ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Samrit Srithamrongsawats
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2544
2 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
4 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู