ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Waraporn Siriterm 2
6 Ajcharaporn Sawatpanich 2
7 Graham, David Y. 2
8 Duangporn Thong-Ngam 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
10 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
11 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
12 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
15 อุทัย บุญประเสริฐ 1
16 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
17 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
19 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
20 Srilert Chotpantarat 1
21 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
22 กาญจนา แก้วเทพ 1
23 Vanida Chantarateptawan 1
24 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
25 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
26 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
27 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
28 Chalermpol Leevailoj 1
29 ศิริชัย ศิริกายะ 1
30 Boonchai Sangpetngam 1
31 คัคนางค์ มณีศรี 1
32 ธวัชชัย สันติสุข 1
33 Yupawadee Chaodong 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
35 Chompoonut Sunanliganon 1
36 Saowanee Kwanlertjit 1
37 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
38 Versalovic, James 1
39 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
40 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
42 Suthep Thaniyavarn 1
43 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
45 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
48 Somjai Reinprayoon 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
50 Kanchalee Lertpocasombat 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
52 วิไล ชินธเนศ 1
53 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
54 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
55 Pantharee Boonsatorn 1
56 ศุกันยา ห้วยผัด 1
57 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
58 Acom Sornsute 1
59 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
60 Prasertsri Tunglertsumphan 1
61 Phawinee Subsomwong 1
62 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
63 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 สุวดี ยาป่าคาย 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 Sumanee Sirilertpanrana 1
70 Thada Jirajaras 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 Thien Thiraworawong 1
76 Kitpramuk Tantayaporn 1
77 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
78 Sumphan Wongseripipatana 1
79 Panee Boonthavi 1
80 Garnpimol C. Ritthidej 1
81 Kittisak Likhitwitayawuid 1
82 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
83 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
84 วัฒนชัย สมิทธากร 1
85 Jaitip Paiboon 1
86 สำเริง แย้มโสภี 1
87 Supa Chantharasakul 1
88 Vimolmas Lipipun 1
89 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
90 บรรจง คณะวรรณ 1
91 Sompol Sanguanrungsirikul 1
92 Ampa Luiengpirom 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
95 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
96 มยุรี ตันติสิระ 1
97 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
98 Wilai Anomasiri 1
99 Siroj Jitsurong 1
100 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
101 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
102 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
103 Chonticha Srisawang 1
104 วินัย งามแสง 1
105 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
106 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
107 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
108 Phanphen Wattanaarsakit 1
109 นภสร โกวรรธนะกุล 1
110 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
111 Jittima Chatchawansaisin 1
112 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
113 Chariya Uiyyasathian 1
114 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
115 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
116 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
117 Anawatch Mitpratan 1
118 สิทธิพร แอกทอง 1
119 Chayaporn Supachartwong 1
120 Kasidit Nootong 1
121 Yeshey Penjor 1
122 กำจัด มงคลกุล 1
123 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
124 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
125 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
126 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
127 วิมล เหมะจันทร 1
128 ละอองทิพย์ เหมะ 1
129 Naiyana Chaiyabutr 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 Puttipongse Varavudhi 1
132 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
133 สุมา เมืองใย 1
134 Chakkaphan Sutthirat 1
135 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 สุมิตรา พูลทอง 1
138 รุ่งราวี ทองกันยา 1
139 ประคอง ชอบเสียง 1
140 ชอุ่ม มลิลา 1
141 พรรณี กาญจนพลู 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
144 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
145 สมชัย วัฒนการุณ 1
146 Kamon Kawkitinarong 1
147 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
148 Chutima Jittaprasatsin 1
149 วาสนา เสียงดัง 1
150 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
151 Siriwan Yaemnimnual 1
152 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
153 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
154 Chudaachhara Unhasuta 1
155 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
156 Wimonrat Panpetch 1
157 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
158 สมพร พรมดี 1
159 สุวิชา ทองสิมา 1
160 Sanjira Juntarapornchai 1
161 วัลลภ แย้มเหมือน 1
162 Chintana Chirathaworn 1
163 สิริพร สิวราวุฒิ 1
164 Daungporn Thongngam 1
165 สายฝน ควรผดุง 1
166 Nifaridah Waba 1
167 Anchalee La-ard 1
168 ไววิทย์ พุทธารี 1
169 Suchin Arunsawatwong 1
170 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
171 Ukkaporn Sirichai 1
172 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
173 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
174 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
175 กระมล ทองธรรมชาติ 1
176 Wu, Jeng Yih 1
177 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
178 อวย เกตุสิงห์ 1
179 Chatporn Kittitrakul 1
180 Nathavut Sirimontaporn 1
181 Varunee Padmasankh 1
182 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
183 Somwai Leetranont 1
184 Walaisiri Muangsiri 1
185 Udom Kachintorn 1
186 ประธาน ดาบเพชร 1
187 Roongruedee Chaiteerakij 1
188 Rajalida Lipikorn 1
189 Janjira Thongtem 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei