ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
2 วุฒิสาร ตันไชย 9
3 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
4 อภิวรรณ ซักเซ็ค 9
5 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
6 เอกวีร์ มีสุข 9
7 อรทัย ก๊กผล 9
8 จันทนา จันทโร 4
9 พงษ์ธร จรัญญากรณ์ 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
11 มนทิรา จันเทรมะ 2
12 วรงค์ ปวราจารย์ 2
13 ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ 2
14 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 2
15 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
16 ชุติมา เกียรติเสวี 1
17 Jiunn Chi Wu 1
18 นิติ วันทอง 1
19 สุกรีนา หะยีดือราแม 1
20 Shih Mo Lin 1
21 Wongkot Wongsapai 1
22 Chatchai Tayapiwatana 1
23 Sudarat Hadpech 1
24 Tharinya Supasa 1
25 Kanda Fanhchaksai 1
26 วินัย นาทะศรี 1
27 เบญจวรรณ นิรมิตวสุ 1
28 Sawitree Nangola 1
29 บุญญารัตน์ แสงปิยะ 1
30 Jaiban,P. 1
31 Namsar,O. 1
32 ศรชัย บัวแก้ว 1
33 คมสันติ์ ดาโรจน์ 1
34 Watcharapasorn,A. 1
35 Dararutana,P. 1
36 วิชชากร เฮงศรีธวัช 1
37 มานพ รุจิภากร 1
38 Meevasana,W. 1
39 สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 1
40 นพดล ศรีพุทธา 1
41 งบประมาณแผ่นดิน 1
42 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1
43 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
44 จิราพร อัตตะสาระ 1
45 Zhao, Yanli 1
46 King, G. C. P. 1
47 Daëron, M. 1
48 Jomaa, R. 1
49 Sursock, A. 1
50 Tapponnier, Paul 1
51 Elias, A. 1
52 Jacques, E. 1
53 Barrier, Laurie 1
54 Batista, Cristian D. 1
55 Kato, Y. 1
56 Petrovic, A. P. 1
57 Sengupta, Pinaki 1
58 Panagopoulos, Christos 1
59 Briais, A. 1
60 Carton, H. 1
61 ประกรณ์ เมฆจำเริญ 1
62 Marie Valerio-Lepiniec 1
63 Agathe Urvoas 1
64 นพดล ปิ่นสุภา 1
65 พัชรมาศ นุ่มดี 1
66 Wilhelm Furnon 1
67 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 1
68 Philippe Minard 1
69 Ranjna Jindal 1
70 Yang, Ying Wei 1
71 Chen, Yong 1
72 Pierre Boulanger 1
73 Liu, Yu 1
74 Koollawat Chupradit 1
75 แสงเพชร โล่ห์อร่ามทวีทอง 1
76 Shukla, Prashant 1
77 Tripathi, Priyanka 1
78 Dwivedi, Hemlata 1
79 Khandelwal, Kiran 1
80 Dwivedi, A K 1
81 Chaturvedi, Priyanka 1
82 Tripathi, Renu 1
83 Paliwal, S K 1
84 Tiwari, Sameer 1
85 Kumari, Ruma 1
86 Singh, D K 1
87 Singh, P K 1
88 Mishra, P R 1
89 Dwivedi, Pankaj 1
90 Khatik, Renuka 1
91 Saxena, S. S. 1
92 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
93 Katsufuji, T. 1
94 Shimuta, M. 1
95 Ito, T. 1
96 Spalek, L. 1
97 Malhotra, Soniya 1
98 Akhtar, M S 1
99 Raju, K S R 1
100 Singh, Sarika 1
101 Taneja, Isha 1
102 Wahajuddin 1
103 Gupta, P K 1
104 Tripathi, D K 1
105 พฤทธิ์ ประเสริฐธรรม, 2522- 1
106 Somboonporn,W. 1
107 ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ 1
108 ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี 1
109 Vutyavanich,T. 1
110 Srisurapanont,M. 1
111 สาริณี อุ่ยตระกูล 1
112 Won-In,K. 1
113 Thongleurm,C. 1
114 Tippawan,U. 1
115 พีรยุทธ แสงศิลป์ 1
116 ศุภมาส ศิริกุล 1
117 Intarasiri,S. 1
118 ปริญญา ตันสกุล 1
119 สุวิชญาน์ อินนัดดา 1
120 Grant, Peter M 1
121 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 1
122 University of Edinburgh 1
123 Thompson, John S 1
124 อริยะ เมธเศรษฐ์ 1
125 Srivastava, K K 1
126 เรวัต สุวรรณไพรัตน์, 2521- 1
127 Laurenson, David 1
128 China Scholarship Council 1
129 ณัฐวุฒิ เมืองศิริ, 2522- 1
130 วรรณรัตน์ วิวัฒนะ, 2521- 1
131 Chung, Pei-Jung 1
132 ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522- 1
133 Kamwanna,T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 5
4 2557 3
5 2556 1
6 2555 1
7 2554 2
8 2553 3
9 2552 2
10 2551 4
11 2550 1
12 2548 3
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 2
17 2543 4
18 2541 5
19 2540 1
20 2538 2
21 2537 1
22 2535 2
23 2532 4
24 2525 1
25 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Household energy consumption behaviour for different demographic regions in Thailand from 2000 to 2010
2 Alpha-helicoidal HEAT-like Repeat Proteins (αRep) Selected as Interactors of HIV-1 Nucleocapsid Negatively Interfere with Viral Genome Packaging and Virus Maturation
ปี พ.ศ. 2559
3 Study of dissolved oxygen dynamics in the Cha-Am municipality wastewater treatment ponds system using mathematical modelling and GIS
ปี พ.ศ. 2558
4 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
5 Arteether nanoemulsion for enhanced efficacy against Plasmodium yoelii nigeriensis malaria: An approach by enhanced bioavailability
6 Simultaneous tuning of the dielectric property and photo-induced conductivity in ferroelectric Ba0.7Ca0.3TiO3 via la doping
7 ประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์: กรณีศึกษา
8 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
9 Characterization of hyaluronic acid specific hyaluronate lyase (HylP) from Streptococcus pyogenes
10 Phosphorylation of Pyruvate Kinase A by Protein Kinase J leads to the altered growth and differential rate of intracellular survival of mycobacteria
11 Relaxation for perimenopausal and postmenopausal symptoms
ปี พ.ศ. 2556
12 Electric field modulation of the tetragonal domain orientation revealed in the magnetic ground state of quantum paraelectric EuTiO3
ปี พ.ศ. 2555
13 PIXE study on Thai amulet: Phra Somdej Wat Rakhang
ปี พ.ศ. 2554
14 การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน
15 Performance analysis and algorithm design for distributed transmit beamforming
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม
17 การพัฒนาระบบตรวจติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม
18 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35
ปี พ.ศ. 2552
19 การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์
20 Seismic evidence for Neogene and active shortening offshore of Lebanon (Shalimar cruise)
ปี พ.ศ. 2551
21 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกันที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะในระบบไฟฟ้ากำลัง
22 การวิเคราะห์ทางเลือกในการกรองกระแสฮาร์มอนิก
23 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
24 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกัน ที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะ ในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2550
25 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง
ปี พ.ศ. 2548
26 การออกแบบชุดตัวเก็บประจุในระบบไฟฟ้าแรงสูง
27 การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
28 The construction of a supramolecular polymeric rotaxane from bipyridine-ruthenium and cyclodextrin
ปี พ.ศ. 2547
29 การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง
30 การคำนวณค่าความสว่างไฟถนนบริเวณทางแยกหลายระดับ
ปี พ.ศ. 2546
31 ระบบการนำเสนอข้อมูลทางแสงของโคมไฟถนน
32 การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนถนนภายในอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2545
33 การวิเคราะห์การไหลของฮาร์มอนิกในโรงงานอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องของแบบจำลองฮาร์มอนิก
ปี พ.ศ. 2544
34 การประมาณค่าตัวแปรสเตทฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
35 การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน
ปี พ.ศ. 2543
36 การประเมินคุณภาพไฟถนน
37 การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร
38 การประมาณค่ากระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไม่เป็นเชิงเส้นในผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัย
39 การวิเคราะห์โหลดโพลว์และการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในนระบบ 3 เฟสภายใต้สภาวะไม่สมดุล
ปี พ.ศ. 2541
40 การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
41 การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย
42 ผลกระทบของกระแสฮาร์มอนิกที่มีต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงกำลัง
43 การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย
44 The Attitude of Farmen at Surrounding Villages of Huai Hong Khrai Royal Development Study Center towards Conservation and Development of Natural Resources
ปี พ.ศ. 2540
45 การพัฒนาระบบจำลองการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2538
46 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการจำลองความส่องสว่างภายในอาคาร
47 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
48 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
49 A Comparison of Cooperation and Competition Groups Learning Style on Physics Achievement of Mathayomsuksa 5 Students Using Computer Assisted Instruction
50 ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
51 การออกแบบไฟถนนด้วยวิธี ซีไออี โดยใช้คอมพิวเตอร์
52 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและวิเคราะห์การส่องสว่างภายในอาคาร
53 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
54 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2525
55 สัมประสิทธิการใช้แสงของโคมไฟที่ใช้ภายในอาคาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
56 Image encryption scheme based on chaotic maps