ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
3 Vanida Chantarateptawan 1
4 กาญจนา แก้วเทพ 1
5 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
6 Srilert Chotpantarat 1
7 Chalermpol Leevailoj 1
8 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
9 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
10 ศิริชัย ศิริกายะ 1
11 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
12 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
13 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
14 Kittisak Likhitwitayawuid 1
15 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
16 วัฒนชัย สมิทธากร 1
17 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
18 Wilai Anomasiri 1
19 Jaitip Paiboon 1
20 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
21 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
22 วิไล ชินธเนศ 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
24 อุทัย บุญประเสริฐ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
26 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
28 คัคนางค์ มณีศรี 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
31 Somying Tumwasorn 1
32 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
33 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
34 Panee Boonthavi 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
36 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
38 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
40 Boonchai Sangpetngam 1
41 Sumphan Wongseripipatana 1
42 Chakkaphan Sutthirat 1
43 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
44 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
45 พรรณี กาญจนพลู 1
46 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
47 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
48 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
49 สุมา เมืองใย 1
50 ประคอง ชอบเสียง 1
51 ชอุ่ม มลิลา 1
52 กำจัด มงคลกุล 1
53 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
54 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
55 Yeshey Penjor 1
56 สุมิตรา พูลทอง 1
57 ๋Janes, Gavin W. 1
58 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
59 รุ่งราวี ทองกันยา 1
60 วิมล เหมะจันทร 1
61 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
62 มยุรี ตันติสิระ 1
63 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
64 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
65 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
66 Vimolmas Lipipun 1
67 Supa Chantharasakul 1
68 Garnpimol C. Ritthidej 1
69 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
70 บรรจง คณะวรรณ 1
71 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
72 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
73 ละอองทิพย์ เหมะ 1
74 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
75 Puttipongse Varavudhi 1
76 Kitpramuk Tantayaporn 1
77 Ampa Luiengpirom 1
78 Sompol Sanguanrungsirikul 1
79 Naiyana Chaiyabutr 1
80 Jirapath Jariyawatthananon 1
81 Akaraphan Janetheerapong 1
82 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
83 Pantharee Boonsatorn 1
84 สมชัย วัฒนการุณ 1
85 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
86 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
87 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
88 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
89 Acom Sornsute 1
90 ศุกันยา ห้วยผัด 1
91 กระมล ทองธรรมชาติ 1
92 Suchin Arunsawatwong 1
93 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
94 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
95 สุวดี ยาป่าคาย 1
96 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
97 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
98 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
99 Thanathon Sesuk 1
100 Chariya Uiyyasathian 1
101 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
102 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
103 Chonticha Srisawang 1
104 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
105 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
106 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
107 นภสร โกวรรธนะกุล 1
108 Phanphen Wattanaarsakit 1
109 วินัย งามแสง 1
110 Jittima Chatchawansaisin 1
111 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
112 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
113 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
114 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
115 Waraporn Siriterm 1
116 Kasidit Nootong 1
117 Chayaporn Supachartwong 1
118 สิทธิพร แอกทอง 1
119 Anawatch Mitpratan 1
120 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
121 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
122 วัลลภ แย้มเหมือน 1
123 สำเริง แย้มโสภี 1
124 Krisorn Chunhapongpipat 1
125 สุวิชา ทองสิมา 1
126 สมพร พรมดี 1
127 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
128 สายฝน ควรผดุง 1
129 สิริพร สิวราวุฒิ 1
130 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
131 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
133 Weeris Treeratanajaru 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
135 Supawin Watcharamul 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
137 Pataraporn Promkumtan 1
138 ธวัชชัย สันติสุข 1
139 Pakpoom Tanapichet 1
140 วาสนา เสียงดัง 1
141 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
142 Walaisiri Muangsiri 1
143 เอกชัย อดุลยธรรม 1
144 Varunee Padmasankh 1
145 Thada Jirajaras 1
146 ประธาน ดาบเพชร 1
147 กมลชนก ยวดยง 1
148 อวย เกตุสิงห์ 1
149 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
150 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
151 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
152 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
153 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
154 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
155 Natchamol Srichumroenrattana 1
156 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
157 Pornpimol Muanjai 1
158 ไววิทย์ พุทธารี 1
159 Chidchanok Lursinsap 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2