ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ponpiboon Satangput
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 Technology Roadmapping for Vaccine
2 Technology Roadmapping for Treatment
3 Technology roadmapping for diagnostics
4 Technology Roadmapping for Tracking
5 Technology Roadmapping for Ubiquititous Computing
6 Technology Roadmapping for Modelling and Simulation
7 มองอนาคต CDG
8 ภาพอนาคตคณะอุตสาหกรรมเกษตรใน 10 ปี
9 การศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย
10 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต: กรณีการใช้พลังงานนิวเคลียร์
11 แผนที่นำทางเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
12 การทำแผนที่นำทางงานวิจัยของศว.
13 การพัฒนากรณีศึกษาการมองอนาคตเมือง ลำพูน
ปี พ.ศ. 2549
14 โครงการศึกษาฐานข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการพัฒนากลไกวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุไทย