ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 Pakpoom Tanapichet 1
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
4 Supawin Watcharamul 1
5 ธวัชชัย สันติสุข 1
6 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
7 Krisorn Chunhapongpipat 1
8 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 Pataraporn Promkumtan 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
12 คัคนางค์ มณีศรี 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
14 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
16 Jirapath Jariyawatthananon 1
17 สำเริง แย้มโสภี 1
18 Akaraphan Janetheerapong 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
20 Weeris Treeratanajaru 1
21 สุวิชา ทองสิมา 1
22 Chidchanok Lursinsap 1
23 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
24 Natchamol Srichumroenrattana 1
25 ไววิทย์ พุทธารี 1
26 Pornpimol Muanjai 1
27 Varunee Padmasankh 1
28 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
29 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
30 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
31 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
32 สิริพร สิวราวุฒิ 1
33 สมพร พรมดี 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
37 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
38 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
39 วาสนา เสียงดัง 1
40 วัลลภ แย้มเหมือน 1
41 วิไล ชินธเนศ 1
42 Wilai Anomasiri 1
43 Jaitip Paiboon 1
44 วัฒนชัย สมิทธากร 1
45 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
46 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
47 Vanida Chantarateptawan 1
48 กาญจนา แก้วเทพ 1
49 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
50 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
51 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
52 Garnpimol C. Ritthidej 1
53 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
54 Vimolmas Lipipun 1
55 Supa Chantharasakul 1
56 Sumphan Wongseripipatana 1
57 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
58 Kittisak Likhitwitayawuid 1
59 Panee Boonthavi 1
60 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
61 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
62 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
64 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
66 Somying Tumwasorn 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
68 อุทัย บุญประเสริฐ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
71 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
72 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
73 Srilert Chotpantarat 1
74 ศิริชัย ศิริกายะ 1
75 Chalermpol Leevailoj 1
76 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
77 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
78 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
79 Boonchai Sangpetngam 1
80 เอกชัย อดุลยธรรม 1
81 Thada Jirajaras 1
82 ชอุ่ม มลิลา 1
83 ๋Janes, Gavin W. 1
84 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
85 ประคอง ชอบเสียง 1
86 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
87 พรรณี กาญจนพลู 1
88 Chakkaphan Sutthirat 1
89 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
90 รุ่งราวี ทองกันยา 1
91 สุมิตรา พูลทอง 1
92 Phanphen Wattanaarsakit 1
93 วินัย งามแสง 1
94 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
95 นภสร โกวรรธนะกุล 1
96 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
97 Yeshey Penjor 1
98 กำจัด มงคลกุล 1
99 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
100 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
101 สุมา เมืองใย 1
102 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
103 Ampa Luiengpirom 1
104 Sompol Sanguanrungsirikul 1
105 บรรจง คณะวรรณ 1
106 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
107 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
108 มยุรี ตันติสิระ 1
109 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
110 Naiyana Chaiyabutr 1
111 Kitpramuk Tantayaporn 1
112 วิมล เหมะจันทร 1
113 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
114 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
115 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
116 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
117 Puttipongse Varavudhi 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 ละอองทิพย์ เหมะ 1
120 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
121 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
122 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
123 Thanathon Sesuk 1
124 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
125 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
126 กระมล ทองธรรมชาติ 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 สมชัย วัฒนการุณ 1
129 ศุกันยา ห้วยผัด 1
130 สุวดี ยาป่าคาย 1
131 Suchin Arunsawatwong 1
132 อวย เกตุสิงห์ 1
133 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
134 ประธาน ดาบเพชร 1
135 กมลชนก ยวดยง 1
136 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
137 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
138 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
139 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
140 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
141 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
142 สิทธิพร แอกทอง 1
143 Anawatch Mitpratan 1
144 Kasidit Nootong 1
145 Chayaporn Supachartwong 1
146 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
147 Chonticha Srisawang 1
148 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
149 Jittima Chatchawansaisin 1
150 Waraporn Siriterm 1
151 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
152 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
153 Acom Sornsute 1
154 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
155 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
156 Chariya Uiyyasathian 1
157 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
158 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
159 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
160 Walaisiri Muangsiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2