ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pritaporn Kingkaew
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yot Teerawattananon 15
2 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 14
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 14
4 Sripen Tantivess 13
5 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 12
6 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 8
7 Patsri Srisuwan 8
8 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 8
9 Tanunya Koopitakkajorn 8
10 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 8
11 ศิตาพร ยังคง 8
12 Sitaporn Youngkong 8
13 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
14 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
15 Wantanee Kulpeng 4
16 วันทนีย์ กุลเพ็ง 4
17 Kaewkul Tantipisitkul 3
18 Surachai Kotirum 3
19 เดช เกตุฉ่ำ 3
20 Teera Sirisamutr 3
21 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
22 Det Kedcham 3
23 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 3
24 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 3
25 ธีระ ศิริสมุด 3
26 ทรงยศ พิลาสันต์ 3
27 สุรชัย โกติรัมย์ 3
28 Lily Ingsrisawang 2
29 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
30 Songyot Pilasant 2
31 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
32 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
33 Kakanang Chaisiri 1
34 Jomkwan Yothasamut 1
35 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
37 Health intervention and technology assessment program 1
38 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
39 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
40 Kasetsart University. Faculty of Science 1
41 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
42 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
43 Kuntika Dumrongprat 1
44 Supatcharin Suwannakerd 1
45 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 1
46 Napatcha Wongchaya 1
47 ณภัชชา วงศ์ฉายา 1
48 ชุติมา คำดี 1
49 Chutima Kumdee 1
50 Songyot Pilasan 1
51 Suthasinee Kumluang 1
52 สุธาสินี คำหลวง 1
53 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
54 สาริณี แก้วสว่าง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2556 10
3 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Disabled Persons Satisfaction with Rehabilitation and Assistive Devices Services Provided by Public Hospital in 8 Provinces
2 Medical Rehabilitation Services for Person with Disabilities: The Perspectives of Clients, Providers and Policymakers
3 Outcomes and Factors Influencing Access to Assistive Device for Mobility Disabled People
4 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
5 แนวทางการคัดกรองโรคหืดระดับประชากรในประเทศไทย
6 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
7 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน
8 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
9 การคัดกรองวัณโรคระดับประชากรในประเทศไทย
10 แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ระดับประชากรในประเทศไทย
11 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
12 การประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
13 แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย
14 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
15 A historical development of health technology assessment in Thailand