ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sirintorn Chaisakda
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิรินทร ไชยศักดา 26
2 Kasititorn Pooparadai 19
3 กษิติธร ภูภราดัย 18
4 Chadamas Thuvasethakul 8
5 Orachat Leingpeboon 7
6 Puncharee Pungpit 7
7 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 7
8 ปัญชลี พึ่งพิศ 7
9 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 7
10 Wanwisa Srikram 6
11 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 6
12 Kalaya Udomvitid 5
13 กัลยา อุดมวิทิต 5
14 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 4
15 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 4
16 Thaweesak Koanantakool 4
17 Sumavasee Salasuk 4
18 สุมาวสี ศาลาสุข 4
19 Pannee Panitpracha 3
20 Jirapon Tubtimhin 3
21 พรรณี พนิตประชา 3
22 จิรพล ทับทิมหิน 3
23 Wandee Krichanan 3
24 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 3
25 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 3
26 Nonthawat Magroodin 3
27 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 2
28 Watanyoo Putharaksa 2
29 Kasama Kongsmak 2
30 วัลภา สูญราช 2
31 วทัญญู พุทธรักษา 2
32 Wanlapha Sunrat 2
33 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 2
34 กษมา กองสมัคร 2
35 Jiraporn Jaroenpool 2
36 กาญจนา วานิชกร 2
37 Panita Lamsam 2
38 ปณิตา ล่ำซำ 2
39 เอกรัตน์ ชายน้ำเค็ม 2
40 วันดี กริชอนันต์ 2
41 พิธุมา พันธุ์ทวี 2
42 Kardsiri Kantikittikun 1
43 Kunakorn Charoenwong 1
44 Phumisak Smutkupt 1
45 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
46 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 1
47 Weerawan Charoensub 1
48 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
49 ณพิชญา เทพรอด 1
50 เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ 1
51 จินตนา พัฒนาธรชัย 1
52 Nahpihtchaya Tebrod 1
53 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 1
54 บัญชา ดอกไม้ 1
55 Bancha Dokmai 1
56 Ratchanee Iemthanon 1
57 Youngyudh Thithapand 1
58 มลุลี พรโชคชัย 1
59 Malulee Pornchockchai 1
60 Pituma Puntawee 1
61 สกุณา แซ่ซึ่ง 1
62 Jintana Pattanatornchai 1
63 อัจฉริยา รักษ์รอด 1
64 Manoo Ordeedolchest 1
65 Pruchya Piumsomboon 1
66 Parinya Chatilalai 1
67 Kanchana Wanichkorn 1
68 Jittiporn Chantarojsiri 1
69 Vanida Lavantucksin 1
70 Jumrud Sawangsamud 1
71 Thippaya Tanghongs 1
72 Jiraporn Tangpoolcharoen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 2
3 2552 3
4 2551 6
5 2550 1
6 2548 2
7 2547 3
8 2546 3
9 2545 2
10 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ปี 2552
2 สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ปี 2552
3 การศึกษาเปรียบเทียบตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยกับ ประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
4 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
5 แนวโน้มภาพอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี 2020 จากมุมมองของต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2552
6 ทิศทางและแนวโน้มของการติดตามข่าวออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
7 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
8 นโยบายด้าน ICT ของต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
9 ศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
10 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
11 รายงานสรุปและฐานข้อมูลผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของประเทศไทยประจำปี 2549
12 แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
13 รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
14 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย)
ปี พ.ศ. 2550
15 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549
ปี พ.ศ. 2548
16 Thailand ICT Indicators 2005
17 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
ปี พ.ศ. 2547
18 เด็กและวัยรุ่นไทยบนอินเทอร์เน็ต มุมมองแห่งการสร้างสรรค์ และมุมมองแห่งภัยอันตราย
19 รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2546
20 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ SMEs ไทย
ปี พ.ศ. 2546
21 รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2545
22 Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan (2002-2006)
23 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
ปี พ.ศ. 2545
24 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)
25 รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2544
ปี พ.ศ. 2544
26 กรอบแนวคิดและความเป็นมาของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
27 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Society) : เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2544