ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Waraporn Siriterm 2
6 Duangporn Thong-Ngam 2
7 Ajcharaporn Sawatpanich 2
8 Graham, David Y. 2
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 Phanphen Wattanaarsakit 1
11 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
12 วินัย งามแสง 1
13 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 สุมิตรา พูลทอง 1
16 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
17 กำจัด มงคลกุล 1
18 Yeshey Penjor 1
19 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
20 Jittima Chatchawansaisin 1
21 Chayaporn Supachartwong 1
22 Kasidit Nootong 1
23 Anawatch Mitpratan 1
24 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
25 สิทธิพร แอกทอง 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
28 Chonticha Srisawang 1
29 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
30 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
31 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
32 Puttipongse Varavudhi 1
33 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
34 ละอองทิพย์ เหมะ 1
35 วิมล เหมะจันทร 1
36 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
37 Naiyana Chaiyabutr 1
38 Sompol Sanguanrungsirikul 1
39 Ampa Luiengpirom 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
42 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
43 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
44 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
45 ชอุ่ม มลิลา 1
46 ประคอง ชอบเสียง 1
47 พรรณี กาญจนพลู 1
48 Chakkaphan Sutthirat 1
49 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
50 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
51 สุมา เมืองใย 1
52 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
53 สมชัย วัฒนการุณ 1
54 Thada Jirajaras 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
59 กมลชนก ยวดยง 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 สุวดี ยาป่าคาย 1
62 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
63 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
64 Sumanee Sirilertpanrana 1
65 Thien Thiraworawong 1
66 Acom Sornsute 1
67 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
68 Pantharee Boonsatorn 1
69 ศุกันยา ห้วยผัด 1
70 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
71 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
72 Prasertsri Tunglertsumphan 1
73 Phawinee Subsomwong 1
74 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 Varunee Padmasankh 1
77 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
78 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
79 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
80 Suchin Arunsawatwong 1
81 Wu, Jeng Yih 1
82 กระมล ทองธรรมชาติ 1
83 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
84 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
85 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
86 บรรจง คณะวรรณ 1
87 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
88 Ukkaporn Sirichai 1
89 Rajalida Lipikorn 1
90 Udom Kachintorn 1
91 Walaisiri Muangsiri 1
92 Nathavut Sirimontaporn 1
93 Roongruedee Chaiteerakij 1
94 ประธาน ดาบเพชร 1
95 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
96 อวย เกตุสิงห์ 1
97 Chatporn Kittitrakul 1
98 Chariya Uiyyasathian 1
99 มยุรี ตันติสิระ 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 Saowanee Kwanlertjit 1
104 Versalovic, James 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 สุวิชา ทองสิมา 1
107 Sanjira Juntarapornchai 1
108 วัลลภ แย้มเหมือน 1
109 Janjira Thongtem 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 Yupawadee Chaodong 1
112 Kanchalee Lertpocasombat 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
114 Somjai Reinprayoon 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
117 Suthep Thaniyavarn 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
119 Chompoonut Sunanliganon 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
121 Siroj Jitsurong 1
122 สมพร พรมดี 1
123 Chudaachhara Unhasuta 1
124 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
125 Siriwan Yaemnimnual 1
126 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
127 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
128 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
129 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
130 Somwai Leetranont 1
131 ไววิทย์ พุทธารี 1
132 Anchalee La-ard 1
133 Kamon Kawkitinarong 1
134 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
135 สายฝน ควรผดุง 1
136 Nifaridah Waba 1
137 สิริพร สิวราวุฒิ 1
138 Chintana Chirathaworn 1
139 Daungporn Thongngam 1
140 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
141 Chutima Jittaprasatsin 1
142 วาสนา เสียงดัง 1
143 Wimonrat Panpetch 1
144 คัคนางค์ มณีศรี 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
146 วัฒนชัย สมิทธากร 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 กาญจนา แก้วเทพ 1
153 Vanida Chantarateptawan 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
156 Kittisak Likhitwitayawuid 1
157 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
158 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
159 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
160 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
161 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
162 Vimolmas Lipipun 1
163 Supa Chantharasakul 1
164 Sumphan Wongseripipatana 1
165 Panee Boonthavi 1
166 Garnpimol C. Ritthidej 1
167 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
168 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
170 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
172 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
173 อุทัย บุญประเสริฐ 1
174 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
175 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
177 วิไล ชินธเนศ 1
178 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
179 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
180 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
181 Chalermpol Leevailoj 1
182 ศิริชัย ศิริกายะ 1
183 Srilert Chotpantarat 1
184 Boonchai Sangpetngam 1
185 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
186 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
187 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
188 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
189 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei