ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Waraporn Siriterm 2
6 Ajcharaporn Sawatpanich 2
7 Graham, David Y. 2
8 Duangporn Thong-Ngam 2
9 Vanida Chantarateptawan 1
10 กาญจนา แก้วเทพ 1
11 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
12 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 Chalermpol Leevailoj 1
15 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
16 Wilai Anomasiri 1
17 ศิริชัย ศิริกายะ 1
18 Srilert Chotpantarat 1
19 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
20 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
21 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
22 Sumphan Wongseripipatana 1
23 Panee Boonthavi 1
24 Garnpimol C. Ritthidej 1
25 Kittisak Likhitwitayawuid 1
26 Boonchai Sangpetngam 1
27 วัฒนชัย สมิทธากร 1
28 Jaitip Paiboon 1
29 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
30 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
31 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
35 วิไล ชินธเนศ 1
36 คัคนางค์ มณีศรี 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
38 Kanchalee Lertpocasombat 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
40 Somjai Reinprayoon 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
42 อุทัย บุญประเสริฐ 1
43 Supa Chantharasakul 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
45 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
46 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
52 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
53 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
58 ศุกันยา ห้วยผัด 1
59 Pantharee Boonsatorn 1
60 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
61 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
62 Acom Sornsute 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 Sumanee Sirilertpanrana 1
67 Thien Thiraworawong 1
68 Prasertsri Tunglertsumphan 1
69 Phawinee Subsomwong 1
70 Pornpimol Muanjai 1
71 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 Thada Jirajaras 1
74 เอกชัย อดุลยธรรม 1
75 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
76 Chakkaphan Sutthirat 1
77 บรรจง คณะวรรณ 1
78 Sompol Sanguanrungsirikul 1
79 Ampa Luiengpirom 1
80 Kitpramuk Tantayaporn 1
81 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
82 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
83 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
87 Naiyana Chaiyabutr 1
88 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
89 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
90 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
91 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
92 สุมา เมืองใย 1
93 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
94 วิมล เหมะจันทร 1
95 Puttipongse Varavudhi 1
96 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
97 ละอองทิพย์ เหมะ 1
98 Vimolmas Lipipun 1
99 Yupawadee Chaodong 1
100 Chariya Uiyyasathian 1
101 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
102 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
103 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
104 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
105 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
106 สิทธิพร แอกทอง 1
107 Chayaporn Supachartwong 1
108 Kasidit Nootong 1
109 Anawatch Mitpratan 1
110 สมชัย วัฒนการุณ 1
111 กระมล ทองธรรมชาติ 1
112 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
113 Ukkaporn Sirichai 1
114 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
115 อวย เกตุสิงห์ 1
116 Suchin Arunsawatwong 1
117 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
118 Wu, Jeng Yih 1
119 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
120 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
121 Jittima Chatchawansaisin 1
122 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
123 ๋Janes, Gavin W. 1
124 สุมิตรา พูลทอง 1
125 รุ่งราวี ทองกันยา 1
126 กำจัด มงคลกุล 1
127 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
128 ประคอง ชอบเสียง 1
129 พรรณี กาญจนพลู 1
130 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
131 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
132 ชอุ่ม มลิลา 1
133 Yeshey Penjor 1
134 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
135 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
136 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
137 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
138 Chonticha Srisawang 1
139 วินัย งามแสง 1
140 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
141 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
142 Phanphen Wattanaarsakit 1
143 นภสร โกวรรธนะกุล 1
144 Chatporn Kittitrakul 1
145 ประธาน ดาบเพชร 1
146 Siroj Jitsurong 1
147 สุวิชา ทองสิมา 1
148 Sanjira Juntarapornchai 1
149 วัลลภ แย้มเหมือน 1
150 สมพร พรมดี 1
151 Chintana Chirathaworn 1
152 Daungporn Thongngam 1
153 สายฝน ควรผดุง 1
154 Nifaridah Waba 1
155 สิริพร สิวราวุฒิ 1
156 Janjira Thongtem 1
157 สำเริง แย้มโสภี 1
158 ธวัชชัย สันติสุข 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
160 Chompoonut Sunanliganon 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
162 Saowanee Kwanlertjit 1
163 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
164 Versalovic, James 1
165 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
166 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
167 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
168 Wimonrat Panpetch 1
169 Varunee Padmasankh 1
170 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
171 Somwai Leetranont 1
172 ไววิทย์ พุทธารี 1
173 Nathavut Sirimontaporn 1
174 Walaisiri Muangsiri 1
175 Roongruedee Chaiteerakij 1
176 Rajalida Lipikorn 1
177 Udom Kachintorn 1
178 Anchalee La-ard 1
179 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
180 Kamon Kawkitinarong 1
181 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
182 Chutima Jittaprasatsin 1
183 วาสนา เสียงดัง 1
184 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
185 Siriwan Yaemnimnual 1
186 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
187 Chudaachhara Unhasuta 1
188 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
189 Suthep Thaniyavarn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei