 Chatporn Kittitrakul 1
138 ประธาน ดาบเพชร 1
139 Ukkaporn Sirichai 1
140 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
141 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
142 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
143 Suchin Arunsawatwong 1
144 สายฝน ควรผดุง 1
145 Nifaridah Waba 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
147 วิไล ชินธเนศ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
149 อุทัย บุญประเสริฐ 1
150 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
153 Somjai Reinprayoon 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
155 คัคนางค์ มณีศรี 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
157 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
158 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
159 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
160 Boonchai Sangpetngam 1
161 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
163 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
165 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
167 Kanchalee Lertpocasombat 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
169 Sanjira Juntarapornchai 1
170 วัลลภ แย้มเหมือน 1
171 Janjira Thongtem 1
172 สำเริง แย้มโสภี 1
173 สุวิชา ทองสิมา 1
174 Siroj Jitsurong 1
175 สิริพร สิวราวุฒิ 1
176 Chintana Chirathaworn 1
177 สมพร พรมดี 1
178 Versalovic, James 1
179 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
181 Chompoonut Sunanliganon 1
182 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
183 Suthep Thaniyavarn 1
184 Yupawadee Chaodong 1
185 ธวัชชัย สันติสุข 1
186 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
187 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
188 Saowanee Kwanlertjit 1
189 Chalermpol Leevailoj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei