ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pusadee Sri-aroon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Pyrosequencing for rapid molecular identification of Schistosoma japonicum and S. mekongi eggs and cercariae
ปี พ.ศ. 2552
2 การแก้ปัญหาสีไม่ติดในกระบวนการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า ของชิ้นส่วนโลหะในยานยนต์
ปี พ.ศ. 2550
3 การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2546
4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชีในจังหวัดลำปาง / ภักดี ศรีอรุณ
5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี ในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2531
6 ความรู้ การรับรู้และพฤติกรรมอนามัยที่เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ในตับ ของนักเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์