ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pornpimol Muanjai
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
2 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
3 Wilai Anomasiri 1
4 Vanida Chantarateptawan 1
5 กาญจนา แก้วเทพ 1
6 Srilert Chotpantarat 1
7 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
8 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
9 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
10 วัฒนชัย สมิทธากร 1
11 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
12 Sumphan Wongseripipatana 1
13 Panee Boonthavi 1
14 Kittisak Likhitwitayawuid 1
15 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
16 Jaitip Paiboon 1
17 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
18 ศิริชัย ศิริกายะ 1
19 Chalermpol Leevailoj 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
21 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
23 Somying Tumwasorn 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
25 วิไล ชินธเนศ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
27 อุทัย บุญประเสริฐ 1
28 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
30 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
31 Boonchai Sangpetngam 1
32 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
33 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
34 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
35 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
37 Garnpimol C. Ritthidej 1
38 Supa Chantharasakul 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
41 ชอุ่ม มลิลา 1
42 พรรณี กาญจนพลู 1
43 Chakkaphan Sutthirat 1
44 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
45 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
46 สุมา เมืองใย 1
47 ประคอง ชอบเสียง 1
48 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
49 Yeshey Penjor 1
50 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
51 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
52 กำจัด มงคลกุล 1
53 รุ่งราวี ทองกันยา 1
54 ๋Janes, Gavin W. 1
55 สุมิตรา พูลทอง 1
56 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
57 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
58 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
59 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
60 บรรจง คณะวรรณ 1
61 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
62 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
63 Vimolmas Lipipun 1
64 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
65 มยุรี ตันติสิระ 1
66 Sompol Sanguanrungsirikul 1
67 Ampa Luiengpirom 1
68 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
69 ละอองทิพย์ เหมะ 1
70 วิมล เหมะจันทร 1
71 Puttipongse Varavudhi 1
72 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
73 Kitpramuk Tantayaporn 1
74 Naiyana Chaiyabutr 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
76 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
77 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
78 สมชัย วัฒนการุณ 1
79 Pantharee Boonsatorn 1
80 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
81 Acom Sornsute 1
82 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
83 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
84 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
85 กระมล ทองธรรมชาติ 1
86 ศุกันยา ห้วยผัด 1
87 Suchin Arunsawatwong 1
88 สุวดี ยาป่าคาย 1
89 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
90 Thanathon Sesuk 1
91 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
92 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
93 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
94 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
95 Chariya Uiyyasathian 1
96 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
97 Chonticha Srisawang 1
98 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
99 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
100 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
101 นภสร โกวรรธนะกุล 1
102 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
103 วินัย งามแสง 1
104 Jittima Chatchawansaisin 1
105 สิทธิพร แอกทอง 1
106 Waraporn Siriterm 1
107 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
108 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
109 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
110 Anawatch Mitpratan 1
111 Chayaporn Supachartwong 1
112 Kasidit Nootong 1
113 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
114 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
115 สุวิชา ทองสิมา 1
116 วัลลภ แย้มเหมือน 1
117 สำเริง แย้มโสภี 1
118 สมพร พรมดี 1
119 สิริพร สิวราวุฒิ 1
120 วาสนา เสียงดัง 1
121 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
122 สายฝน ควรผดุง 1
123 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
124 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
126 คัคนางค์ มณีศรี 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
130 ธวัชชัย สันติสุข 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
132 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
133 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 Rajalida Lipikorn 1
136 Thada Jirajaras 1
137 ประธาน ดาบเพชร 1
138 กมลชนก ยวดยง 1
139 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
140 อวย เกตุสิงห์ 1
141 Walaisiri Muangsiri 1
142 เอกชัย อดุลยธรรม 1
143 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
144 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
145 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
146 ไววิทย์ พุทธารี 1
147 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
148 Varunee Padmasankh 1
149 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
150 Phanphen Wattanaarsakit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems