ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 ศุกันยา ห้วยผัด 1
3 คัคนางค์ มณีศรี 1
4 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
6 กาญจนา แก้วเทพ 1
7 Kasidit Nootong 1
8 Thanathon Sesuk 1
9 Varunee Padmasankh 1
10 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
11 Krisorn Chunhapongpipat 1
12 Pakpoom Tanapichet 1
13 Kittisak Likhitwitayawuid 1
14 Supawin Watcharamul 1
15 Sumphan Wongseripipatana 1
16 Pataraporn Promkumtan 1
17 สุวดี ยาป่าคาย 1
18 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
19 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
20 Pantharee Boonsatorn 1
21 Natchamol Srichumroenrattana 1
22 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
23 ละอองทิพย์ เหมะ 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
26 กำจัด มงคลกุล 1
27 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
28 สิทธิพร แอกทอง 1
29 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
32 Chidchanok Lursinsap 1
33 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
34 Acom Sornsute 1
35 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
36 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
37 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
38 ประคอง ชอบเสียง 1
39 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
40 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
41 Weeris Treeratanajaru 1
42 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
43 สุวิชา ทองสิมา 1
44 ประธาน ดาบเพชร 1
45 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
46 สายฝน ควรผดุง 1
47 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
48 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
49 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
50 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
51 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
52 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
53 วิมล เหมะจันทร 1
54 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
55 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
56 เอกชัย อดุลยธรรม 1
57 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
58 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
59 สุมา เมืองใย 1
60 สิริพร สิวราวุฒิ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
62 Chariya Uiyyasathian 1
63 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
64 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
65 Srilert Chotpantarat 1
66 Jirapath Jariyawatthananon 1
67 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
68 Akaraphan Janetheerapong 1
69 Chakkaphan Sutthirat 1
70 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
72 Pornpimol Muanjai 1
73 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
74 อุทัย บุญประเสริฐ 1
75 มยุรี ตันติสิระ 1
76 Sompol Sanguanrungsirikul 1
77 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
78 Wilai Anomasiri 1
79 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
81 วิไล ชินธเนศ 1
82 Panee Boonthavi 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
85 Chalermpol Leevailoj 1
86 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
87 Vimolmas Lipipun 1
88 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
89 Anawatch Mitpratan 1
90 Chayaporn Supachartwong 1
91 Supa Chantharasakul 1
92 วาสนา เสียงดัง 1
93 Chonticha Srisawang 1
94 ชอุ่ม มลิลา 1
95 Phanphen Wattanaarsakit 1
96 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
97 Jittima Chatchawansaisin 1
98 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
99 Walaisiri Muangsiri 1
100 ไววิทย์ พุทธารี 1
101 Garnpimol C. Ritthidej 1
102 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
103 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
104 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
105 สมชัย วัฒนการุณ 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 สุมิตรา พูลทอง 1
108 Vanida Chantarateptawan 1
109 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
110 พรรณี กาญจนพลู 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 Kitpramuk Tantayaporn 1
113 Waraporn Siriterm 1
114 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
115 Somying Tumwasorn 1
116 Jaitip Paiboon 1
117 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
118 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
119 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
122 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
123 Yeshey Penjor 1
124 ศิริชัย ศิริกายะ 1
125 Boonchai Sangpetngam 1
126 วัฒนชัย สมิทธากร 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
128 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
129 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
130 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
131 กมลชนก ยวดยง 1
132 Naiyana Chaiyabutr 1
133 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
134 Puttipongse Varavudhi 1
135 ๋Janes, Gavin W. 1
136 Ampa Luiengpirom 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
138 วัลลภ แย้มเหมือน 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 Thada Jirajaras 1
141 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
142 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
143 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
150 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
151 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
152 บรรจง คณะวรรณ 1
153 นภสร โกวรรธนะกุล 1
154 อวย เกตุสิงห์ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
156 สมพร พรมดี 1
157 วินัย งามแสง 1
158 สำเริง แย้มโสภี 1
159 Suchin Arunsawatwong 1
160 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2