ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Prakong Tangpraprutkul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Prakong Tamgpraprutgul
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Graduate School 2
2 Puttipongse Varavudhi 2
3 Ampa Luiengpirom 2
4 Naiyana Chaiyabutr 2
5 Sunpetch Sophon 1
6 วัลลภ แย้มเหมือน 1
7 คัคนางค์ มณีศรี 1
8 สำเริง แย้มโสภี 1
9 สุวิชา ทองสิมา 1
10 Mongkol Techakumphu 1
11 สมพร พรมดี 1
12 Sirima Thongruay 1
13 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
14 สุนีย์ นัยจรัญ 1
15 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
17 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
19 Somying Tumwasorn 1
20 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
21 ธวัชชัย สันติสุข 1
22 วิไล ชินธเนศ 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 อุทัย บุญประเสริฐ 1
25 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
26 วาสนา เสียงดัง 1
27 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
28 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
29 ไววิทย์ พุทธารี 1
30 Ong, Say Kee 1
31 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
32 Varunee Padmasankh 1
33 Waraporn Siriterm 1
34 Walaisiri Muangsiri 1
35 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
36 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
37 Acom Sornsute 1
38 ศุกันยา ห้วยผัด 1
39 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
40 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
41 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
42 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
43 Pantharee Boonsatorn 1
44 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
45 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
46 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
47 สายฝน ควรผดุง 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
51 Thanathon Sesuk 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
54 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
55 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
57 วัฒนชัย สมิทธากร 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
59 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
60 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 Narong Punnim 1
65 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
66 Siriporn Sriwarakan 1
67 กมลชนก ยวดยง 1
68 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
69 Thada Jirajaras 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
71 Wilai Anomasiri 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
73 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
75 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
76 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
78 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
79 Rajalida Lipikorn 1
80 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
82 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
83 กาญจนา แก้วเทพ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
85 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
88 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
90 ศิริชัย ศิริกายะ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
93 Chayaporn Supachartwong 1
94 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
95 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
96 Chakkaphan Sutthirat 1
97 Panee Boonthavi 1
98 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
99 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
100 Jaitip Paiboon 1
101 วิมล เหมะจันทร 1
102 Chulalongkorn University.Graduate school 1
103 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
104 Supa Chantharasakul 1
105 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
106 สุมิตรา พูลทอง 1
107 บรรจง คณะวรรณ 1
108 กำจัด มงคลกุล 1
109 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
110 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
111 ชอุ่ม มลิลา 1
112 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
113 ประคอง สุทธสาร 1
114 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
115 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
116 Vimolmas Lipipun 1
117 Boonchai Sangpetngam 1
118 มยุรี ตันติสิระ 1
119 Chalermpol Leevailoj 1
120 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
121 Garnpimol C. Ritthidej 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
123 Sumphan Wongseripipatana 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
125 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
126 Srilert Chotpantarat 1
127 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Vanida Chantarateptawan 1
133 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
134 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
135 Sompol Sanguanrungsirikul 1
136 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
137 Phanphen Wattanaarsakit 1
138 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
139 กระมล ทองธรรมชาติ 1
140 นภสร โกวรรธนะกุล 1
141 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
142 สมชัย วัฒนการุณ 1
143 Yeshey Penjor 1
144 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
145 รุ่งราวี ทองกันยา 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 Tadchanon Chuman 1
148 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
149 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
150 Jittima Chatchawansaisin 1
151 อวย เกตุสิงห์ 1
152 ประธาน ดาบเพชร 1
153 Chonticha Srisawang 1
154 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
155 วินัย งามแสง 1
156 Suchin Arunsawatwong 1
157 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
158 ๋Janes, Gavin W. 1
159 กัญญา ศุภปิติพร 1
160 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
161 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
162 สุมา เมืองใย 1
163 สิทธิพร แอกทอง 1
164 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
165 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
166 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
167 ละอองทิพย์ เหมะ 1
168 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
169 พรรณี กาญจนพลู 1
170 Kasidit Nootong 1
171 Chariya Uiyyasathian 1
172 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
173 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
174 มยุรี จารุปาน 1
175 ประคอง ชอบเสียง 1
176 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
177 นิศา วิชพันธุ์ 1
178 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
179 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
180 Anawatch Mitpratan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 1
3 2530 1