ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pimpa Limthongkul
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิมพา ลิ้มทองกุล 14
2 ชัญชณา ธนชยานนท์ 4
3 กรรณิการ์ เดชรักษา 3
4 กุลจิรา สุจิโรจน์ 3
5 Kannigar Dateraksa 3
6 Kuljira Sujirote 3
7 Chabaiporn Junin 3
8 Sumittra Charojrochkul 3
9 ชใบพร จันทร์อินทร์ 3
10 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 3
11 เกริกชัย อินทร์ปอ 2
12 Pisanu Toochinda 2
13 Suparoek Henpraserttae 2
14 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 2
15 Chachana Thanachayanont 2
16 Chanchana Thanachayanont 2
17 Chanipat Euvananont 2
18 Kroekchai Inpor 2
19 Narin Jantaping 1
20 นรชัย อมรสุรเดช 1
21 Suphakan Kijamnajsuk 1
22 นรินทร์ จันทะพิงค์ 1
23 Patarawan Kahawong 1
24 ขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์ 1
25 Pornpimon Kasemsakchai 1
26 กิตติชัย สมรูป 1
27 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 1
28 Pongpan Chindaudom 1
29 บุญชู สุชาติเจริญยิ่ง 1
30 Yet-Ming Chiang 1
31 เยท-หมิง เชียง 1
32 พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย 1
33 Boonchoo Suchatjaroenying 1
34 ศุภฤกษ์ เห็นประเสริฐแท้ 1
35 Siriluck Nivitchanyong 1
36 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
37 พิษณุ ตู้จินดา 1
38 วุฒิพงศ์ เต็มภัทรศักดิ์ 1
39 ประณุดา จิวากานนท์ 1
40 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
41 Laddawan Supadee 1
42 Pranuda Jivaganont 1
43 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
44 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
45 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
46 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
47 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
48 Wararat Loyma 1
49 Noppakao Panaram 1
50 ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์ 1
51 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
52 Somnuk Sirisoonthorn 1
53 Thitirat Inprasit 1
54 Sujitra Wongkasemjit 1
55 วรารัตน์ ลอยมา 1
56 นพเก้า พันธ์อร่าม 1
57 สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ 1
58 สมนึก ศิริสุนทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 3
3 2551 2
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 The role of urea in Cu-Zn-Al catalysts for methanol steam reforming
2 การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณเฟสออสเทนไนต์ตกค้างในเหล็กกล้า, การวิเคราะห์ Texture ในอะลูมิเนียมฟอยล์ ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น และ การฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น
3 โครงการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเซลล์เชื้อเพลิงและพลังงานทางเคมีไฟฟ้า
4 Photoactivity of TiO2 Films on Glass Substrate for Cyanide Degradation
5 The role of urea in Cu–Zn–Al catalysts for methanol steam reforming
ปี พ.ศ. 2552
6 Effects of Fe Addition on Densification and Conduction Property of Gadolinia Doped Ceria
7 Property Study of La2-xSrxNiO4 (x ? 0.8) to be used for IT-SOFCs cathode
8 การศึกษาวัสดุสำหรับการตัด HGA'stail สำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดร์ฟ
ปี พ.ศ. 2551
9 TiO2 optical coating layers for self cleaning applications
10 Effects of Precipitation, Sol-Gel Synthesis Conditions, and Drying Methods on the Properties of Nano-TiO2 for Photocatalysis Applications
ปี พ.ศ. 2550
11 การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์จากแกลบในระดับโรงประลอง
12 การขึ้นรูปอิเล็กโตรไลต์และอาโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
13 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2548
14 Effect of Processing Condittions on the Phase and Microstructure of Nano-SiC Produced from Rice Husks
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาผลกระทบของสารโดปและกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาของลิเทียมไอออนฟอสเฟต เพื่อนําไปใช้ในลิเทียมแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ