ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somsak Chunharas
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- Somsak Chunharas.
- Somsak Chumharas
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 11
2 Viroj Tangcharoensathien 3
3 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
4 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
5 Suwit Wibulpolprasert 2
6 Phusit Prakongsai 2
7 Nongluk Yodmongkol 1
8 นงลักษณ์ ยอดมงคล 1
9 Suttikarn Chunsuttiwat 1
10 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
11 สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
12 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
13 The Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
14 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
15 Supattra Srivanichakorn 1
16 นิตยา วัจนะภูมิ 1
17 Piya Hanvoravongchai 1
18 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
19 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
20 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
21 Kittinan Anakamanee 1
22 เมธ โชคชัยชาญ 1
23 Suphatra Sriwanichakorn 1
24 Niphit Phirawet 1
25 Sutichai Chitaphankul 1
26 Chanwit Taratep 1
27 Chainan Tayawiwat 1
28 Khraisak Watcharanukulkrai 1
29 Seree Hongyok 1
30 Met Chokchaichan 1
31 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
32 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
33 เสรี หงษ์หยก 1
34 นิพิธ พิรเวช 1
35 Pongphan Phatanwanit 1
36 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกรียรติ 1
37 National health foundation 1
38 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
39 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
40 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
41 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
42 ศรีราชา เจริญพานิช 1
43 Daniel Kraushaar 1
44 Sriracha Charoenparij 1
45 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
46 Anuwat Supachutikul 1
47 Suwat Kittidilokkul. 1
48 Viroj Tangcharoensathien. 1
49 Health Systems Research Institute. 1
50 International Health Policy Program 1
51 Health Systems Research Institute 1
52 National Health Foundation of Thailand 1
53 Sutham Pinjaroen 1
54 Paibul Suriyaongpaisal 1
55 ภูษิต ประคองสาย 1
56 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
57 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
58 Supawanee Sumpaonon 1
59 Mongkol Na Songkhla 1
60 Somchai Suksiriserekul 1
61 สุภกร บัวสาย 1
62 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
63 Supakorn Buasai 1
64 Choochai Supawongse 1
65 Udom Thumakosit 1
66 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
67 อุดม ทุมโฆสิต 1
68 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 1
3 2549 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2544 1
7 2542 3
8 2541 2
9 2540 2
10 2539 2
11 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การวิจัยกับการทำงาน
2 Factors influencing inequitable access to radiation therapy of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
3 การกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
4 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2546
5 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2545
6 Equity in health and health care in Thailand
ปี พ.ศ. 2544
7 การปฏิรูประบบริหารภาครัฐและการปฏิรูปภาคราชการ กับอนาคตของการพัฒนา การประกันสุขภาพของประเทศไทย : การปกครองตนเองและการกระจายอำนาจในการบริการโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
8 การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท
9 Referal system improvement in Thailand : technical report
10 คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2541
11 ประวัติศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขของไทย : บทวิเคราะห์การกระจายอำนาจและผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข
12 สร้างพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2540
13 สี่ปีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รายงานการดำเนินงาน พ.ศ.2536-2539
14 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2539
15 ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย
16 Decentralization and health systems a review on the experience of Thailand
ปี พ.ศ. 2538
17 Health system in transition