ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pinij Faramnuayphol
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พินิจ ฟ้าอำนวยผล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 17
2 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 5
3 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO) 5
4 อรพิน ทรัพย์ล้น 4
5 ณรงค์ กษิติประดิษฐ์ 4
6 Health Information System Development Office 3
7 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
10 สถาบันวิจัยประชากรและ มหาวิทยาลัยมหิดล 3
11 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 3
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
13 David Hughes 2
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
15 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
16 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
17 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
18 Swansea university 2
19 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
20 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 2
21 นิลวรรณ อยู่ภักดี 2
22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
23 ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 2
24 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 2
25 วีระ แย้มกันชู 2
26 บุญมา นิรัตนาภรณ์ 2
27 ศรีวรรณ ติชะพันธ์ 2
28 สมโภชน์ เกษน้อย 2
29 หทัยชนก สุมาลี 2
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
31 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
32 ครรชิต สุขนาค 2
33 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
34 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
35 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
36 วลัยพร พัชรนฤมล 2
37 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
38 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
39 สงครามชัย ลีทองดี 2
40 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
41 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
42 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
44 ภูษิต ประคองสาย 2
45 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
46 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
47 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
48 ปัทมา ว่าพัฒนพัฒนวงศ์ 1
49 กลุ่มข้อมูลข่าวสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
50 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
51 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 1
6 2552 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2542 1
10 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนบริการปฐมภูมิจากชุดข้อมูลมาตรฐาน (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2557
3 การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลการทบทวนสถานการณ์ระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2552
6 สถานการณ์และแนวโน้มระบบบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
7 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2548
8 ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่
ปี พ.ศ. 2542
9 การพัฒนารูปแบบผสมผสานการดำเนินงาน งานป้องกันและควบคุมโรค ระดับอำเภอ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก