ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sompol Sanguanrungsirikul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 3
2 Juraiporn Somboonwong 3
3 Anan Srikiatkhachorn 2
4 Wilai Anomasiri 2
5 Onanong Kulaputana 2
6 ละอองทิพย์ เหมะ 1
7 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
8 วิมล เหมะจันทร 1
9 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
10 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
11 Kitpramuk Tantayaporn 1
12 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
13 Naiyana Chaiyabutr 1
14 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
15 Puttipongse Varavudhi 1
16 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
17 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
18 ประคอง ชอบเสียง 1
19 ชอุ่ม มลิลา 1
20 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
21 Chakkaphan Sutthirat 1
22 สุมา เมืองใย 1
23 Ampa Luiengpirom 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
27 วัฒนชัย สมิทธากร 1
28 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
29 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
30 Panee Boonthavi 1
31 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
32 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
33 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
34 กาญจนา แก้วเทพ 1
35 Jaitip Paiboon 1
36 Kittisak Likhitwitayawuid 1
37 Supa Chantharasakul 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 มยุรี ตันติสิระ 1
40 บรรจง คณะวรรณ 1
41 Vimolmas Lipipun 1
42 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
45 Garnpimol C. Ritthidej 1
46 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
47 สุมิตรา พูลทอง 1
48 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
49 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
50 Acom Sornsute 1
51 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
52 Chariya Uiyyasathian 1
53 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
54 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
55 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
56 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
57 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
58 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
59 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 สมชัย วัฒนการุณ 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 Waraporn Siriterm 1
68 Kasidit Nootong 1
69 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
70 นภสร โกวรรธนะกุล 1
71 Phanphen Wattanaarsakit 1
72 วินัย งามแสง 1
73 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
74 กำจัด มงคลกุล 1
75 รุ่งราวี ทองกันยา 1
76 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
77 Yeshey Penjor 1
78 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
79 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
80 Chayaporn Supachartwong 1
81 สิทธิพร แอกทอง 1
82 Anawatch Mitpratan 1
83 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
84 Jittima Chatchawansaisin 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 Chonticha Srisawang 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 Vanida Chantarateptawan 1
90 Weera Supronsinchai 1
91 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
92 Chirapa Nakhanakhup 1
93 วาสนา เสียงดัง 1
94 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
95 Suchart Kaimusik 1
96 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
97 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
98 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
99 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
100 Chaweewan Deechauy, 1967- 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 Pratoom Moungmee 1
103 วัลลภ แย้มเหมือน 1
104 Jakapong Khaothin 1
105 สมพร พรมดี 1
106 สายฝน ควรผดุง 1
107 Sompongse Suwanwalaikorn 1
108 สิริพร สิวราวุฒิ 1
109 ไววิทย์ พุทธารี 1
110 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
111 สุวดี ยาป่าคาย 1
112 Suchin Arunsawatwong 1
113 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
114 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
115 Navarat Banchertteerakul 1
116 Areerat Suputtitada 1
117 เอกชัย อดุลยธรรม 1
118 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
119 Pornpimol Muanjai 1
120 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
121 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
122 Rajalida Lipikorn 1
123 Walaisiri Muangsiri 1
124 Varunee Padmasankh 1
125 Thada Jirajaras 1
126 ประธาน ดาบเพชร 1
127 กมลชนก ยวดยง 1
128 อวย เกตุสิงห์ 1
129 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
130 Saowapa Thumapun 1
131 สำเริง แย้มโสภี 1
132 Somying Tumwasorn 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
134 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
135 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
137 อุทัย บุญประเสริฐ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
139 วิไล ชินธเนศ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
141 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
142 Boonchai Sangpetngam 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
145 ศิริชัย ศิริกายะ 1
146 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
147 Srilert Chotpantarat 1
148 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
149 Chalermpol Leevailoj 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
153 ธวัชชัย สันติสุข 1
154 Tussana Jaruchart 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
156 Wasuwat Kitisomprayoonkul 1
157 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
158 Ladawan Chutimakul 1
159 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
160 Chatchatchai Pitayanon 1
161 Veena Vijabund 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
163 Chavalit Honglertsakul 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
165 คัคนางค์ มณีศรี 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
168 Pongsak Yuktanandana 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
170 Thanavud Ardkijkosol 1
171 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2550 3
5 2549 2
6 2547 1
7 2546 1
8 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
3 A study on climatic conditions, body temperature and cardiovascular response during outdoor exercise in physical education class in the schoolboys of Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
4 Ankle joint position sense of elderly engaged in difference types of exercise
5 Effect of hypobaric hypoxic training on hypoxic ventilatory response in Thai military airborne compared with standard training
ปี พ.ศ. 2550
6 Effects of creatine supplementation on body weight and anaerobic performance in Thai national wheelchair racing athletes
7 The effect of proprioceptive training in basketball players with ankle instability
8 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
9 Changes of lower-leg blood flow and skin temperature in response to cold application in middle aged to elderly men
10 Effects of 15-minute warm up on core temperature changes and sprint performance inThai female national soccer players
ปี พ.ศ. 2547
11 Effect of serotonin depletion and chemically induced facial inflammation on cerebral cortical activity and expression of vanilloid receptor subtype 1 in rat trigeminal system
ปี พ.ศ. 2546
12 Differences in heart rate variability between endurance and resistance trained athletes
ปี พ.ศ. 2542
13 Study of physical activity and energy expenditure in obese and non-obese Thai children in Bangkok Metropolis
14 Effect of Tai Chi Chaun exercise on glycemic control and aerobic capacity in niddm patients