ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 Akaraphan Janetheerapong 1
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
4 Jirapath Jariyawatthananon 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
8 Supawin Watcharamul 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
10 Weeris Treeratanajaru 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
12 อุทัย บุญประเสริฐ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
14 Somying Tumwasorn 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
16 วิไล ชินธเนศ 1
17 Pakpoom Tanapichet 1
18 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
20 คัคนางค์ มณีศรี 1
21 Pataraporn Promkumtan 1
22 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
23 วาสนา เสียงดัง 1
24 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
25 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
26 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
27 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
28 Natchamol Srichumroenrattana 1
29 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
30 สายฝน ควรผดุง 1
31 สิริพร สิวราวุฒิ 1
32 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
33 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
35 Krisorn Chunhapongpipat 1
36 สำเริง แย้มโสภี 1
37 สมพร พรมดี 1
38 สุวิชา ทองสิมา 1
39 วัลลภ แย้มเหมือน 1
40 ธวัชชัย สันติสุข 1
41 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
42 Kittisak Likhitwitayawuid 1
43 Panee Boonthavi 1
44 Sumphan Wongseripipatana 1
45 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
46 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
47 Jaitip Paiboon 1
48 วัฒนชัย สมิทธากร 1
49 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
50 Supa Chantharasakul 1
51 Garnpimol C. Ritthidej 1
52 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
53 บรรจง คณะวรรณ 1
54 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
55 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
56 มยุรี ตันติสิระ 1
57 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
58 Vimolmas Lipipun 1
59 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
60 Wilai Anomasiri 1
61 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
62 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
63 Boonchai Sangpetngam 1
64 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
65 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
66 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
68 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
70 Chalermpol Leevailoj 1
71 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
72 กาญจนา แก้วเทพ 1
73 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
74 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
75 Vanida Chantarateptawan 1
76 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
77 Srilert Chotpantarat 1
78 ศิริชัย ศิริกายะ 1
79 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
80 Chidchanok Lursinsap 1
81 Pornpimol Muanjai 1
82 กำจัด มงคลกุล 1
83 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
84 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
85 Yeshey Penjor 1
86 สุมิตรา พูลทอง 1
87 ๋Janes, Gavin W. 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 รุ่งราวี ทองกันยา 1
90 นภสร โกวรรธนะกุล 1
91 Phanphen Wattanaarsakit 1
92 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
93 Jittima Chatchawansaisin 1
94 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
95 Chonticha Srisawang 1
96 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
97 วินัย งามแสง 1
98 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
99 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
100 ชอุ่ม มลิลา 1
101 ประคอง ชอบเสียง 1
102 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
103 ละอองทิพย์ เหมะ 1
104 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
105 Puttipongse Varavudhi 1
106 Kitpramuk Tantayaporn 1
107 Ampa Luiengpirom 1
108 Sompol Sanguanrungsirikul 1
109 Naiyana Chaiyabutr 1
110 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
111 วิมล เหมะจันทร 1
112 Chakkaphan Sutthirat 1
113 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
114 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
115 พรรณี กาญจนพลู 1
116 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
117 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
118 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
119 สุมา เมืองใย 1
120 Chayaporn Supachartwong 1
121 สิทธิพร แอกทอง 1
122 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
123 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
124 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
125 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
126 Suchin Arunsawatwong 1
127 Thanathon Sesuk 1
128 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
129 สุวดี ยาป่าคาย 1
130 กมลชนก ยวดยง 1
131 อวย เกตุสิงห์ 1
132 Varunee Padmasankh 1
133 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
134 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
135 เอกชัย อดุลยธรรม 1
136 Walaisiri Muangsiri 1
137 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
138 ประธาน ดาบเพชร 1
139 Thada Jirajaras 1
140 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
141 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
142 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
143 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
144 Chariya Uiyyasathian 1
145 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
146 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
147 Anawatch Mitpratan 1
148 Kasidit Nootong 1
149 Waraporn Siriterm 1
150 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
151 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
152 สมชัย วัฒนการุณ 1
153 ศุกันยา ห้วยผัด 1
154 กระมล ทองธรรมชาติ 1
155 Pantharee Boonsatorn 1
156 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
157 Acom Sornsute 1
158 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
159 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
160 ไววิทย์ พุทธารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2