ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sompong O-Thong
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- สมพงศ์ โอทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 2
3 2560 3
4 2559 1
5 2557 6
6 2556 2
7 2555 3
8 2552 1
9 2550 1
10 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ระบบบำบัดน้ำเสียในการเลี้ยงกุ้งแบบสองขั้นตอนด้วยผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อแบคทีเรียและก๊าซโอโซน
ปี พ.ศ. 2561
2 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพจากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของนำ้ทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและสาหร่ายพุงชะโด
3 การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2560
4 การผลิตก๊าซไบโอไฮเทนจากชานอ้อยโดยกระบวนการหมักสองขั้นตอนที่สภาวะเทอร์โมฟิลิก
5 พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6 การแยกและคัดเลือกเชื้อเฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิงแบคทีเรียทนเค็มสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ปี พ.ศ. 2559
7 การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมันในการผลิตพลาสติกและพลังงานทดแทนทางชีวภาพ ปีที่2
ปี พ.ศ. 2557
8 การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น
9 การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมัน ในการผลิตพลาสติกและพลังงานทดแทนทางชีวภาพ
10 การพัฒนากระกบวนการผลิตเอทานอลและมีเทนจากต้นปาล์มโดยกระบวนการหมักแบบสองขั้นตอน
11 การเพิ่มผลผลิตก๊าซมีเทนโดยใช้การย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกับขี้เถ้าและของเสียกลีเซอรอลจากโรงงานไบโอดีเซล
12 การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมันในการผลิตพลาสติกและพลังงานทดแทนทางชีวภาพ
13 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลและมีเทนจากลำต้นปาล์มโดยกระบวนการหมักแบบสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2556
14 นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในมรดกทางวัฒนธรรมของการพัฒนาต้นเชื้อ จุลินทรีย์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสีครามจากต้นคราม และการเก็บรักษาสีครามในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
15 โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในมรดกทางวัฒนธรรมของการพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในกระบวนการหมักสีครามจากต้นครามและการเก็บรักษาสีครามในสภาพที่เหมาะสมต่อการย้อม
ปี พ.ศ. 2555
16 การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรัง
17 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากของเสียเศษอาหารโดยหมักร่วมยิสต์และแบคทีเรียภายใต้สภาวะไม่ฆ่าเชื้อ
18 การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มที่ผ่านการเตรียมโดยวิธีการทางเคมีด้วยยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiac
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพจากลำต้นปาล์มอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2550
20 Optimization and microbial community analysis for production of biohydrogen from palm oil mill effluent by thermophilic fermentative process
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดไนเตรทของแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงด้วยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง
22 ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดึเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล์มดิบและการหมักร่วมภายใจ้สภาวะอุณหภูมิสูง
23 การคัดเลือกตัวกลางที่เหมาะสมต่อการยึดเกาะของเมือกชีวภาพเพื่อบำบัดไนเตรท จากน้ำทิ้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
24 ผลของอุณหภูมิและการรับภาระสารอินทรีย์ต่อการผลิตมีเทนจากน้ำทิ้งหลังการผลิตไฮโดรเจน ของน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
25 การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มที่ผ่านการเตรียมโดยวิธีการทางเคมีด้วยยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae