ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pornpimol Muanjai
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรรณี กาญจนพลู 1
2 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
3 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
4 Chakkaphan Sutthirat 1
5 สุมา เมืองใย 1
6 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
7 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
8 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
9 ชอุ่ม มลิลา 1
10 ประคอง ชอบเสียง 1
11 กำจัด มงคลกุล 1
12 Yeshey Penjor 1
13 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 สุมิตรา พูลทอง 1
16 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
19 วิมล เหมะจันทร 1
20 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
21 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
22 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
23 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
24 มยุรี ตันติสิระ 1
25 Supa Chantharasakul 1
26 Vimolmas Lipipun 1
27 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
28 บรรจง คณะวรรณ 1
29 Sompol Sanguanrungsirikul 1
30 Puttipongse Varavudhi 1
31 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
32 ละอองทิพย์ เหมะ 1
33 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
34 Naiyana Chaiyabutr 1
35 Ampa Luiengpirom 1
36 Kitpramuk Tantayaporn 1
37 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
38 Phanphen Wattanaarsakit 1
39 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
40 สมชัย วัฒนการุณ 1
41 Pantharee Boonsatorn 1
42 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
43 Acom Sornsute 1
44 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
45 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
46 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
47 กระมล ทองธรรมชาติ 1
48 ศุกันยา ห้วยผัด 1
49 Suchin Arunsawatwong 1
50 สุวดี ยาป่าคาย 1
51 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
52 Thanathon Sesuk 1
53 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
54 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
55 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
56 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
57 Chariya Uiyyasathian 1
58 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
59 Chonticha Srisawang 1
60 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
61 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
62 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
63 นภสร โกวรรธนะกุล 1
64 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
65 วินัย งามแสง 1
66 Jittima Chatchawansaisin 1
67 สิทธิพร แอกทอง 1
68 Waraporn Siriterm 1
69 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
70 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
71 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
72 Anawatch Mitpratan 1
73 Chayaporn Supachartwong 1
74 Kasidit Nootong 1
75 Garnpimol C. Ritthidej 1
76 Panee Boonthavi 1
77 สุวิชา ทองสิมา 1
78 วัลลภ แย้มเหมือน 1
79 สำเริง แย้มโสภี 1
80 สมพร พรมดี 1
81 สิริพร สิวราวุฒิ 1
82 วาสนา เสียงดัง 1
83 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
84 สายฝน ควรผดุง 1
85 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
86 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
88 คัคนางค์ มณีศรี 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
92 ธวัชชัย สันติสุข 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
94 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
95 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
96 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
97 Rajalida Lipikorn 1
98 Thada Jirajaras 1
99 ประธาน ดาบเพชร 1
100 กมลชนก ยวดยง 1
101 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
102 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
103 อวย เกตุสิงห์ 1
104 Walaisiri Muangsiri 1
105 เอกชัย อดุลยธรรม 1
106 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
107 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
108 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
109 ไววิทย์ พุทธารี 1
110 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
111 Varunee Padmasankh 1
112 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
113 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
115 Vanida Chantarateptawan 1
116 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
117 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
118 กาญจนา แก้วเทพ 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
120 ศิริชัย ศิริกายะ 1
121 Srilert Chotpantarat 1
122 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
123 Wilai Anomasiri 1
124 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
125 Kittisak Likhitwitayawuid 1
126 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
127 Sumphan Wongseripipatana 1
128 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
129 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
130 วัฒนชัย สมิทธากร 1
131 Jaitip Paiboon 1
132 Chalermpol Leevailoj 1
133 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
134 Somying Tumwasorn 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
136 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
138 อุทัย บุญประเสริฐ 1
139 วิไล ชินธเนศ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
142 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
143 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
144 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
145 Boonchai Sangpetngam 1
146 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
149 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
150 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems