ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
3 ละอองทิพย์ เหมะ 1
4 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
5 Puttipongse Varavudhi 1
6 Naiyana Chaiyabutr 1
7 Ampa Luiengpirom 1
8 Sompol Sanguanrungsirikul 1
9 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
10 Kitpramuk Tantayaporn 1
11 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
12 Chakkaphan Sutthirat 1
13 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 พรรณี กาญจนพลู 1
16 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
17 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
18 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
19 สุมา เมืองใย 1
20 วิมล เหมะจันทร 1
21 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
22 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
23 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
24 Kittisak Likhitwitayawuid 1
25 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
26 วัฒนชัย สมิทธากร 1
27 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
28 Wilai Anomasiri 1
29 Jaitip Paiboon 1
30 Panee Boonthavi 1
31 Sumphan Wongseripipatana 1
32 มยุรี ตันติสิระ 1
33 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
34 ประคอง ชอบเสียง 1
35 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
36 Vimolmas Lipipun 1
37 Supa Chantharasakul 1
38 Garnpimol C. Ritthidej 1
39 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
40 บรรจง คณะวรรณ 1
41 ชอุ่ม มลิลา 1
42 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
43 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
44 Chariya Uiyyasathian 1
45 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
46 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
47 Anawatch Mitpratan 1
48 Kasidit Nootong 1
49 Waraporn Siriterm 1
50 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
51 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
52 สมชัย วัฒนการุณ 1
53 ศุกันยา ห้วยผัด 1
54 กระมล ทองธรรมชาติ 1
55 Pantharee Boonsatorn 1
56 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
57 Acom Sornsute 1
58 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
59 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
60 สิทธิพร แอกทอง 1
61 Chayaporn Supachartwong 1
62 กำจัด มงคลกุล 1
63 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
64 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
65 Yeshey Penjor 1
66 สุมิตรา พูลทอง 1
67 ๋Janes, Gavin W. 1
68 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
69 รุ่งราวี ทองกันยา 1
70 นภสร โกวรรธนะกุล 1
71 Phanphen Wattanaarsakit 1
72 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
73 Jittima Chatchawansaisin 1
74 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
75 Chonticha Srisawang 1
76 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
77 วินัย งามแสง 1
78 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
79 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
80 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
81 กาญจนา แก้วเทพ 1
82 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
83 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
84 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
85 Natchamol Srichumroenrattana 1
86 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
87 Pornpimol Muanjai 1
88 ไววิทย์ พุทธารี 1
89 Chidchanok Lursinsap 1
90 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
91 วาสนา เสียงดัง 1
92 วัลลภ แย้มเหมือน 1
93 สำเริง แย้มโสภี 1
94 Krisorn Chunhapongpipat 1
95 สุวิชา ทองสิมา 1
96 สมพร พรมดี 1
97 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
98 สายฝน ควรผดุง 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
101 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
102 Suchin Arunsawatwong 1
103 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
104 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
105 สุวดี ยาป่าคาย 1
106 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
107 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
108 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
109 Thanathon Sesuk 1
110 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
111 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 เอกชัย อดุลยธรรม 1
114 Varunee Padmasankh 1
115 Thada Jirajaras 1
116 ประธาน ดาบเพชร 1
117 กมลชนก ยวดยง 1
118 อวย เกตุสิงห์ 1
119 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
120 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
121 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
123 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
124 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
125 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
127 Somying Tumwasorn 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
129 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
130 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
131 Boonchai Sangpetngam 1
132 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
133 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
134 Vanida Chantarateptawan 1
135 ศิริชัย ศิริกายะ 1
136 Srilert Chotpantarat 1
137 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
138 Chalermpol Leevailoj 1
139 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
141 อุทัย บุญประเสริฐ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
143 Weeris Treeratanajaru 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
145 Supawin Watcharamul 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
147 Pataraporn Promkumtan 1
148 ธวัชชัย สันติสุข 1
149 Pakpoom Tanapichet 1
150 Akaraphan Janetheerapong 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
153 วิไล ชินธเนศ 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
155 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
157 Jirapath Jariyawatthananon 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
159 คัคนางค์ มณีศรี 1
160 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2