ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มารศรี แนวจำปา 2
2 Tungjai M. 2
3 Kaewkhao J. 2
4 Chuammitri P. 2
5 Kothan S. 2
6 Tuscharoen S. 2
7 Kaewjaeng S. 2
8 Limkitjaroenporn P. 2
9 Hen O. 1
10 Hashemi Shabestari M. 1
11 Hanretty C. 1
12 Holmstrom T. 1
13 Hamilton D. 1
14 Hansen O. 1
15 Kang H. 1
16 Kelleher A. 1
17 Khandaker M. 1
18 Gu C. 1
19 Kalantarians N. 1
20 Iqbal S. 1
21 Huang M. 1
22 Friend M. 1
23 Deconinck W. 1
24 Defurne M. 1
25 Dalton M. 1
26 Cisbani E. 1
27 Chirapatpimol K. 1
28 De Leo R. 1
29 Flay D. 1
30 Fuchey E. 1
31 Garibaldi F. 1
32 Frullani S. 1
33 Korover I. 1
34 Fomin N. 1
35 Gilman R. 1
36 Mammei J. 1
37 นภาพร คล้ายเจียม 1
38 Nuruzzaman 1
39 Norum B. 1
40 บุญเตือน มงคลแถลง 1
41 สุพัฒน์ นวลโกฏ 1
42 Muangma N. 1
43 นภัสวรรณ อุทัยธีรนันท์ 1
44 Pan K. 1
45 Piasetzky E. 1
46 Polychronopoulou A. 1
47 สายชล สเถียรดี 1
48 Phillips S. 1
49 อรณัชชาย์ อุทัยธีรนันท์ 1
50 Mihovilovic M. 1
51 ทรงเกียรติ รอดแดง 1
52 Camsonne A. 1
53 บุญชู ลีลาขจรจิต 1
54 Long E. 1
55 Lindgren R. 1
56 LeRose J. 1
57 Margaziotis D. 1
58 ดีเซลล์ สวนบุรี 1
59 ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ 1
60 Meziani Z. 1
61 Meekins D. 1
62 แสวง เกิดประทุม 1
63 Martí Jimenez-Arguello A. 1
64 Leckey J. 1
65 Beck S. 1
66 Sjoegren J. 1
67 Kiewkanya M. 1
68 Nambut S. 1
69 Shneor R. 1
70 Wongsawan K. 1
71 Subedi R. 1
72 Zhang J. 1
73 Bai X. 1
74 Wang D. 1
75 Tireman W. 1
76 Chen J. 1
77 Sulkosky V. 1
78 Selvy L. 1
79 Saipinta D. 1
80 Punjabi V. 1
81 Rakhman A. 1
82 Posik M. 1
83 Limsuwan P. 1
84 Pomerantz I. 1
85 Chanthima N. 1
86 Reimer P. 1
87 Saha A. 1
88 Schulte E. 1
89 Boonyayatra S. 1
90 Ron G. 1
91 Riordan S. 1
92 Chen C. 1
93 Watson J. 1
94 Aniol K. 1
95 Annand J. 1
96 Anderson B. 1
97 Allada K. 1
98 Albataineh H. 1
99 Arrington J. 1
100 Averett T. 1
101 Benmokhtar F. 1
102 Boeglin W. 1
103 Bellini V. 1
104 Beck A. 1
105 Baghdasaryan H. 1
106 Ahmed Z. 1
107 Higinbotham D. 1
108 Yan W. 1
109 Blomberg A. 1
110 Qian X. 1
111 Wojtsekhowski B. 1
112 Ye Z. 1
113 Yaron I. 1
114 Anez D. 1
115 Paolone M. 1
116 Gilad S. 1
117 Sarty A. 1
118 Sparveris N. 1
119 Zhan X. 1
120 Camacho C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 3
3 2558 2
4 2550 2
5 2549 1
6 2547 1
7 2545 2
8 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Development of BaO–ZnO–B2O3 glasses as a radiation shielding material
2 The effects of quercetin on microRNA and inflammatory gene expression in lipopolysaccharide-stimulated bovine neutrophils
3 Quercetin promotes the expression of genes involved in phagocytosisin bovine neutrophils
ปี พ.ศ. 2559
4 Constructing C++ software size estimation model from class diagram
5 Electroexcitation of the Δ+(1232) at low momentum transfer
6 Mass attenuation coefficients and partial interactions of BaO-ZnO-B2O3 glasses system
ปี พ.ศ. 2558
7 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
8 พัฒนาเครื่องเตือนอุบัติภัยน้ำป่าและแผ่นดินถล่ม แบบส่งสัญญาณออนไลน์
ปี พ.ศ. 2550
9 ระบบการจำแนกบุคคล โดยโดเมนความถี่ ของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
10 ผลของการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหา เรื่อง หน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2549
11 วัตถุแห่งความผูกพัน
ปี พ.ศ. 2547
12 การทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงานคณิตศาสตร์ ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
ปี พ.ศ. 2545
13 การศึกษาความต้องการเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐาน โดยแยกตามโปรแกรมวิชา ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
14 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมต่อนักศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี