ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Singh, Supriya
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Novel, potent, orally bioavailable and selective mycobacterial ATP synthase inhibitors that demonstrated activity against both replicating and non-replicating M. tuberculosis
2 การวิเคราะห์ต้นตอสาเหตุความชำรุดของสวิตช์เกียร์
ปี พ.ศ. 2554
3 การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดค่าความต้านทานดินแบบแคลมป์วัดความต้านทานหลักเดียว
4 ผลของสารสกัดจากหญ้าแส้ม้าต่อการส่งสัญญาณของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิดโมโนไซต์และเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิดเอนโดธีเลียล
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการการประเมินสารออกฤทธิ์สำคัญในกลุ่ม Flavonoids และ Anthocyanins ของส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวใหญ่ และพันธุ์ทับทิมสยาม ที่ปลูกในประเทศไทย
6 โครงการการประเมินสารออกฤทธิ์สำคัญในกลุ่ม Flavonoids และ Anthocyanins ของส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวใหญ่ และพันธุ์ทับทิมสยาม ที่ปลูกในประเทศไทย
7 การใช้การสอนแบบชักชวนร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มพูนการฟัง พูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและลดความวิตกกังวลของนักเรียนในชมรมมัคคุเทศก์น้อย = Use of suggestopedia and role Play activity to enhance english listening and speaking for communication and t
8 การประเมินสารออกฤทธิ์สำคัญในกลุ่ม Flavonoids และ Anthocyanins ของส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวใหญ่ และพันธุ์ทับทิมสยาม ที่ปลูกในประเทศไทย
9 การใช้การสอนแบบชักชวนร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มพูน การฟังพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและลดความวิตกกังวลของนักเรียนในชมรมมัคคุเทศก์น้อย
ปี พ.ศ. 2552
10 High Permeable Films Used for Modified Atmosphere Packaging Improve Quality and Shelf Life of Baby Corn
ปี พ.ศ. 2551
11 การประเมินสารออกฤทธิ์สำคัญในกลุ่ม Flavonoids และ Anthocyanins ของส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวใหญ่ และพันธุ์ทับทิมสยาม ที่ปลูกในประเทศไทย
12 ความเชื่อและรูปแบบวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลของการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพส้มโอพันธุ์ทองดีในระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำเพื่อการส่งออก
14 การพัฒนาแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเรื่องเงิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Development of mathematics integrated learning plans titling money for Prathom Suksa 4 Students / สุพร ไชยวงศ์
15 Sending Money Home – Maintaining Family And Community
ปี พ.ศ. 2547
16 ความแตกต่างทางสรีรวิทยา และคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และน้ำดอกไม้สีทอง ระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2546
17 ความแตกต่างทางสรีรวิทยาและคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และน้ำดอกไม้สีทองระหว่างการเก็บรักษา
18 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเชิงพื้นที่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2542
19 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
20 ความต้องการการฝึกอบรมวิชางานเกษตรของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / ชัยพร ชัยวงค์
ปี พ.ศ. 2520
21 ความสัมพันธ์ของการใช้เตียงกับอัตราการมาของคนไข้ในวอร์ดต่าง ๆในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 Bioactive Compounds in Pummelo and Grapefruit.
23 Bioactive Compounds and Antioxidant Capacity of Pink Pummelo (Citrus grandis (L.) Osbeck) cv. “Thong Dee” in Thailand.
24 Flavonoids in Thai Pummelo.
25 Evaluation of Bioactive Compounds and Antioxidant Capacities of Pomelo cv
26 High Permeable Film Used for Modified Atmosphere Packaging Improve Quality and Shelf life of Baby Corn”,
27 Effect of Modified Atmosphere Packaging on Quality of Pummelo cv