ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sompol Sanguanrungsirikul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 3
2 Juraiporn Somboonwong 3
3 Anan Srikiatkhachorn 2
4 Wilai Anomasiri 2
5 Onanong Kulaputana 2
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
7 พรรณี กาญจนพลู 1
8 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
9 สุมา เมืองใย 1
10 Chakkaphan Sutthirat 1
11 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
12 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
13 วิมล เหมะจันทร 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
16 ๋Janes, Gavin W. 1
17 Yeshey Penjor 1
18 กำจัด มงคลกุล 1
19 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
20 สุมิตรา พูลทอง 1
21 รุ่งราวี ทองกันยา 1
22 ชอุ่ม มลิลา 1
23 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
24 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
25 ประคอง ชอบเสียง 1
26 Kitpramuk Tantayaporn 1
27 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
28 Garnpimol C. Ritthidej 1
29 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
30 Vimolmas Lipipun 1
31 Sumphan Wongseripipatana 1
32 Supa Chantharasakul 1
33 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
34 Panee Boonthavi 1
35 Kittisak Likhitwitayawuid 1
36 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
37 มยุรี ตันติสิระ 1
38 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
39 Puttipongse Varavudhi 1
40 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
41 Naiyana Chaiyabutr 1
42 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
43 บรรจง คณะวรรณ 1
44 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
45 Ampa Luiengpirom 1
46 ละอองทิพย์ เหมะ 1
47 วินัย งามแสง 1
48 สมชัย วัฒนการุณ 1
49 ศุกันยา ห้วยผัด 1
50 กระมล ทองธรรมชาติ 1
51 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
52 Pantharee Boonsatorn 1
53 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
54 Acom Sornsute 1
55 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
56 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
57 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
58 Thanathon Sesuk 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 Areerat Suputtitada 1
61 Navarat Banchertteerakul 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 เอกชัย อดุลยธรรม 1
64 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
65 สุวดี ยาป่าคาย 1
66 Suchin Arunsawatwong 1
67 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
68 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
69 Chonticha Srisawang 1
70 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
71 Jittima Chatchawansaisin 1
72 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
73 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
74 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
75 Phanphen Wattanaarsakit 1
76 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
77 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
78 Chayaporn Supachartwong 1
79 สิทธิพร แอกทอง 1
80 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 Chariya Uiyyasathian 1
83 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
84 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
85 Anawatch Mitpratan 1
86 Kasidit Nootong 1
87 Waraporn Siriterm 1
88 นภสร โกวรรธนะกุล 1
89 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
90 Sompongse Suwanwalaikorn 1
91 สิริพร สิวราวุฒิ 1
92 สมพร พรมดี 1
93 Jakapong Khaothin 1
94 สายฝน ควรผดุง 1
95 Chaweewan Deechauy, 1967- 1
96 Chirapa Nakhanakhup 1
97 วาสนา เสียงดัง 1
98 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
99 สุวิชา ทองสิมา 1
100 Pratoom Moungmee 1
101 Chatchatchai Pitayanon 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 Wasuwat Kitisomprayoonkul 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 Ladawan Chutimakul 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 Saowapa Thumapun 1
108 สำเริง แย้มโสภี 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 Weera Supronsinchai 1
111 อวย เกตุสิงห์ 1
112 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
113 ประธาน ดาบเพชร 1
114 Thada Jirajaras 1
115 กมลชนก ยวดยง 1
116 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
117 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 Rajalida Lipikorn 1
121 Walaisiri Muangsiri 1
122 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
123 Suchart Kaimusik 1
124 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
125 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
126 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
127 Varunee Padmasankh 1
128 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
129 ไววิทย์ พุทธารี 1
130 ธวัชชัย สันติสุข 1
131 Tussana Jaruchart 1
132 Chalermpol Leevailoj 1
133 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
134 Srilert Chotpantarat 1
135 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
136 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
137 Boonchai Sangpetngam 1
138 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
139 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
140 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
143 กาญจนา แก้วเทพ 1
144 Jaitip Paiboon 1
145 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
146 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
147 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
148 Vanida Chantarateptawan 1
149 ศิริชัย ศิริกายะ 1
150 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
152 Somying Tumwasorn 1
153 Thanavud Ardkijkosol 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
155 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
157 Pongsak Yuktanandana 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
159 Veena Vijabund 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
161 Chavalit Honglertsakul 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
164 อุทัย บุญประเสริฐ 1
165 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
166 วิไล ชินธเนศ 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
168 คัคนางค์ มณีศรี 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
170 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
171 วัฒนชัย สมิทธากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2550 3
5 2549 2
6 2547 1
7 2546 1
8 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
3 A study on climatic conditions, body temperature and cardiovascular response during outdoor exercise in physical education class in the schoolboys of Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
4 Ankle joint position sense of elderly engaged in difference types of exercise
5 Effect of hypobaric hypoxic training on hypoxic ventilatory response in Thai military airborne compared with standard training
ปี พ.ศ. 2550
6 Effects of creatine supplementation on body weight and anaerobic performance in Thai national wheelchair racing athletes
7 The effect of proprioceptive training in basketball players with ankle instability
8 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
9 Changes of lower-leg blood flow and skin temperature in response to cold application in middle aged to elderly men
10 Effects of 15-minute warm up on core temperature changes and sprint performance inThai female national soccer players
ปี พ.ศ. 2547
11 Effect of serotonin depletion and chemically induced facial inflammation on cerebral cortical activity and expression of vanilloid receptor subtype 1 in rat trigeminal system
ปี พ.ศ. 2546
12 Differences in heart rate variability between endurance and resistance trained athletes
ปี พ.ศ. 2542
13 Study of physical activity and energy expenditure in obese and non-obese Thai children in Bangkok Metropolis
14 Effect of Tai Chi Chaun exercise on glycemic control and aerobic capacity in niddm patients