ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sompol Sanguanrungsirikul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Juraiporn Somboonwong 3
2 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 3
3 Anan Srikiatkhachorn 2
4 Wilai Anomasiri 2
5 Onanong Kulaputana 2
6 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
7 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
8 Pantharee Boonsatorn 1
9 Acom Sornsute 1
10 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
11 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 Chariya Uiyyasathian 1
14 สมชัย วัฒนการุณ 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
17 สุวดี ยาป่าคาย 1
18 Suchin Arunsawatwong 1
19 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
20 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
21 Thanathon Sesuk 1
22 กระมล ทองธรรมชาติ 1
23 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
24 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
25 ศุกันยา ห้วยผัด 1
26 Kasidit Nootong 1
27 วินัย งามแสง 1
28 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
29 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
30 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
31 Phanphen Wattanaarsakit 1
32 นภสร โกวรรธนะกุล 1
33 กำจัด มงคลกุล 1
34 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
35 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
36 Chonticha Srisawang 1
37 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
38 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
39 Waraporn Siriterm 1
40 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
41 Anawatch Mitpratan 1
42 สิทธิพร แอกทอง 1
43 Jittima Chatchawansaisin 1
44 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
45 Chayaporn Supachartwong 1
46 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
47 กมลชนก ยวดยง 1
48 Jakapong Khaothin 1
49 สุวิชา ทองสิมา 1
50 Pratoom Moungmee 1
51 วัลลภ แย้มเหมือน 1
52 สมพร พรมดี 1
53 สิริพร สิวราวุฒิ 1
54 Chaweewan Deechauy, 1967- 1
55 สายฝน ควรผดุง 1
56 Sompongse Suwanwalaikorn 1
57 Saowapa Thumapun 1
58 สำเริง แย้มโสภี 1
59 ธวัชชัย สันติสุข 1
60 Tussana Jaruchart 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
62 Wasuwat Kitisomprayoonkul 1
63 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
64 Ladawan Chutimakul 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 Chatchatchai Pitayanon 1
67 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
68 วาสนา เสียงดัง 1
69 Thada Jirajaras 1
70 Rajalida Lipikorn 1
71 Walaisiri Muangsiri 1
72 Varunee Padmasankh 1
73 ประธาน ดาบเพชร 1
74 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
75 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
76 Yeshey Penjor 1
77 อวย เกตุสิงห์ 1
78 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
79 ไววิทย์ พุทธารี 1
80 Weera Supronsinchai 1
81 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
82 Chirapa Nakhanakhup 1
83 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
84 Suchart Kaimusik 1
85 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
86 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
87 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
88 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
89 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
90 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
95 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
97 Somying Tumwasorn 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 Srilert Chotpantarat 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
103 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
104 ศิริชัย ศิริกายะ 1
105 Vanida Chantarateptawan 1
106 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
108 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
111 Veena Vijabund 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
113 Pongsak Yuktanandana 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
115 Navarat Banchertteerakul 1
116 Areerat Suputtitada 1
117 เอกชัย อดุลยธรรม 1
118 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
119 Pornpimol Muanjai 1
120 Thanavud Ardkijkosol 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
122 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
124 วิไล ชินธเนศ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
126 คัคนางค์ มณีศรี 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
128 Chavalit Honglertsakul 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
130 กาญจนา แก้วเทพ 1
131 Jaitip Paiboon 1
132 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
133 วิมล เหมะจันทร 1
134 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
135 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
136 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
137 ละอองทิพย์ เหมะ 1
138 Kitpramuk Tantayaporn 1
139 Puttipongse Varavudhi 1
140 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
141 สุมา เมืองใย 1
142 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
143 ชอุ่ม มลิลา 1
144 ๋Janes, Gavin W. 1
145 รุ่งราวี ทองกันยา 1
146 ประคอง ชอบเสียง 1
147 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
148 พรรณี กาญจนพลู 1
149 Chakkaphan Sutthirat 1
150 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
151 Naiyana Chaiyabutr 1
152 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
153 Panee Boonthavi 1
154 Kittisak Likhitwitayawuid 1
155 Supa Chantharasakul 1
156 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
157 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
158 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
159 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
160 วัฒนชัย สมิทธากร 1
161 Sumphan Wongseripipatana 1
162 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
163 บรรจง คณะวรรณ 1
164 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
165 Ampa Luiengpirom 1
166 มยุรี ตันติสิระ 1
167 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
168 Garnpimol C. Ritthidej 1
169 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
170 Vimolmas Lipipun 1
171 สุมิตรา พูลทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2550 3
5 2549 2
6 2547 1
7 2546 1
8 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
3 A study on climatic conditions, body temperature and cardiovascular response during outdoor exercise in physical education class in the schoolboys of Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
4 Ankle joint position sense of elderly engaged in difference types of exercise
5 Effect of hypobaric hypoxic training on hypoxic ventilatory response in Thai military airborne compared with standard training
ปี พ.ศ. 2550
6 Effects of creatine supplementation on body weight and anaerobic performance in Thai national wheelchair racing athletes
7 The effect of proprioceptive training in basketball players with ankle instability
8 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
9 Changes of lower-leg blood flow and skin temperature in response to cold application in middle aged to elderly men
10 Effects of 15-minute warm up on core temperature changes and sprint performance inThai female national soccer players
ปี พ.ศ. 2547
11 Effect of serotonin depletion and chemically induced facial inflammation on cerebral cortical activity and expression of vanilloid receptor subtype 1 in rat trigeminal system
ปี พ.ศ. 2546
12 Differences in heart rate variability between endurance and resistance trained athletes
ปี พ.ศ. 2542
13 Study of physical activity and energy expenditure in obese and non-obese Thai children in Bangkok Metropolis
14 Effect of Tai Chi Chaun exercise on glycemic control and aerobic capacity in niddm patients