ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
3 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
4 Acom Sornsute 1
5 Chariya Uiyyasathian 1
6 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
7 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
8 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
9 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
10 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
11 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
12 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
13 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
14 Thanathon Sesuk 1
15 กระมล ทองธรรมชาติ 1
16 ศุกันยา ห้วยผัด 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 Pantharee Boonsatorn 1
19 สมชัย วัฒนการุณ 1
20 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
21 Anawatch Mitpratan 1
22 นภสร โกวรรธนะกุล 1
23 Phanphen Wattanaarsakit 1
24 วินัย งามแสง 1
25 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
26 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
27 สุมิตรา พูลทอง 1
28 Yeshey Penjor 1
29 กำจัด มงคลกุล 1
30 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
31 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
32 Chayaporn Supachartwong 1
33 สิทธิพร แอกทอง 1
34 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
35 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
36 Jittima Chatchawansaisin 1
37 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
38 Chonticha Srisawang 1
39 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
40 Kasidit Nootong 1
41 สุวดี ยาป่าคาย 1
42 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
43 สายฝน ควรผดุง 1
44 สิริพร สิวราวุฒิ 1
45 วาสนา เสียงดัง 1
46 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
47 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
48 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
49 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
50 สมพร พรมดี 1
51 สุวิชา ทองสิมา 1
52 Pataraporn Promkumtan 1
53 ธวัชชัย สันติสุข 1
54 Pakpoom Tanapichet 1
55 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
56 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
57 วัลลภ แย้มเหมือน 1
58 สำเริง แย้มโสภี 1
59 Krisorn Chunhapongpipat 1
60 Natchamol Srichumroenrattana 1
61 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
62 กมลชนก ยวดยง 1
63 อวย เกตุสิงห์ 1
64 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
65 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
66 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
67 Suchin Arunsawatwong 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
70 ประธาน ดาบเพชร 1
71 Thada Jirajaras 1
72 Pornpimol Muanjai 1
73 ไววิทย์ พุทธารี 1
74 Chidchanok Lursinsap 1
75 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Walaisiri Muangsiri 1
78 เอกชัย อดุลยธรรม 1
79 Varunee Padmasankh 1
80 รุ่งราวี ทองกันยา 1
81 ๋Janes, Gavin W. 1
82 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
83 Boonchai Sangpetngam 1
84 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
85 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
86 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
88 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
90 Chalermpol Leevailoj 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 กาญจนา แก้วเทพ 1
93 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
94 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
95 Vanida Chantarateptawan 1
96 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
97 Srilert Chotpantarat 1
98 ศิริชัย ศิริกายะ 1
99 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
102 Akaraphan Janetheerapong 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
104 Jirapath Jariyawatthananon 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
106 Weeris Treeratanajaru 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
108 Supawin Watcharamul 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 คัคนางค์ มณีศรี 1
112 อุทัย บุญประเสริฐ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
114 Somying Tumwasorn 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
116 วิไล ชินธเนศ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
118 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
120 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
121 Wilai Anomasiri 1
122 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
123 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
124 วิมล เหมะจันทร 1
125 ละอองทิพย์ เหมะ 1
126 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
127 Naiyana Chaiyabutr 1
128 Kitpramuk Tantayaporn 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
131 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
132 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
133 ประคอง ชอบเสียง 1
134 ชอุ่ม มลิลา 1
135 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
136 Chakkaphan Sutthirat 1
137 สุมา เมืองใย 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 พรรณี กาญจนพลู 1
140 Sompol Sanguanrungsirikul 1
141 Ampa Luiengpirom 1
142 Kittisak Likhitwitayawuid 1
143 Panee Boonthavi 1
144 Sumphan Wongseripipatana 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 Supa Chantharasakul 1
151 Garnpimol C. Ritthidej 1
152 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
153 บรรจง คณะวรรณ 1
154 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
155 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
156 มยุรี ตันติสิระ 1
157 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
158 Vimolmas Lipipun 1
159 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
160 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2