ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 Krisorn Chunhapongpipat 1
3 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
4 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
5 สำเริง แย้มโสภี 1
6 สุวิชา ทองสิมา 1
7 สิริพร สิวราวุฒิ 1
8 สมพร พรมดี 1
9 Pataraporn Promkumtan 1
10 วัลลภ แย้มเหมือน 1
11 Pakpoom Tanapichet 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
13 Akaraphan Janetheerapong 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
15 Weeris Treeratanajaru 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
17 สายฝน ควรผดุง 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
19 Supawin Watcharamul 1
20 ธวัชชัย สันติสุข 1
21 วาสนา เสียงดัง 1
22 Varunee Padmasankh 1
23 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
24 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
25 เอกชัย อดุลยธรรม 1
26 Walaisiri Muangsiri 1
27 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
28 ประธาน ดาบเพชร 1
29 Thada Jirajaras 1
30 Pornpimol Muanjai 1
31 ไววิทย์ พุทธารี 1
32 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
33 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
34 Jirapath Jariyawatthananon 1
35 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
36 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
37 Chidchanok Lursinsap 1
38 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
39 Natchamol Srichumroenrattana 1
40 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
42 Vanida Chantarateptawan 1
43 กาญจนา แก้วเทพ 1
44 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
45 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
46 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
47 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
48 Srilert Chotpantarat 1
49 ศิริชัย ศิริกายะ 1
50 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
51 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
52 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
53 Kittisak Likhitwitayawuid 1
54 Panee Boonthavi 1
55 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
56 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
57 Wilai Anomasiri 1
58 Jaitip Paiboon 1
59 วัฒนชัย สมิทธากร 1
60 Chalermpol Leevailoj 1
61 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
63 อุทัย บุญประเสริฐ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
65 วิไล ชินธเนศ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
67 คัคนางค์ มณีศรี 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
69 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
70 Somying Tumwasorn 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
72 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
73 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
74 Boonchai Sangpetngam 1
75 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
77 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
79 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
80 อวย เกตุสิงห์ 1
81 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
82 พรรณี กาญจนพลู 1
83 Chakkaphan Sutthirat 1
84 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
85 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
86 สุมา เมืองใย 1
87 วิมล เหมะจันทร 1
88 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
89 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
90 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
91 ประคอง ชอบเสียง 1
92 Yeshey Penjor 1
93 กำจัด มงคลกุล 1
94 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
95 สุมิตรา พูลทอง 1
96 รุ่งราวี ทองกันยา 1
97 ชอุ่ม มลิลา 1
98 ๋Janes, Gavin W. 1
99 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
100 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
101 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
102 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
103 มยุรี ตันติสิระ 1
104 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
105 Vimolmas Lipipun 1
106 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
107 Sumphan Wongseripipatana 1
108 Supa Chantharasakul 1
109 Garnpimol C. Ritthidej 1
110 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
111 บรรจง คณะวรรณ 1
112 Puttipongse Varavudhi 1
113 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 Kitpramuk Tantayaporn 1
116 Naiyana Chaiyabutr 1
117 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
118 Ampa Luiengpirom 1
119 Sompol Sanguanrungsirikul 1
120 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
121 นภสร โกวรรธนะกุล 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 สมชัย วัฒนการุณ 1
124 ศุกันยา ห้วยผัด 1
125 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
128 Acom Sornsute 1
129 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
130 กระมล ทองธรรมชาติ 1
131 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
132 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
133 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 Suchin Arunsawatwong 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
138 Thanathon Sesuk 1
139 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
140 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
141 Chariya Uiyyasathian 1
142 Chonticha Srisawang 1
143 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
144 Jittima Chatchawansaisin 1
145 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
146 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
147 Phanphen Wattanaarsakit 1
148 วินัย งามแสง 1
149 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
150 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
151 Chayaporn Supachartwong 1
152 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
153 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
154 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
155 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
156 Waraporn Siriterm 1
157 สิทธิพร แอกทอง 1
158 Anawatch Mitpratan 1
159 Kasidit Nootong 1
160 กมลชนก ยวดยง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2