ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 ศุกันยา ห้วยผัด 1
3 กระมล ทองธรรมชาติ 1
4 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
5 สมชัย วัฒนการุณ 1
6 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
7 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
8 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
9 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
10 Pantharee Boonsatorn 1
11 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
12 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
13 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
14 กมลชนก ยวดยง 1
15 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
16 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
17 Acom Sornsute 1
18 สุวดี ยาป่าคาย 1
19 Suchin Arunsawatwong 1
20 Thanathon Sesuk 1
21 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
22 Jittima Chatchawansaisin 1
23 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
24 Chayaporn Supachartwong 1
25 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
26 Chonticha Srisawang 1
27 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
28 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
29 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
30 สิทธิพร แอกทอง 1
31 Anawatch Mitpratan 1
32 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
33 Chariya Uiyyasathian 1
34 อวย เกตุสิงห์ 1
35 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
36 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
37 Kasidit Nootong 1
38 Waraporn Siriterm 1
39 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
40 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
41 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
42 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
43 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
44 Pataraporn Promkumtan 1
45 Krisorn Chunhapongpipat 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 สมพร พรมดี 1
48 สุวิชา ทองสิมา 1
49 วัลลภ แย้มเหมือน 1
50 ธวัชชัย สันติสุข 1
51 Pakpoom Tanapichet 1
52 Akaraphan Janetheerapong 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
54 Jirapath Jariyawatthananon 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
56 Weeris Treeratanajaru 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
58 Supawin Watcharamul 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
60 สิริพร สิวราวุฒิ 1
61 สายฝน ควรผดุง 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
64 Pornpimol Muanjai 1
65 Varunee Padmasankh 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ประธาน ดาบเพชร 1
68 Thada Jirajaras 1
69 Walaisiri Muangsiri 1
70 ไววิทย์ พุทธารี 1
71 Chidchanok Lursinsap 1
72 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
73 วาสนา เสียงดัง 1
74 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
75 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
76 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
77 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
78 Natchamol Srichumroenrattana 1
79 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
80 วินัย งามแสง 1
81 นภสร โกวรรธนะกุล 1
82 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
83 Vanida Chantarateptawan 1
84 กาญจนา แก้วเทพ 1
85 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
86 ศิริชัย ศิริกายะ 1
87 Chalermpol Leevailoj 1
88 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
89 Srilert Chotpantarat 1
90 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
91 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
92 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
93 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
94 Kittisak Likhitwitayawuid 1
95 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
96 วัฒนชัย สมิทธากร 1
97 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
98 Wilai Anomasiri 1
99 Jaitip Paiboon 1
100 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
101 Boonchai Sangpetngam 1
102 วิไล ชินธเนศ 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
104 อุทัย บุญประเสริฐ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
106 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
111 Somying Tumwasorn 1
112 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
113 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
114 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
116 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
118 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
120 Panee Boonthavi 1
121 Sumphan Wongseripipatana 1
122 Chakkaphan Sutthirat 1
123 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
124 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
125 พรรณี กาญจนพลู 1
126 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
127 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
128 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
129 สุมา เมืองใย 1
130 ประคอง ชอบเสียง 1
131 ชอุ่ม มลิลา 1
132 กำจัด มงคลกุล 1
133 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
134 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
135 Yeshey Penjor 1
136 สุมิตรา พูลทอง 1
137 ๋Janes, Gavin W. 1
138 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 วิมล เหมะจันทร 1
141 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
142 มยุรี ตันติสิระ 1
143 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
146 Vimolmas Lipipun 1
147 Supa Chantharasakul 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
152 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
153 ละอองทิพย์ เหมะ 1
154 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
155 Puttipongse Varavudhi 1
156 Kitpramuk Tantayaporn 1
157 Ampa Luiengpirom 1
158 Sompol Sanguanrungsirikul 1
159 Naiyana Chaiyabutr 1
160 Phanphen Wattanaarsakit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2