ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 Weeris Treeratanajaru 1
3 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
4 Akaraphan Janetheerapong 1
5 Acom Sornsute 1
6 Kittisak Likhitwitayawuid 1
7 Sumphan Wongseripipatana 1
8 Pakpoom Tanapichet 1
9 Chakkaphan Sutthirat 1
10 Supawin Watcharamul 1
11 Srilert Chotpantarat 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
13 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
14 Wilai Anomasiri 1
15 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
16 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
17 Pataraporn Promkumtan 1
18 Chariya Uiyyasathian 1
19 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
20 Jirapath Jariyawatthananon 1
21 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
22 สุวดี ยาป่าคาย 1
23 Kasidit Nootong 1
24 Thanathon Sesuk 1
25 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
26 Natchamol Srichumroenrattana 1
27 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
28 Chidchanok Lursinsap 1
29 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
30 กาญจนา แก้วเทพ 1
31 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
32 Pantharee Boonsatorn 1
33 Krisorn Chunhapongpipat 1
34 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
35 Varunee Padmasankh 1
36 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
38 ศุกันยา ห้วยผัด 1
39 คัคนางค์ มณีศรี 1
40 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
41 Sompol Sanguanrungsirikul 1
42 Vanida Chantarateptawan 1
43 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
44 ธวัชชัย สันติสุข 1
45 สุมิตรา พูลทอง 1
46 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
47 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 วิมล เหมะจันทร 1
50 สมชัย วัฒนการุณ 1
51 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
52 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
53 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
54 Jaitip Paiboon 1
55 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
57 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
58 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
59 พรรณี กาญจนพลู 1
60 เอกชัย อดุลยธรรม 1
61 สุมา เมืองใย 1
62 สิริพร สิวราวุฒิ 1
63 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
64 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
66 อุทัย บุญประเสริฐ 1
67 มยุรี ตันติสิระ 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
70 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
71 สายฝน ควรผดุง 1
72 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
73 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
74 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
75 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
76 ประธาน ดาบเพชร 1
77 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
78 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
79 สุวิชา ทองสิมา 1
80 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
81 ประคอง ชอบเสียง 1
82 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
83 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
84 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
85 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
86 ชอุ่ม มลิลา 1
87 Phanphen Wattanaarsakit 1
88 วาสนา เสียงดัง 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
91 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
92 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
93 วินัย งามแสง 1
94 สำเริง แย้มโสภี 1
95 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
98 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
99 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
100 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
101 Walaisiri Muangsiri 1
102 ไววิทย์ พุทธารี 1
103 Vimolmas Lipipun 1
104 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
105 Garnpimol C. Ritthidej 1
106 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
107 Somying Tumwasorn 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 Waraporn Siriterm 1
110 Anawatch Mitpratan 1
111 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
112 Supa Chantharasakul 1
113 Jittima Chatchawansaisin 1
114 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
115 Chayaporn Supachartwong 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
117 Chalermpol Leevailoj 1
118 Panee Boonthavi 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
120 Suchin Arunsawatwong 1
121 สมพร พรมดี 1
122 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
124 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
125 วิไล ชินธเนศ 1
126 Puttipongse Varavudhi 1
127 ๋Janes, Gavin W. 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
130 สิทธิพร แอกทอง 1
131 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
132 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
133 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
134 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
135 กระมล ทองธรรมชาติ 1
136 ละอองทิพย์ เหมะ 1
137 กำจัด มงคลกุล 1
138 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
139 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
140 Ampa Luiengpirom 1
141 รุ่งราวี ทองกันยา 1
142 Thada Jirajaras 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
144 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
145 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
146 อวย เกตุสิงห์ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
148 บรรจง คณะวรรณ 1
149 นภสร โกวรรธนะกุล 1
150 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
151 วัฒนชัย สมิทธากร 1
152 กมลชนก ยวดยง 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
154 วัลลภ แย้มเหมือน 1
155 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
156 ศิริชัย ศิริกายะ 1
157 Boonchai Sangpetngam 1
158 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
159 Yeshey Penjor 1
160 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2