ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pimpa Limthongkul
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิมพา ลิ้มทองกุล 14
2 ชัญชณา ธนชยานนท์ 4
3 Kannigar Dateraksa 3
4 กรรณิการ์ เดชรักษา 3
5 Chabaiporn Junin 3
6 กุลจิรา สุจิโรจน์ 3
7 ชใบพร จันทร์อินทร์ 3
8 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 3
9 Sumittra Charojrochkul 3
10 Kuljira Sujirote 3
11 Kroekchai Inpor 2
12 Chachana Thanachayanont 2
13 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 2
14 Chanipat Euvananont 2
15 Chanchana Thanachayanont 2
16 เกริกชัย อินทร์ปอ 2
17 Pisanu Toochinda 2
18 Suparoek Henpraserttae 2
19 ศุภฤกษ์ เห็นประเสริฐแท้ 1
20 บุญชู สุชาติเจริญยิ่ง 1
21 พิษณุ ตู้จินดา 1
22 Boonchoo Suchatjaroenying 1
23 วุฒิพงศ์ เต็มภัทรศักดิ์ 1
24 นรินทร์ จันทะพิงค์ 1
25 นรชัย อมรสุรเดช 1
26 Siriluck Nivitchanyong 1
27 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
28 Laddawan Supadee 1
29 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
30 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
31 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
32 Narin Jantaping 1
33 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
34 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
35 เยท-หมิง เชียง 1
36 Pongpan Chindaudom 1
37 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
38 Yet-Ming Chiang 1
39 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
40 นพเก้า พันธ์อร่าม 1
41 สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ 1
42 Sujitra Wongkasemjit 1
43 วรารัตน์ ลอยมา 1
44 ประณุดา จิวากานนท์ 1
45 Pranuda Jivaganont 1
46 Wararat Loyma 1
47 Noppakao Panaram 1
48 Thitirat Inprasit 1
49 ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์ 1
50 Patarawan Kahawong 1
51 กิตติชัย สมรูป 1
52 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 1
53 Pornpimon Kasemsakchai 1
54 ขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์ 1
55 Somnuk Sirisoonthorn 1
56 สมนึก ศิริสุนทร 1
57 พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย 1
58 Suphakan Kijamnajsuk 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 3
3 2551 2
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 The role of urea in Cu-Zn-Al catalysts for methanol steam reforming
2 การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณเฟสออสเทนไนต์ตกค้างในเหล็กกล้า, การวิเคราะห์ Texture ในอะลูมิเนียมฟอยล์ ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น และ การฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น
3 โครงการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเซลล์เชื้อเพลิงและพลังงานทางเคมีไฟฟ้า
4 Photoactivity of TiO2 Films on Glass Substrate for Cyanide Degradation
5 The role of urea in Cu–Zn–Al catalysts for methanol steam reforming
ปี พ.ศ. 2552
6 Effects of Fe Addition on Densification and Conduction Property of Gadolinia Doped Ceria
7 Property Study of La2-xSrxNiO4 (x ? 0.8) to be used for IT-SOFCs cathode
8 การศึกษาวัสดุสำหรับการตัด HGA'stail สำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดร์ฟ
ปี พ.ศ. 2551
9 TiO2 optical coating layers for self cleaning applications
10 Effects of Precipitation, Sol-Gel Synthesis Conditions, and Drying Methods on the Properties of Nano-TiO2 for Photocatalysis Applications
ปี พ.ศ. 2550
11 การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์จากแกลบในระดับโรงประลอง
12 การขึ้นรูปอิเล็กโตรไลต์และอาโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
13 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2548
14 Effect of Processing Condittions on the Phase and Microstructure of Nano-SiC Produced from Rice Husks
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาผลกระทบของสารโดปและกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาของลิเทียมไอออนฟอสเฟต เพื่อนําไปใช้ในลิเทียมแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ