ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Puttipongse Varavudhi
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ampa Luiengpirom 2
2 Naiyana Chaiyabutr 2
3 พรรณี กาญจนพลู 1
4 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
5 Chakkaphan Sutthirat 1
6 สุมา เมืองใย 1
7 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
8 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
9 วิมล เหมะจันทร 1
10 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
11 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
12 ประคอง ชอบเสียง 1
13 รุ่งราวี ทองกันยา 1
14 สุมิตรา พูลทอง 1
15 Yeshey Penjor 1
16 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
19 ชอุ่ม มลิลา 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
22 Supa Chantharasakul 1
23 Vimolmas Lipipun 1
24 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
25 Garnpimol C. Ritthidej 1
26 Panee Boonthavi 1
27 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
28 Sumphan Wongseripipatana 1
29 มยุรี ตันติสิระ 1
30 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
31 Sompol Sanguanrungsirikul 1
32 Kitpramuk Tantayaporn 1
33 กำจัด มงคลกุล 1
34 บรรจง คณะวรรณ 1
35 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
36 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
37 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
38 ละอองทิพย์ เหมะ 1
39 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
40 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
41 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
42 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
43 Acom Sornsute 1
44 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
45 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
46 Chariya Uiyyasathian 1
47 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
48 Pantharee Boonsatorn 1
49 สมชัย วัฒนการุณ 1
50 Thanathon Sesuk 1
51 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 ศุกันยา ห้วยผัด 1
56 กระมล ทองธรรมชาติ 1
57 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
58 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
59 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
60 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
61 Chonticha Srisawang 1
62 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
63 วินัย งามแสง 1
64 Kittisak Likhitwitayawuid 1
65 นภสร โกวรรธนะกุล 1
66 Phanphen Wattanaarsakit 1
67 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
68 Jittima Chatchawansaisin 1
69 Kasidit Nootong 1
70 Waraporn Siriterm 1
71 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
72 Anawatch Mitpratan 1
73 สิทธิพร แอกทอง 1
74 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
75 Chayaporn Supachartwong 1
76 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
77 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
78 วาสนา เสียงดัง 1
79 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
80 สายฝน ควรผดุง 1
81 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
82 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
83 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
84 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
85 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
86 สิริพร สิวราวุฒิ 1
87 สมพร พรมดี 1
88 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
89 ธวัชชัย สันติสุข 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
91 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
92 สำเริง แย้มโสภี 1
93 สุวิชา ทองสิมา 1
94 วัลลภ แย้มเหมือน 1
95 ไววิทย์ พุทธารี 1
96 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
97 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
98 กมลชนก ยวดยง 1
99 อวย เกตุสิงห์ 1
100 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
101 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
102 Suchin Arunsawatwong 1
103 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
104 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 Pornpimol Muanjai 1
109 Walaisiri Muangsiri 1
110 เอกชัย อดุลยธรรม 1
111 Thada Jirajaras 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
115 ศิริชัย ศิริกายะ 1
116 Srilert Chotpantarat 1
117 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
118 Chalermpol Leevailoj 1
119 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
120 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
121 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
124 กาญจนา แก้วเทพ 1
125 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
126 วัฒนชัย สมิทธากร 1
127 Jaitip Paiboon 1
128 Wilai Anomasiri 1
129 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
130 Vanida Chantarateptawan 1
131 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
132 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
135 วิไล ชินธเนศ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
137 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
140 คัคนางค์ มณีศรี 1
141 อุทัย บุญประเสริฐ 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
143 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
145 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
147 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
ผลงานวิจัย