ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Waraporn Siriterm 2
6 Ajcharaporn Sawatpanich 2
7 Graham, David Y. 2
8 Duangporn Thong-Ngam 2
9 Garnpimol C. Ritthidej 1
10 Panee Boonthavi 1
11 Supa Chantharasakul 1
12 Vimolmas Lipipun 1
13 Sumphan Wongseripipatana 1
14 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
15 Jaitip Paiboon 1
16 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
17 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
18 Kittisak Likhitwitayawuid 1
19 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
20 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
21 Sompol Sanguanrungsirikul 1
22 Ampa Luiengpirom 1
23 Kitpramuk Tantayaporn 1
24 Naiyana Chaiyabutr 1
25 บรรจง คณะวรรณ 1
26 วัฒนชัย สมิทธากร 1
27 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
29 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
30 มยุรี ตันติสิระ 1
31 Vanida Chantarateptawan 1
32 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
33 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
34 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
35 Boonchai Sangpetngam 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
37 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
39 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
41 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
42 Chalermpol Leevailoj 1
43 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
44 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
45 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
46 Wilai Anomasiri 1
47 กาญจนา แก้วเทพ 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
49 ศิริชัย ศิริกายะ 1
50 Srilert Chotpantarat 1
51 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
54 Thanathon Sesuk 1
55 สุวดี ยาป่าคาย 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
59 ศุกันยา ห้วยผัด 1
60 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
61 Acom Sornsute 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 กมลชนก ยวดยง 1
65 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
66 Thien Thiraworawong 1
67 Prasertsri Tunglertsumphan 1
68 Phawinee Subsomwong 1
69 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
70 Sumanee Sirilertpanrana 1
71 Pornpimol Muanjai 1
72 Thada Jirajaras 1
73 เอกชัย อดุลยธรรม 1
74 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
75 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
76 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
77 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
78 สุมา เมืองใย 1
79 Chakkaphan Sutthirat 1
80 พรรณี กาญจนพลู 1
81 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
82 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
83 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
84 ละอองทิพย์ เหมะ 1
85 วิมล เหมะจันทร 1
86 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
87 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
88 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
89 รุ่งราวี ทองกันยา 1
90 กำจัด มงคลกุล 1
91 Yeshey Penjor 1
92 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
93 สุมิตรา พูลทอง 1
94 ๋Janes, Gavin W. 1
95 ชอุ่ม มลิลา 1
96 ประคอง ชอบเสียง 1
97 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
98 Puttipongse Varavudhi 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
100 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
101 อวย เกตุสิงห์ 1
102 Chatporn Kittitrakul 1
103 ประธาน ดาบเพชร 1
104 Ukkaporn Sirichai 1
105 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
106 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
107 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
108 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
109 Suchin Arunsawatwong 1
110 Roongruedee Chaiteerakij 1
111 Rajalida Lipikorn 1
112 Somwai Leetranont 1
113 ไววิทย์ พุทธารี 1
114 Anchalee La-ard 1
115 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
116 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
117 Varunee Padmasankh 1
118 Udom Kachintorn 1
119 Walaisiri Muangsiri 1
120 Nathavut Sirimontaporn 1
121 Wu, Jeng Yih 1
122 กระมล ทองธรรมชาติ 1
123 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
124 Chonticha Srisawang 1
125 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
126 Jittima Chatchawansaisin 1
127 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
128 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
129 Phanphen Wattanaarsakit 1
130 นภสร โกวรรธนะกุล 1
131 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
132 วินัย งามแสง 1
133 สิทธิพร แอกทอง 1
134 Chayaporn Supachartwong 1
135 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
136 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
137 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
138 สมชัย วัฒนการุณ 1
139 Chariya Uiyyasathian 1
140 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
141 Kasidit Nootong 1
142 Anawatch Mitpratan 1
143 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
144 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
145 Chudaachhara Unhasuta 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
147 Chompoonut Sunanliganon 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
149 Suthep Thaniyavarn 1
150 Yupawadee Chaodong 1
151 ธวัชชัย สันติสุข 1
152 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
153 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
154 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
155 Saowanee Kwanlertjit 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
157 Kanchalee Lertpocasombat 1
158 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
159 วิไล ชินธเนศ 1
160 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
161 อุทัย บุญประเสริฐ 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
163 คัคนางค์ มณีศรี 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
165 Somjai Reinprayoon 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
167 Versalovic, James 1
168 สำเริง แย้มโสภี 1
169 Chutima Jittaprasatsin 1
170 วาสนา เสียงดัง 1
171 Wimonrat Panpetch 1
172 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
173 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
174 Kamon Kawkitinarong 1
175 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
176 Siriwan Yaemnimnual 1
177 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
178 Daungporn Thongngam 1
179 สายฝน ควรผดุง 1
180 สุวิชา ทองสิมา 1
181 Sanjira Juntarapornchai 1
182 วัลลภ แย้มเหมือน 1
183 Janjira Thongtem 1
184 Siroj Jitsurong 1
185 สมพร พรมดี 1
186 Nifaridah Waba 1
187 สิริพร สิวราวุฒิ 1
188 Chintana Chirathaworn 1
189 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei