ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 Jirapath Jariyawatthananon 1
3 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
4 คัคนางค์ มณีศรี 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
8 Weeris Treeratanajaru 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
10 Akaraphan Janetheerapong 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
12 Somying Tumwasorn 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
14 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 อุทัย บุญประเสริฐ 1
17 Supawin Watcharamul 1
18 วิไล ชินธเนศ 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
20 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
21 Pakpoom Tanapichet 1
22 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
23 สายฝน ควรผดุง 1
24 สิริพร สิวราวุฒิ 1
25 วาสนา เสียงดัง 1
26 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
27 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
28 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
29 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
30 สมพร พรมดี 1
31 สุวิชา ทองสิมา 1
32 Pataraporn Promkumtan 1
33 ธวัชชัย สันติสุข 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
35 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
36 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
37 วัลลภ แย้มเหมือน 1
38 สำเริง แย้มโสภี 1
39 Krisorn Chunhapongpipat 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
41 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
42 Sumphan Wongseripipatana 1
43 Supa Chantharasakul 1
44 Garnpimol C. Ritthidej 1
45 Panee Boonthavi 1
46 Kittisak Likhitwitayawuid 1
47 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
48 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
49 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
50 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
51 Vimolmas Lipipun 1
52 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
53 Ampa Luiengpirom 1
54 Sompol Sanguanrungsirikul 1
55 บรรจง คณะวรรณ 1
56 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
57 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
58 มยุรี ตันติสิระ 1
59 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
60 วัฒนชัย สมิทธากร 1
61 Jaitip Paiboon 1
62 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
63 Chalermpol Leevailoj 1
64 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
65 Boonchai Sangpetngam 1
66 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
68 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
69 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
70 Srilert Chotpantarat 1
71 ศิริชัย ศิริกายะ 1
72 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
73 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
74 Wilai Anomasiri 1
75 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
76 กาญจนา แก้วเทพ 1
77 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
78 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
79 Vanida Chantarateptawan 1
80 Natchamol Srichumroenrattana 1
81 Chidchanok Lursinsap 1
82 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
83 นภสร โกวรรธนะกุล 1
84 Phanphen Wattanaarsakit 1
85 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 รุ่งราวี ทองกันยา 1
88 สุมิตรา พูลทอง 1
89 Yeshey Penjor 1
90 วินัย งามแสง 1
91 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
92 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
93 Chayaporn Supachartwong 1
94 สิทธิพร แอกทอง 1
95 Jittima Chatchawansaisin 1
96 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
97 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
98 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
99 Chonticha Srisawang 1
100 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
101 ๋Janes, Gavin W. 1
102 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
103 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
104 วิมล เหมะจันทร 1
105 ละอองทิพย์ เหมะ 1
106 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
107 Naiyana Chaiyabutr 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 Puttipongse Varavudhi 1
110 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
111 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
112 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
113 ประคอง ชอบเสียง 1
114 ชอุ่ม มลิลา 1
115 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
116 Chakkaphan Sutthirat 1
117 สุมา เมืองใย 1
118 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
119 พรรณี กาญจนพลู 1
120 Anawatch Mitpratan 1
121 Kasidit Nootong 1
122 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
123 กมลชนก ยวดยง 1
124 อวย เกตุสิงห์ 1
125 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
126 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
127 สุวดี ยาป่าคาย 1
128 Suchin Arunsawatwong 1
129 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
130 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
131 ประธาน ดาบเพชร 1
132 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
133 Pornpimol Muanjai 1
134 ไววิทย์ พุทธารี 1
135 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
136 Varunee Padmasankh 1
137 Thada Jirajaras 1
138 Walaisiri Muangsiri 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
141 Thanathon Sesuk 1
142 Chariya Uiyyasathian 1
143 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
144 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
145 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
146 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
147 Waraporn Siriterm 1
148 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
149 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
150 Acom Sornsute 1
151 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
152 กระมล ทองธรรมชาติ 1
153 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
154 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
155 ศุกันยา ห้วยผัด 1
156 สมชัย วัฒนการุณ 1
157 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
158 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
159 Pantharee Boonsatorn 1
160 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2