ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pongpan Chindaudom
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pitak Eiamchai 17
2 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 16
3 Viyapol Patthanasettakul 11
4 Noppadon Nuntawong 11
5 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 10
6 Mati Horprathum 9
7 มติ ห่อประทุม 8
8 พิทักษ์ เอี่ยมชัย 8
9 Mati Horprathum 8
10 นพดล นันทวงศ์ 7
11 Puenisara Limnonthakul 6
12 Kamon Aiempanakit 6
13 Chanunthorn Chananonnawathorn 5
14 Pichet Limsuwan 5
15 Saksorn Limwichean 4
16 Benjarong Samransuksamer 4
17 Artorn Pokaipisit 4
18 Anurat Wisitsoraat 4
19 Thanat Srichaiyaperk 3
20 Adisorn Tuantranont 3
21 อาทร โภไคยพิสิฐ 3
22 Krongkamol Wong-Ek 3
23 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 3
24 ภูนิศรา ลิ้มนนท์กุล 2
25 V. Pattantsetakul 2
26 T. Srichaiyaperk 2
27 ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 2
28 C. Chananonnawathorn 2
29 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
30 Chollada Warmsingh 2
31 ชลดา วามสิงห์ 2
32 ชูวิทย์ โภคบุตร 2
33 ยงยุทธ อินริสพงค์ 1
34 Y. Inritsapong 1
35 Tanom Lomas 1
36 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
37 ถนอม โลมาศ 1
38 ภรต บุรพจิต 1
39 Chuwit Pakabut 1
40 Sarun Sumriddetchkajorn 1
41 ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
42 เทพพิทักษ์ สอดจิตร์ 1
43 Thappitak Sodchit 1
44 Parot Burapajit 1
45 Anurat Wisitsora-at 1
46 พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ 1
47 Prayoon Songsiriritthigul 1
48 Supattanapong Dumrongrattana 1
49 Narathon Khemasiri 1
50 Tula Jutarosaga 1
51 Worawarong Rakreungdet 1
52 Sitthisuntorn Supothina 1
53 Jakrapong Kaewkhao 1
54 L. Uttayan 1
55 Anurat Wisitsoraat 1
56 Chaiyan Oros 1
57 Laddawan Supadee 1
58 Kittipong Limwichean 1
59 S. Limwichean 1
60 K. Aimpanakit 1
61 กรองกมล วงษ์เอก 1
62 Kittinan Annanon 1
63 Wiroj Limtrakarn 1
64 ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ 1
65 Sumittra Charojrochkul 1
66 Sedthawatt Sucharitpwatskul 1
67 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 1
68 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
69 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 1
70 ชูวิทย์ ผลโภค 1
71 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
72 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 1
73 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 1
74 Angkhana Jaroenworaluck 1
75 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
76 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
77 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
78 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
79 Chanchana Thanachayanont 1
80 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
81 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
82 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
83 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
84 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
85 Anucha Wannagon 1
86 อนุชา วรรณก้อน 1
87 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
88 Suparerk Aukkaravittayapun 1
89 Pimpa Limthongkul 1
90 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 4
3 2554 2
4 2553 5
5 2552 5
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 2
9 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Determination of thickness and optical properties of tantalum oxide thin films by spectroscopic ellipsometry
2 Effects of annealing treatment on WO3 thin films prepared by DC reactive magnetron sputtering
3 Decoration of gold nanoparticles on TiO2 thin films for enhanced response of ethanol gas sensors
4 Fabrication of nanostructure by physical vapor deposition with glancing angle deposition technique and its applications
5 Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3 nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2556
6 NO2-sensing properties of WO3 nanorods prepared by glancing angle DC magnetron sputtering
7 Investigation of electrochromic WO3 nanorods prepared by DC reactive magnetron sputtering with GLAD technique
8 Preparation of WO3 nanorods by glancing angle DC reactive magnetron sputtering deposition for NO2 gas sensing application
9 Structural and optical properties of TiO2 thin films prepared by thermal oxidation of Ti thin films
ปี พ.ศ. 2554
10 Structural, optical and hydrophilic properties of nanocrystalline TiO2 ultra-thin films prepared by pulsed dc reactive magnetron sputtering
11 Portable surface-enhanced Raman spectroscopy for insecticide detection using silver nanorod film fabricated by magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2553
12 Post-annealing effects on the structural, optical and electrical properties of ITO films studied by spectroscopic ellipsometry
13 Dynamic in situ spectroscopic ellipsometric study in inhomogeneous TiO2 thin-?lm growth
14 Silver nanoparticles deposited on anodic aluminum oxide template using magnetron sputtering for surface-enhanced Raman scattering substrate
15 Surface-enhanced Raman scattering substrate of silver nanoparticles depositing on AAO template fabricated by magnetron sputtering
16 Fabrication and Characterization of Hydrophilic TiO2 Thin Films on Unheated Substrates Prepared by Pulsed DC Reactive Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2552
17 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์
18 การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
19 อุปกรณ์เชิงแสงในทางการแพทย์
20 โมเดลอิลิปโซมิตรีสำหรับควบคุมฟิล์มบางคาร์บอนบนหัวอ่านฮาร์ดิสก์
21 Design and investigation of photo-induced super-hydrophilic materials for car mirrors
ปี พ.ศ. 2550
22 เทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางแสง: วิจัยและพัฒนาเคลือบฟิล์ม Super hydrophilic สำหรับกระจกมองข้างรถยนต์
ปี พ.ศ. 2549
23 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2548
24 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
25 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
ปี พ.ศ. 2546
26 Optoelectronic thin film coating by electron beam evaporation with ion-assisted deposition