ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pimnicha Thepphawan
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พินิจ ทิพย์มณี
- พินิจ ทิพย์มณี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิญญา เลื่อนฉวี 7
2 ธานี วรภัทร์ 7
3 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 7
4 วรนุช ปัญจะวัตร 6
5 สันต์ชัย เหล่าสันติสุข 4
6 ธราทิพย์ ปิยเธียรสวัสดิ์ 4
7 รัฐชัย สาทรกิจ 4
8 อรุณรัตน์ เจริญศรีวงษ์ 3
9 อดิศร เข็มทิศ 3
10 เฉลิมพล รสิตานนท์ 3
11 พัทธกฤต เทียมเศวต 1
12 ศิริลักษณ์ ศรีโชละ 1
13 ณัฐรัตน์ เวียงธีรวัฒน์ 1
14 อภิชาติ อาวจำปา. 1
15 ธนา พิทยะเวสด์สุนทร 1
16 ศุภโชค บุญเจริญ 1
17 Phanatchaya Khantichitr 1
18 สุรีย์ สิงห์ทอง 1
19 พิมพ์นิชา เทพวัลย์ 1
20 พนัชญา ขันติจิตร 1
21 Pattara Sanchaisuriya 1
22 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
23 กัญณัฏฐ์ วิเศษสิงห์ 1
24 ศศิประภา อ่อนสระ 1
25 สุฑามาศ กรายแก้ว 1
26 สุธัญญ์ เกียรติชัยประสพ 1
27 อุดมศักดิ์ เย็นใส 1
28 เกษกาญจน์ อิ่มจิตร 1
29 กิตติพัฒน์ แสงภักดิ์โยธิน 1
30 อุโฆษ เมาลานนท์ 1
31 เบญจวรรณ ณ นคร 1
32 ชวนชม ศักดิ์สนิทวงษ์ 1
33 ญาณิศา ธีระบัญชร. 1
34 ทัตดา วีระวุฒิ 1
35 กิตติสัณห์ ช้างทอง 1
36 จินตนา อินทรัตน์ 1
37 เทพชนก ยิ้มละมุล. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 5
2 2559 3
3 2558 1
4 2556 6
5 2555 8
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 5
9 2551 1
10 2548 2
11 2547 1
12 2538 1
13 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเพื่อใช้ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ตามคำพิพากษา
4 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต
5 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้กู้ยืมเงินนอกระบบ
ปี พ.ศ. 2559
6 ระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดในจังหวัดอุบลราชธานี
7 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีเรียกประชุมมาตรา 1175
8 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต ศึกษาเฉพาะกรณี การนำข้อมูลเครดิตไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ปี พ.ศ. 2558
9 มาตรการทางกฎหมายในการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
10 ปัญหาและผลบังคับทางกฎหมายของสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า : ศึกษากรณี สัญญาซื้อขายข้าวขาวซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบและรับมอบ
11 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์พันธุ์พื้นเมืองจากการรุกรานของสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น
12 ปัญหากฎหมายควบคุมอาคารที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหารืมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
13 ปัญหาการดำเนินกระบวนพิจารณาในการส่งคำคู่ความและการตรวจสำนวนคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
14 มาตการทางกฎหมายในการควบคุมจัดการมิให้สัตว์เลี้ยงตกเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของ
15 มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานของไทย
ปี พ.ศ. 2555
16 มาตรการเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย: ศึกษากรณีตามประมวลรัษฏากร
17 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหนี้ และฟื้นฟูกิจการในกิจการขนาดย่อม
18 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะยืมใช้สิ้นเปลือง
19 มาตราการทางกฎหมายในการบริหารจัดการส้วมในประเทศไทย
20 มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองบุคคลวิกลจริต
21 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิของภาคเอกชนเพื่อป้องกัน ฟื้นฟู เยียวยาภัยพิบัติและความเสียหายกรณีอุทกภัย
22 ผู้ถือหุ้นกับการมีส่วนร่วมความรับผิดในการประกอบธุรกิจของบริษัทจำกัด
23 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากมลพิษทางเสียง :
ปี พ.ศ. 2554
24 วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
25 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการผลิตและการค้าไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
26 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
27 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลและส่งเสริมมูลนิธิที่ดำเนินกิจการด้านสาธารณะประโยชน์
28 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งเพื่อเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากนิวเคลียร์หรือรังสี
ปี พ.ศ. 2553
29 การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย
30 การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
31 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
32 ความรับผิดเพื่อละเมิด ของผู้ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
33 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
34 ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษัทจำกัด : ศึกษากรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
35 มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกองทุน เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยทางนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2551
36 ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด
ปี พ.ศ. 2548
37 กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต
38 กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต
ปี พ.ศ. 2547
39 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2538
40 บทบาทของทนายความในการรักษาความลับทางการค้าของลูกความ