ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pinij Faramnuayphol
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พินิจ ฟ้าอำนวยผล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 11
2 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO) 4
3 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
4 อรพิน ทรัพย์ล้น 3
5 ณรงค์ กษิติประดิษฐ์ 3
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
8 Health Information System Development Office 2
9 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
10 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
11 นิลวรรณ อยู่ภักดี 2
12 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
13 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 2
14 สถาบันวิจัยประชากรและ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
15 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
16 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
18 หทัยชนก สุมาลี 1
19 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
20 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
21 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
23 วีระ แย้มกันชู 1
24 ศรีวรรณ ติชะพันธ์ 1
25 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
26 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
27 บุญมา นิรัตนาภรณ์ 1
28 สมโภชน์ เกษน้อย 1
29 David Hughes 1
30 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
31 Swansea university 1
32 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
33 ครรชิต สุขนาค 1
34 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
35 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
36 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
37 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
38 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
39 ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 1
40 กลุ่มข้อมูลข่าวสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
41 ปัทมา ว่าพัฒนพัฒนวงศ์ 1
42 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
43 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
44 สงครามชัย ลีทองดี 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
46 ภูษิต ประคองสาย 1
47 วลัยพร พัชรนฤมล 1
48 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
49 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
50 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 1
51 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 4
4 2554 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 3
8 2548 2
9 2545 1
10 2542 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต
2 Geographical Health Resources Information System Development on the Internet
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลการทบทวนสถานการณ์ระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ปี พ.ศ. 2555
4 การสังเคราะห์การจัดทำข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
5 การพัฒนาดัชนีวัดความเชื่อมันต่อระบบสุขภาพของประชาชน ระยะที่ 2
6 ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่องานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
7 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
8 ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา
ปี พ.ศ. 2552
9 สถานการณ์และแนวโน้มระบบบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
10 การจัดสรรเงินและสถานการณ์การเงินสถานบริการระดับปฐมภูมิ(สถานีอนามัย)ภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2549
11 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2547
12 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2548
13 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2548
14 การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
15 ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่
ปี พ.ศ. 2545
16 การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมทางสุขภาพโดยอาศัยกลไกประชาคม
ปี พ.ศ. 2542
17 การพัฒนารูปแบบผสมผสานการดำเนินงาน งานป้องกันและควบคุมโรค ระดับอำเภอ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก